Endeksler
                                        
                                        
          İCRA VE İFLAS KANUNUNUN TATBİKATINA             
                DAİR NİZAMNAME                 
                                        
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi:  18.9.1932, No: 13307          
  Dayandığı Kanunun Tarihi    :  9.6.1932, No: 2004          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi :  2.10.1932, No: 2215          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  :  3, Cildi: 13, S. 958          
                                        
                Birinci bap                   
               Umumi hükümler                  
                                        
                 FASIL: 1                   
           İcra ve iflas dairelerinin idaresi             
                                        

  Madde 1 - Ayrıca iflas dairesi bulunmayan yerlerde icra ve iflas işleri icra
memurunun mesuliyeti altında icra dairesinde görülür.              
                                        

  Madde 2 - İcra ve iflas dairelerinin katip, mübaşir, tahsildar ve müsahdem- 
leri ait oldukları daire memurunun inhası ve mahalli Adliye Encümenlerinin kara-
rı üzerine valiler tarafından tayin olunurlar. Bunların icabında tahvilleri dahi
aynı usule tabidir.                               
                                        

  Madde 3 - İcra ve iflas dairelerinin mesul amirleri icra ve iflas memurları-
dır.                                      
  Adliye Vekaletince lüzum gösterilen icra dairelerinde Maliye Vekaletince  
mansup muhasipler bulunur. İcra dairelerinin muhasibi iflas dairesinin muhasip- 
liği vazifesini de ifa eder.                          
  Muhasip icra memurunun idaresine tabi olup bütün tahsilatı ve diğer muamele-
leri günü gününe memura bildirmekle mükelleftir.                
  Borçludan vakı olan tahsilat borcun tamamına baliğ olunca borcun itfa edil- 
diği derhal memura bildirilmesi lazımdır.                    
                                        

  Madde 4 - İcra ve iflas memurlarının gaybubetinde vazifeleri muavinleri ta- 
rafından ve muavinleri bulunmadığı takdirde tetkik merciince tensip edilecek bir
katip tarafından vekaleten ifa olunur.                     
  İcra ve İflas Kanununun 10 uncu maddesi mucibince bir memurun göremiyeceği 
işler tetkik mercii tarafından diğer bir memura gördürülür.           
                                        
                  FASIL: 2                   
                  Defterler                  
                                        

  Madde 5 - (Değişik: 4.7.1956 - 4/7571 K.)                  
       Her icra ve iflas dairesinde aşağıda gösterilen beş defterin tu- 
tulması mecburidir:                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  1 - Esas defteri,                              
  2 - Ad ve soyadları defteri,                        
  3 - Kasa defteri,                              
  4 - Muhabere gelen defteri,                         
  5 - Muhabere giden defteri,                         
                                        

  Madde 6 - (Değişik: 4.7.1956 - 4/7571 K.)                  
       Nezdlerinde muhasip bulunan icra dairelerinde beşinci maddede gös-
terilenlerden başka aşağıda yazılı defterler de tutulur:            
  1 - Hesabı cari defteri,                          
  2 - Tahsilat defteri,                           
  3 - Tasnif defteri.                            
                                        

  Madde 7 - (Değişik: 4.7.1956 - 4/7571 K.)                  
       İcra ve İflas Kanununun 4 üncü maddesi mucibince tetkik mercii va-
zifelerini ifa eden makam ve mahkemelerde bu vazifelere mahsus olmak üzere aşa- 
ğıda gösterilen defterler tutulur:                       
  1 - Esas defteri,                              
  2 - Temyiz defteri,                             
  3 - Zimmet defteri,                             
  Şu kadar ki temyiz ve zimmet defterleri mahkemelerce diğer davalara mütaal- 
lik tutulan mümasil defterlerle birleştirilebilir.               
  Tetkik mercilerinden çıkan kararların birer sureti, kartonlarda muhafaza  
edilir.                                     
                                        

  Madde 8 - İcra ve iflas dairelerinde tutulacak defterler kullanılmadan evvel
her sahifesine sıra ile numara ve her sahifenin faslı müşterekine daireye mahsus
mühür vazı ile birinci ve son sahifelerinde defterin kaç sahifeden ibaret ol-  
duğu memur tarafından şerh ve imza ile tasdik edilir.              
  Tetkik mercilerinde tutulan defterler dahi bu suretle her sahifesi mercie  
mahsus mühür ve sahife numarası yazı ile başladığı ve bittiği yerlerde merci va-
zifesini ifa eden hakim tarafından defterin kaç sahifeden ibaret olduğu şerh ve 
imza ile tasdik olunur.                             
                                        

  Madde 9 - Defterlerde kazıntı ve silinti caiz değildir. Yanlış yazılan keli-
meler okunabilecek gibi çizilip doğrusu yazılır ve altı imza olunur.      
  Kurşun veya boyalı kalem kullanılması caiz olmayıp defterlerin behemehal mü-
rekkeple yazılması lazımdır.                          
                                        

  Madde 10 - İşler ve muameleler defterlere muamele haneleri takip edilmek  
üzere tarih sırasiyle yazılır.                         
                                        

  Madde 11 - Esas defterine sıra numarası, müracaat tarihi, alacaklının veya 
vekilinin isim, şöhret, ikametgahı "yabancı memlekette ise Türkiye'de intihap  
ettiği ikametgah" borçlunun veya kanuni mümessilinin isim, şöhret ve ikametgahı 
ve bir terekeye karşı vakı olan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak miras-
çıların isim, şöhret ve ikamet-                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
gahları, talebin şekil ve mahiyeti ve alacağın nevi ve miktarı ve faiz miktarı 
ile faizin işlemeğe başladığı tarih ve daireye verilen evrak, alacaklının tatbik
imza veya mühürü, makbuz verilip verilmediği ve takip defterinde o işe verilen 
numara kayıt edildiği gibi muamele neticelendiği zaman bu neticenin neden ibaret
olduğu dahi dercedilir.                             
                                        

  Madde 12 - (Mülga: 4.7.1956 - 4/7571 K.)                  
                                        

  Madde 13 - (Değişik: 4.7.1956 - 4/7571 K.)                 
  Ad ve soyadları defteri borçluların soyadlarına göre ve alfabe sırasıyle dü-
zenlenir. Bu defterde borçlunun adı, alacaklının soyadı ve adı, dosya numarası 
mahsus sütunlarına ayrıca kaydedilir.                      
                                        

  Madde 14 - Kasa defterine kasaya tahsil ve emanet suretiyle giren ve çıkan 
meblağlar günü gününe kaydedilir. Bu defterin tahsilat kısmında umumi yekün,  
yekün evrakı naktiye, altın - gümüş haneleri, sıra numarası, verilen makbuzun  
numarası ve tarihi, dosya ve hesabı cari numaraları,reddiyat numarası ve tarihi,
reddiyat kısmında da umumi yekün, yekün, evrakı naktiye, altın, gümüş ve reddi- 
yat numarası ve tarihi, sarfiyatın nev'i, tahsilat numara ve tarihi sütunları  
bulunur.                                    
  Borçlulardan ve borçlu namına üçüncü şahıslardan ve istirdat halinde alacak-
lılardan alınan paralar nevilerine göre mahsus hanelerine kayıt ve reddedildiği 
zaman keyfiyet işaret edilir.                          
  Tahsilat kısmının birinci sütununa tahsilatın umumi yekünu, ikinci sütununa 
müteaddit sebeplerle yapılan tahsilatın yekünu ve 3, 4, 5 inci sütunlarına tah- 
sil olunan paranın nevileri "evrakı naktiye, altın, gümüş" ve tahsilatın nevile-
ri yazılır. Mevduat için makbuz verilerek müteselsil numaraları defterin yedinci
sütununa yazılır.                                
  Alacaklılara tediyat vakı oldukça reddiyat numarası 10 uncu sütuna işaret  
edilir. Tediyat kısmında dahi tahsilat kısmında olduğu gibi tediye olunan mik- 
tarın heyeti mecmuasını gösteren umumi yekün, reddiyatın müfredat ve yekünu,  
reddiyatın ne nevi para ile "evrakı naktiye, altın, gümüş" yapıldığı reddiyat ve
tahsilat numara ve tarihleri ve sarfiyatın nev'i sütunları vardır.       
                                        

  Madde 15 - Hesabı cari defteri borçlu ile alacaklıların hesaplarını müfreda-
tı ile gösterir ve ihtiyaca göre eşhas ve Banka hesabı cari defterleri ayrı ayrı
tutulur.                                    
  Bu defterde hesabı cari numarası, borçlunun isim,şöhret ve ikametgahı sütun-
ları ve alacakların her birinin isim, şöhret ve ikametgahları için bunların sa- 
yısına nazaran beş hane vardır. Her birinde alacaklılar hesabına vakı teyidat  
gösterilir. Tahsilat kısmında üç ve tediyat kısımlarında müteaddit alacaklılar 
namına tediyat için beşer sütun vardır.                     
  Tediyat tarihi, kasa defteri ve dosya numaraları bunlara mahsus sütunlara  
yazılır ve tediye eden memur tarafından imza ve tasdik olunur.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 16 - (Değişik: 4.7.1956 - 4/7571 K.)                 
        Muhabere giden defteri ile muhabere gelen defteri; sıra numarası,
dosya numarası, evrakın tarihi, numarası ve ekleri,gönderilen veya gönderen dai-
renin ismi, evrakın geliş tarihi veya sevki, hulasası ve düşünceler sütunları  
olmak üzere aynı sütunları ihtiva eder.Defterlerden biri muhabere giden defteri,
diğer muhabere gelen defteri olarak kullanılır.                 
  Bütün tezkerelerle haczin üçüncü şahıslara tebliğini muntazammın evrak muha-
bere giden defterine kaydedilir.                        
                                        

  Madde 17 - (Mülga: 4.7.1956 - 4/7571 K.)                  
                                        

  Madde 18 - İcra ve iflas dairelerinde bu defterlerden başka lüzum görülen  
yardımcı defterlerin tutulması Adliye Vekaleti tarafından emrolunabilir.    
                                        

  Madde 19 - İcra ve iflas dairelerinde cereyan edecek muamelelere mütaallik 
evrakın nümune ve formülleri İcra ve İflas Kanuniyle bu Nizamname hükümlerine  
göre Adliye Vekaleti tarafından tanzim ve tamim olunur.             
  Tutulacak defterlerin nümuneleri işbu nizamnameye raptolunmuştur.      
                                        
                 İkinci bap                   
             İcra ve takip muameleleri               
                                        
                 FASIL: 1                   
           Dosyalar, zabıtlar ve diğer vesikalar           
                                        

  Madde 20 - İcra dairelerinde dosya usulünün tatbikı mecburidir. Her dosyanın
üzerine sıra numarası konulur. Bir işe ait olan zabıtnamelerle bütün evrak sıra 
ile bu dosyaya vazedilir ve mahalli mahsusunda dosyanın ihtiva ettiği evrakın  
numara altında müfredatı gösterilir.                      
                                        

  Madde 21 - İlamların ve ilam mahiyetindeki vesikaların icrasına müteallik  
muameleler bir icra zabıtnamesine tarih sırasiyle muntazaman dercolunur. Bu za- 
bıtnamenin ilk sahifesine ilamın veya vesikanın tarih ve numarası, hangi mahke- 
meden veya makamdan verildiği, alacaklı ve borçlunun isim, şöhret ve ikametgah- 
ları ve hükmün yahut vesikanın hulasası yazılmak lazımdır.           
                                        

  Madde 22 - İlamsız takibe mütaallik bütün muameleler bir takip zabıtnamesine
sırasıyle muntazaman dercolunur. Bu zabıtnamenin ilk sahifesinde alacaklının ve-
ya vekilinin isim, şöhret ve ikametgahı, "alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa
Türkiye'de göstereceği ikametgah" borçlunun ve varsa kanuni mümessilinin isim, 
şöhret ve ikametgahı, bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat
yapılacak olan mi-                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
rasçıların isim, şöhret ve ikametgahları, alacağın veya talep olunan teminatın 
Türk parasiyle tutarı, faizli alacaklarda faizinin miktariyle işlemeğe başladığı
gün, senet varsa tarih ve hulasası ve yoksa borcun sebebi,alacaklının takip yol-
larından hangisini talep ettiği gösterilecektir.                
                                        

  Madde 23 - İcra ve takip zabıtnamelerine müteselsil sahife numaraları konul-
ması ve icabında nihayetine ilave edilecek sahifelerin bir defter teşkil edecek 
surette bağlanması mecburidir.                         
                                        

  Madde 24 - Yazı ile veya şifahi surette yapılan itirazlar ve mal beyanları 
derhal ait olduğu zabıtnamelere dercolunur.                   
                                        

  Madde 25 - İcra ve İflas Kanununun 16 ncı maddesi mucibince tetkik merciine 
şikayet vukuunda tetkik mercii işin dosyasını celp ve tetkik edip kanun daire- 
sinde bir karar ile icra dairesine iade eder. Tetkik mercii tarafından takibin 
geri bırakılması emrolunmadıkça tetkikat takibin devamına mani olmıyacak surette
yapılmak lazımdır.                               
  İcra dairesi merciin kararı dairesinde lazımgelen muameleleri yapar.    
                                        

  Madde 26 - Bir ödeme emrine karşı vakı olan itirazın ref'i talep edilince  
icra dairesi işin dosyasını hemen ait olduğu tetkik merciine göndermekle mükel- 
leftir.                                     
                                        

  Madde 27 - Tetkik merciinde her iş için bir dosya ve duruşmalar için ayrıca 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre zabıtname tutulması ve gerek şikayet ge- 
rek itiraz üzerine verilecek kararların mezkür Usul Kanununun 388 inci maddesin-
de yazılı hususları ihtiva etmesi lazımdır. Mezkür Usulü Muhakeme Kanununun 389,
390, 391 ve 392 nci maddeleri hükümleri burada da tatbik olunur.        
                                        

  Madde 28 - Haciz muamelesine dair olan zabıt varakaları İcra ve İflas Kanu- 
nunun 102 nci maddesindeki tarifata muvafık olarak mahallinde tutulur. Bu zabıt 
varakalarının işin ait olduğu dosyaya konulması ve muamelenin ifasını mütaakıp 
keyfiyetin takip defterine kaydı lazımdır.                   
  Yeni alacaklıların hacze iştiraki ve bu yüzden ilave suretiyle yapılan yeni 
hacizler bu zabıt varakasının altına işaret olunur.               
                                        

  Madde 29 - Hacze giden memur para kabzına mezun olupta borçlu borcunu tama- 
men öderse kendisine Diarede tebdil olunmak üzere muvakkat bir makbuz verilip  
haciz muamelesi durdurulur.                           
                                        

  Madde 30 - Haciz olunan paralar, banknotlar, tahvilat ve esham ve hamiline 
ait ve emre yazılı senetlerle altın, gümüş ve diğer kıymetli şeyler kasada veya 
bankada muhafaza edilir.                            
                                        

  Madde 31 - Para kabzına memur olanlar aldıkları parayı yanlarında tutamıya- 
cakları gibi cinsini de değiştiremezler.                    
  Tahsildarlar aynı hükme tabi olmak üzere ancak tahsiline memur edildikleri 
parayı kabzedebilirler.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 32 - Artırma şartname ve ilanları İcra ve İflas Kanununun tarifatı  
dairesinde Adliye Vekaletince tanzim ve tamim edilecek numunelere tevfik olunur.
  Artırmalar için tutulacak zabıtnamelerin numuneye muvafık olarak tutulması 
ve ihalelerin üç defa bağrıldıktan sonra yapıldığı tasrih edilerek memurdan baş-
ka mal kendisine ihale edilen kimseye ve münadiye dahi imza ettirilmesi lazım- 
dır.                                      
                  FASIL: 2                   
            Temyiz vukuunda yapılacak muamele            
                                        

  Madde 33 - İcra ve İflas Kanununa göre temyiz edilen takip hukukuna mütaal- 
lik kararlardan tebliğ ile tekemmül edenlerin temyiz eden tarafa ve her halde  
temyiz istida ve layihalarının diğer tarafa tebliğini natık ilmühaberler ile  
dosyada mevcut bulunan diğer bütün evrakı mübeyyin müfredat pusulası işin dosya-
siyle birlikte Temyiz Mahkemesine gönderilir.                  
  Ancak icranın veya takibin devamı için lüzumlu olan evrak Dairece alıkonula-
rak Temyiz Mahkemesine gönderilecek dosyaya bunların musaddak suretleri konulur.
                                        

  Madde 34 - Temyizin kanuni müddet geçtikten sonra yapıldığı veya temyizi ka-
bil olmayan bir karara taallük ettiği beyaniyle tetkik mercii tarafından temyiz 
talebinin reddine karar verilipte temyiz eden şahıs bu kararı kabul etmezse tem-
yiz arzuhali ve varsa layihası diğer tarafa tebliğ edildikten sonra temyiz edi- 
len kararın sureti ve verilirse cevap layihasiyle birlikte Temyiz Mahkemesine  
gönderilir. Temyiz Mahkemesi tetkikatı neticesinde dosyanın gönderilmesine lüzum
gösterirse 33 üncü madde hükmü tatbik olunur.                  
                                        

  Madde 35 - Tetkik mercii tarafından cezaya mütaallik olarak verilen hükümle-
re karşı İcra ve İflas Kanununun 333 üncü maddesine göre temyiz vukuunda mezkür 
hükme taallük eden dosya müfredat pusulasiyle birlikte hemen Temyiz Mahkemesine 
gönderilir.                                   
                 Üçüncü bap                  
               İflasın tasfiyesi                 
                                        
                  FASIL: 1                   
                Masanın teşkili                 
                                        

  Madde 36 - Her iflas kararının daireye bildirilmesi üzerine o iflas işine  
mahsus olmak üzere "20" nci maddede tarif edildiği şekilde bir dosya açılır.  
                                        
                                        
  İflasa mütaallik bütün evrak tarih sırası altında bu dosyada hıfzolunur.  
                                        

  Madde 37 - İflas muamelelerinin kaydına mahsus zabıtnameler ciltli bir def- 
ter halinde tutulur. Masaya girecek hiç bir mal bulunmamasına mebni tatiline  
karar verilen tasfiyeler dahi bu hükümde dahildir. Diğer daireler tarafından  
gönderilen istinabeler üzerine de bu suretle hareket olunur.          
                                        
  Bütün iflas muameleleri ve tasfiyeye tesir edebilecek bütün vakıalar derhal 
tarih sırasiyle bu zabıtnameye geçirilir. Mahkemelerden sadır olan kararlar   
yalnız hüküm fıkrası gösterilerek zikredilir. Kayıtta ait olduğu vesikanın ta- 
rih ve numarası da gösterilir.                         
                                        
  Alacaklıların sıra cetveli, paylaştırma cetveli, alacaklılar toplanmasının 
zabıtnameleri, iflas idaresinin raporları ve iflas işine mütaallik mahkeme ka- 
rarları bu zabıtnamenin mütemmim kısımlarından olmak üzere dosyasına konulur  
ve hulasaları ayrıca zabıtnameye dercolunur.                  
                                        

  Madde 38 - İflas hükmünün icra veya iflas dairesine tebliğini mütaakıp dai- 
rece müflis tarafından gönderilen veya müflisin namına gelen mektup, telgraf  
ve havalenamelerle paket ve kolilerin, gümrüğe vürut eden ve edecek olan malla- 
rın ve banka ve noterdeki mevduat ve rehinlerin müflise verilmiyerek masa emrine
hazır bulundurulması hakkında Posta ve Telgraf ve Gümrük idareleriyle banka  
ve noterlere tebligat yapılır.                         
                                        

  Madde 39 - Celbedilen ve icabında zabıta marifetiyle ihzar olunan müflisten 
hangi tarihte ne miktar sermaye ile işe başladığı, menkul ve gayrimenkul malları
nelerden ibaret olduğu ve nerelerde bulunduğu ve kiradaki gayrimenkullerinin ki-
ra karşılıkları, bir yerden maaş ve ücret alıyorsa miktarı, mülkiyetten başka  
gayrimenkul ayni hakları varsa nelerden ibaret olduğu ve diğer bütün kazanç,  
gelir ve hakları, aile vaziyeti, tahsilde çocukları varsa mektep ücret ve mas- 
rafları, hane ve ticarethanesinin aylık masrafları, istihdam ettiği kimselerin 
ücretleri, kimlerden mali muavenet gördüğü ve kimlere nafaka verdiği, kaç def- 
ter tuttuğu, hava oyunlarına girişip girişmediği, hangi tarihte ve ne sebeple  
acze düştüğü, iflasının neden ileri geldiği, uğradığı zararların sebep ve amil- 
leri, vesayeti altında kimse olup olmadığı ve halin icabına göre lazımgelen di- 
ğer sualler sorulur.                              

  Madde 40 - Müflisin menkul ve gayrimenkul bütün mallarını ve takdir edilen 
kıymetlerini gösterir surette bir mevcudat defteri tanzim olunur.        
  Bu defterde müflisin menkul ve gayrimenkul malları, esham, tahvilat ve ala- 
cakları ve kıymeti haiz hakları ayrı ayrı fasıllarda ve fakat müteselsil bir  
numara altında kayıt ve her malın nerede bulunduğu tasrih ve üzerinde üçüncü  
bir şahsın rehin hakkı veya gayrimenkulleri takyit eden ayni bir hakkı varsa  
menkul haklar vesikasına ve gayrimenkul                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
haklar tapu sicilinden çıkarılan kayıtlara göre işaret edilir. Gayrimenkuller  
adi veya hasılat kirası suretiyle kiraya veya işletmeye verilmişse keyfiyet bu 
deftere kaydolunur ve bu kayıtta kiracıların hüviyet ve ikametgahları, muka-  
velenin müddeti ve kira karşılığının miktarı gösterilir.            
                                        
  Ecnebi memleketlerde bulunan mallar Türkiye'de açılan iflas lehine paraya  
çevrilebilip çevrilemiyeceği hususu nazara alınmaksızın bu deftere kaydolunur. 
                                        
  Masanın İcra ve İflas Kanununa göre haiz olduğu iptal hakları da mahkeme-  
lerce kabul edildiği takdirde bu deftere kaydedilir ve bunlar için takribi bir 
kıymet takdir olunup kıymet hanesinde gösterilir.                
                                        

  Madde 41 - Mevcut defterinin nihayetine kayıt muamelesinin ne kadar devam  
ettiği ve tanzimine iştirak eden bütün şahısların isimleri yazılıp altı memur  
ve davet edilmiş ehlivukuf varsa bunlar tarafından imza edilir. Bundan sonra  
memur hakikata muhalif beyanın kanuni hükümlerini müflise ihtar ile defterin  
tam ve doğru olup olmadığını beyana davet eder. Müflisin beyanları defterin   
altına şerhedilir ve kendisine aynen okunup imza ettirilir.           
                                        
  Bu beyan müflis vefat etmiş ise mirasçılarına ve firarda ise hanesi halkın- 
dan reşit olanlara yaptırılır.                         
                                        

  Madde 42 - Müflis kollektif veya komondit bir şirket ise mevcudu hakkındaki 
beyan gayri mahdut mesuliyetli şeriklerden idareye memur olanlar tarafından ve 
sermayesi eshama münkasim veya limited veya kooperatif bir şirket ise mümessil- 
leri tarafından yapılmak ve beyan yaptırılmamış ise sebebi tasrih edilmek lazım-
dır.                                      
                                        

  Madde 43 - Müflise terki tensip edilen lüzumlu eşya ve mesken olarak bıra- 
kılan gayrimenkul ile varsa aile yurdu mevcudat defterinin sonunda şerh suretin-
de gösterilir ve şerhte bu malların mevcudat defterinde hangi numaralarda mukay-
yet bulundukları gösterilir. Eşya terkine mütaallik olan karar müflise beyan sı-
rasında tefhim yahut yazı ile tebliğ olunur.                  
                                        
  Müflis bu husustaki haklarının tamamından yahut bir kısmından feragat etti- 
ği takdirde bu feragati zaptolunur ve kendisine imza ettirilir.         
                                        

  Madde 44 - Masada dahil gayrimenkullerin hasılat ve iratları elde edildikçe 
mevcudat defterinde buna mahsus bir fasılda kaydolunur.             
                                        

  Madde 45 - Masaya dahil bir mal üzerinde üçüncü şahıs tarafından istihkak  
iddiası vakı olduğu takdirde bunların isimleri ve iddianın taallük ettiği malın 
mevcudat defterindeki numarası ve vesika ibraz edilmiş ise melfufat listesinde- 
ki numarası ayrı bir fasılda gösterilir.                    
                                        
  Bu fasılda bu hususa dair müflisin beyanı, iflas idaresinin kararı ve ni-  
hayet mahkeme hükmü hulasatan dercolunur.                    
                                        

  Madde 46 - Mevcudat defteri tanzim edilirken memur,             
  A - İsmi defterde yazılı olmayan tanınmış alacaklıların isim ve ikametgahla-
rı,                                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  B - İcra ve İflas Kanununun 194 üncü maddesinde yazılı olanlardan bir da-  
vanın mevcut olup olmadığı,                           
  C - Şahsa ait veya mali zarara karşı sigorta senetleri bulunup bulunmadı-  
ğı,                                       
  D - Kullandığı velayet ve vesayet hakları ve bu velayet ve vesayete tabi  
kimseler lehinde bir istihkak veya alacak mevcut olup olmadığı.         
                                        
  Hakkında müflisi isticvap etmekle mükelleftir.               
                                        

  Madde 47 - Müflisin alacak ve hakları da dahil olduğu halde mevcudunu ve  
kefalet te dahil olmak üzere bütün borçlarını gösterir kayıt ve vesikalara   
müstenit bir bilanço tanzim edilir.                       
                                        

  Madde 48 - Alacaklıların birinci, ikinci ve diğer toplanmalarında hazır   
bulunanların kimlerden ibaret olduğu ve ifadelerinin hulasası ve neticede ve-  
rilen kararlar ayrı bir zabıtname halinde zaptolunur.              
                                        
                   FASIL: 2                  
                 Masanın tasfiyesi               
                                        

  Madde 49 - Müflisin diğer bir kaza dairesinde bulunan menkul mallarının pa- 
raya çevrilmesi hususunda aşağıda gösterilen şekilde hareket olunur.      
  Bu malların - iflasın açıldığı yerde - satılması masa hakkında daha faideli 
olacak ise mallar oraya celbolunur. Aksi takdirde bulundukları mahal icra ve  
iflas daireleri marifetiyle satılır.                      
                                        

  Madde 50 - Müflisin diğer bir kaza dairesinde bulunan gayrimenkul mallarının
o yerin adetlerine göre en elverişli tarzda satılmasını temin için; şatış şart 
ve suretleriyle satılacağı mahal iflas idaresi tarafından ve basit tasfiye ha- 
linde iflasın açıldığı iflas veya icra dairesi canibinden tesbit olunacağı gibi 
neticede ihaleleri de bu idare veya dairece yapılır veya istinabe yoliyle    
gayrimenkullerin bulunduğu mahal icra dairesine yaptırılır.           
                                        

  Madde 51 - Müflisin merhun bir malı ecnebi bir memlekette bulunupta o mem- 
leketin kanunları merhunun Türkiye'de açılmış iflas masasına ithaline müsait  
bulunmadığı takdirde bu rehinin temin ettiği alacağa tekabül eden gareme his-  
sesi o merhumun paraya çevrilmesi zamanına kadar muhafaza edilir ve rehin hakkı 
sahibi olan alacaklıya alacağının ancak merhunun satış tutariyle ödenmemiş kıs- 
mına isabet eden hisse verilir.                         
                                        

  Madde 52 - Müflisin defter ve vesikaları, iflas konkordato aktile veya ba- 
sit yahut adi tasfiye suretiyle neticelendikten sonra kendisine ve müflis bir  
şirket ise şeriklerin muvafakatlariyle içlerinden birisine teslim olunur. Ev-  
rak ve defterler on sene içinde daireden alınmazsa on sene hitamında imha olu- 
nabilir.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  FASIL: 3                  
                Müteferrik hükümler               
                                        
                                        

  Madde 53 - Basit tasfiye usulünün tatbikı halinde müflis konkordato teklif 
eder ve alacaklıların toplanması için muktazi masraflara mukabil avansta bulu- 
nursa konkordato müzakeresi için alacaklıların toplanmaya davet edilmesi mecbu- 
ridir.                                     
                                        

  Madde 54 - İflas idaresi azasının ücretleri ve tediye sureti alacaklılar he-
yeti umumiyesince takdir olunur.                        
                                        

  Madde 55 - İflassız konkordato taleplerinde tayin olunacak komiserin ücreti 
tetkik mercii tarafından tayin olunur.                     
                                        

  Madde 56 - İflas idaresini teşkil eden zevatın tasfiye muamelelerini ifada, 
terahi ve ihmalleri görüldüğü takdirde iflas dairesi bunların tebdilleri hakkın-
da bir karar vermek üzere alacaklıları fevkalade bir toplanmaya davet eder. Bu 
toplanma müzakere nisabı hasıl olmaması yüzünden mümkün olmazsa tasfiyeye iflas 
dairesince devam olunur.                            
                                        

  Madde 57 - Şürayı Devletçe görülmüş olan işbu nizamnamenin meriyeti neşrin- 
den on beş gün sonra başlar.                          
                                        

  Madde 58 - İşbu nizamnamenin hükümlerini icraya Adliye, Dahiliye ve Maliye 
Vekilleri memurdur.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
  18.9.1932 TARİH ve 13307 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI           
                                        
   İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN           
                                        
   TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE          
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
         Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü                
          Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                 
--------------------------------------------------------------------------------
   Tarihi     Numarası   Farklı Tarihte                 
                Yürürlüğe Giren    Yürürlüğe         
                 Maddeleri     Giriş Tarihi        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
  4.7.1956     4/7571      --      29.8.1956          
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
 18.9.1932 TARİH ve 13307 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI             
                                        
 İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN             
                                        
 TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE            
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
        Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü                 
        Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                  
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                   Farklı Tarihte               
  Tarihi       Numarası   Yürürlüğe Giren    Yürürlüğe       
                   Maddeleri     Giriş Tarihi      
--------------------------------------------------------------------------------