Endeksler
                                        
                                        
           DAHİLİYE VEKALETİ MEMURLARI SİCİL             
               NİZAMNAMESİ                    
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 31.1.1932, No : 12226        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 9.6.1930, No : 1700         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 22.2.1932, No : 2032         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 3, Cildi : 13, S. 88         
                                        
               Birinci fasıl                   
               Tercümeihal                    
                                        

  Madde 1 - Dahiliye Vekaleti hizmetinden birine ilk girenlerden bir tercümei-
hal alınır.                                   

  Madde 2 - Tercümeihal matbu bir varakaya yazılır. Ve aşağıdaki hususları  
ihtiva eder.                                  
  Hizmete giren zevatın :                           
  A - Yeni çıkarılmış bir fotoğrafı,                     
  B - Adı ve sanı, babasının adı ve mesleği, anasının adı, doğduğu yer ve   
tarih, nüfus sicillinden kayıtlı olduğu yer, Devlet işine girdiği tarih, evli- 
liği ve bekarlığı, evli ise evlenme tarihi ve zevcesnin ecnebi olup olmadığı,  
  C - Tahsili ve derecesi, bildiği diller,                  
  Ç - İfa etmiş olduğu memuriyetlerle tarihleri ve aldığı maaşları, açıkta  
veya Vekalet emrinde kalmışsa müddetleri ve açık maaşları, beriüzzimme olduk-  
ları, evvelce bulunmuş olduğu memuriyetlerden ne suretle ayrıldığı, açıkta bu- 
lunduğu zamandaki iştigali,                           
  D - Nişan ve madalyaları,                          
  E - Gerek vazifelerinden ve gerek vazifelerine taallük etmiyen ahvalden   
sorguya çekilmiş olduğu halde men'i muhakemesi beraati veya mahkümiyeti ka-   
rarlariyle resmen hakkında verilen diğer kararlar.               
  F - Askerlik muamelesi,                           
  G - Ahvali sıhhiyesi,                            

  Madde 3 - Tercümeihal varakasında yazılı bütün ifadelerin müsbit evrak   
veyahut bunların resmen tasdikli suretleri ile teyit ve tevsikı mecburidir.   
Binaenaleyh tercümeihal varakaları aşağıda yazılı müsbit evrak ile birlikte   
verilmelidir. Hüviyet cüzdanı, tahsiline ve bildiği dillere ait         
                                        
                                        
                                        
vesikalar, tayin ve işe başlama ve ayrılma ve kat'ı maaş tarihleriyle maaş   
miktarını gösterir mazbatalar, men'i muhakeme, beraet veya mahkümiyet evrakı  
ile resmen hakkında verilmiş olan diğer kararlara ait evrak, açıkta kaldığı   
zamandaki iştigaline dair vesikalar, sıhhat raporu,               
  (Ek : 15.11.1944 - 3/1824 K.) Bu Nizamnamenin meriyet tarihinden sonraki  
zamanlarda harb, yangın, tuğyan ve yer sarsıntısı gibi fevkalede haller dola-  
yısiyle müsbit evrak ve sicilleri zayi olan hizmetlere mütaallik hususlar için 
o yerde yapılacak idari tetkikat ve tahkikata müstenit mahalli idare heyetle-  
rinden istihsal olunacak mazbatalara göre muamele yapılır.           
  (Ek: 15.11.1944 - 3/1824 K.) Ancak yukardaki fıkrada gösterilen zamandan  
evvelki hizmet ve memuriyetlerin tescilinde; resmi vesikalarla ispat oluna-   
mıyan ve mahallerinen sorulup araştırıldığı halde kaydı bulunamıyan memuriyet- 
lere mütaallik hususlar için bilgi sahibi ve sözüne inanılır iki zat tarafın-  
dan verilmiş ve muteber resmi bir makamdan tasdik edilmiş şahadetnameler nazarı 
itibara alınır.                                 

  Madde 4 - Vekaletin merkez teşkilatına mensup memurları ile merkezden nas- 
bedilen memurlarının ve nahiye müdürlerinin tercümeihal varakaları Vekalete ve 
diğer memurlarınki vilayetlere verilir. Müfettişi Umumilik memurları tercümei- 
halleri Vekalete gönderilir.                          

  Madde 5 - Münderecatı tarifata uygun tercümeihaller bu makamlarca usulen  
tescil ettirilir. Münderecatı noksan görülenler sahiplerine iade olunarak    
noksanları ikmal edilir.                            

 

 
  Madde 6 - Namzetlerin tercümeihalleri ilerde memuriyete kabulleri halinde  
tescil edilir. Ancak namzetlere mahsus ayrıca bir sicil kaydı tutulacaktır.   
                                        
                İkinci fasıl                  
               Sicil cüzdanları                 

  Madde 7 - Her memur için melfuf numunesi veçhile bir sicil cüzdanı tutulur. 
Tercümeihaller merkezde Vilayetler Umum İdaresince ve Vilayetlerde Mektupçular 
tarafından tetkik olunarak münderecatının usule muvafık olduğu anlaşıldıktan  
sonra numunesine tevfikan matbu sicil cüzdanlarına geçirilir. Cüzdanların kabı- 
na bu memurların sicil numarası konulduktan sonra numara sırasiyle hıfzolunur. 
  Hıfız mahalleri kilitli olup anahtarları merkezde sicil şefinin, Vilayet-  
lerde İdare Heyeti Başkatibinin nezdinde bulunur.                

  Madde 8 - Sicil cüzdanları tercümeihal varakalarına yazılması lazımgelen  
ve ikinci maddede beyan edilmiş olan hususlar ile beraber mü-          
                                        
                                        
kafatları, cezaları, mezuniyetleri, borç ve ilişiklikleri, eserleri, şarkta   
geçirmiş olduğu müddetleri, kıdem zamları, memuriyet haricinde şerefi mucip   
ve fahri hizmetleri, emlak ve zati serveti, kanunen maaşa müstahak olan kim-  
seleri ihtiva eder. Bu muhteviyatın kaffesinin altı, resmi mühürle mühürlenir  
ve salahiyettar bir memur tarafından imzalanır.                 
                Üçüncü fasıl                  
               Müsbit evrak zarfı                 

  Madde 9 - Her memur için müsbit evrakı havi bir zarf bulunur. Sicil cüz-  
danı ve bu cüzdana geçirilmiş olan tercümeihal varakası ile müsbit evrak bu   
zarfa konur ve zarfın üzerine memurun ismi, sicil numarası ve içindeki evra-  
kın nev'i ve adedi yazılır ve mahalli mahsusunda hıfzolunur. Bu zarfa memurla- 
ların mucipli tayin kararnameleri ile ikinci maddenin (Ç) bendinin son fıkra-  
sıyle (C) bendinde yazılı hususlara mütaallik kararlara ait evrak dahi vazedi- 
lir. Bundan sonra sicil cüzdanlarına tezyil edilecek vukuata ait bütün müsbit  
evrak dahi bu zarfa konur.                           

  Madde 10 - Tercümeihal ve cüzdan muameleleri sabit mürekkeple yazılır. Tas- 
hih icabederse tashihi lazımgelen kısmın üzeri okunacak veçhile çizilerek kırmı-
zı mürekkeple yazılır.