Endeksler
                                        
                                        
           EVLENME MUAYENESİ HAKKINDA NİZAMNAME            
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 17.8.1931,  No: 11682         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 24.4.1930,  No: 1593          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21.9.1931,  No: 1904          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 3, Cildi: 11, S. 477          
                                        

  Madde 1 - Devletin bilcümle resmi sıhhat dairelerinde ve müesseselerinde  
evlenme muayenesi meccanen yapılır. Resmi tabipler evlenme muayenesi yalnız   
dairelerde ve müesseselerde meccanen icra ile mükelleftirler.          

  Madde 2 - Hususi tabiplerin ve hükümet tabibinden gayrı etibbayı resmiyenin 
verdiği sıhhat raporları mahalli hükümet tabipliği veya vekili tarafından tasdik
edilmedikçe muteber olmaz. Hükümet tabipleri bu raporları tasdik etmezden evvel 
mevcut kuyudattan hakkında sıhhat raporu verilen evlenme namzedinin Umumi Hıf- 
zıssıhha Kanununun 123 ve 124 üncü maddelerinde mezkür evlenmeğe mani hastalık- 
lardan biriyle malül olup olmadığını araştıracaklardır. Hükümet tabipliğinin  
resmi mühürünü ve tabibin imzasını havi olmayan sıhhat raporları muteber değil- 
dir.                                      

  Madde 3 - Evlenme muayenesi aşağıdaki tarzda icra olunur. Tabip her şeyden 
evvel evlenme namzedinin ahvali umumiyesine, görünüşüne bakacak ve Umumi Hıf-  
zıssıhha Kanununun 123 ve 124 üncü maddelerinde zikrolunan hastalıklardan biriy-
le malül olduğu şüphesini verecek asar ve emare görmediği takdirde erkeklerde ve
kadınlarda başka başka tarzda olmak üzere muayeneleri icra edilecektir.     

  Madde 4 - Erkeklerde yapılacak muayenede:                  
  1 - Ağızda: yanak ve dudakların gışayı muhatileri dil ve dilin altı, damak 
ve bel'um;                                   
  2 - Sadır batın ve zahirde cilt (bunlar gözle muayene olunacaktır);     
  3 - Koltukaltı, kasık ve dirsek ukdeleri;                  
  4 - Kadipte: İhlilin tazyikile ifrazın çıkıp çıkmadığı;           
  5 - Dizlerin aksülamelleri dikkatle muayene olunacaktır.          

  Madde 5 - Kadınlarda ağız muayenesi erkeklerde olduğu gibidir. Bakirelerde 
bu muayeneden başka yalnız dirsek ukdelerinin muayenesile iktifa olunur.    

  Madde 6 - 4 üncü ve 5 inci maddelerde yazılı muayenelerde namzedin evlenme- 
meye mani hastalıklardan biriyle malül olduğuna dair delil ve emareler görüldüğü
veyahut yalnız bu muayenelerle kanaat hasıl olamadığı takdirde muayene şu suret-
le tamik olunur. Verem şüphesinde: Sadra kar'üisga yapılacak ve namzedin tabibin
gözü önünde balgamı alınacak, frengi şüphesinde: Frengi Tedavi ve Talimatnamesi-
nin fazlı mahsusunda zikrolunduğu veçh üzere kan, belsoğukluğu şüphesinde: İhlil
ifrazatı alınarak muayeneye gönderilecektir. Cüzzam ve akıl hastalıkları şüphe- 
sinde: Tabip fennin gösterdiği müteamil usulleriyle tefahhüsatını tamik edecek 
ve karar ittihazı için icabında namzedi bir mütehassısa sevkedecektir. Labo-  
ratuar muayenesi yapılmayan yerlerde tabip bunu raporunda derceder.       

  Madde 7 - Muayene için müesseselere gönderilecek mevat mühür altında ve bu- 
na dair mahrem olarak yazılmış bir tezkere ile sahibinden gayri vasıta ile   
sevkolunacaktır. Muayene neticeleri kezalik mahrem bir tezkere ile tabibe bildi-
rilir. Namzedi muayene eden tabip bizzat yaptığı muayeneye veya resmi laboratu- 
vardan yahut mütehassıs tabipten kendisine bildirilen neticelere nazaran evlenme
namzetlerinin Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 123 ve 124 üncü maddelerinde zikrolu- 
nan hastalıklardan birile malül olduğu kanaatını hasıl ettiği takdirde sıhhat  
raporunu vermez ve evrakı dosyasında hıfzetmekle beraber işi ait olduğu hükümet 
tabibine de bildirir.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 8 - Balgamında koh basili bulunanlar veya seriri olarak ilerlemiş sari
veremli olduğu tebeyyün edenler ile hançere veremine müptela olan namzetlerin  
evlenmesine müsaade olunmaz. Bu gibi evlenme namzetleri hakkında Umumi Hıfzıssı-
ha Kanunun 124 üncü maddesi tatbik olunacaktır.                 

  Madde 9 - Evlenme muayeneleri müstacel işlerden maduttur. Gerek namzedi ve 
gerek muayenesinde teşhisi kati vaz'ı için gönderilen mevaddı muayene eden res- 
mi tabipler bu muayeneleri tercihan ve derhal icra edeceklerdir.        

  Madde 10 - Dairei resmiyede yapılan evlenme muayeneleri ayrı bir odada ve  
mahrem olarak yapılır. Kadınların muayenesi esnasında bunların etrafı ailesinden
biri hazır bulunabilir. Tabipler bu muayeneler netayicini mahrem tutmağa mec-  
burdurlar.                                   

  Madde 11 - Muayeneye gelen namzetler ispatı hüviyet için nüfus tezkerelerini
veya pasaport, hüviyet cüzdanı ve saire gibi resmi vesaiki ibraz ile mükellef- 
tirler. Hüviyetinin sıhhatinden şüphe edilen eşhasın evlenme muayeneleri tama- 
mile hüviyetini ispat edinceye kadar icra olunmaz.               

  Madde 12 - Hususi tabipler tarafından evlenme muayeneleri de bu Nizamname  
hükümlerine tevfikan yapılır. Hususi tabipler tarafından da evlenme namzedinin 
hüviyeti tahkik ve kendisi muayene edilmeden sıhhat raporu verilmesi memnudur. 

  Madde 13 - Bu Nizamnamenin memnuiyet ve mecburiyetlerine muhalif harekette 
bulunan resmi ve hususi tabipler Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi hü-
kümlerine göre cezalandırılırlar. Eğer bu hareketler Türk Ceza Kanunu itibarile 
daha ağır cezayı müstelzim iseler Türk Ceza Kanunu hükümleri tatbik olunur.   

  Madde 14 - Şürayı Devletçe görülmüş olan bu Nizamname neşri tarihinden mu- 
teberdir.                                    

  Madde 15 - Bu Nizamnamenin icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.