Endeksler
                                        
     SERİRİ (...) (1) TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE          
        MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS              
        BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI              
               KANUNU                      
                                        
        Kanun Numarası    :992                    
        Kabul Tarihi     :19/3/1927                 
        Yayımlandığı R.Gazete:Tarih :30/3/1927 Sayı:580         
        Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 8 Sayfa: 149       
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
                                        
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
   yönetmelik için,<> nın kanunlara göre      
        düzenlenen nümerik fihristine bakınız.              
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        

  Madde 1- Muayyen ücret mukabilinde veya meccanen (...) (1) sariri tahar-  
riyat ve tahlilat yapılan veya masli teamüller aranılan umuma mahsus bakteri-  
yoloji ve kimya laboratuvarları,yapılacak tahlilat ve taharriyatın cinsine göre 
ihtisas vesikasına malik ve Türkiye'de icrayı sanata mezun tabip,baytar,eczacı 
veya kimyagerler tarafından Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletinin müsaade- 
si istihsal edilmek suretiyle açılır.                      
                                        

  Madde 2- Laboratuvar açacak her mütehassıs mahalli sıhhiye ve muaveneti   
içtimaiye müdiriyetine bir istida ile müracaat eder ve bu istidasına atideki ev-
rak raptedilir.                                 
  A - (Değişik: 27/1/1930 - 1551/1 md.) Nüfus tezkeresi,diploma,tababet ve  
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun ile nizamnamesinde münderiç ih- 
tisas vesikaları hakkındaki hükümlere muvafık olarak alınmış vesikalar veya su- 
retleri.                                    
  B - Laboratuvarların ismi,muvazzah adresi ve krokisi,iştigal edeceği tah-  
lilatın envar ve tahlilatın her nev'ine nazaran tesbit edilen ücretler miktarı 
laboratuvarlarda şerik veya memur sıfatiyle ifayı vazife edecek mütehassısların 
isimlerini,alatını ve edavatını ve echize ve müfredatını muhtevi beyanname.   
                                        

  Madde 3 - İstida ve merbutatı sıhhiye müdiriyetince tetkik olunarak Sıhhi- 
ye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletine gönderilir.Şeraiti anifeyi haiz olanlara  
müsaa-                                     
------------                                  
(1) Bu Kanunun başlığında yeralan "ve gıdai" ibaresi ile, 1 inci maddesindeki  
  "gıdai ve" ibaresi, 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı KHK'nin 21 inci madde- 
  siyle yürürlükten kaldırılmış olup, metinden çıkarılmıştır.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
de edilir.Ve ruhsatname verilir.Tarihi müracaattan itibaren azami bir ay zarfın-
da muamele intaç olunarak sahibine tebliğ olunur.                
                                        

  Madde 4 - İşbu kanunun neşrinden mukaddem hali faaliyette olan ve ihti-   
sas vesikasını hamil bulunan laboratuvar sahiplerinin vesikaları muteberdir.An- 
cak bu laboratuvarlar ashabı iki ay zarfında müsaade talebine ve bu kanunla tes-
bit edilen ahkama ittibaa mecburdurlar.                     
                                        

  Madde 5 - Laboratuvarların hususatı fenniyesinden ruhsatname sahibi mesul- 
dür.                                      
                                        

  Madde 6 - Laboratuvarlar senede bir defa umumi teftişe tabi olduğu gibi   
lüzum görüldükçe de teftiş olunurlar. Laboratuvar müdiri mesulü ispatı hüviyet 
eden teftiş memurlarına defterleri ve laboratuvarının umumi tahlilat ve taharri-
yata mahsus aksamını göstermeğe ve icap eden izahatı vermeğe mecburdur.     
                                        

  Madde 7 - Seriri (...) (1) tahlilat yapılan masli teamüller aranılan umu-  
ma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarlarının krokisi, muhtevi olacakları 
alat ve echize ve bunların sureti muhafazaları ve muktazi defterlerle ne suretle
tutulacakları ve vaserman yapılan laboratuvarların tabi olacakları ahkamı mahsu-
sa ve bu teamülün hangi usul ile icra olunacağı Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekaletince bir talimatname ile tesbit olunur.                 
                                        

  Madde 8 - Bir laboratuvarın sahibi tarafından seddi veya başka bir     
mahalle nakli takdirinde sıhhiye ve muaveneti içtimaiye müdüriyetine malümat  
verilir.                                    

  Madde 9 - Mütahassıs olup da bila müsaade laboratuvar açanın laboratuva-  
rı,bu kanunda muharrer usul dairesinde müsaade istihsal edilinceye kadar,Sıhhiye
ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletince kapatılır.Mütehasıs olmayıp da bu kabil   
laboratuvar açanlardan veya müsaade ile açmış oldukları laboratuvarlarını müte- 
hassıs olmıyanlara terk edenlerden <<50>> liradan <<200>> liraya kadar hafif  
cezayı nakdi alınmakla barabar laboratuvarı kapatılır.             
  Bu kanunun dördüncü maddesinde gösterilen laboratuvar ashabından, alat   
ve edevat ve sairesi noksan görülenlere,laboratuvarlarının ikmali nevakısı için 
verilen mühlet nihayetinde ikmal etmedikleri takdirde laboratuvarları kapatılır 
ve ruhsatnamesi geri alınır.                          

  Madde 10 - Fenne muvafık tahlilat icra kılınmadığı ve beyannamesinde mün-  
deriç mevat ahkamına riayet eylemediği veyahut işbu kanunun yedinci maddesinde 
muharrer esasatı muhtevi talimatnameye muhalif hareket eylediği sabit olanlardan
<<50>> liradan <<200>> liraya kadar cezayi nakdi alınır.Tekerrürü halinda cezayı
nakdi alınmakla beraber laboratuvarı bir aydan fazla olmamak üzere kapatılır.  
İtiyadı sabit olanların ruhsatnamesi geri alınır.                
                                        

  Madde 11 - Dokuzuncu maddenin birinci fıkrasındaki sed kararı müstesna ol- 
mak üzere laboratuvarların kapatılması ve cezayi nakdi ahzı ve ruhsatnamenin  
istirdadı hakkında karar itası sulh mahkemelerine aittir.Bu davalar mahakime  
tevdileri tarihinden itibaren on beş gün zarfında intaç olunur ve verilen    
hükümler kabili temyiz değildir.                        

  Madde 12 - Bu kanun neşri tarihinden on beş gün sonra müteberdir.      

  Madde 13 - Bu kanunun icrasına Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye ve Adliye   
Vekilleri memurdur.                               
-------------------                               
(1) Bu arada yeralan "ve gıdai" ibaresi, 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı    
  KHK'nin 21 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olup, metinden çıkarıl- 
  mıştır.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   992 SAYlLl KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN           
                                        
       YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE              
                                        
                                        
                                        
                                        
 Kanun                           Yürürlüğe      
 No.     Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler   giriş tarihi     
________ _____________________________________________ ________________    
                                        
 1551              --             2/2/1930