Endeksler
        1967 KALKINMA İSTİKRAZI HAKKINDA KANUN              
                                        
  Kanun Numarası       : 992                      
  Kabul Tarihi        : 23/1/1968                   
  Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih : 31/1/1968 Sayı:12814         
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5 Cilt: 7 Sayfa: 550         
                                        
  Madde- 1- Hasılı 1967 Bütçe yılında yapılacak yatırımların finansmanın-   
da kullanılmak üzere 500 milyon liraya kadar 1967 kalkınma istikrazı adı ile  
uzun vadeli iç istikraz aktine Maliye Bakanı yetkilidir.            

  Madde 2 - Bu kanun gereğince yapılacak istikraz için hamiline yazılı tah-  
vil ihraç olunur.                                
                                        
  Bu istikrazın yıllık faiz nispeti Bakanlar Kurulu, ihraç fiyatı, itfa müd- 
deti ve sair şartları Maliye Bakanlığı tarafından tespit olunur.        

  Madde 3 - Tahvillerin itfası, borsada başa baştan aşağı fiyatlar ile satıl- 
dıkları müddetçe buradan satınalma yolu ile, başabaşı bulmuş veya aşmış bulun- 
dukları takdirde kura çekmek suretiyle yapılır.                 

  Madde 4 - Bu tahviller ihraç tarihlerinden itibaren 10 yıl geçmedikçe er-  
ken ödemeye veya konversiyona tabi tutulamaz. Bu tarihten sonra keyfiyet Hükü- 
metçe 3 ay önce ilan edilmek suretiyle herhangi bir faiz vadesinde tedavülde  
kalmış olan tahvillerin tamamı veya bir kısmı için başabaş erken ödeme veyahut 
konversiyon yapılabilir.                            

  Madde 5 - Tahvillerin faiz ve bedelleri, geçici ve kesin tahviller ve    
bunların kuponları ile ödemelerine ait evrak ve senetler ilan ve istikraza   
ilişkin diğer işlemler istikrazın tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve   
resimden muaftır.                                

  Madde 6 - Bu kanun gereğince çıkarılacak olan tahviller; genel ve katma   
bütçe ile idare olunan daire ve kurumlarla il özel idareleri; belediyeler ve  
bunlara bağlı müesseseler ile kamu iktisadi teşebbüslerinin yapacakları artır- 
ma, eksiltme ve sözleşmelerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerinden ka-  
bul olunur.                                   
  Teminatın irat kaydına karar verildiği takdirde karar tarihinden önce va-  
desi gelmiş faiz kuponlarının bedelleri tahvil sahiplerine ait olur. Bu tah-  
viller Hazinece satılmış ve satılacak olan milli emlak bedellerinin ödenmesinde 
dahi başabaş kabul olunur.                           

  Madde 7 - Bu istikraza ait faiz kuponlarının bedelleri tediyesi iktiza et- 
tiği tarihten itibaren 5 yıl ve tahvil bedelleri tediyesi lazımgeldiği tarih-  
ten itibaren 10 yıl sonra Hazine lehine zamanaşımına uğrar.           

  Madde 8 - Bu kanun gereğince yapılacak istikrazın her türlü ihraç gider-  
leri, Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümünden ödenir.           
  Tahvillerin basımı ve bunların satışlarını teşvik maksadiyle hazırlatıla-  
cak afiş, pankart ve diğer giderleri 2490 sayılı kanun hükümlerine tabi değil- 
dir.                                      

  Madde 9 - Bu kanunun akdine izin verdiği istikrazın yıllık faiz, itfa ve  
diğer giderlerini karşılayabilecek ödenek, her yıl Maliye Bakanlığı Bütçesi-  
nin borç ödemeleri bölümüne konulur.                      

  Madde 10 - Bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.           

  Madde 11 - Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.