Endeksler

  DEVLET DEMİRYOLLARI VE LİMANLARI İŞLETME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİLERİ EMEKLİ  
    SANDIĞI İLE ASKERİ FABRİKALAR TEKAÜT VE MUAVENET SANDIĞININ SOSYAL   
         SİGORTALAR KURUMUNA DEVRİ HAKKINDA KANUN           
                                        
  Kanun Numarası       :991                      
  Kabul Tarihi        :23/1/1968                   
  Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih : 31/1/1968 Sayı: 12814        
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5 Cilt: 7 Sayfa: 545        

  Madde 1 - 2454 sayılı Kanunla kurulu (Devlet Demiryolları ve Limanları İş- 
letme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı) ile 3575 sayılı kanunla kurulu  
(Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı) bu kanun hükümleri dairesinde  
Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmiştir.                   
  Bu kanunda geçen (Kurum) deyimi (Sosyal Sigortalar Kurumu),(Demiryolları  
Emekli Sandığı) deyimi (Devlet Demiryolları ve limanları İşletme Genel Müdürlüğü
İşçileri Emekli Sandığı),(Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandığı) deyimi (Askeri Fab- 
rikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı),(Sandık üyesi) deyimi de sözü geçen (Demir- 
yolları Emekli Sandığı) ile (Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandığı) na aidat ödemiş 
olanlar anlamına gelir.                             

  Madde 2 - Demiryolları Emekli veya Askeri Fabrikalar Tekaüt sandıklarına  
aidat ödemiş olan sandık üyelerinin ilgili Demiryolları Emekli ve Askeri Fabri- 
kalar Tekaüt Sandığı kanunlarına göre geçen fiili hizmetleri,Kurumca uygulanan 
Sosyal Sigortalara tabi olarak geçmiş sayılır.                 
  (Ek: 13/11/1969 - 1189/4 md.) Hizmetleri aynı müessesede devam etmekte iken,
sonradan memur statüsüne tabi bir vazifeye geçirilmeleri sebebiyle,evvelce tabi 
bulundukları sandıklardan veya sandıkların devri dolayısiyle ilk defa 1/8/1968 
tarihinde tabi oldukları Sosyal Sigortalar Kurumundan T.C. Emekli Sandığına tabi
duruma geçmek suretiyle 15/7/1965 tarihli,668 sayılı Kanun ile ilgilendirilmiş 
olanları,5/1/1961 tarihli 228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre,emekli aylığı 
bağlanması ve 15 inci maddesine göre ikramiye verilmesi,hakları saklıdır.    

  Madde 3 - 2 inci maddede belirtilen sandık üyeleri hakkında Sosyal Sigorta- 
lar Kanunu hükümleri uygulanır.                         

  Madde 4 - Bu kanunun uygulanmasında,ay üzerinden hesaplanan hizmet süreleri-
nin güne çevrilmesinde her ay otuz gün,prim ödeme gün sayılarının aya çevrilme- 
sinde her otuz gün bir ay sayılır.                       
KANUNLAR ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 5 - Malüllük,yaşlılık ve ölüm sigortalarından kendilerine veya hak sa-
hibi kimselerine toptan ödeme yapılması gereken sandık üyelerinin ilgili Demir- 
yolları Emekli ve Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandığına ödemiş bulundukları aidat 
ile bunların karşılıkları,malüllük,yaşlılık ve ölüm sigortaları primi olarak ka-
bul edilir.                                   

  Madde 6 - Bu kanunda Demiryolları Emekli ve Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandık-
ları kanunlarındaki esaslar dairesinde işlem yapılacağı belirtilen hallerde,De- 
miryolları Emekli ve Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandıkları ile ilgili kanunların 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki hükümleri uygulanır.           

  Madde 7 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili Demiryolları  
Emekli ve Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandığı Kanunlarına göre tasfiye edilmiş bu- 
lunan hizmetler ve haklar,bu kanunun uygulanmasında nazara alınmaz.       
  Şu kadar ki,Demiryolları Emekli ve Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandıklarına  
ödedikleri aidatı,hizmet sürelerinin yetersizliği sebebiyle ilgili sandıktan ge-
ri alamamış olan veya aidatını geri alabilme süresi dolmuş bulunan sandık üyele-
rinin bu hizmetleri hakkında 2 nci madde hükmü uygulanır.            
  Geçici 4 üncü ve 5 inci maddeler hükümleri de saklıdır.           

  Madde 8 - Eski hizmetleri için Demiryolları Emekli ve Askeri Fabrikalar Te- 
kaüt Sandıklarına borçlanmış olan sandık üyelerinin borç bakıyeleri,ilgili san- 
dık kanunlarındaki borçlanma esasları dairesinde kurumca tahsil edilir.     

  Madde 9 - Mesken yaptırmaları için,Demiryolları Emekli ve Askeri Fabrikalar 
Tekaüt Sandıkları tarafından 5954,6096,6173,6302 ve 6778 sayılı Kanunlar ile  
3/11/1960 tarihli 121 sayılı 15/12/1960 tarihli 166 sayılı,8/5/1962 tarihli 48 
sayılı ve 4/8/1966 tarihli 782 sayılı kanunlara göre sandık üyelerine verilmiş 
bulunan borç paralar,ikraz şartları dairesinde Kurumca tahsil olunur.      
  Bu ikrazat dolayısiyle sandık üyeleriyle Demiryolları Emekli ve Askeri Fab- 
rikalar Tekaüt Sandıkları arasında akdedilmiş olan sözleşmeler ile borçluların 
gayrimenkullerine Demiryolları Emekli ve Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandıkları na-
mına konulmuş bulunan ipotekler,herhangi bir muamele ve merasime hacet kalmaksı-
zın Kurum adına ve lehine devam eder.                      

  Madde 10 - Demiryolları Emekli ve Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandıklarının de-
vir tarihi itibariyle hazırlanacak birer bilanço ile tespit edilen bütün varlık-
ları alacakları ile borç ve taahhütleri her türlü hukuki neticeleriyle kuruma  
intikal eder.                                  
  Bilançolarda,esham ve tahvilat devir tarihindeki borsa değerleriyle,menkul 
ve gayrimenkul mallar ise rayiç değerleri ile gösterilir.            
  Devir ve intikal dolayısiyle yapılacak işlemler her türlü vergi,resim ve  
harçtan muaftır.                                

  Madde 11 - 10 uncu maddeye göre hazırlanacak bilançoya eklenecek cetveller 
şunlardır:                                   
  a) 2 ve 7 nci maddeler ile geçici 1,4 ve 5 inci maddeler kapsamına giren  
sandık üyelerinin kimliklerini,bunların devir tarihine kadar olan emekliye tabi 
hizmet sürelerini,sandıkta birikmiş bulunan aidat ve karşılıklarını gösterir  
cetveller.                                   
  b) Geçici 2 nci madde kapsamına giren ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
te aylık almakta olan sandık üyeleriyle hak sahibi kimselerinin kimlikleri ile 
aylık tutarlarını gösterir cetveller.                      
  c) Kurumca gerekli görülecek envanter ve müfredat cetvelleri.        
  Devir işlemleri,bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihten itibaren en geç 6 ncı
ayın sonuna kadar tamamlanır.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 12 - Milli Savunma,Çalışma,Ulaştırma,Maliye ve Sanayi Bakanlıklarınca 
seçilecek aktüer ve uzmanlardan kurulu bir heyet tarafından,devir tarihi itiba- 
riyle ve sandıkların her biri için ayrı ayrı olmak üzere,aşağıda yazılı teknik 
karşılıklar hesap ve tespit olunur.                       
  a) Matematik karşılık.                           
  b) Müktesep haklar karşılığı.                        
  c) Birikmiş aidatlar karşılığı.                       
  Matematik karşılık,devir tarihinden önce sandıklarca bağlanmış veya bağlan- 
masına hak kazanılmış olan malüllük emeklilik ve dul - yetim aylıklarından devir
tarihinden sonra yapılacak ödemelerin peşin değerleridir.            
  Müktesep haklar karşılığı,geçici 1 inci madde kapsamına giren sandık üyele- 
rine malüllük,yaşlılık ve ölüm sigortalarından ileride yapılacak yardımların pe-
şin değeri ile,bu üyeler için ileride ödenecek malüllük,yaşlılık ve ölüm sigor- 
taları primlerinin peşin değerleri arasındaki farktır.             
  Birikmiş aidatlar karşılığı,geçici 1 inci madde dışında kalan üyeler için, 
devir tarihine kadar sandıklara ödenmiş aidat ve karşılıkların kanuni faizleri 
ile birlikte baliğdir.                             
  Sandıkların devir tarihindeki varlıkları bu karşılıklara yetmediği takdirde 
aradaki fark devir tarihinden itibaren % 5 faiz yürütmek ve 15 yılda eşit tak- 
sitler halinde Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmek üzere,Genel Bütçeden ayrılacak
ödeneklerle karşılanır.                             
  Ayrılan ödeneğin Sosyal Sigortalar Kurumuna tediyesindeki gecikme,Kurumca bu
kanuna göre yapılması gereken ödemeleri durdurmaz.               

  Madde 13 - Demiryolları Emekli ve Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandıklarının da-
imi kadrolarında çalışanlardan Kurumda bir vazifeye geçmek istiyenler,almakta  
oldukları aylık ücretlerle Kurum kadrolarına naklen tayin edilirler.      

  Madde 14 - 5954,6096,6173,6302 ve 6778 sayılı kanunlar ile 3/11/1960 tarihli
121 sayılı,15/12/1960 tarihli 166 sayılı,8/5/1962 tarihli 48 sayılı ve 4/8/1966 
tarihli 782 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.             

  Ek Madde 1 - (Ek: 13/11/1969-1189/1 md.)                  
  991 Sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre bağlanacak emekli aylıkları-
nın tespitinde filli ve itibari hizmet sürelerinin toplamı 25 yıl olarak değiş- 
tirilmiştir.Fiili ve itibari hizmet sürelerinin toplamı 25 yıl olanlar için   
Emekli aylığının nispeti emekli aylığı bağlanmasna esas tutulan aylık veya üc- 
retin % 70 i olarak uygulanır.Yaşlılık aylığı bağlanmasında 1 ay 30 gün üzerin- 
den hesaplanır.                                 
  Fiili ve itibari hizmet süreleri toplamı 25 yıldan az olanlara her tam yıl 
için % 1 eksiği,fazla olanlara da her tam yıl için % 1 fazlası üzerinden emekli 
aylığı bağlanır.                                
  Fiili ve itibari hizmet süreleri toplamındaki ay kesirleri tam ay sayılır. 
Yıl kesirlerinin her ayı için emekli aylığı bağlanmasına esas tutulan aylık veya
ücret tutarının % 1 inin onikide biri emekli aylığına ayrıca eklenir.      
  Ancak,bağlanacak aylığın toplamı emekliliğe esas aylığın % 80 ini geçemez. 
  991 sayılı Kanun hükümlerine göre işçilere verilecek emekli ikramiyesinde de
filli hizmet süresi 25 yıl olarak değiştirilmiştir.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Ek Madde 2 - (Ek:13/11/1969-1189/2 md.)                   
  1/8/1968 tarihinden önce Demiryolları Emekli Sandığı ile Askeri Fabrikalar 
Tekaüt Sandığınca aylık bağlanmış olan emeklilerle,991 sayılı Kanunun geçici 1 
inci maddesinin birinci fıkrası gereğince aylık bağlanan emeklilerin ve T.C.  
Emekli Sandığı Kanununa göre emekli aylığı bağlanmış olanların, T.C. Emekli San-
dığı Kanununa tabi daire,kurum ve ortaklıklar ile Sosyal Sigortalar Kanununa ta-
bi işyerlerinde çalışmaları halinde,buralarda çalıştıkları sürece,emekli aylık- 
ları kesilir.Bu durumda olanlar hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
63 üncü maddesine göre işlem yapılır.                      
  Yukarıdaki fıkralarda yazılı kimseleri çalıştıranlar,bunları,vazifeye baş- 
ladıkları tarihlerden itibaren bir ay içinde yazı ile Sosyal Sigortalar Kurumuna
bildirirler.                                  

  Ek Madde 3 - (13/11/1969-1189 sayılı kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup ek  
madde haline getirilmiştir.)                          
  Bu kanunun uygulanması dolayısiyle aylıklarda yapılacak artırmalar,991 sayı-
lı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen matematik karşılıkların hesabına dahil 
edilir.                                     

  Ek Madde 4 - (13/11/1969 - 1189 sayılı kanunun 5 inci maddesi hükmü olup,ek 
maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)              
  Ek 2 nci ve geçici 4 üncü maddelerde belirtilen yükümlülükleri süresi içinde
yerine getirmiyenler hakkında 100 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezası  
hükmolunur.                                   

  Geçici Madde 1 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Demiryolları Emekli ve
Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandıklarına tabi olarak çalışmakta olanlardan,Demir- 
yolları Emekli Sandığı kanunlarına tabi fiili hizmet süreleri 5 yılı doldurmuş 
bulunanların T.C. Devlet Demiryolları İşletmesine ait iş yerlerinde,Askeri Fab- 
rikalar Tekaüt Sandığı kanunlarına tabi fiili hizmet süreleri 5 yılı doldurmuş 
bulunanların da Milli Savunma Bakanlığına veya Makina ve Kimya Endüstrisi Kuru- 
muna ait iş yerlerinde devamlı olarak çalışmak suretiyle,Sosyal Sigortalar Kanu-
nuna tabi olarak geçecek hizmet süreleri,yazılı istekleri halinde,Demiryolları 
Emekli Sandığı ve Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandığı kanunlarına tabi olarak geç- 
miş bulunan hizmetleriyle birlikte nazara alınır ve bunlara ilgili sandık kanun-
larındaki esaslar dairesinde Kurumca emekli aylığı bağlanır.          
  Bu gibi sandık üyelerinin,ilgili bulundukları sandığa tabi işe girmeden ön- 
ce,ihtiyarlık sigortasına tabi hizmetleri geçmiş ise,bu hizmetler hakkında yaş- 
lılık veya ölüm sigortasının toptan ödeme hususundaki hükümleri uygulanır.   
  Bu suretle emekli aylığı bağlananlar ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
te Demiryolları Emekli Sandığı veya Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandığı kanunlarına
göre emekli veya maluliyet aylığı bağlanmış veya bağlanmasına hak kazanmış olan-
ların ölümlerinde,Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslar uygulanır.       

  Geçici Madde 2 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Demiryolları  
Emekli Sandığı ile Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandığınca aylık bağlanmış olanlar 
ile geçici 1 inci maddenin birinci fıkrası gereğince Kurum tarafından aylık   
bağlananların bu aylıkları hakkında Kurumca,Demiryolları Emekli Sandığı ve As- 
keri Fabrikalar Tekaüt Sandığı kanunlarındaki esasların uygulanmasına devam olu-
nur.                                      
  Ancak,aylıklar üç ayda bir peşin verilir ve ölüm halinde geri alınmaz.   
  Bu aylıkların ödenmesi,Sosyal Sigortalar Kanununa göre bağlanan gelir ve ay-
lıkların ödenmesindeki usullere göre yapılır.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 3 - Demiryolları Emekli Sandığı Kanunlarına tabi olarak geçen 
fiili hizmetleri ile geçici 1 inci maddenin birinci fıkrası gereğince bununla  
birleştirilen hizmetlerinin toplamı otuz yılı dolduran sandık üyelerine geçi-  
ci 1 inci maddeye göre Kurumca bağlanacak aylığa esas tutulan aylık ücretleri- 
nin bir yıllık tutarı, emekli ikramiyesi olarak T.C. Devlet Demiryolları İşlet- 
mesince verilir.                                
  Hizmet toplamı otuz yılı doldurarak yukarıki fıkraya göre emekli ikramiye- 
sine hak kazandıktan sonra ölen sandık üyelerinin emekli ikramiyelerinin tama- 
mı, aylık bağlanan hak sahibi kimselerine ve bu aylıklariyle orantılı olarak,  
hak sahibi kimsesi yoksa reşit evlatlarına müsavaten ödenir.          
                                        

  Geçici Madde 4 - Demiryolları Emekli ve Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandıkları-
 na ödedikleri aidatı geri alan sandık üyelerinden, bu kanunun yayımı tarihin- 
den itibaren altı ay içinde ilgili sandığa yazılı olarak müracaat eden ve geri 
aldıkları aidatı, en geç bu kanunun bütün hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihi 
takibeden altıncı ayın sonuna kadar ve yüzde beş faizi ile, ilgili sandığa veya 
kuruma yatıranların bu hizmetleri hakkında 2 nci madde hükmü uygulanır.     

  Geçici Madde 5 - Sandık üyeleri, 5966 ve 6153 sayılı kanunlarla tanınan hak-
lardan, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili sandığa ya- 
zılı olarak müracaat etmek suretiyle ve mezkür kanunlardaki şartlarla yararlana-
bilirler.                                    

  Geçici Madde 6 - a) 1/1/1950 den önce Milli Savunma Bakanlığına bağlı tamir-
hane ve dikimevleri ile Makina Kimya Endüstrisi Kurumuna bağlı uçak, gazmaske, 
Elmadağ fabrikaları ve benzeri kurumlarda çalışıp 3575 sayılı Kanun şümulüne  
alınmıyan içişlerin, kanun kapsamına alınmadan önce geçen en çok 10 yıllık hiz- 
metleri, bu kanunun yayımından itibaren 1 yıl içinde, 3575 sayılı Kanuna dahil 
edildikleri zamanki ücret veya yevmiyeleri üzerinden işçi ve işveren sigorta  
aidatlarını defaten veya taksitle ödedikleri takdirde mevcut hizmetleriyle bir- 
leştirilir.                                   
  b) Yine 1950 yılından sonra askeri işyerlerinde çalışıp her ne suretle olur-
sa olsun 3575 sayılı Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandığı kapsamına alınmamış işçi- 
lerin hizmetleri de geçici 6 ncı madde (a) fıkrası esasları dahilinde birleşti- 
rilir.                                     

  Geçici Madde 7 - Bu kanunun bütün hükümleriyle yürürlüğe gireceği tarihe ka-
dar geçecek süre içinde, sandıklara, kanuni ödemelerini karşılamak üzere, Kurum-
ca yeteri kadar borç verilebilir.                        

  Geçici Madde 8 - Demiryolları Emekli ve Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandıkları-
nın Kuruma devri ile ilgili işlemlerin tanzimi, ifa ve intacının temini için Ku-
rum ve Sandık personelinden kurulacak komisyonların ve Kanunun 12 nci maddesin- 
de sözü geçen heyetin başkan ve üyelerine, bilirkişilere ve bu işlemlerin ifa- 
siyle vazifelendirilecek memur ve hizmetlilere Maliye ve Çalışma Bakanlıkların- 
ca müştereken tespit edilecek esas ve miktarlarda bir ücret ödenir.       
  Bu ücretler, 7244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmüne tabi değildir.   

  Geçici Madde 9 - Sandıkların devri dolayısiyle yapılacak masraflar Kurum-  
ca karşılanır ve üyeleri nispetinde sandıklara borç kaydedilir.         

  Geçici Madde 10 - Bu kanunun bütün hukümleriyle yürürlüğe girdiği tarihten 
önce vukua gelen iş kazası, hastalık, analık halleri ile bu tarihten önce anla- 
şılmış bulunan meslek hastalığı dolayısiyle geçici işgörmezlikleri devam etmek- 
te olan Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandığına tabi üyelerin ödeneklerinin, bu San- 
dık Kanunu hükümleri gereğince hesaplanan kazançlar üzerinden ve 506 sayılı   
Sosyal Sigortalar Kanununda belirtilen sürece ödenmesine devam olunur.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu kanunun bütün hükümleriyle yürürlüğe girdiği tarihten önce anlaşılmış  
bulunan meslek hastalığı ve vukua gelen iş kazası sonucu sürekli işgöremezlik  
ve ölüm hallerinde de birinci fıkradaki günlük kazanç esas alınarak 506 sayı-  
lı Kanun gereğince gelir bağlanır.                       

  Geçici Madde 11 - (13/11/1969 - 1189/2 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hük- 
mü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                 
  Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Demiryolları Emekli Sandığı ile 
Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandığı kanunlarına göre bağlanmış olan emekli, adi ma-
lüllük, vazife malüllüğü, dul ve yetim aylıkları ile 991 sayılı Kanunun geçici 
1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre bağlanmış olan emekli aylıkları 
hakkında da bu kanunun ek 1 inci maddesi hükümleri uygulanır.          
  Ancak, vazife malüllüğü aylıklarında aylığın toplamı emekliliğe esas aylı- 
ğın % 100 ünü geçemez.                             

  Geçici Madde 12 - (13/11/1969-1189/2 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü  
olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                  
  Geçici 1 inci madde hükmüne göre tespit edilecek emekli, adi malullük, vazi-
fe malullüğü, dul ve yetim aylıkları tutarı emekli aylığının bağlanmasına esas 
tutulan aylık veya ücret tutarları, bu aylıkların bağlandığı tarihten beri üc- 
ret seviyelerinde vukua gelen yükselmeler de nazara alınmak suretiyle hesapla- 
nır.                                      
  Ücret seviyelerinde vukua gelen yükselmeler kurumca hazırlanıp Çalışma Ba- 
kanlığınca onaylanacak ve en geç üç ay içinde yürürlüğe konacak bir yönetmelik- 
le tespit edilir.                                
  Artırmalar sonuçlanıncaya kadar ödenmekte olan aylıklar, sonradan mahsubu  
yapılmak üzere % 20 zamlı olarak ödenebilir. Ancak 15/7/1965 tarihli ve 669 sa- 
yılı Kanun gereğince yükseltmeye tabi tutulan emekli, adi malüllük, vazife ma- 
lüllüğü veya dul ve yetim aylıkları hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.     
                                        

  Geçici Madde 13 - (13/11/1969 - 1189/2 md. ile gelen Geçici 3 üncü md.hükmü 
olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                  
  a) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Demir Yolları Emekli ve Askeri Fab- 
rikalar Tekaüt Sandıkları Kanunlarına göre emekli, adi malüllük, vazife malüllü-
ğü, dul ve yetim aylığı almakta olanlar ile 991 sayılı Kanunun geçici 1 inci  
maddesine göre emekli aylığı bağlanmış olanlar veya aylık bağlanmasına hak   
kazanmış durumda olup henüz işlemi tamamlanmamış bulunanların aylık tutarları  
yürürlük tarihinden,                              
  b) (a) fıkrasında belirtilen aylığı bu kanunun yürürlük tarihinden önce ke- 
silmiş bulunanlardan, aylık keşiliş sebebinin ortadan kalkması ile aylık ödenme-
sine tekrar hak kazananların, aylık tutarları, bu hakları kazandıkları tarihten,
  İtibaren bu kanun hükümlerine göre yeniden tespit edilir.          

  Geçici Madde 14 - (13/11/1969 - 1189/2 md. ile gelen Geçici 4 üncü md. hük- 
mü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                 
  Halen ek 2 inci maddenin birinci fıkrası şümulüne giren emekliler, bu kanu- 
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde, görevlerine devam edip et-
miyeceklerini,Sosyal Sigortalar Kurumuna yazılı olarak bildirmeye mecburdurlar. 
Bu yazılı bildirmeyi yapmıyanların emekli aylıkları, bu sürenin bitimini takibe-
den ilk üç aylık ödeme dönemi başlangıcından itibaren kesilir.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yukardaki fıkrada yazılı kimselere çalıştıranlar, bunları, bu kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yazı ile Sosyal Sigortalar Kurumuna 
bildirirler.                                  

  Geçici Madde 15 - (13/11/1969-1189/2 md. ile gelen Geçici 5 nci md. hükmü  
olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                  
  Bu kanunun uygulanmasına ait işlemlerin zamamında yapılmasını sağlamak mak- 
sadiyle, çalışma saatleri dışında görevlendirilecek personele, Sosyal Sigorta- 
lar Kurumu Müdürler Kurulunca tespit edilecek esas ve miktarlar dahilinde bir 
ücret ödenir.                                  
  Bu ücretler, 7244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmüne tabi değildir.   

  Geçici Madde 16 - (13/11/1969 - 1189/2 md. ile gelen Geçici 6 ncı md. hükmü 
olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                  
  Demiryolları Emekli ve Askeri Fabrikalar tekaüt sandıklarına ödedikleri   
aidatı geri alan sandık üyelerinden bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl 
içinde ilgili sandığa yazılı olarak müracaat eden ve geri aldıkları aidatları, 
en geç bu kanunun hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihi takibeden birinci yılın 
sonuna kadar ve yüzde beş faizi ile, ilgili Sandığa veya Kuruma yatıranların bu 
hizmetleri hakkında 2 nci madde hükmü uygulanır.                

   Madde 15 - Bu kanunun geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7, geçici   
 8 inci ve geçici 9 uncu maddeleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı-
nı takibeden aybaşından altı ay sonra yürürlüğe girer.             

  Madde 16 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    991 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN          
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
                                        
                                        
Kanun                              Yürürlüğe   
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler       giriş tarihi  
-------- -------------------------------------------------   ------------- 
 1189     Madde 4                      1/8/1968   
        Diğer Maddeleri                  1/3/1969