Endeksler
                                        
         ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT            
         İŞLERİNDE KULLANILAN ZEHİRLİ VE MÜESSİR            
            KİMYEVİ MADDELERİN SATILDIĞI               
             DÜKKANLARA MAHSUS KANUN                
                                        
                                        
   Kanun Numarası    : 984                         
   Kabul Tarihi     : 2/3/1927                      
   Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 12/3/1927 Sayı: 575             
   Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 8 Sayfa: 124            
                                        

   Madde 1 - Tıbbi eczalar ve kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ecza 
ticarethaneleri açmak için Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletinin müsaadesi 
lazımdır.                                    
                                        

   Madde 2 - Eczaneler Kanununa göre eczane açmak salahiyetini haiz olan her 
eczacı ecza ticarethanesi açabilir.                       
                                        

   Madde 3 - Ecza ticarethanesi işlerinden mesul olacak diplomalı bir ecza_  
cıyı müdür göstermek şartiyle eczacı olmıyan kimseler dahi ecza ticarethanesi  
açabilirler. Bir şirket tarafından dahi ecza ticarethanesi açılabilir. Şukadar 
ki, diplomalı eczacı olmak şartiyle, şeriklerden birinin ticarethane işlerinden 
mesul müdür gösterilmesi lazımdır.                       
                                        

   Madde 4 - Bir yerde ecza ticarethanesi açmak için o yerin en büyük mülkiye 
memuruna bir istida ile müracaat olunur. Bu istidaya:              
                                        
   1 - Ecza ticarethanesi açacak veya müdiri mesul gösterilecek zatın isim ve 
hüviyetini ve diplomasının tarih ve numarasını ve ecza ticarethanesi açılacak  
yerin açık adresini havi fotoğraflı bir beyanname,               
                                        
   2 - Hüviyet cüzdanı ve diploma musaddak suretleri,             
                                        
   3 - Ecza ticarethanesi bir şirket tarafından tesis edildiği takdirde    
şirkete ait esas mukavelename ve nizamnamenin musaddak suretleri raptolunur.  
                                        

   Madde 5 - Bu istida üzerine Hükümeti mahalliyece ait olduğu daireler    
vasıtasiyle ecza ticarethanesi yapılacak yerin vüsati ve zehirli ve iştiali   
kabil maddelerin muhafazasına mahsus yerlerin bu baptaki ahkama uygun olup   
olmadığı en çok onbeş gün içinde tetkik edilerek yapılacak rapor ve kroki,   
istida ve merbutlariyle beraber Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletine    
gönderilir.                                   
                                        
KANUNLAR,ŞUBAT 1989 (EK-3)                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 6 - Vekaletçe en çok on beş gün içinde icap eden tetkikat yapılarak  
istida sahibinin ve ticarethane yapılacak yerin lazım gelen vasıfları haiz   
olduğu tebeyyün ettiği takdirde ticarethanenin açılmasına müsaade edilip ruh-  
satname verilir. Ruhsat harcı maktu olarak iki yüz lira olup istidayı verene  
aittir. (1)                                   

  Madde 7 - Bir ecza ticarethanesinin sahibi tarafından kapatılmasına lüzum  
görüldüğü takdirde bulunduğu yerin memurini sıhhiyesine malümat verilir.    

  Madde 8 - Bir ecza ticarethanesinin başka bir yere nakline lüzum      
görülürse usulü dairesinde müsaade alınmak lazımdır.              

  Madde 9 - Bir ecza ticarethanesinin mesul müdürü olan kimse kendi namına  
bir eczanenin sahip veya mesul müdürü olamaz.                  

  Madde 10 - Bir ecza ticarethanesinin şubeleri de olabilir. Ancak bu şube-  
lerin açılması için dördüncü maddede gösterildiği üzere müsaade alınması ve   
şubenin bir eczacı mesul müdürün idaresinde bulunması lazımdır. Bir ecza    
ticarethanesi, depo ve ardiye kullanabilirse de evvelce memurini sıhhiyeye   
haber verilmesi ve bu yerlerin lazım gelen vasıfları haiz olması şarttır.    
Bu gibi depo ve ardiyelerde alışveriş yapılamaz.                

  Madde 11 - Ecza ticarethanelerinden yalnız eczanelere toptan veya      
perakende ecza ve mevaddı kimyeviye satılabilir. Ecza ticarethanelerinde    
reçete yapılması memnu olduğu gibi tuvalet eşyasiyle kauçuk mamulat veya    
tıbba ve kimyaya ait alat ve edevat müstesna olmak üzere toptan ve perakende  
olarak ecza ve kimyevi maddelerin ve tıbbi müstahzaratın eşhasa satılması    
dahi memnudur. Sanat ve ziraatte kullanılan zehirli ve müessir kimyevi     
maddeler toptan ve perakende olarak hususi ahkamına tevfikan satılabilir.    

  Madde 12 - Ecza komüsyoncuları, ecza ticarethaneleriyle eczanelere ecza   
ve kimyevi maddeler ve müstahzarat celbine tavassut etmeğe salahiyettar olup  
nezdlerinde nümune olarak gösterilecek miktardan fazla ilaç bulunduramazlar.  

  Madde 13 - Ecza ticarethanelerinden başka yerlerde yalnız sanat ve ziraat  
işlerinde kullanılan zehirli ve müessir ecza ve kimyevi maddeleri herkes    
satabilir. Ancak bu gibi maddeleri satmağa talip olan şahsın istidasiyle    
beraber hüviyetini ve satacağı kimyevi maddeleri ve dükkanının yerini ve    
esassen hangi ticaret ile meşgul olduğunu gösteren bir beyannameyi mahallinin  
en büyük mülkiye memuruna vermesi lazımdır. Bu beyanname üzerine dükkanı tetkik 
ve lazım gelen vasıfları haiz ve zehirli maddelerin muhafazasına mahsus ter-  
tipleri havi olduğu takdirde ruhsat verilir. Kayıt ve tescil için Sıhhiye ve  
Muaveneti İçtimaiye Vekaletine bildirilir.                   

  Madde 14 - Gerek ecza ticarethanelerinde ve gerekse munhasıran sanat ve   
ziraat işlerinde kullanılmağa mahsus zehirli ve müessir maddeler satılan    
yerlerde bütün bu zehirli ve müessir maddeler hususi talimatnamesine tevfikan  
muhafaza edilir.                                

  Madde 15 - Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanıl-   
mağa mahsus zehirli ve müessir maddeler satılan yerlerde mahallinin en büyük  
sıhhiye memuru tarafından tasdik edilmiş defterler tutmak mecburidir. Bu    
defterlere zehirli ve müessir maddelerin alım ve satımı kaydolunur.       

  Madde 16 - Ecza ticarethaneleri ve sanat ve ziraate mahsus zehirli ve    
müessir maddeler satılan yerler Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletinin   
daimi teftiş ve murakabesine tabidir. Senede iki defa teftiş ıcrası mecburi   
olup lüzum görülen                               
---------------------                              
(1) Maddede geçen ruhsat harcı 25/2/1952 tarih ve 5887 sayılı Mülga Harçlar  
Kanununun 126 ncı maddesinin (İ) bendi ile kaldırılmıştır.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
sair zamanlarda da teftiş yapılabilir. Bu teftişler, fevkalade haller haricinde 
her halde Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye müfettişleri tarafından yapılır.    
Teftiş için gelen ve hüviyetini ispat eden müfettişe bu gibi ticarethane sahip 
veya müdiri mesulleri dükkan veya mağazasının her tarafını ve on beşinci madde- 
de gösterilen defterlerini göstermeğe ve talep edilen sair malümatı vermeğe   
mecburdur.                                   

  Madde 17 - Ecza ticarethanelerinin teftişi esnasında bozuk, mağşuş veya   
gayri saf olduğundan şüphe edilen maddelerden üç nümune alınarak her iki    
tarafça mühürlenir ve bir nümunesi ticarethanede bırakılarak diğer iki nümune  
tahlil ve tetkik için Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletine gönderiliir.  
Tahlil neticesine kadar maddenin kalan kısmı istimalden menolunur ve mühürle-  
nir.                                      

  Madde 18 - Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan   
zehirli ve müessir maddeler satılan mahallerin dahili tertibatını ve ne suretle 
teftiş edileceğini ve bir ecza ticarethanesinin muhtevi olması lazımgelen ecza 
ve kimyevi maddelerin en az miktarını gösterir bir talimatname tanzim      
olunacaktır.                                  

  Madde 19 - Bir ecza ticarethanesinin sahip veya müdiri mesulü her hangi   
bir sebeble ticarethanesinden bir haftadan fazla gaybubet ettiği takdirde    
mahalli memurini sıhhiyesine malümat vermelidir. Gaybubet iki ayı geçtiği ve  
ticarethanede, en aşağı beş sene bir eczane veya ecza ticarethanesinde çalışmış 
ehliyetli bir kalfası bulunmadığı takdirde gaybubet eden müdiri mesulün yerine 
bir eczacı müdiri mesul gösterilmesi ve bunun için dördüncü maddede gösterildiği
veçihle müsaade alınması lazımdır.                       

  Madde 20 - Ecza ticarethanelerinde bulunacak olan tıbbi eczanın saf ve   
gayri mağşuş ve kanunen kabul edilmiş kodekse muvafık olması mecburidir.    

  Madde 21 - Bu kanunda tasrih edilen kaidelere riayet etmiyen veya      
memnuniyetlere muhalif hareket eden ecza ticarethaneleri sahip veya müdiri   
mesulleri ile sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir maddeler 
satıcılığı yapanlar hakkında başkaca cezayı müstelzim bir fiil olmadığı     
takdirde, mahkemece birinci defa elli liradan iki yüz liraya kadar hafif cezayı 
nakdi hükmolunur. Tekerrürü halinde ceza taz'if edilir ve yahut ticarethane üç 
ayı geçmemek üzere muvakkaten kapatılır. Memurini sıhhiyece usulüne tevfikan  
tanzim olunan zabıt varakaları aksi sabit oluncaya kadar muteberdir.      

  Madde 22 - Zehirli ve müessir maddelerin muhafazasına ait tertibatın    
talimatnamesi hilafına noksan olduğu görülen yerler tertibatın ikmaline kadar  
kapatılır.                                   

  Madde 23 - Eczanelerde saf veya kodekse uygun olmaması sebebiyle      
müsadere edilen ecza ve kimyevi maddelerin bedellerini, bunları satmış olduğu  
evrak ve vesikalarla sabit olan ecza ticarethaneleri eczane sahibine iade    
etmeğe mecburdur.                                
  Yalnız bu maddede görülen ademi safiyetin, muhafazası hususundan fenni   
kaidelere riayet etmemekten veya her hangi bir suretle eczacının sun'u     
taksirinden veya tağşişten mütevellit bir muameleye maruz kalmasından dolayı  
husule gelmemiş olması lazımdır. Ecza ticarethaneleri sahipleri de zararı    
müeddi olan bu gibi ahvalde haklarını almak için malın ilk sahibi aleyhinde   
ait olduğu mahkemeye müracaat edebilirler.                   

  Madde 24 - Hariçten gelip de tababet ve baytarlıkta kullanılan ecza ve   
kimyevi maddeler Türkiye'ye Sıhhiye ve Maliye Vekaletlerince tayin olunacak   
mahallerden ithal edilir. Bu yerlerde ait olduğu Vekaletçe ecza ve kimyevi   
maddelerin saf                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ve kodekse uygun olup olmadıklarını tayin için her türlü levazımı havi     
laboratuvarlar bulundurulur ve mütehasıs kimyagerler istihdam edilir.      
  Muayyen gümrüklerin gayrisinden ithali arzu edilen maddeler veya nümune-  
lerin, laboratuvarları olan gümrüklerce muayeneden geçirilmiş olması lazımdır. 

  Madde 25 - 25 Nisan 1301 tarihli Akkarlar ve attarlar ve kökçüler nizam-  
nameleri hükümleri mülgadır.                          

  Madde 26 - Bu kanunun neşri tarihinde mevcut olan ecza depolariyle sanat  
ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir maddeler satan ticarethane-  
ler bu kanunun muhtelif maddelerinde gösterilen şartları altı ay zarfında    
ikmale mecburdurlar.                              

  Madde 27 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.              

  Madde 28 - Bu kanun ahkamının icrasına Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye,   
Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur.