Endeksler
         TARIM BAKANLIĞI ZİRAAT İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ         
          İLE ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA GENEL         
          MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KURUM-OKUL VE KURULUŞLARA         
           DÖNER SERMAYE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN           
                                        
  Kanun Numarası     : 969                        
  Kabul Tarihi      : 21/12/1967                    
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 30/12/1967 Sayı: 12790           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt : 7 Sayfa: 398           
  Sermaye tahsisi:                              

  Madde 1 - Tarım Bakanlığına bağlı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne 200 milyon
lira, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne de 50 milyon lira ol- 
mak üzere toplam olarak 250 milyon liralık döner sermaye tahsis edilmiştir.   
  Yukarıda tespit edilmiş sermaye limiti zamanla ortaya çıkacak ihtiyaç ve  
zaruretlerle oranlı olarak Bakanlar Kurulu karariyle iki katına kadar çıkarıla- 
bilir.                                     
  Sermaye kaynakları:                             

  Madde 2 - Döner sermaye aşağıdaki kaynaklardan elde edilir.         
  a) 549 ve 2654 sayılı Kanunlarla 4486 sayılı Kanunun 18 inci maddesine bağ- 
lı işletmelerin döner sermaye varlıkları,                    
  b) Tarım Bakanlığı bütçesine konulacak ödeneklerle Hazinece yapılacak ayni 
yardımlar,                                   
  c) Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar.           
  ç) Diğer bağış ve yardımlar,                        
  Sermayenin toplamı 1 inci maddede belirtilen miktara baliğ olduktan sonra  
fazlası Hazineye yatırılır.                           
  Bağış ve yardımlar sermaye haddine tabi değildir.              
  Döner sermayenin faaliyet alanları                     

  Madde 3 - Döner sermaye verilen, öğretim ve eğitim kurumlariyle enstitüler 
ve diğer kuruluşlar, aşağıda gösterilen faaliyetlerde bulunurlar.        
  a) Öğretim, eğitim ve yayım yapmak,                     
  b) Denemeler yapmak ve araştırmalarda bulunmak,               
  c) Tohum, toprak ve ilaç analizleri yapmak,                 
  ç) Bitki ve hayvan ürünlerini çiftçiye örnek teşkil edecek şekilde değerlen-
dirmek amaciyle imalatta bulunmak,                       
  d) Tohum, damızlık fide, fidan, bağ çubuğu ve hayvan yetiştirmek,      
  e) Üretilen, yetiştirilen ve imal edilen maddeleri satmak,         
  f) Zirai mücadele ve zirai karantina hizmetlerini ifa etmek, mücadele neti- 
cesinde elde edilen ürünlerden kıymetlendirilmesi mümkün olanları kıymetlendir- 
mek                                       
*                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  g) Bu faaliyetlerin ifasında gereken hallerde özel ve tüzel şahıslarla iş- 
birliği yapmak,                                 
  h) Bu faaliyetlerin gerektirdiği bina vesair tesisleri yapmak ve yaptırmak. 
                                        
  Sermaye aktarmaları                             

  Madde 4 - 3 üncü maddede yazılı konular içindeki görevlerin yapılması için, 
döner sermayelerin tahsisi, birleştirilmesi kaldırılması ve kaldırılan döner  
sermayeye ilişkin varlıkların diğer sermayelere devri ve sermayeler arasında ak-
tarma yapılması hususlarında, Tarım Bakanlığı yetkilidir.            
  Yapılacak bu değişiklikler hakkında, Maliye Bakanlığına bilgi verilir.   
                                        
  Sermayenin harcama yerleri                         

  Madde 5 - 3 üncü maddede sayılan iş ve faaliyetlerin yürütülebilmesi için  
lüzum görülen:                                 
  a) Ahır, depo, kümes, ambar, hangar, işçi evi, sıcak yastık, sera, atelye ve
imalathane gibi bina ve tesislerin yapım ve onarımı,              
  b) Canlı, cansız demirbaş, üretim ve tüketim madde ve malzeme bedelleri ile 
döner sermaye çalışmalarının gerektirdiği diğer alım ve giderleri,       
  c) Döner sermaye işlerinde çalıştırılacak personel ve işçilerin ücretleri ve
gündelikleri ile bunların her türlü özlük hakları,               
  Konularındaki harcamalar döner sermayeden karşılanır.            
                                        
  Kuruluş                                   

  Madde 6 - Döner sermaye işletmelerinin bütçelerini ve hesaplarını inceleme, 
bilançolarını düzenleme ve döner sermaye ile ilgili sair işleri takiple görevli 
merkezde Genel Müdürlüklere bağlı ve saymanlık teşkilatını muhtevi birer (Döner 
Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü) ile ayrıca döner sermaye verilen müessese 
ve kuruluşların her birinde (Döner sermaye işletmesi) kurulur.         
                                        
  Kasa tazminatı                               

  Madde 7 - Bu Kanunla kurulan döner sermaye işletmelerindeki sorumlu sayman- 
lara kadro unvanlarına bakılmaksızın aylık tutarlarının % 15 - 25 ine kadar ay-
lık kasa tazminatı verilebilir.                         
                                        
  Fazla çalışma ücreti                            

  Madde 8 - Döner sermaye işletmelerinin icaplarından olan günlük çalışma   
saatleri dışında çalıştırılan personeline Tarım Bakanlığınca tayin ve tespit  
edilecek miktarda her ay fazla çalışma ücreti verilir.             
  Ancak ödenen fazla çalışma ücreti o personelin bir aylık maaşının 1/3 ünü  
geçemez.                                    
                                        
  İstisnalar                                 

  Madde 9 - Döner sermaye işletmeleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunları hükümlerine tabi değildir.     
  Ancak, döner sermaye saymanları, mali yılın bitiminde İdare hesaplarını Sa- 
yıştay'a bilanço ve eklerinin birer örneğini de Tarım ve Maliye Bakanlıklarına 
göndermekle görevlidirler.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Merkez müdürlüklerince birer genel bilanço düzenlenir ve bilançolar ilgili 
genel müdürlükler tarafından birleştirilerek mali yılın bitiminden itibaren 4  
aylık bir süre içerisinde Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına gönderi- 
lir.                                      
                                        
  Sorumluluk                                 

  Madde 10 - Mali işlerden,işletme müdürü ve sayman birlikte sorumludur.   
                                        
  Yedirme ve barındırma                            

  Madde 11 - Döner sermaye işletmelerinde çalışan personel ve işçilerden göre-
vi icabı yemek zamanlarını ve geceyi işletmede geçirmek zorunda kalanların,ye- 
dirme ve barındırmalarına ait harcamalar döner sermayeden sağlanır.       
                                        
  Çeşitli hükümler                              

  Madde 12 - Döner Sermayeye ait mallar,Devlet malı hükmündedir.       

  Madde 13 - Döner sermaye işletmeleriyle ilgili mali ve idari işlemlerin yü- 
rütülmesi ve muhasebe usullerine ait esaslar,Maliye ve Tarım Bakanlıklarınca  
birlikte hazırlanır.                              

  Madde 14 - 549,2654 sayılı Kanunlarla 4486 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ve
6968 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin son fıkrası kaldırılmıştır.       

  Geçici Madde 1 - 549,2654 sayılı Kanunlarla 4486 sayılı Kanunun 18 inci mad-
desi gereğince verilen döner sermaye işlerinden doğan bütün hak ve vecibeler bu 
kanunla döner sermaye işletmelerine geçer.                   

  Geçici Madde 2 - Yeni yönetmelik çıkıncaya kadar eski yönetmelikteki hüküm- 
ler uygulanır.                                 

  Madde 15 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 16 - Bu Kanunun hükümlerini Maliye ve Tarım Bakanlıkları yürütür.