Endeksler
             KALKINMA PLANININ UYGULANMASI             
              ESASLARINA DAİR KANUN (1)              
                                        
  Kanun Numarası       : 933                      
  Kabul Tarihi        : 28/7/1967                   
  Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih : 11/8/1967 Sayı: 12671        
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5 Cilt: 6 Sayfa: 2477        
                    *                    
                    * *                   
    Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren  
      yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre    
           düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                    *                    
                    * *                   

  Madde 1 - (İptal: Ana. Mah. 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 
sayılı kararı ile.)                               
  Teşvik ve tanzim:                              

  Madde 2 - Kalkınma Planı ve yıllık programlara uygun olarak yatırımların  
teşvik ve tanzimi maksadiyle:                          
  (A) - (B) (İptal: Ana. Mah. 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 
sayılı kararı ile.)                               
  C) Sanayi bölgeleri ve turistik bölgeler tesis ve tanzimi ve bu maksatla,  
gerektiğinde arazi istimlaki, Bakanlar Kurulu kararnameleri ile yapılır.    
  (İkinci fıkra - İptal: Ana. Mah. 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41,   
K. 69/57 sayılı kararı ile.)                          
  D) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, İş Kanunları, Mahalli İdareler Kanunları ile  
diğer mevzuatta her türlü yatırımlara, (ezcümle sanayi kuruluş ve işletmesine) 
ait ruhsat formalitelerini ahenkleştirmek, çabuklaştırmak ve yetkili mercileri 
bir arada çalıştırmak için Bakanlar Kurulu gerekli tedbirleri, icabında kararna-
meler çıkararak alır.                              
  E) Bakanlar Kurulu standart ve kalite kontrolu konularında tatbikati geliş- 
tirici tedbirler almaya yetkilidir. Bu kontrolların hizmetin icaplarına göre  
sıhhatli ve süratli bir tarzda yapılabilmesini sağlamak amaciyle, mesai saatleri
dışında ve ek mesai ücreti ödenmek şartiyle (...) (2) personel çalıştırmak husu-
sunda kararname çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.              
----------------------                             
(1) 6/5/1986 tarih ve 3283 sayılı Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafi-  
  yetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanunun 1. maddesinin üçüncü fıkrası ile, 
  bu Kanundaki "Muafiyet, kapsam ve şartlarının tayininde Bakanlar Kuruluna  
  verilen yetki" hükümleri saklı tutulmuştur.                 
(2) Bu parantez içindeki "veya mukaveleli" şeklindeki ifade, Anayasa Mahkeme-  
  sinin 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 sayılı kararı ile iptal
  edilmiştir.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 3 - Kalkınma Planı ve programlarına uygun olarak ihracatın teşviki ve 
 döviz gelirlerinin artırılması maksadiyle:                   
                                        
  (A)-(B) (İptal: Ana. Mah. 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 sa-
yılı kararı ile.)                                
  C) İhracatın Kalkınma Planı ve yıllık programlar dairesinde geliştirilmesi 
ve düzenlenmesi için gerekli tedbirler Bakanlar Kurulu Kararnameleri ile alınır.
                                        

  Madde 4 - 6 Ocak 1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 28 Şubat 
1963 tarihli ve 202 sayılı kanunla eklenen 2 nci ve 3 üncü maddeler; 2 Mayıs  
1949 tarihli ve 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin
değiştirilmesi hakkında 25 Mayıs 1964 tarihli ve 474 sayılı kanunun 2 nci,3 üncü
ve 5 inci maddeleri; 5 Temmuz 1963 tarihli ve 261 sayılı kanunun 1 inci madde- 
siyle işbu kanunun 2 nci maddesinin "A "ve "B" bendleri ile 3 üncü maddenin"B" 
bendinin "1" numaralı fıkrası gereğince öngörülen teşvik tedbirleri ve diğer  
kanunlarda öngörülen teşvik tedbirlerini uygulamak ve bu amaçla gerekli belge- 
leri müteşebbislere vermekle görevli olmak üzere, Başbakanlığa bağlı bir "Yatı- 
rımları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu" kurulmuştur.          
  Bu büroda, (...) (1) geçici süreli görevler için mukaveleli uzman istihdam 
edilebilir. (2)                                 
                                        

  Madde 5 - (İptal: Ana. Mah. 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 
sayılı kararı ile.)                               
  Çeşitli hükümler:                              

  Madde 6 - 18 Ocak 1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka- 
nununun 8 inci maddesinin (a) bendi ile kurulmuş olan komite kaldırılmıştır. Ka-
nunun bu komiteye vermiş olduğu görevleri Devlet Planlama Merkez Teşkilatı ifa 
eder.                                      
  Aynı kanunun 8 inci maddesinin (b) bendinde zikredilen itiraz mercii Yük-  
sek Planlama Kuruludur.                             
                                        

  Madde 7 - Kalkınma Planının uygulanmasında özel ihtisas ve kabiliyet gerek- 
tiren Maliye, Ticaret, Sanayi, Ulaştırma, Bayındırlık ve Tarım Bakanlıkları müs-
teşar, müsteşar muavini, daire başkanı, daire başkan muavini, genel müdür ve ge-
nel müdür muavini görevlerine, meslek kıdemi ve müktesep maaş derecesi hakkında 
aranılan şartlar dikkate alınmaksızın atanmalar yapılabilir. Bu atanmada, görev-
liye tayin edildiği kadronun maaşı müktesep hak teşkil etmeksizin ödenir.    
  (Son fıkra İptal: Ana. Mah. 23, 24, 25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 
sayılı kararı ile.)                               

  Madde 8 - Kalkınma Planının uygulanması ile ilgili olarak geçici süreli   
önemli işlerin ve projelerin yürütülmesinde mukaveleli personel istihdamı esas- 
ları, Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle düzenlenir.                
  Bu kanunun 2 nci maddesinin (E) bendinin ve 4 üncü maddesinin uygulanması  
ile ilgili olarak geçici görevlerde mukaveleli personel isdihdam edilebilir.  
30 Eylül 1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi bu şekilde istihdam 
edilecekler hakkında da uygulanır. (2)                     
------------------                               
(1) Parantez içindeki "İlgili Bakanlıklardan yeteri kadar personel, kadroları  
  ile çalıştırılır ve " şeklindeki ifade Anayasa Mahkemesinin 23, 24, 25/10/- 
  1969 tarih ve E. 1967/41, K. 1969/57 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.  
(2) 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 237 nci maddesine 
  21/7/1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen (e) bendi hükmüne bakınız.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 9 - İptal: Ana. Mah. 23,24,25/10/1969 tarih ve E. 67/41, K. 69/57 sa- 
yılı kararı ile.)                                

  Madde 10 - Kalkınma Planı ve yıllık programlar gereğince yaptırılacak yatı- 
rımların müşavirlik, mühendislik, mimarlık ve benzeri proje ve kontrolluk hiz- 
metlerinin yaptırılması, 10 Haziran 1934 tarihli ve 2490 sayılı Kanun hükümleri-
ne tabi değildir.                                
  Bu hizmetlerin görülmesine ait esaslar Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle düzen-
lenir.                                     

  Madde 11 - 5 Temmuz 1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 2 nci maddesi yürür- 
lükten kaldırılmıştır.                             

  Madde 12 - (10/6/1930 tarih ve 1705 sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesine 
dair olup söz konusu kanundaki yerine işlenmiştir.)               

  Madde 13 - Bu kanunda söz konusu kararnamelerin ve 5 Temmuz 1963 tarihli ve 
261 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yazılı kararnamelerin çıkarılmasından önce 
Yüksek Planlama Kurulunun mütalaası alınır.                   

  Madde 14 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 15 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.