Endeksler
          TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU (1)         
                                        
  Kanun Numarası     : 926                        
  Kabul Tarihi      : 27/7/1967                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 10/8/1967 Sayı: 12670           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 6 Sayfa: 2352           
                * *                       
                *                        
      Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız.        
     "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"       
            Cilt: 2   Sayfa: 969                 
                * *                       
                *                        
             BİRİNCİ KISIM                     
             Genel Esaslar                     
                                        
             BİRİNCİ BÖLÜM                     
             Genel Hükümler                    
  I - Kapsam:                                 

  Madde 1 - Bu kanun, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subaylar, astsubaylar 
ile harb okulları, fakülteler, yüksek okullar ve astsubay okullarında öğrenim  
yapan asker öğrencilere uygulanır.                       
  Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli diğer asker ve sivil kişiler kendi özel 
kanunlarına tabidirler.                             
  II- Amaç:                                  

  Madde 2 - (Değişik: 3/7/1975-1923/1 md.)                  
  Bu kanun subayların, astsubayların ve askeri öğrencilerin yetiştirilmeleri- 
ni, sınıflandırılmalarını, görev ve yükümlülüklerini, terfi ve taltifleri ile  
her türlü özlük haklarını düzenler.                       
  III - Tarifler:                               

  Madde 3 - Bu kanunda yer alan bazı kavramların anlamları aşağıda gösteril- 
miştir:                                     
------------------------------------                      
(1) a - 7/7/1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle getirilen ek  
    geçici 21 inci madde ile bu Kanun ve değişliklerinde geçen "kademe   
    terfii" deyimi "kademe ilerlemesi", "yeterlik grupları" deyimi "yeterlik
    derecesi"; "Layn" sınıfı "Deniz" şeklinde değiştirilmiş ve metindeki  
    yerlerine işlenmiştir.                         
   b - 18/3/1986 tarih ve 3269 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile bu Kanunda 
    geçen "uzman çavuş" tabiri "uzman erbaş" olarak değiştirilmiş ve metin- 
    deki yerlerine işlenmiştir.                       
KANUNLAR, MAYIS 1993 (EK - 16)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) Rütbe: Subayların ve astsubayların ilk subaylığa veya astsubaylığa başla-
mada ve bekleme süreleri sonunda bu kanun gereğince kazandıkları askeri unvan- 
lardır.                                     
  b) Nasıp: İlk subaylığa, astsubaylığa ve bir rütbeden sonraki rütbeye terfi-
de yeni rütbenin normal bekleme süresinin başlama tarihidir.          
  c) Kıdem: Belli bir rütbeye nasıp tarihinden itibaren o rütbede hizmet süre-
leri veya aynı nasıplılar arasında yeterlik bakımından üstünlük sırasıdır.   
  d) Normal bekleme süresi: Subayların ve astsubayların rütbe terfilerine hak 
kazanabilmeleri için her rütbede bekliyecekleri süredir.            
  e) En az bekleme süresi: Subayların ve astsubayların normal bekleme süresin-
den noksan bekliyecekleri süredir.                       
  f) En çok bekleme süresi: Subayların ve astsubayların bulundukları rütbede 
en çok kalabilecekleri süredir.                         
  g) Terfi yılı: Her yılın 30 Ağustos tarihinden başlayıp ertesi yılın    
30 Ağustos tarihine kadar geçen süredir.                    
  h) Kademe bekleme süresi: Subayların ve astsubayların kademe ilerlemesi için
her kademede bekliyecekleri en az bir terfi yılıdır.              
  i) Kademe ilerlemesi: Kademe bekleme süresi sonundaki maaş artışıdır.    
  j) Yeterlik: Ahlaki, askeri, mesleki, zihni kifayet ve üst rütbeye liyakat- 
tır.                                      
  k) (Değişik: 7/7/1971-1424/1 md.) Yeterlik derecesi: Sicil notu ortalamala- 
rına göre aynı sınıf ve rütbede terfi sırasında olan subayların ve astsubayların
kendi aralarındaki derecelenmeleridir.                     
  l) (Değişik: 7/7/1971-1424/1 md.) Yıllık kontenjan: Her rütbedeki general ve
amiral sayısının bekleme sürelerine bölümü sonucu çıkan miktardır.       
  m) (Değişik: 17/4/1975-1875/1 md.) Sicil Notu: Sicil belgelerine, sicil üst-
lerince yazılan notların ortalamasıdır.                     
  n) Sicil notu ortalaması: Subayların ve astsubayların bekleme sürelerine ait
muteber sicil notlarının ortalamasıdır.                     
  o) (Değişik: 7/7/1971-1424/1 md.) Değerlendirme notu: Yüksek Askeri Şüra  
üyelerinin verdikleri notların ortalamasıdır.                  
  p) (Değişik: 29/9/1988-3475/1 md.) Yeterlik notu:              
  1. General - amiral rütbelerinde: Sicil notu ortalaması ile değerlendirme  
notunun toplamıdır.                               
  2. Albay rütbesinde: Sıralama notu ile değerlendirme notunun toplamıdır.  
  r) Sicil tam notu:Sicil raporlarında yazılı nitelikler için sicil yönetmeli-
ğinde gösterilecek en yüksek notların toplamıdır.                
  s) (Ek: 17/4/1975-1875/1 md.; Değişik: 26/3/1982-2642/1 md.) Lisansüstü öğ- 
renim: Kuvvet Harp Akademileri, yüksek lisans (bilim uzmanlığı, yüksek mühendis-
lik, yüksek mimarlık, master) veya doktora öğrenimleri ile tıpta,diş tabipliğin-
de, veterinerlikte ve eczacılıkta uzmanlık öğrenimine veya doçentlik için yapı- 
lan öğrenime bu Kanunun uygulanmasında lisansüstü öğrenim denir.        
  ş) (Ek: 29/9/1988-3475/1 md.) Sıralama notu: Binbaşı, yarbay ve albay rütbe-
lerine ait sicil notları toplamının, sicil sayısına bölünmesinden elde edilen  
nottur.                                     
  t) (Ek: 29/9/1988-3475/1 md.; İptal:Ana.Mah.31/12/1992 tarih ve E:1992/40, 
K:1992/55 sayılı Kararı ile.)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  4392-1                    
                                        
  u) (Ek: 29/9/1988-3475/1 md.; İptal:Ana.Mah.'nin 31/12/1992 tarih ve E:1992/
40, K:1992/55 sayılı Kararı ile.)                        
  ü) (Ek: 29/9/1988-3475/1 md.;İptal:Ana.Mah.'nin 31/12/1992 tarih ve E:1992/ 
40, K:1992/55 sayılı Kararı ile.)                        
  v) (Ek: 29/9/1988-3475/1 md.; İptal:Ana.Mah.'nin 31/12/1992 tarih ve E:1992/
40, K:1992/55 sayılı Kararı ile.)                        
  y) (Ek: 9/8/1993-KHK-499/1 md.) Kadro: Barışta Türk Silahlı Kuvvetlerinin  
hizmetlerini etkin bir şekilde yürütebilmek için ihtiyaç duyduğu personelin   
rütbe, sınıf ve varsa branşına göre tespit edilen miktarıdır.          
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                   
             Görev ve Sorumluluklar                 
                                        
  I - Görev ve sorumluluk:                          

  Madde 4 - (Değişik: 3/7/1975-1923/2 md.)                  
  Silahlı Kuvvetlere mensup subayların ve astsubayların görev ve sorumlulukla-
rı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile diğer kanun, tü- 
zük, yönetmelik, yönerge, talimatname ve hizmet kadrolarının açıklamalarında  
gösterilir.                                   
 (Dikkat: Devamı 4393 üncü sayfadadır.)                     
KANUNLAR, KASIM 1993 (EK-18)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                    4392-2                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  II -Mal bildirimi:                             

  Madde 5 - Subay ve astsubaylar, kendileriyle eşlerine ve velayetleri altın- 
daki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, 
özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildiriminde bulunurlar.       
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
               Genel Haklar                    
  I - Uygulama isteme hakkı:                         

 

 
  Madde 6 - Subaylar, astsubaylar ve askeri öğrenciler, bu kanuna ve bu kanuna
dayanılarak çıkan tüzük ve yönetmeliklerin kendileri hakkında aynen uygulanması-
nı istemek hakkına sahiptirler.                         
  II - Güvenlik:                               

  Madde 7 - Kanunlarda ve kanunlara dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmelik-
lerde yazılı haller dışında, subaylığa, astsubaylığa ve askeri öğrenciliğe son 
verilemez; aylık ve diğer hakları elinden alınamaz.               
  III - Emeklilik:                              

  Madde 8 - Subayların, astsubayların ve askeri öğrencilerin özel kanununda  
yazılı belli şartlar içinde emeklilik hakları vardır.              
  (Ek: 3/7/1975-1923/3 md.) Şu kadar ki subay ve astsubaylar bu kanunda belir-
tilen yükümlülük sürelerini tamamlamadıkça emekliliklerini isteyemezler.    
  (Ek: 26/3/1982-2642/2 md.) Emeklilik hakkını kazananlar, emekliliklerini  
ancak Ocak ve Şubat ayları içinde isteyebilirler. Bu aylar dışındaki emeklilik 
istemleri ancak ilgili kuvvet komutanları veya Jandarma Genel Komutanının hizmet
gerekleri itibariyle uygun görmesi halinde kabul edilebilir.          
  IV - Çekilme:                                

  Madde 9 - Subaylar ve astsubaylar bu kanunda belirtilen esaslara göre subay-
lıktan veya astsubaylıktan çekilebilirler.                   
  V - İzin:                                 

  Madde 10 - Subayların ve astsubayların sıhhi izin sürelerini ve diğer izin- 
leri hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.                   
                                        
               İKİNCİ KISIM                    
               Subaylar                     
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
             Kaynak ve Yetiştirme                 
  I - Kaynak: