Madde 71 - Astsubay adayı öğrencilerin sınıflara ayrılması hakkında 23 üncü 
madde esasları uygulanır.                            
  b) Yeniden sınıflandırma:                          

  Madde 72 - Astsubayların yeniden sınıflandırılması hakkında (d) bendi hariç 
olmak üzere 24 üncü madde esasları uygulanır.                  
                                        
  III - Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği:         

  Madde 73 - Astsubay sınıflandırma kurulları ve Sınıflandırma Yönetmeliği  
hakkında 25 inci madde esasları uygulanır.                   
                                        
               SEKİZİNCİ KISIM                  
            Astsubay Meslek İçi Eğitimi               
                                        
  I - Meslek içi eğitimi:                           

  Madde 74 - Astsubayların meslek içi eğitimleri hakkında 26 ncı madde esas- 
ları uygulanır.                                 
                                        
  II - Muharip sınıf astsubayların karargahta görevlendirilmesi:       

  Madde 75 - Muharip sınıf astsubaylar başçavuş olmadan kurum ve karargahlarda
idari işlerde görevlendirilemezler.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 DOKUZUNCU KISIM                
                 Astsubay Terfileri               
                                        
                  BİRİNCİ BÖLÜM                
                  Genel Hükümler                
                                        
  I - Kapsam: