Madde 66 - (Mülga: 28/6/1978 - 2159/4 md.)                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  ALTINCI KISIM                
                  Astsubaylar (1)               
                                        
                  BİRİNCİ BÖLÜM                
                Kaynak ve Yetiştirme              
                                        
  I - Kaynak:                                 

  Madde 67 - (Değişik: 7/7/1971-1424/24 md.)                 
  Silahlı Kuvvetler için muvazzaf astsubay kaynakları astsubay okullarıdır.  
  Astsubay okulları; astsubay hazırlama okulları ve astsubay sınıf okulları  
olmak üzere ikiye ayrılır.                           
                                        
  II - Yetiştirme:                              

  Madde 68 - Muvazzaf astsubay olacaklarda aranacak şartlar ile astsubay okulu
öğrencileri hakkında uygulanacak esaslar aşağıda gösterilmiştir:        
  a) (Değişik: 26/3/1982 - 2642/11 md.) Muvazzaf astsubay olabilmek için en az
ortaokul veya bir mesleğe yönelik olmayan ve Genelkurmay Başkanlığınca tespit  
edilecek liselerin ortaokullarından mezun olmak ve 3 yıl süreli Astsubay Hazır- 
lama Okulunu bitirdikten sonra astsubay sınıf okulunda tabi tutulacağı bir yıl- 
dan az olmayan öğrenim ve eğitimi bitirmek ve 18 yaşını tamamlamış olmak şart- 
tır. Ancak bu öğrenim ve eğitim süresini bitirdikleri tarihte 18 yaşını doldur- 
mamış olanlar Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kazai rüşt kararı almak şar- 
tıyla muvazzaf astsubay olabilirler.                      
  (Değişik:9/8/1993-KHK-499/11 md.)                      
  Yukarıda belirtilen kaynak, kuvvetlerin muvazzaf astsubay ihtiyacını karşı- 
lamadığı takdirde, Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek fakülte,yüksekokul 
ve meslek yüksek okulları ile en az lise veya dengi okulları kendi nam ve hesa- 
bına okuyarak bitirmiş olanlardan veya aynı öğrenimi görmüş olup da askerlik  
görevine başlamış erbaş ve erlerden istekli olmak ve 24 yaşından büyük olmamak 
şartıyla astsubay sınıf okullarında en az bir öğrenim yılı öğrenim ve eğitimi  
başarıyla bitirenlerden tamamlanır.Bunlardan astsubay nasbedilenlerin askerlik 
hizmetinde geçen süreleri kıdemlerinden sayılır ve nasıpları buna göre düzelti- 
lir.Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş ve maaş farkları ödenmez,diğer özlük hak-
ları verilmez.Ancak,sınıf okullarından çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin 
okulda geçirdikleri süreler hizmetlerinden sayılmayıp tekrar kıtaya sevkedilerek
askerlik yükümlülükleri tamamlatılır.                      
  Sağlık sınıfı muvazzaf astsubay yetiştirilenlerin ders programları, Silahlı 
Kuvvetlerin özellikleriyle sağlık meslek liselerinin ders programları dikkate  
alınarak düzenlenir. Bu şekilde yetiştirilen astsubaylar sağlık meslek liseleri 
mezunlarına muadil sayılırlar ve diplomaları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın-
ca onaylanır.                                  
  b) Astsubay okullarına girişte aranacak nitelikler, okulların öğrenim, eği- 
tim süre ve şekilleri, öğrencilerin azami öğrenim süresiyle görev ve sorumluluk-
ları ve ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.             
  c) Astsubay okulu öğrencilerinin ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır. 
  d) Astsubay okulu öğrencileri aşağıdaki hallerde öğrencilik niteliğini   
kaybederler:                                  
  1. Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte tespit edilecek ahlak 
notunu kaybedenler.                               
--------------                                 
(1) Astsubaylar için ek 21 nci maddeye bakınız.                 
                                        
KANUNLAR, KASIM 1993 (Ek - 18)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2. Yönetmelikte tespit edilecek esaslar dahilinde askeri öğrencilik niteli- 
ğini kaybettiklerine dair disiplin kurullarınca haklarında karar verilenler,  
  3. Öğrenimlerini bu kanun gereğince çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek  
süre içinde tamamlıyamıyanlar,                         
  4. Sağlık kurullarınca verilecek raporlara göre askeri öğrenci olarak öğre- 
nimine devam imkanı kalmıyanlar,                        
  5. Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybederler,           
  6. (Ek:7/12/1989 - 3593/6 md.) Yönetmelikte tespit edilecek giriş koşulları-
na uymadıkları sonradan anlaşılanlar.                      
  e) Bu maddenin (d) bendi gereğince öğrencilik niteliğini kaybedenlerin ili- 
şikleri kesilir.                                
  Sağlık sebebi dışında ilişikleri kesilenlere Devletçe yapılan masraf faizi 
ile birlikle ödettirilir.Bu borçları askerlik hizmetleri süresince tehir edilir.
  (Değişik: 7/12/1989 - 3593/6 md.) (d) bendinin (4) numaralı alt bendinde ya-
zılı hal hariç olmak üzere öğrencilikle ilişkisi kesilenler, muvazzaf subay veya
astsubay olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınmazlar.         
  f) Astsubay okulu öğrencilerinin ilişiklerinin kesilmesi ve ilişikleri kesi-
lenler ile ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.            
                                        
               YEDİNCİ KISIM                   
             Astsubay Sınıflandırması                
                                        
  I- Sınıflar:                                

  Madde 69 - Silahlı Kuvvetlere mensup Kara (Jandarma dahil), Deniz ve Hava  
astsubaylarının sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin muharip hangilerinin  
yardımcı sınıflara dahil bulundukları 21 inci madde esaslarına göre Sınıflandı- 
rılma Yönetmeliğinde gösterilir.                        
                                        
  II - Sınıflandırma:                             

  Madde 70 - Astsubayların sınıflandırılması hakkında 22 nci madde esasları  
uygulanır.                                   
  a) İlk sınıflandırma: