Endeksler
                                        
            ISLAHI HAYVANAT KANUNU (1)               
                                        
  Kanun Numarası     :904                         
  Kabul Tarihi      :7/6/1926                      
  Yayımlandığı R. Gazete :Tarih :29/6/1926 Sayı:407              
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip: 3 Cilt: 7 Sayfa: 1472           

  Madde 1 - Aygır ve boğa sahibi olan her fert bulunduğu köy veya mahalle   
ihtiyar meclisine her aygır veya boğasını muayene ettirmek ve bunlar hakkında  
verilecek karara harfiyen tebaiyet etmekle mükelleftir.             

  Madde 2 - Her vilayet veya kaza baytar müdür ve memurları bulundukları   
menatıkta birinci maddede muharrer ihtiyar meclislerinin ve vezaifini teftiş ve 
ifa ettirmekle mükellef olup damızlığa tefrik olunan aygır ve boğalar için   
şahadetname ita ederler.                            

  Madde 3 - Gerek efrad yedinde bulunan ve gerek köy namına mukayyet bu-   
lunup ikinci maddedeki baytar şahadetnamesini haiz olan ve hara, inekhane,   
ağıl ve aygır depolarında ve sıfadı bahriye merkezlerinde mevcut bulunan damız- 
lık hayvanat, ne hali hazari ve ne de hali seferide hiç bir sebep ve bahane ile 
orduya alınmazlar.                               

  Madde 4 - (Değişik: 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen kabul: 7/2/1990 -   
3612/8 md.)                                   
  Damızlık tiftik keçilerinin men'i imrarı hakkındaki 11 Nisan 1334 tarihli  
Kanunun hükümleri mahfuz kalmak şartıyla bütün hayvanların ecnebi memleketlere 
ihracı serbesttir. Yalnız aygır, iğdiş, kısrak ve katırların ihracı, lüzumunda 
ilgili Bakanlıkça men olunabilir.                        

  Madde 5 - (Değişik: 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen kabul: 7/2/1990-   
3612/7md.)                                   
  Hara, inekhane,ağıl, aygır deposu, üretme ve deneme yerleri kurulmasına   
uygun olup, Hazineye ait bulunan çiftlikler ve otlaklar, ihtiyaç üzerine Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının ortak teklifleri 
ve Başbakanın onayı ile sözü geçen hizmetler için ayrılır.           

  Madde 6 - Müdafaai Milliye Vekaleti orduya veya remont depolarına lazım   
olan hayvanatı, tercihan memleket dahilinden ve Hükümetin resmi veya şahadet-  
nameli aygırlarına çektirilen kısraklardan doğan hayvanlar meyanından mubayaa  
eder.                                      

  Madde 7 - İslah ve teksiri hayvanatın umur ve muamelatiyle müessesatının  
idare ve teftişi münhasıran Ziraat Vekaleti tarafından idare olunur.      

  Madde 8 - İslah ve teksiri hayvanat müfettişleriyle hara,depo ve müesse-  
satı saire müdürü ve memurini fenniyesi, tanzim olunacak nizamnameye tevfikan, 
Ziraat Vekaleti tarafından intihap ve tayin olunur.               
---------------------------------                        
  (1) 6/3/1985 tarih ve 3161 sayılı Kanunun 39 ncu maddesiyle; bu kanunla   
teşkil edilmesi gerekli görülen kurullara dair hükümler yürürlükten kaldı-   
rılmıştır.                                   
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek-6)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 9 -(Değişik:8/6/1930-1694/1 md.)                   
  Hara, inekhane, numune ağılları ve tecrübe istasyonları ve aygır      
depolarının mahalli tesisi ve bunlarda teksir edilecek damızlık hayvanatın ve  
aygır depolarında bulundurulacak aygırların adediyle nevi ve ırk ve ecnasının  
ve ıslah ve teksir usulünün tayini ve kavanin ve talimatnamelerin ve olbaptaki 
bütçenin ihzarı mahiyette tanziminde salahiyettar olmak üzere İktisat Vekilinin 
veya tevkil edeceği zatın riyaseti altında İktisat Vekaletince intihap edilecek 
8 azadan mürekkep "Islahı Hayvanat Komisyonu" teşkil olunur.          

  Madde 10- Tahsisatı muvazenei hususiyeden tesviye edilmesi lazım gelen   
damızlık hayvanatın mubayaa ve tevzii ve köy hesabına damızlık boğa, koç ve   
teke tedariki ve haralardan verilecek bu gibi hayvanatın tevzii aygır depoları 
ve sıfat istasyonları inşası, yarışların ve hayvanat sergilerinin küşadı ve   
verilecek madalya ile mükafatı nakdiye miktarının tayini, damızlığa elverişli  
erkek hayvanatın tasdik muamelesi veya ihsası (iğdiç edilme) ve ıslah ve teksi- 
ri hayvanat uğrunda muvazenei hususiyeden sarfı lazım gelen tahsisat hakkında  
bütçe ihzariyle hususu mezkürun terakkisi için Ziraat Vekaletince ittihaz edi- 
lecek tedabirin temini tatbikı valilerin riyaseti altında ciheti askeriyeden  
tayin edilecek mütehassıs memur ile mahalli baytar ve ziraat müdürü veya memur- 
ları ve ticaret ve ziraat odaları ile belediyeden müntehap birer azadan ve er- 
babı ziraat ve teksiri hayvanatla müteveggil ehli vukuftan üç zattan mürekkep 
bir komisyon tarafından icra olunur. Şu kadar ki ecnebi ırklara mensup     
damızlık intihap ve mubayaası Ziraat Vekaletince badettasdik ifa olunur.    

  Madde 11-1927 senei maliyesinden itibaren Ziraat Vekaleti bütçesinde    
ıslah ve teksiri hayvanat masarifi namiyle açılacak fasıldan sarfolunmak    
üzere atideki maddelerde gösterilen vazaif ifa olunur.             
  1 - Hara, inekhane, ağıl ve tecrübe istasyonları masarifi tesisiye ve    
daimesi ve memurin ve müstahdemin maaşatı ve müessesatı mezküre ile muhtaç köy 
ahalisi ve aygır depoları için damızlık hayvanat mubayaası,           
  2 -Yarışlarda ve hayvanat sergilerinde tevzi edilecek mükafatla       
madalyalar esmanı ve cins damızlık hayvanat teksir ve bunların iskan ve     
tağdiyelerine itina edenlere ve bu maksada mebni teessüs etmiş cemiyet veya   
şirket veya kooperatiflere verilecek mükafat,                  
  3 - Islah ve teksiri hayvanat için muvazenei hususiyeleri kafi olmıyan   
vilayata muavenet.                               

  Madde 12 - l927 senei maliyesinden itibaren vilayet meclisi umumileri büt- 
çelerinde islah ve teksiri hayvanat için atideki mevaddı havi bir faslı mahsus 
açmağa mecburdurlar.                              
  1 - Fakir köyler ahalisine ve damızlık hayvanat hesabına tevzi edilmek   
üzere boğa, koç, ve teke esmanı,                        
  2 - At ve yarış hayvanat sergileri masarifi ile mükafat bedeli ve cirit   
meydanları tefrikı,                               
  3 - Müşterek depolar için mubayaa edilecek damızlık aygır esmanı,      
  4 - İğdiç ameliyatı masarifi ile ameliyat neticesinde mürdolan hayvanat   
hesabına ita edilecek tazminat.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 13- Valiler İkinci madde mucibince dairei memuriyetleri dahilindeki  
aygır ve boğaları her sene muayene ettirmekle mükelleftirler. Muayene olunan  
aygır ve boğalar meyanında damızlığa elverişli olanların ashabına sıfad     
müsaadesini mübeyyin ve baytarın müdürü zatisiyle memhur matbu bir       
şahadetname verilir ve damızlığa elverişli olmıyan hayvanlar iğdiç yapılır.   
Hayvanatın yaşını ve evsafı umumiyesini ve sahibinin ismini havi olan işbu sıfat
şahadetnamesinin hükmü bir sene için muteber olup bir güna resme tabi değildir.
                                        

  Madde 14 - Her köyde damızlık bir boğa bulundurulması ve yüzden fazla    
ineği olan köylerde beher yüz için akalli bir boğa bulundurmak mecburidir.   
Mezkür boğaların esmanı ve tağdiyeleri masarifi Köy Kanunu mucibince köyler   
heyeti ihtiyariyeleri tarafından ineği olan köylülerden cemi ve tedarik edilir. 

  Madde 15 - Vilayat ıslahı hayvanat komisyonlarının gösterecekleri lüzum   
üzerine boğa tedarikinden aciz fakir köylere icabeden boğalar ya vilayat    
muvazenei hususiyesinden ve yahut Ziraat Vekaleti haralarında yetişenler    
meyanından tedarik ve ita olunur. Vekaleti mezküre bütçesinde boğa mubayıasına 
tahsis edilen meblağdan dahi aynen boğa vermek suretiyle muavenet edilir.    

  Madde 16 - Islah ve teksiri hayvanata elverişli şeraiti haiz olan      
menatıkta Ziraat Vekaleti tarafından hara, aygır deposu, inekhane, ağıllar ve  
tecrübe istasyonları ve genç tay ve dana çiftlikleri ve vilayat tarafından   
lüzumu kadar sıfad istasyonları tesis ve küşat olunur.             

  Madde 17 - Hara ve inekhane ve ağıllarda gerek yerli ve gerek ecnebi    
uruka mensup (fers,merkep, camus, bakar,ağnam ve keçiler)damızlık için teksir  
edilir.Burada yetiştirilen aygırlar,depolara ve hayvanatı saire dahi nizamnamei 
mahsusunda beyan edilen şerait tahtında vilayat ıslah ve teksiri hayvanat    
komisyonları tarafından irae edilecek köyler heyeti ihtiyariyelerine meccanen  
tevzi ve damızlık hayvanat ashabına ve ıslah ve teksiri hayvanat maksadiyle   
teşekkül etmiş şirketlere bedeli mukabilinde ita olunur.            
                                        

  Madde 18 - Aygır depolarında hususiyle süvari ve topçu hayvanatı yetiştir- 
meğe mahsus aygırlar bulundurulur. Bu aygır sıfad mevsiminde ahali hayvanatına 
meccanen mukarenet etmek üzere 16 ncı maddede beyan olunan sıfad istasyonlarına
sevkolunur.                                   

  Madde 19 - Müşterek aygır depolarında mıntakada mevcut kısrakları idareye  
kafi aygırları on sene zarfında tedarik etmeğe hükümet mecburdur. Bunların nısfı
vilayat muvazenei hususiyesinden ve nısfı diğeri ve alelhusus ecnebi uruka   
mensup olan aygırlar Ziraat Vekaleti tarafından temin olunur.          

  Madde 20 - (Değişik: 15/2/1952 - 5883/1md.)                 
  Tarım Bakanlığında safkan Arap ve safkan İngiliz atlarının tescili için   
(Türkiye Safkan Arap ve Safkan İngiliz atları soy kütüğü) tesis edilir.     
  Tescilden önceki muameleleri ıslahı hayvanat komisyonları yaparlar.     

  Madde 21 - (Değişik: 15/2/1952 - 5883/1 md.)                
  Soy kütüğüne, bu kanun hükümleri dahilinde:                 
  1 - Türkiye'de soy kütüğüne kayıtlı ve pedigrili safkan ana ve babanın   
Türkiye'de doğmuş ırki vasıfları haiz safkan Arap ve safkan İngiliz yavruları, 
  2 - Dış memleketlerden getirilip şecereli olan ve mütehassıs bir heyetçe  
muayenesinde de ırki vasıfları haiz bulunduğu anlaşılan safkan Arap ve safkan  
İngiliz atları kaydedilir.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 22 - (Değişik: 15/2/1952 - 5883/1 md.)                
  Türkiye'de doğan safkan Arap ve safkan İngiliz taylarının doğum gününden  
itibaren üç ay, dış memleketlerden TÜrkiye'ye getirilen safkan Arap ve safkan  
İngiliz atlarının yurda girişlerinden itibaren iki ay, Gümrük İdaresince satı- 
lan safkan Arap ve İngiliz atlarının satış gününden itibaren bir ay zarfında,  
bu kanun hükümleri gereğince, illerde valiye, ilçelerde kaymakama müracaat edil-
mek ve hayvanları muayeneye getirmek şartiyle soy kütüğüne kayıtları yapılır.  
  Dış memleketlerden Türkiye'ye gebe olarak getirilen kısraklardan Türkiye'de 
doğan tayların soy kütüğüne kaydedilebilmeleri için ana kısrağın safkan Arap  
veya safkan İngiliz aygırına çekilmiş olduğunu gösterir resmi makamlarca    
musaddak aşım belgesinin ayrıca ibrazı şarttır.                

  Madde 23- İslahı hayvanat komisyonlarının mazbataları nesilname komisyonu  
tarafından tetkik ve kabul edildikten sonra kayıt muamelesi yapılır.     

  Madde 24-(Değişik:15/2/1952-5883/1 md.)                   
  Soy kütüğüne kaydedilen hayvanlar için Tarım Bakanlığınca pedigri tanzim  
edilerek hayvan sahiplerine verilir.                      
  Ölen hayvanın sahibi, hayvanına ait pedigriyi,ölüm tarihinden itibaren dört 
ay zarfında il merkezlerinde valiye ve ilçelerde kaymakama vermeğe mecburdur.  
  Kaybolan pedigri yerine yenisi verilir. Ölen hayvanların pedigrilerini   
süresi içinde geri vermiyen hayvan sahipleri on liradan elli liraya kadar hafif 
para cezasıyle cezalandırılırlar.                        
  Soy kütüğüne kayıtlı olan hayvanların sahipleri, don değişikliklerini    
hayvanın doğumundan itibaren bir sene zarfında il merkezlerinde valiye, ilçeler-
de kaymakama bildirmeye mecburdurlar.                      
  Bu mecburiyeti süresi içinde yerine getirmiyen hayvan sahipleri beş     
liradan otuz liraya kadar hafif para cezasıyle cezalandırılırlar.        
                                        

  Madde 25 - (Değişik: 15/2/1952 - 5883/1 md.)                
  Soy kütüğüne kayıtlı bulunmıyan ve pedigrisi ibraz edilmiyen safkan Arap ve 
safkan İngiliz atları kendi ırklarına mahsus yarış ve sergilere giremezler.   
  Türkiye'de yapılan resmi at yarışlarına iştirak etmek ve yarışların     
sonunda Türkiye'den çıkarılmak üzere dış memleketlerden getirilen safkan    
Arap veya safkan İngiliz yarış atlarının mütehassıs heyet tarafından      
muayeneleri yapılıp pedigrileri vize edilmek suretiyle yarışa katılmalarına   
müsaade edilebilir.                               

  Madde 26- Nesilnamede mukayyet hayvanların sahibi tebeddül ettiği vakit   
ikinci sahibinin ismi nesilname komisyonuna sahibi tarafından tahriren     
bildirilir.                                   
                                        

  Madde 27- Her sene veya iki senede bir vilayat merkezlerinde veya münasip  
mevakiinde at yarışları ve hayvanat sergileri tertip ve küşat edilir.      
Yarışlarda kazanan sergilerde eşkal ve tenasübü muvafık görülen aygır, kısrak, 
tay, ester ve merkeplere ve danalara ve hizmeti ziraiye ve sütçülüğe veya    
kasaplığa elverişli inek, öküz ve mandalara keza koç ve teke ile iyi yün ve kıl 
ve süt ita eden ve kasaplığa elverişli olan koyun ve keçilere ve hayvanlarını  
hıfzıssıha kavaidine tevfikan iskan ve tağdiye edenlere, Hükümet tarafından  
irae edilen ecnasa mensup asil ve halisüddem veya nısfüddem damızlık hayvan   
yetiştirenlere ve bunlar için şecere ve sicil tutan hayvanat ashabına mükafatı 
nakdiye ve teşvikat madalyası verilir.                     
                                        

  Madde 28 - (Değişik: 17/5/1928 - 1266/1 md.)                
  Emlaki milliyeden olan meralar, İktisat Vekaletince musaddak ehliyetnameyi 
haiz damızlık hayvan yetiştirici eşhas veya şirketler isticara talip     
bulundukça ahara                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
icar edilemez. Bu kabil meraları isticara talip olan damızlık hayvan      
yetiştiriciler müteaddit oldukları zaman aralarında müzayede ve münferit olunca 
Maliye ve İktisat Vekillerinin muvafakatiyle pazarlık usulü tatbik olunur. İcar 
müddeti azami on senedir. Damızlık hayvan yetiştiriciler bu madde mucibince   
bilmüzayede veya pazarlıkla isticar eyledikleri merayı aynı evsafı haiz     
kimselere devir ve icar edebilirler. Ancak keyfiyeti devir ve icarın İktisat  
Vekaletince tasdikı şarttır."                          

  Madde 29 - Ziraat Vekaleti ile vilayat, ahaliye ait tay ve danaların yaz  
mevsimine ve ücreti muayyene mukabilinde usulü dairesinde tağdiyeleri için   
hususi meralar tertip ve ihzar ettikleri gibi meraların islahı ve suni     
çayırların ihdası için iktiza eden çayır tohumlarını damızlık hayvanat     
ashabına meccanen ita ederler.                         

  Madde 30 - Sergilere ve yarışlara getirilen ve götürülen ve damızlık    
için celbolunan hayvanat, ıslah ve teksiri hayvanat komisyonlarının ita     
eyliyecekleri vesikalarla Hükümete ait berri ve bahri bilcümle vesaiti nakliye 
tarafından nısıf ücretle naklolunur.                      

  Madde 31 - (Değişik: 30/1/1957 - 6893/1 md.)                
  a) Erkek damızlıklarını muayene heyetinin muayenesine getirmiyenler 100   
liradan 200 liraya kadar,                            
  b) İğdiç edilmesine, enenmesine veya tefrikına karar verilen hayvanlarını  
iğdiç ettirmiyenler, enetmiyenler veya iğdiç edilmelerine veya enenmelerine ma- 
ni olanlar veya ayırmıyanlar veya sıfatta kullananlar 100 liradan 200 liraya  
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. İğdiç edilecek veya enenecek hayvan- 
lar muhakeme neticesi beklenmeksizin behemahal iğdiç edilir veya enenir.    

  Madde 32 - Aygır ve boğalar için muayene heyetlerince verilen ve hükmü bir 
sene muteber olan şahadetnameleri tahrif veya diğerine ita veyahut her hangi  
bir suretle müteakıp senelerde sahte olarak istimal edenlerden yirmi lira ceza- 
yi nakti alınır.                                

  Madde 33 - Köylere verilen boğa ve aygırların bakılmasını ve iaşesini    
ihmal eden heyeti ihtiyariyelerden otuz lira cezayi nakti tahsil olunur. Eğer  
işbu ihmal ve teseyyüp hayvanın telefini mucip olursa bedeli ayrıca heyeti   
ihtiyariyeye tazmin ettirilir.Telef olan hayvanı Ziraat Vekaleti tedarik    
etmiş ise bedeli zıman Hazineye, idarei hususiye tedarik etmiş ise idarei    
hususiye veznesine teslim ve köylü tarafından köy namına mubayaa edilmiş ise  
Köy Kanunu mucibince köy sandığına irat kaydolunur. 32 nci maddede muharrer   
cezayı naktiler köy sandıklarına aittir.                    

  Madde 34 - Köylerine verilen boğaların iaşe ve bakım masrafı hissesini   
vermekten imtina eden inek sahiplerinden hissei mezküre Köy Kanununun 66 ncı  
maddesi mucibince tahsil olunur.                        

  Madde 35 - (Değişik: 15/2/1952 - 5883/1 md.)                
  Safkan Arap veya safkan İngiliz atlarının soy kütüğüne kaydedilebilmeleri  
için bu kanun hükümlerine göre verilmesi gereken evrak ve vesikaları tağyir ve 
tahrif edenler veya sahte varaka tanzim edenler yahut sahte veya tağyir ve   
tahrif edilmiş vesika, belge ve evrakı bilerek kullananlar Türk Ceza Kanununun 
ikinci kitabının altıncı babının üçüncü faslı hükümlerine göre cezalandırılır- 
lar.                                      
  Safkan Arap ve safkan İngiliz atları hakkında verilen tescil beyannamesini 
bilerek hakikata muhalif bir şekilde tanzim edenler veya başka bir hayvana ait 
vesika yahut pedigri kullananlar veya hayvan üzerinde eşkal değişikliği yapan- 
lar bir aydan altı aya kadar hapis veya beş yüz liradan bin liraya kadar ağır  
para cezası ile cezalandırılırlar.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Mahkümiyet hallerinde pedigrinin de iptaline karar verilir.         
  Soy kütüğüne safkan olarak kaydedilip pedigri verilmiş olan hayvanların   
bilahara lüzum görüldüğü takdirde mütehassıs heyetçe yapılan muayeneleri    
neticesinde bu vasfı haiz olmayıp karışık kanlı oldukları anlaşıldığından soy  
kütüğünden kaydı silinerek pedigrisi geri alınır. Bu gibi hayvanların      
yavrularına pedigri verilmez.                          
  Heyet kararı, Tarım Bakanlığının tasdikiyle kesinleşir. İtiraz vukuunda   
Tarım Bakanlığınca teşkil edilecek bir ilmi heyete keyfiyet tetkik ettirilir.  
Bu ilmi heyetin kararı kesindir.                        
  (Ek fıkralar: 27/2/1960 - 7454/1 md.) Yukardaki hükümlere göre       
muayeneleri yapılarak safkan oldukları neticesine varılmış atların lüzumu    
halinde, tekrar ayrı bir mütehassıs heyete muayene ettirilmeleri caizdir. Bu  
takdirde yukardaki fıkralar hükümleri aynen tatbik olunur.           
  Mütehassıs heyetlerin Ziraat Vekaletinin tasdiki ile kesinleşen       
kararları aleyhine bu karardan hakları muhtel olan diğer yarış atı sahiplerinin 
de itiraza salahiyetleri vardır.                        
  (Son fıkra iptal: Ana. Mah. nin 30/5/1963 tarih ve E. 1963/63, K. 1963/128 
sayılı Kararıyla.)                               

  Madde 36 - Gerek efradın yedinde bulunup muayene heyetlerinin        
şahadetnamelerini haiz olan ve gerek hara, inekhane, aygır depoları ve sıfad  
tecrübe merkezleri gibi müessesatta mevcut bulunan erkek ve dişi damızlık    
hayvanatına, her ne nam ile olursa olsun vazıyed edenler ve yahut bu yolda   
bir emir verenler her kim olursa olsun ve her ne rütbede bulunursa bulunsun,  
bir haftadan ekal olmamak üzere mahkemece hapsedildiği gibi hayvanat da derhal 
yerine iade olunur ve bunlardan her hangi suretle telef olanlar var ise tazmin 
ettirilir.                                   

  Madde 37 - (Değişik: 9/7/1956 - 6792/1 md.)                 
  Damızlığa elverişli olduğuna dair şahadetnameyi haiz bulunan aygır,     
kısrak, tay, boğa, inek, düve, koç, toklu, kuzu, (Kılkeçi hariç) teke, keçi,  
çepiç, oğlak, domuz ve her çeşit tavuk, hindi, kaz ve ördeklerin erkek ve    
dişileriyle yavruları ithal ve gümrükle ilgili her türlü vergi ve resimlerden  
muaftır. (1)                                  

  Madde 38 - İşbu kanunun suveri tatbikıyesi bir talimatnamei mahsus ile   
tayin olunur.                                  

  Ek Madde 1 - (Ek: 30/1/1957 - 6893/2 md.;Değişik:28/2/1995 - 4084/1 md.)  
  Lüzumlu bölgelerde suni tohumlama yaptırmaya, bu maksatla gereken yerlerde 
enstitü,ihtisas kursu açmaya,sun'i tohumlama laboratuvar ve durakları kurmaya ve
gerekli her türlü tedbirleri almaya,damızlığa elverişli olmayan sığır ve manda 
boğaları,koçları,tekeleri,at ve merkep aygırlarını iğdiç ettirmeye ve enemeye  
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.                    
  Ancak,hayvan ırklarının ıslahı amacıyla tabii tohumlama,sun'i tohumlama ve 
embriyo transferi faaliyeti:Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ger-
çek ve tüzelkişiler tarafından ücret mukabili yapılır.             
  Islah amacı ile hayvan yetiştirici birlikleri kurulabilir.Hertürlü hayvan  
ıslahı ile ilgili çalışmaların belirli esas ve usullere göre yapılması hususun- 
da tedbirler almaya,ıslah amacı ile hayvan yetiştirici birliklerinin kurulmasını
düzenlemeye Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.              
  Gerçek ve tüzelkişilerin tabii tohumlama,sun'i tohumlama ve embriyo transfe-
ri yapmaları,bu maksatla sperma ve embriyo üretim merkezi,laboratuvar ve müesse-
se kurmaları sperma ve embriyo üretme ve satmaları,bulundurmaları,taşımaları,it-
hal ve ihraç etmeleri,hayvan sağlığında kullanılan ilaç ve müstahzarların ve  
zirai mücadelede kullanılan ilaçların serbest veteriner hekimlerinin ve serbest 
ziraat mühendislerinin muayenehanelerinde ve kliniklerinde bulundurmaları,taşı- 
maları ve satmaları Tarım ve KÖyişleri Bakanlığının iznine ve kontroluna tabi- 
dir.                                      

  Ek Madde 2 - (Ek: 30/1/1957 - 6893/2 md.)                  
  Hakiki ve hükmi şahısların suni tohumlama müessese, laboratuvar ve     
durakları kurması, suni tohumlama yapmaları ve yaptırmaları, tohum toplamaları, 
satmaları, bulundurmaları, taşımaları, yabancı memleketlerden ithal ve yabancı 
memleketlere ihraç etmeleri Ziraat Vekaletinin müsaadesine ve murakabesine   
tabidir.                                    
----------------------                             
(1) İthalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri,     
  6/5/1986 tarih ve 3283 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile yürürlükten    
  kaldırılmıştır.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler (500) liradan (1000) liraya   
kadar, ağır para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca laboratuvar ve durakların  
kapatılmasına ve tohumların müsadere ve imhasına da karar verilebilir.     
                                        

  Ek Madde 3 - (Ek: 30/1/1957-6893/2 md.)                   
  Hayvan ıslahı maksadiyle yabancı memleketlerden ithal edilecek her nevi   
hayvan spermaları, gümrük vergisi ile ithalde alınan vergi ve resimlerden,   
muayenei hayvaniye ve rıhtım resmi ile ardiye ücretinden muaftır.        
                                        
  Yabancı memleketlerden getirilecek her nevi hayvan spermaları Ziraat Veka- 
letinin veya bu Vekaletten ithal müsaadesi almış bulunan teşeküllerin işarı üze-
rine hiç bir gümrük muamele ve formalitesine tabi tutulmaksızın geçirilir. (1) 

  Ek Madde 4 - (Ek: 30/1/1957-6893/2 md.)                   
  Ziraat Vekaleti teşkilatı tarafından yapılmış suni tohumlama ameliyesi   
neticesinde öldüğü mahalli Hükümet veteriner raporu ile sabit olan hayvanların 
sahiplerine tam kıymetleri üzerinden tazminat verilir.             
                                        

  Ek Madde 5 - (Ek: 30/1/1957-6893/2 md.)                  
  Suni tohumlama tatbikatında, laboratuvar ve enstitü çalışmalarında     
talimatnamesi hükümleri dahilinde üstün başarı sağlıyanlara bir yılda iki    
aylık istihkak tutarını geçmemek şartıyle para mükafatı verilebilir.      
                                        
  Bilfiil suni tohumlama tatbikatında çalışarak talimatnamesindeki      
nispetlere göre gebelik sağlıyan teknik elemanlara beher gebelik başına     
kısrak ve merkepler için (300), inek ve mandalar için (100), koyun ve keçiler  
(Kıl keçisi hariç) için 20 kuruştan aşağı olmamak üzere prim verilir.      
  Suni Tohumlama Enstitüsü, laboratuvar ve duraklarında bedenen        
çalıştırılacak hizmetliler Ziraat Vekaletince iaşe edilir. İaşenin mümkün    
olmadığı yerlerde iaşe bedeli rayiç üzerinden hesaplanarak hak sahiplerine   
nakten verilir.                                 
                                        

  Ek Madde 6 - (Ek: 30/1/1957 - 6893/2 md.)                  
  Bu kanunda yazılı cezalara sulh mahkemelerince hükmedilir.         
                                        

  Ek Madde 7 - (Ek:28/2/1995 - 4084/2 md.) Her türlü hayvan ıslahı çalışmala- 
rına ilişkin esas ve usuller,tabii ve sun'i tohumlama ve embriyo transferi uygu-
lama usulleri ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar,Kanunun yayı- 
mı tarihinden itibaren altı ay içinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarıla- 
cak yönetmelikle belirlenir.                          
                                        

  Madde 39 - Bu kanun her kasaba ve köyde neşir ve ilan tarihinden      
muteberdir.                                   
                                        

  Madde 40 - İşbu kanunun icrasına Ziraat, Maliye, Dahiliye, Adliye ve    
Müdafaai Milliye vekilleri memurdur.                      
 ----------------------------                          
(1) İthalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri, 6/5/1986 
  tarih ve 3283 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     904 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe    
  No      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi   
-----------  ---------------------------------------------- -------------   
                                        
  1266             -               27/5/1928    
                                        
  1694             -               17/6/1930    
                                        
  1761             -               17/3/1931    
                                        
  5883             -               22/2/1952    
                                        
  6792             -               17/7/1956    
                                        
  6893             -               7/2/1957    
                                        
  7136             -               3/7/1958    
                                        
  7454             -               29/2/1960    
                                        
KHK/336             -               5/8/1988    
                                        
  4084             -               8/3/1995