Endeksler
          YATIRIMLAR (HOLDİNG) ANONİM ŞİRKETİNE BAZI          
         İSTİSNA VE MUAFLIKLAR VERİLMESİNE DAİR KANUN         
                                        
  Kanun Numarası     : 86                         
  Kabul Tarihi      : 20/9/1960                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 22/9/1960 Sayı: 10610           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 341            
                                        

  Madde 1 - Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketinin kuruluşunda Türk Ticaret  
Kanununun ani ve tedrici teşekküle ait hükümleriyle kuruluştan sonra ihraç ede- 
ceği tahviller bakımından aynı kanunun 422 nci maddesinin koyduğu tahditler   
tatbik edilmez.                                 
                                        

  Madde 2 - Şirkete yabancı sermaye yatıran hissedarlar 6224 sayılı Yabancı  
Sermayeyi Teşvik Kanununun bahşettiği haklardan istifade ederler. Yabancı his- 
sedarların mezkür kanundan istifadeleri için yapmak mecburiyetinde bulundukları 
her türlü muameleleri onlar namına takip ve intaca şirket yetkilidir.      
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 4/10/1960 - 93/1 md.)                  
  Şirkete ortaklarca Şirket kurulduktan sonra verilecek iştirak taahhütname- 
leriyle esas mükavelenin tanzim, tasdik,tescil ve ilanı,hisse senedi ve tahvil- 
lerinin ihracı Tayyare Pulu, Harc, Damga Resmi ve Belediye İlan Resminden muaf- 
tır.                                      
  Şirket, Ticaret ve Sanayi Odaları kaydiyle ücretinden muaftır.       
                                        

  Madde 4 - Bu Kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.             

  Madde 5 - Bu Kanunun hükümlerini yürütmeğe Bakanlar Kurulu memurdur.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        86 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
                                        
 Kanun                              Yürürlüğe   
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi  
---------  ----------------------------------------------  --------------- 
 93                                7/10/1960