Endeksler
                                        
  ZİRAAT VEKALETİNE MERBUT BAZI MEKTEP VE                   
  MÜESSESELERİN SURETİ İDARESİ HAKKINDA                    
          KANUN                            
                                        
  Kanun Numarası     : 867                        
  Kabul Tarihi      : 29/5/1926                     
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 20/6/1926 Sayı : 403            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 cilt: 7 Sayfa: 1369           
                                        
                 *                       
                 * *                      
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren      
yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre          
        düzenlenen nümerik fihristine bakınız.              
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        

  Madde 1 - Mevcut vilayet ziraat ve makinist mekteplerinden azami      
altısının 1926 senesi zarfında çiftlik mektebi halinde idareye veya talip    
oldukları halde bulundukları vilayet idarei hususiyelerine devre Ziraat Vekili 
mezundur.                                    

  Madde 2 - Çiftlik mektebi halinde idare edilecek vilayet ziraat ve     
makinist mektepleri kadrosunda kalacak muallim, memur ve müstahdemlere     
tahsisatından çiftlik mektebi kadrosuna göre ücret verilir.           

  Madde 3 - Çifteler çiftliği ve Karacabey çiftlik ve harasiyle Belgrat    
ormanının, bir heyeti fenniye marifetiyle kıymeti takdir edilecek, bilümum   
demir başları sermayeye tahvil ve elyevm mevcut sabit sermayeleriyle tevhit   
olunup müessesatı mezküre için müşterek sermayei sabite ittihazına ve işbu   
sermaye yekünuna halel gelmemek şartiyle müessesatı mezkürenin, İcra Vekilleri 
Heyetince tasdik kılınacak bir talimatnameye tevfikan, bir müessesei hususiye  
gibi idaresini temine Ziraat Vekili mezundur. Sene nihayetinde hasıl olacak   
varidat fazlası sermaye miktarına zammolunur.                  

  Ek Madde 1 - (6/5/1960-7473 sayılı ek kanunun 1 inci maddesi hükmü olup   
ek madde haline getirilmiştir.)                         
  Ankara - Lalahan Yetiştirme ve Deneme Çiftliği 29 Mayıs 1926 tarihli ve   
867 sayılı kanun hükümlerine göre idare edilir.                 

  Ek Madde 2 - (1/2/1963-170 sayılı ek kanunun 1 inci maddesi hükmü olup,ek  
madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tarım Bakanlığına ait olup hayvan hastalıklarına karşı aşı, serum, ilaç   
ve saire biyolojik maddeler imal ve istihsal eden ve Devlet tarafından finanse 
edilen, halen mevcut ve yeniden kurulacak "Enstitü, kurumlar, hayvan hastanele- 
ri ve inekhaneler" döner sermaye ile çalışabilir.                

  Ek Madde 3 - (1/2/1963 - 170 sayılı ek kanunun 2 nci maddesi hükmü olup,  
ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)                
  İşbu kanun 29/5/1926 tarihli ve 867 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak  
yeni bir talimatname ile yürütülür.                       

  Madde 4 - Bu kanun 1926 senei maliyesi iptidasından muteberdir.       

  Madde 5 - Bu kanunun ahkamını icraya Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       867 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN KANUNUN        
        YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE         
                                        
    Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın                      
    ------------------------------                      
 Yürürlükten Kaldırılan                             
   Kanun veya Kanun Hükümleri      Tarihi   Sayısı  Maddesi     
---------------------------------------  --------  ------  -------     
19/9/1943 tarihli ve 4482 sayılı Kanun   1/2/1963   170    3      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    867 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN           
       YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE              
                                        
                                        
                                        
Kanun                            Yürürlüğe      
 No.    Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler     giriş tarihi     
-----   ----------------------------------------    ----------------   
7473            -------              13/5/1960     
                                        
 170            -------              9/2/1963