Endeksler
                                        
            KANUNU MEDENİNİN SURETİ MER'İYET VE ŞEKLİ        
               TATBİKİ HAKKINDA KANUN               
                                        
  Kanun Numarası    : 864                         
  Kabul Tarihi     : 29/5/1926                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 19/6/1926 Sayı: 402              
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 7 Sayfa: 1207           
                                        
  Umumi hükümler, kanunun makabline şümulü                  

  Madde 1 - Kanunu Medeninin mer'i olmağa başladığı tarihten evvelki     
hadiselerin hukuki hükümleri, mezkür hadiseler hangi kanun mer'i iken olmuş ise 
yine o kanuna tabi kalır.                            
   Binaenaleyh 4 teşrinievvel 1926 tarihinden evvel vuku bulmuş olan     
muamelelerin hukukan lazımülifa olup olmamaları ve neticeleri mezkür tarihten  
sonra dahi, vukuları zamanında meri olan kanunlara tevfikan tayin olunur.    
Bilakis 4 teşrinievvel 1926 tarihinden sonra vuku bulmuş olan hadiseler,    
kanunda muayyen olan müstesnaları mahfuz kalmak şartiyle Kanunu Medeninin    
hükmüne tabidir.                                
                                        
   Makabline şamil olan kaideler intizamı-amme ve adabı umumiye        

   Madde 2 - Kanunu Medeninin intizamı amme ve adabı umumiyeyi temin     
zımnında vazedilmiş olan kaideleri, mer'i olmağa başladıkları zamandan     
itibaren, haklarında istisnai bir hüküm olmayan bütün hadiselere kabili     
tatbiktir.                                   
                                        
   Binaenaleyh yeni kanuna göre intizamı amme ve adabı umumiyeye mugayyir   
olan kaideler, yeni kanun meri olmağa başlar başlamaz hiç bir veçhile tatbik  
edilemez.                                    
                                        
   Kanunun nüfuzu                               

   Madde 3 - Kanunun, iki tarafın arzu ve iradelerini nazarı itibare     
almaksızın, tanzim ettiği muamele ve münasebetler yeni kanunun neşrinden    
evvel vukubulmuş olsa bile meriyetinden itibaren yeni kanuna tabi olurlar.   
                                        
   Hakkı müktesep yok ise                           

   Madde 4 - Eski kanun mer'i iken vukubulmuş olupta yeni kanunun meriyetinden
evvel kendilerinden bir hakkı müktesep vücude gelmemiş olan hadise, yeni kanunun
meriyeti tarihinden itibaren ona tabi olur.                   
                                        
   Şahsın hukuku:                               
   Medeni hakların istimali                          

   Madde 5 - Medeni hakların istimali her halde Kanunu Medenideki hükümlere  
tabidir. Şu kadar ki yeni kanun mer'i olmağa başladığı zaman eski kanuna göre  
medeni haklarını istimal salahiyetini haiz olupta yeni kanuna göre mezkür    
salahiyete sahip olmamaları lazım gelenlerin, bu salahiyetlerine asla halel   
gelmez.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Gaiplik kararı                               

   Madde 6 - Gaiplik kararı, mer'i olmağa başladığı tarihten itibaren yeni  
kanuna tabidir.                                 
                                        
   Eski kanun meri iken verilmiş olan gaiplik veya ölüm kararları, yeni    
kanuna tevfikan verilen kararların ifade ettikleri hükümleri ifade ederler. Şu 
kadar ki kanunun neşrinden evvel eski kanuna tevfikan, nikahın feshi ve     
mirasın intikali kabilinden hasıl olmuş hükümler baki kalır.          
   Gaiplik kararını istihsal için açılmış olup da yeni kanunun mer'i olmağa  
başladığı zamanda ceryan etmekte bulunan bir dava, arada geçen müddetin     
mahsubu icra edilmek şartiyle, yeni kanunun tayin ettiği şekillere tevfikan   
ve mebdeinden itibaren yeniden rüyete başlanır.                 
   Maamafih bütün alakadarlar tarafından talep vaki olursa, eski kanunun usul 
ve müddetlerine tevfikan davanın rüyetine devam dahi caizdir.          
   Hükmi şahsiyetler                             

   Madde 7 - Eski kanuna tevfikan hükmi şahsiyeti iktisap etmiş olan     
şirketler, cemiyetler yeni kanuna nazaran şahsiyet iktisap edememek lazım gelse 
dahi evvelce iktisap ettikleri şahsiyeti muhafaza ederler. Yeni kanuna nazaran 
şahsiyeti iktisap etmeleri kendilerini usulen tescil ettirmelerine mütevakkıf  
olan hükmi şahıslardan elyevm eski kanuna tevfikan teşekkül etmiş bulunanlar  
mezkür eski kanunda kendileri için bu tescil mükellefiyeti mevcut olmasa bile  
yeni kanunun meriyeti tarihinden itibaren beş sene zarfında tescillerini icra  
ettirmekle mükellef olup bu müddet zarfında kendilerini tescil ettirmeyen bu  
kabil şirketler, hükmi şahsiyetlerini gaip ederler.               
   Hükmi şahısların ehliyetlerinin derecesi her halde, yeni kanunun      
meriyeti tarihinden itibaren bu kanuna tabidir.                 
   Kanunu Medeniden evvel müesses evkaf, tesisler               

   Madde 8- Kanunu Medeninin meriyete vaz'ından mukaddem vücude getirilen   
evkaf hakkında ayrıca bir tatbikat kanunu neşrolunur.              
   Kanunu Medeninin meriyete vaz'ından sonra vücude getirilecek tesisler,   
Kanunu Medeni ahkamına tabidir.                         
                                        
   Aile ahkamı                                
   Nikahın akdi ve zevali ve karı kocanın şahıslarına dair hükümler      

   Madde 9- Gerek evlenmenin akdi ve zevali ve gerek karı ve kocanın     
şahıslarına dair olan neticeleri yeni kanunun meriyeti tarihinden itibaren, onun
ahkamına tabidir. Yeni kanunun meriyetinden evvel eski kanuna tevfikan aktedil- 
miş olan evlenmeler yeni kanun nazarında dahi sahih olduğu gibi yeni kanunun  
meriyetinden evvel eski kanuna tevfikan sahih olarak zeval bulmuş evlenmelerde 
yeni kanun nazarında zaildir.                          
   Eski kanuna göre sahih olmayan nikahların yeni kanun meri olmağa başladık- 
tan sonra fesihleri ancak yeni kanuna tevfikan kabildir. Arada geçen müddet   
kanunen muayyen zamanların müruru noktasından hesaba dahildir.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Karı koca mallarının idaresi                       
   Kanuni usul                                

   Madde 10- Kanunu Medeninin meriyeti tarihinde mevcut evlenmelerin karı  
koca arasındaki mali neticeleri, yeni kanunun meriyeti tarihinden sonra dahi  
karı koca mallarının idaresine müteallik hükümler meyanına ithal edilen aile  
ve miras hükümlerine tabidir. Karı koca mallarını idare hususunda tabi olduğu  
fevkalade usuller ile mahfuz mallar ve nikah mukavelesi hakkındaki hükümler   
müstesnadır.                                  
   Karı koca, yeni kanunun meriyeti başlamazdan evvel eski kanuna tevfikan  
tabi oldukları mali usulü idame edeceklerini tahriren ve müştereken karı koca  
malları siciline tescil ettirmezlerse, mallarının idaresince üçüncü şahıslara  
karşı yeni kanun hükmüne tabi olurlar. Karı koca tahriri ve müşterek bir    
beyanname ile mallarını idare hususunda yeni kanuna tabi olacaklarını mercii  
mahsusuna bildirmek selahiyetini dahi haizdir.                 
   Evlenme mukaveleleri                           

   Madde 11 - Yeni kanunun meriyeti tarihinde evvelki evlenmelerde, karı   
koca mallarının idaresine dair yapılmış olan mukaveleler işbu meriyet      
tarihinden sonra dahi muteberdir. Şu kadar ki bu kabil mukaveleler yeni kanunun 
meriyeti tarihinden evvel tescil ettirilmek üzere ait olduğu mercie tebliğ   
edilmiş olmadıkça üçüncü şahıslara karşı mevcudiyetleri iddia olunamaz. Eski  
kanuna tevfikan resmi bir sicile kaydettirilmiş olan bu kabil mukaveleler    
resen karı koca malları siciline naklolunur.                  
   Üçüncü şahısların hukukunu siyanet                    

   Madde 12 - Karı koca mallarının idaresinde vukua gelen tadiller hakkında, 
üçüncü şahısların hukukunu siyanet için tatbik edilen hükümler, yeni kanunun  
meriyeti neticesi olarak vukua gelen tadiller hakkında dahi caridir.      
   Ana ve baba ve çocuklarının hukuku                    

   Madde 13 - Ana ve baba ve çocuklarının hukuku, meriyeti anından      
itibaren yeni kanuna tabidir. Velayet hakkının eski kanuna tevfikan gaip edilmiş
olması ana ve babadan birinin talebi üzerine yeni kanunun hükmü dairesinde   
aksine bir karar sadır olmadıkça, yeni kanunun meriyetinden sonra dahi devam  
eder.Yeni kanunun meriyeti başladığı zamanda vesayet altında bulunupta bu    
kanuna göre velayet altında bulunmaları lazım gelen çocuklar baba ve analarının 
velayeti altına geçer.Şu kadar ki sulh mahkemesi ana ve babaya nakil      
muamelesini icra etmedikce vesayet hakkı baki kalır.              
   Sahih olmayan nesep                            

   Madde 14 - Nesebi sahih olmayan çocuklar, meriyetinden itibaren yeni    
kanuna tabidir. Yeni kanunun meriyetinden evvel doğmuş olan nikahsız bir    
çocuğun anası ve bizzat çocuk babaya karşı ancak sahih olmayan nesep      
hakkındaki hükümlere müstenit ve eski kanun mucibince kendilerine tanınmış olan 
davaları ikame edebilirler. Kanunu Medeninin meriyetinden sonra evlenme     
haricinde doğan bir çocuğun babası tarafından tanınması çocuk mezkür      
kanunun meriyetinden evvel doğmuş dahi olsa, yine bu kanun dairesinde vaki   
olur.                                      
   Vesayet                                  

   Madde 15 - Vesayet, meriyetinden itibaren yeni kanun ahkamına tabidir.  
   Yeni kanun meri olmaya başlamazdan evvel vücut bulmuş olan vesayet    
baki kalır. Şu kadar ki sulh mahkemesi tarafından yeni hukümlere tevfikan    
tadil edilir.                                  
   Eski kanuna tevfikan vücut bulmuş olup ta yeni kanuna nazaran kabulleri  
gayri kabil olan vesayetlere hemen salahiyettar merciin hükmü ile nihayet    
verilir ve nihayet verilinceye kadar, vesayet devam eder.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Miras mirascılar ve intikal                        

   Madde 16 - Yeni kanunun meriyetinden evvel ölmüş olan bir kimsenin     
mirası, meriyetinden sonra dahi eski kanuna tabi olur.             
   Bu kaide gerek mirasçılara gerek mirasın intikaline şamildir.       
                                        
   ÖlÜme bağlı tasarruflar                          

   Madde 17 - Yeni kanunun meriyetinden evvel o zamanki kanuna göre bu kabil 
tasarrufları yapmağa ehil olan bir kimsenin yaptığı ölüme bağlı bir tasarruf  
veya böyle bir tasarrufun o kimse tarafından vaki feshi, yeni kanunun meriyeti 
tarihinden sonra mezkür kimsenin ölümü işbu yeni kanunun meriyeti zamanında   
vuku bulması ve yeni kanuna nazaran o kimsenin ehliyeti haiz olmaması sebep   
gösterilerek talil edilemez.                          
                                        
   Tanzim edildiği zaman vasiyetcinin vefatı zamanında cari kanuna uygun   
bulunan bir vasiyetname, şekil noksanı sebebiyle feshedilemez.         
                                        
   Ölüme bağlı bir tasarrufta tenzil davası veya tasarrufun tarzı hakkındaki 
kanunsuzluk davası, mezkür tasarrufda bulunan kimse eğer yeni kanunun meriyeti 
zamanında ölmüş ise, yeni kanuna tabi olur.                   
                                        
   Ayni haklar                                

   Madde 18 - Kanunu Medeninin meriyeti zamanında mevcut olan ayni haklar,  
gayrimenkul sicillerine mütaallik hükümler mer'i olmak şartiyle mahfuzdur.   
                                        
   Maamafih işbu kanunda bir istisnai hüküm mevcut olmadıkça hakkı mülkiyetin
ve diğer ayni hakların şumulü, meriyeti başlar başlamaz yeni kanuna tabidir.  
Yeni kanuna nazaran tesisleri kabil olmayan filhal mevcut ayni haklar, eski   
kanuna tabi kalırlar.                              
                                        
   Gayrimenkul siciline kayıt hakkı                      

   Madde 19 - Kanunu Medeninin meriyetinden evvel ayni bir hak tesisine    
dair vücut bulmuş olan bir borç, şeklen eski veya yeni kanunlardan birinde   
mer'i şekillere uygun ise sahihdir. Eski kanuna tevfikan doğmuş ayni hakların  
tescilinde ibrazı lazım gelen ispat vesikaları, gayrimenkul sicilleri      
nizamnamesinde tayin olunacaktır.                        
                                        
   Ayni bir hakkın şumulü yeni kanunun meriyetinden evvel vuku bulan bir   
hukuki muamele ile tayin edilmiş bulunursa bu şumul yeni kanun ile gayrikabili 
telif bulunmadıkça mezkür kanunun meriyeti sebebiyle hiç bir tebeddüle uğramaz. 
                                        
   İktisabı müruru zaman                           
                                        

   Madde 20 - İktisabı müruru zamanı, meriyetinden itibaren yeni kanuna   
tabidir. Eski kanunun meriyeti zamanında yeni kanunda dahi muteber bir müruru  
zaman başlamış bulunursa bu takdirde yeni kanunun meriyetine kadar geçen    
zaman bu kanunun kabul ettiği müruru zaman müddetine mütenasiben mahsup     
edilir.                                     
                                        
   Gayrın arazisine dikilmiş ağaçların mülkiyeti               

   Madde 21 - Gayrın arazisine dikilmiş bulunan ağaçların üzerindeki     
mülkiyet hakları, kanunu Medeninin meri olduğu tarihte cari kanunların hükümleri
dairesinde mahfuzdur.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Gayrimenkule müteallik irtifak hakları                   

  Madde 22 - Kanunu Medeninin meriyetinden evvel müesses gayri menkule    
müteallik irtifak hakları, gayrimenkul sicillerinin teşkilinden sonra tescil  
ettirilmemiş olsalar dahi, baki kalırlarsa da mezkür hakların hüsnüniyet sahibi 
üçüncü şahıslara karşı dermeyan edilebilmeleri tescilleri tarihinden itibaren  
mümkündür.                                   
                                        
  Gayrimenkul rehinleri                            
  Elyevm mevcut teminat senetlerinin tanınması                

  Madde 23 - Kanunu Medeninin meriyetindan evvel vücut bulmuş olan teminat se-
netleri yeni hükümlere tevfikan tadil edilmeğe muhtaç olmaksızın muteberdirler. 
                                        
  Gayrimenkul rehinlerinin tesis usulü                    

  Madde 24 - Kanunu Medeninin meriyetinden sonra vuku bulacak gayrimenkul   
terhinleri ancak mezkür kanuna göre muteber şekiller dairesinde yapılabilir.  
                                        
  Eski kanunda meri olan şekiller gayrimenkul sicillerinin tatbikine kadar  
muteberdir.                                   
  Ödenmiş olan teminat senetleri                       

  Madde 25 - Bir teminat senedini tediyesi veya tadili, gayrimenkulün tahlisi 
ve mümasili diğer muameleler meriyetinden itibaren yeni kanuna tabidirler.   
  Bu hususta tatbiki lazımgelen şekiller gayrimenkul sicillerinin tesisine  
kadar eski kanunlara tabidir.                          
  Teminatın şümulü                              

  Madde 26 - Gayrimenkul terhinlerinde gayrimenkule müterettip teminat    
mükellefiyetinin şümulü yeni kanuna göre tayin olunur.             
  Bununla beraber,teminat olarak gösterilen gayrimenkul ile birlikte menkul  
bazı şeyler dahi bir hususi mukavele ile sahih olarak teminata tahsis edilmiş  
ise Kanunu Madeniye göre mezkür şeylerin bu suretle rehnedilmesi caiz olmazsa  
bile bu tashih tadil edilmez.                          
  Gayrimenkul terhininden neş'et eden haklar ve mükellefiyetler        

  Madde 27 - Kanunu Medeninin mer'i olmaya başladığı tarihte mevcut      
gayrimenkul rehinlerinde alacaklı ile borçlunun hukuk ve mükellefiyetleri,   
akitten neş'et etmiş bulundukça eski kanuna tabi olur.             
  Bilakis rehinin doğrudan doğruya kanundan doğan ve mukavele ile tadili   
kabil olmıyan hükümleri yeni kanuna tevfikan tanzim olunur.           
  Mütaaddit gayrimenkul rehin edilmiş olduğu takdirde işbu gayrimenkullerin  
cümlesi eski kanuna tevfikan merhun kalır.                   
  Muhafaza tedbirleri                             

  Madde 28 - Rehin mukavelesinin devamı esnasında alacaklının haiz olduğu   
salahiyetler ve bilhassa ittihaz edebileceği muhafaza tedbirleri bilumum    
gayrimenkul rehinlerinde yeni kanuna tabidir.Borçlunun salahiyetleri hakkında  
dahi hüküm böyledir.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İhbar tarikiyle itfa ve devrü ferağ                     

  Madde 29 -Gayrimenkul bir malın rehni ile temin edilmiş alacakların ihbar  
usuliyle itfası ve teminat senetlerinin devrü ferağı bu kanunun meriyeti    
tarihinden evvel konulmuş bütün gayrimenkul rehinlerinde eski kanuna tevfikan  
cereyan eder.                                  
                                        
  Ancak yeni kanunun tatbiki her halde muktazi hükümlerine, riayet lazımdır. 
                                        
  Alacaklıların derecesi                           

   Madde 30 -Gayrimenkul malların teşkil edilecek gayrimenkul sicillerine   
kayıtları muamelesinin icrasına kadar, gayrimenkul rehinlerinde, alacaklıların 
derecesi eski kanuna tevfikan tayin olunur.                   
                                        
  Gayrimenkul sicillerinin teşkilinden sonra bu derece Kanunu Medeninin    
ahkamına göre tayin olunur.                           
  Teminat derecesi                              

  Madde 31 -Kanunu Medeninin gayrimenkul rehinlerinde kabul ettiği sabit   
derece usulü ve muahhar dayinlerin serbest derecelerden istifadesi hakkındaki  
hükümleri gayrimenkul sicillerinin tatbikınden itibaren ve tatbik vakı olmasa  
bile mezkür kanunun meriyeti tarihinden beş sene geçtikten sonra cari olacaktır.
                                        
  Dayinlere akden temin edilmiş olan hususi haklar, mahfuzdur.        
                                        
  Gayrimenkulün kıymeti mukadderesinden mütevellit tahdidat          

  Madde 32 -Bir gayrimenkulü terhin ile temin edilen alacağın o gayrimenkulün 
resmen mukadder kıymetinden muayyen bir miktardan fazla olamaması hakkında   
Kanunu Medeninin vazettiği tahdit kaideleri,ancak atide tesis edilecek rehinler 
hakkında caridir.                                
  Eski kanuna tevfikan tesis olunmuş teminat dereceleri kanunun bu husustaki 
takyidi kaidelerine bakılmaksızın sicilden tayyedilinceye kadar mahfuz olup her 
derecede mukayyet rehinlerin tecdidi dahi caizdir.               
  Menkul mal rehinleri                            

  Madde 33 - Kanunu Medeninin meriyetinden itibaren ihdas edilecek menkul  
mal rehinlerinin sıhhatı bu kanunda muayyen şekillere muvafık bulunmalarına   
mütevakkıftır.                                 
                                        
  Meriyet tarihinden evvel mevcut ve başka şekillerde müesses menkul mal   
rehinleri altı ay müddetin müruriyle rehninden çıkar. Bu müddet muaccel     
alacaklar için Kanunu Medeninin meriyeti tarihinden diğer alacakların dahi   
muacceliyet kesbettikleri veya borç için tediye ihtarının mümkün olduğu tarihten
itibaren başlar.                                
  Rehinin hükümleri                              

  Madde 34 - Menkul mal rehinlerinin hükümleri ve mürtehin olan alacaklının 
ve rahinin ve borçlunun hak ve mükellefiyetleri Kanunu Medeninin meriyetinden  
itibaren rehin işbu kanunun meriyeti tarihinden evvel vücut bulmuş olsa bile  
yeni kanuna tabidir.                              
  Kanunu Medeninin meriyetinden evvel, borcun ödenmemesi takdirinde      
mürtehinin rehin edilen malı temellük etmesine dair kabul edilmiş olan herhangi 
bir şart yeni kanunun meriyetinden itibaren lağvdır.              
  Hapis hakkı                                 

  Madde 35 - Kanunu Medeninin kabul ettiği hapis hakkı yeni kanunun     
meriyetinden evvel alacaklının elinde bulunan eşya hakkında dahi caridir.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Eski kanunun meriyeti zamanında başlamış bir hapis hakkının hukuki     
neticeleri, Kanunu Medeninin hükümlerine tabidir.                
  Zilyedlik                                  

  Madde 36 - Kanunu Medeninin meriyetinden evvel tahakkuk eden zilyedlik,   
meriyet tarihinden itibaren ona tabi olur.                   
  Ayni hakların tescili, tescilin tarzı                    

  Madde 37 - Gayrimenkul mallara ait sicil teşkilatı tatbika başlandıktan   
sonra işbu tatbiktan evvel müesses ayni haklar, mezkür sicillere kaydedilecek- 
tir.                                      
  Herkesin ayni haklarını tescil ettirmesi için Hükümet ilan tarikiyle    
halkı davet ve haberdar edecektir. Eski kanuna tevfikan tescil edilmiş olan   
aynı haklar, Kanunu Medeni ile gayri kabili telif olmadıkça yeni gayrimenkul  
mallara ait sicillere re'sen kaydolunacaktır.                  
                                        
  Tescil edilmemesinin hükmü                         

  Madde 38 - Tescil edilmemiş olan ayni haklarına mahfuz ve muteber      
kalmakla, beraber, gayrimenkul sicillerinin kayıtlarına hüsnüniyetle itimat   
etmiş olan üçüncü şahıslara karşı, mevcudiyetleri iddia edilemez.        
                                        
  Tesisleri kabil olmıyan ayni haklar                     
                                        

  Madde 39 - Kanunu Medeninin gayrimenkul sicillerine dair olan kaidelerine  
göre tesisleri artık kabil olmıyan ayni haklar (bir evin bir katının      
mülkiyeti, gayrın arazisi üzerindeki ağaçların mülkiyeti..ilh) tescil edilmeyip 
sadece ve lüzumu derecesinde işaret olunmakla iktifa olunur.          
  Mezkür haklar, herhangi bir sebeple muntafi olduktan sonra artık yeniden  
tesis edilemez.                                 
  Ayni haklar ahkamının tapu teşkilatından evvel tatbikı           

  Madde 40 - Kanunu Medenin ayni haklara mütaallik hükümleri gayrimenkul   
sicillerinin teşkilinden evvel dahi umumiyet itibariyle meridir.        
                                        
  Müruru zaman                                

  Madde 41 - Kanunu Medeni beş senelik veya daha ziyade müddetli bir müruru  
zaman kabul ettiği takdirde yeni kanunun meriyetinden evvel mezkür müruru    
zamanlar için geçen müddetler hesaba dahil olur.                
  Şu kadar ki bu kabil müruru zamanlar, Kanunu Medeninin meriyetinden     
itibaren laakal iki sene geçmiş olmadıkça, İkmal edilmiş olmaz.         
  Kanunu Medeninin beş seneden dun olarak kabul ettiği müruru zamanların   
veya sukutu hak müddetlerinin cereyanı ancak mezkür kanunun meriyetinden    
itibaren başlar. Bir de, müruru zamanın bilcümle hükümleri Kanunu Medeninin   
meriyetinden itibaren mezkür kanuna tabidir.                  
                                        
  Ayni haklara müteallik mukaveleler                     

  Madde 42 - Gayrimenkul ayni bir hak tesisi için eski kanuna muvafık     
surette aktedilmiş olan bir mukavele, şeklen Kanunu Medeninin hükümlerine    
uymasa dahi muteberdir.                             
                                        
  İlga edilen hükümler ve mecelle                       

  Madde 43 - Kanunu Medeniye, Borçlar Kanununa ve bu Tatbikat Kanununa    
muhalif olan hükümler ile mecelle mülgadır.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Usulü muhakemeye ilave edilen maddeler                   

  Madde 44 - (Usulü Muhakemei Hukukiye Kanununa bazı hükümler eklenmesine   
dair olup, Mülga: 18/6/1927 - 1086/581 md.)                   
                                        
  İcra Kanununa ilave edilen maddeler                     

  Madde 45-46 - (İcra Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair olup, Mülga:  
9/6/1932 - 2004/368 md.)                            
                                        
  İlga edilen hükümler                            

  Madde 47 - Usulü Muhakemei Hukukiye, İcra ve Sulh Hakimleri Kanuniyle    
sair kanunların yukarıdaki maddelere muhalif hükümleri mülgadır.        
                                        
  Kanunun meriyeti tarihi                           

  Madde 48 - İşbu kanun 4 teşrinievvel 1926 tarihinden itibaren mer'idir.   
                                        
  Kanunun icrasına memur makam                        

  Madde 49 - İşbu kanunun hükmünü icraya Adliye Vekili memurdur.