Endeksler
                                        
                                        
                                        
          İPEK BÖCEĞİ VE TOHUMU YETiŞTiRiLMESİ VE           
           MUAYENE VE SATILMASI HAKKINDA KANUN            
                                        
  Kanun Numarası     : 859                        
  Kabul Tarihi      : 26/5/1926                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 19/6/1926 Sayı: 402            
  Yayımlandığı DÜstur  : Tertip: 3 Cilt: 7 Sayfa: 1196          
                                        
                  *                      
                  * *                     
                                        
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
  yönetmelik için, " Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre        
         düzenlenen nümerik fihristine bakınız.             
                                        
                  *                      
                  * *                     
                                        

  Madde 1 - Türkiye dahilinde İpek böceği tohumu yetiştirilmesi veya     
yetiştirilip satılması, bilmübadele veya meccanen verilmesi veya muayenesi   
Ziraat Vekaletinden mezuniyet istihsaline mütevakkıf olup işbu muamelat     
mezkür vekaletin her daim teftiş ve murakabesi altındadır.           
                                        

  Madde 2 - Birinci maddede zikrolunan mezuniyet ancak Türkiye veya      
ecnebi ipek böcekçilik veya ziraat mekteplerinden başahadetname neş'et edip   
komisyonu mahsus huzurunda isbatı liyakat eyliyenlere ita olunur.        
                                        

  Madde 3 - Bu kanunun neşrinden mukaddem ipek böceği tohumu yetiştiren    
eşhas veya müessese müdürlerinin hamil oldukları şahadetnamelerini iki sene   
zarfında komisyonu mahsusa tasdik ettirmeleri mecburidir.           
                                        

  Madde 4 - Türkiye'de pastör yani kese usulünden gayrı bir tarzda ipek    
böceği tohumu istihsali memnudur.                        
                                        

  Madde 5 - İpek böceği tohumu yetiştirmek üzere böcekçilik edecek      
olanların veya ikinci maddede zikrolunan müessese müdürlerinin her sene     
nisan iptidasına kadar şahadetnamelerinin nevi, tarih ve numarasını ve     
açacakları tohum miktarını ve kimden ve nereden aldıklarını ve böcekhaneleri-  
nin adreslerini müş'ir bir beyanname tanzim edip mahallin ziraat müdür veya   
memurlarına vermeleri ve memuriyeti mezküreden birer ilmühaber almaları     
meşruttur. Tohumculara,koza satmak isteyenler dahi aynı mecburiyete tabidirler. 
                                        

  Madde 6 - İhtiyacatı zatiyesi için tohum istihsal edenler yukarıda     
zikrolunan mevat ahkamından müstesnadırlar.                   
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (Ek- 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 7 - Ziraat müdür veya memurluğunca tescil edilip beyanname almamış  
olanlardan alınan kozalardan tohum istihsal ve füruhtu memnudur.        

  Madde 8 - Tohumcular kelebeklerin muayenesine nerede ve ne tarihte     
başlayacaklarını on beş gün evvel ziraat müdür veya memurlarına bildirmeğe   
mecburdurlar.                                  

  Madde 9 - İstİhsal olunan tohumların satılığa çıkarılabilmeleri veya    
herhangi bir suretle ita edilebilmeleri için yirmi beşer gramdan ibaret birer 
onsluk delikli kutular içerisine vazolunmaları lazımdır.            
  Bu kutular üzerlerine de tohumun nevi, siklet ve evsafiyle müstahsilinin  
ismi, adresi ve alameti farikası vazolunur.                  
  Harice ihraç olunacak kutular muhteviyatının yirmi beşer gramlıktan aşağı  
ve ellişer grama kadar olmak üzere yukarı olabilmesi caizdir.         
                                        
  (Son fıkra Mülga : 21/2/1963 - 210/6 md.)                  

  Madde 10 - Mezuniyet istihsal ve beyanname alan eşhasın böcekhanelerinde  
baygınlık veya karataban hastalığının mevcudiyeti fennen tahakkuk ettikte o   
mahal kozalarından tohum istihsali menedilir.                  

  Madde 11 - Memaliki ecnebiyeden Türkiyeye her ne nam tahtında olursa    
olsun ipek böceği tohumu ithali memnudur.                    
  Ziraat Vekaletince görülecek lüzuma mebni memaliki ecnebiyeden celp ve   
ithal edilecek olan ipek böceği tohumları bu kayıttan müstesnadırlar.      

  Madde 12 - Ziraat Vekaletince münasip görülen mahallerde mıntıkanın ihtiya- 
catına kifayet edecek miktarda dut fidanlıkları ihdas olunur.          

  Madde 13 - Mahalli ziraat müdür veya memurlarının inhası üzerine beş    
yaşına dahil olmuş beher 400 dikili dut ağacı için yalnız bir defaya mahsus  
olmak üzere Ziraat Vekaletince yüz lira mükafat ita olunur. Şu kadar ki bir   
zata verilen mükafatın yekünu beş yüz lirayı tecavüz etmez.           

  Madde 14 - Müçtemi bir halde ve asgari on dönüm miktarında yeniden     
ihdas olunan dut bahçeleri tarihi ihdasından itibaren on sene müddetle arazi  
vergisinden muaftırlar.                             

  Madde 15 - Senevi iki bin kilo yaş koza istihsal eyliyen eşhas ile ipek   
böcekçilik kooperatif veya şirketlerine mecmu bedeli biner lirayı tecavüz    
etmemek şartiyle Ziraat Vekaleti tarafından alat ve edevat ve levazımı fenniye 
ita olunur. Miktarı istihsalat son iki senenin vasatisine göre tayin ve     
takdir edilir.                                 
  Alat ve edevat ve sairenin tevdiinden itibaren beş sene zarfında hüsnü   
istimal eyliyenlere alat ve levazımı mezküre kati olarak terk ve tahsis     
kılınır.                                    

  Madde 16 - Ziraat Vekaleti tarafından dahil ve hariçten tedarik ve     
celbolunan ipek böceği tohumlarının tohumculara berayı ıslah ve teşvik     
meccanen tevzii caizdir .                            

  Madde 17 - Zİraat Vekaleti münasip gördüğü mahallerde ipek böceği      
tohumlarının kışlakları olmak üzere soğuk hava mahzenleri inşa ve idare eder.  
Bu mahzenlerde üç ay müddetle tohumcular veya tohum ticaretiyle iştigal     
edenler tohumlarını meccanen muhafazaya mecburdurlar. Kışlatılan tohum     
kutuları üzerlerine Ziraat Vekaletince ayrıca birer etiket yapıştırılır.    

  Madde 18 - İpek böceği hastalığı zuhur eden mahallerde Ziraat Vekaletince  
tamimen veya ilan suretiyle tavsiye edilecek olan tedabiri fenniyeyi böcek   
besleyenler tamamen tatbika mecburdurlar.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 19 - İpek böceği besleyenler her sene nihayet ağustosun on beşine   
kadar açmış oldukları tohumların miktar, nevi ve mahreçleriyle istihsal     
eyledikleri yaş koza miktarını ve bu kozaların rengini ve beher onstan alınan  
miktarı ve nerede ve kaça sattıklarını ve sair malümatı ihsaiyeyi kendilerine  
tevzi edilen cetvel mucibince imla ve mahalli ziraat müdür veya memurluklarına 
tevdi ve irsale mecburdurlar.                          
                                        

  Madde 20 - Bu kanunun mevat ve ahkamına mugayir olarak tohum istihsal    
edenlerin yedlerinde veya sattıkları mahallerde tutulan tohumlar bir kıta zabıt 
varakaları tanzim edilerek zapt ve müsadere olunurlar. İkisi idare heyeti    
azasından ve biri ziraat müdür veya memur veya ipek böceği müfettişinden    
ibaret olmak üzere üç zattan müteşekkil komisyon huzurunda bu gibi tohumlar   
ihrak edildiği gibi müstahsilleri de birinci defasında mezkür komisyon     
marifetiyle ve gayri kabili temyiz olmak şartiyle yüz liradan beş yüz liraya  
kadar ve tekerrürü halinde ise iki misli ceza ile tecziye olunurlar. İşbu    
cezanın nısfı muhbirine ita olunur.                       
                                        

  Madde 21 - Ziraat Vekaletince münasip görülen mahallerde nümune       
böcekhaneleriyle bir aded ipek böceği laboratuvarı inşa ve berveçhi ati kadro  
mucibince de mezkür müesseseler idare olunur:                  
                                        
  A) Laboratuvar kadrosu                           
  1 Müdür                                   
  2 Asistan                                  
  Miktarı kifayede müstahdemin                        
                                        
  B) Bir nümune böcekhanesi kadrosu                      
  1 Müdür                                   
  1 Muallim                                  
  Miktarı kifayede müstahdemin                        
                                        

  Madde 22 - Müessesatı hususiye ve saireyi teftiş ve murakabe etmek üzere  
münasip miktarda ipek böceği müfettişleri tayin ve istihdamına Ziraat Vekale-  
ti mezundur.                                  
                                        

  Madde 23 - İşbu kanunun ahkamının sureti tatbikıyesi için Ziraat      
Vekaletince bir talimatname tanzim kılınır.                   
                                        

  Madde 24 - 10 mayıs 1322 tarihli nizamname mülgadır.            
                                        

  Madde 25 - İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.             
                                        

  Madde 26 - İşbu kanunun ahkamının icrasına Ziraat, Maliye, Dahiliye     
ve Adliye Vekilleri memurdur.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     859 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN          
   YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE         
                                        
                     YÜrürlükten Kaldıran Mevzuatın    
     Yürürlükten Kaldırılan      -------------------------------    
    Kanun ve Kanun Hükümleri      Tarihi  Sayısı  Maddesi      
---------------------------------------  -------- ------- ------------    
26/5/1926 tarih ve 859 sayılı Kanunun                      
9. maddesinin son fıkrası         21/2/1963  210    6        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   859 SAYlLI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN           
      YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE               
                                        
                                        
 Kanun                         Yürürlüğe        
 No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi      
------- --------------------------------------------------------------     
 210             ----            28/2/1963