Endeksler
          BAŞBAKANLIK BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ         
               KURULUŞU HAKKINDA KANUN              
                                        
  Kanun Numarası     : 852                        
  Kabul Tarihi      : 10/4/1967                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 19/4/1967 Sayı: 12577           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 6 Sayfa: 1835          
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 11/12/1997- 4313/1 md.)                 
  23.5.1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir 
ve İlanı ve Mer'iyet Tarihi Hakkında Kanunda sayılan basım ve dağıtım işlerini 
yapmak üzere Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş bulunan Başbakanlık Basımevi  
Döner Sermaye İşletmesinin sermayesi, kendi kaynaklarından ve 1996 yılına ait  
karın kurumlar vergisi ödendikten sonra kalan kısmından karşılanmak kaydıyla  
100 (Yüz) milyar liraya yükseltilmiştir. Bu miktar Bakanlar Kurulunca on katı- 
na kadar artırılabilir. (1)                           
                                        

  Madde 2 - Basımevi işletmesi, genel ve katma bütçeli dairelerle özel idare 
ve belediyelerden, kamu iktisadi teşebbüsleri ile özel ve tüzel kişilerden basım
işleri ile ilgili siparişler almaya ve bu siparişler dolayısiyle her türlü   
işlemlere girişmeye yetkilidir.                         
                                        

  Madde 3 - Basımevi işletmesinin döner sermayesi:              
  a) Başbakanlık bütçelerinde özel bir bölüme konulacak ödeneklerden,     
  b) Halen Başbakanlık Basımevinde mevcut olan ve bu basımevine ait bulunan  
makine, demirbaş eşya ve malzeme, basılmış kitap, kıymetli kağıt ve her türlü  
ilkel maddelerle bu işletmeye devrolunacak taşınır ve taşınmaz Hazine mallarının
bir Komisyon tarafından takdir ve tespit olunacak halihazır değerleri tutarla- 
rından,                                     
  c) Döner sermayenin işletilmesinden elde edilecek karlardan,        
  d) Her türlü ayni ve nakdi bağış ve yardımlardan,              
terekkübeder.                                  
                                        
  (Değişik: 11/12/1997-4313/2 md) Bu sermaye 100 milyar liraya veya Bakanlar 
 Kurulunca artırılacak miktara baliğ olduktan sonra, karlar Hazineye yatırılır. 
                                        

  Madde 4 - Döner sermayede çalıştırılacak ücretli personelin kadroları, Mali-
ye Bakanlığının mütalaası alınmak suretiyle Başbakanlıkça tespit olunur. Bu per-
sonele ait ücretlerle işçilerin fazla mesai ücretleri döner sermayeden ödenir. 
                                        

  Madde 5 - Döner sermayenin hesap usulleri, alım - satım ve işletme işlemleri
ile abone ve sipariş işleri Başbakanlık ile Maliye Bakanlığı tarafından müştere-
ken hazırlanacak Yönetmelik esaslarına göre yürütülür.             
                                        

  Madde 6 - Döner sermaye işleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile   
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine ve Sayıştay'ın sarftan
önce vizesine tabi değildir. Ancak döner sermaye ile yapılan işlerden doğan   
--------------                                 
(1) Bu maddede belirtilen sermaye miktarı, Bakanlar Kurluu'nun 19/1/1998 tarih 
  ve 98/10564 sayılı kararıyla yüzmilyar liradan üçyüzmilyar liraya yüksel-  
  tilmiştir. (Bkz.R.G.: 6/2/1998 - 23250)                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
gelir ve giderler için bütçe yılı sonundan itibaren en geç 3 ay içinde düzenle- 
necek bilanço ve ekleri, gider ve gelir belgeleri ile birlikte Sayıştay Başkan- 
lığına verilir. Bilanço ve eklerinin tasdikli birer örnekleri de aynı süre için-
de Maliye Bakanlığına gönderilir.                        

  Madde 7 - 1322 sayılı kanunun bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten    
kaldırılmıştır.                                 

  Geçici Madde 1 - Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce mal sandıklarına ya- 
tırılmış olan abone bedelleri, bütçeden döner sermayeye tahsis edilen meblağdan 
işletme fonuna aktarılmak suretiyle hesaben tasfiye edilir.           

  Geçici Madde 2 - Çeşitli bütçelerden satınalınmış olup halen Başbakanlık  
Basımevinde kullanılmakta bulunan makina, alet ve malzeme, bir komisyon tarafın-
dan takdir edilecek halihazır değerleri tutarları ödenmemiş sermayeye mahsup  
edilmek üzere, bedelsiz olarak işletmeye devrolunur.              

  Madde 8 - Bu kanun yayımını takibeden mali yılbaşında yürürlüğe girer.   

  Madde 9 - Bu kanun hükümlerini Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        852 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
            YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE         
                                        
  Kanun                          Yürürlüğe     
  No.   Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi    
----------- -------------------------------------------- -------------------- 
 2503            ---               30/7/1981     
 2903            ---               29/9/1983     
 3523            ---               28/2/1989     
 4313            ---             1/1/1997 tarihinden  
                             geçerli olmak üzere  
                             yayım tarihi olan   
                             14/12/1997