Endeksler
                                        
                                        
            SAYIŞTAY KANUNU                     
                                        
   Kanun Numarası      : 832                       
   Kabul Tarihi       : 21/2/1967                    
   Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 27/2/1967 Sayı: 12538          
   Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 6 Sayfa: 514          
                                        
               *                         
               * *                        
  Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara     
        göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                                        
               *                         
               * *                        
                                        
             BİRİNCİ BÖLÜM                     
              Kuruluş                       
                                        
  Sayıştayın görev ve yetkisi:                        

  Madde 1 - Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve giderleri  
ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların he- 
sap ve işlemlerini yargılama yoliyle kesin hükme bağlamak ve kanunlarla veri-  
len inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.     
  Sayıştayın yargı ve karar organları:                    

  Madde 2 - Sayıştay kuruluşuna dahil yargı ve karar organları şunlardır:   
  a) Daireler,                                
  b) Daireler Kurulu,                             
  c) Temyiz Kurul,                              
  d) Genel Kurul,                               
  e) Yüksek Disiplin Kurulu,                         
  f) Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu.                    
  Hazine temsilcisi sıfatiyle savcılık bu kuruluşa dahildir.          
  Sayıştay mensupları:                            

  Madde 3 - Sayıştay mensupları şunlardır:                  
  1. Meslek mensupları:                            
  a) Birinci Başkan, Daire Başkanları ve Üyeleri,               
  b) (Mülga: 21/5/1970 - 1260/17 md.)                     
  c) Raportörler,                               
  ç) Uzman Denetçi, Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,       
  2. Yönetim mensupları:                           
  a) (Mülga: 21/5/1970 - 1260/17 md.)                     
  b) Müdürler, Müdür Yardımcıları ve Memurlar.                
  3. Savcı ve Savcı Yardımcıları.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
             İKİNCİ BÖLÜM                      
       Birinci Başkan ve Üyelerin Nitelikleri(1)             
                                        

  Madde 4 - (Değişik: 1/11/1990 - 3677/1 md.)                 
  Sayıştay Birinci Başkanı ve üyelerinin en az dört yıllık yüksek öğrenimi  
bitirmesi ve aşağıda sayılan niteliklerden en az birini taşıması şarttır.    
  A. Birinci Başkanlık için:                         
  a) Sayıştay Daire Başkanlığı veya üyeliğinde,               
  b) Bakanlık, Müsteşarlık, Müsteşar Yardımcılığı ve Valilikte,       
  c) Genel ve Katma bütçeli dairelerin veya diğer kamu kurumlarının Genel  
 Müdürlük veya Başkanlık görevlerinde,                     
  d) Bakanlıkların teftiş kurulları ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap   
 Uzmanları Kurulu Başkanlıklarında,                       
  e) Yüksek Öğretim Kurumlarında hukuk,iktisat, işletme, muhasebe Maliye   
 ve Kamu Yönetimi profesörlüklerinde,                      
  Bulunmuş olmak.                               
  B. Üyelik için:                               
  a) Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az dÖrt yıl süreyle başarılı gö-   
rev yapmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş Sayıştay Meslek 
Mensupluğu ve savcı yardımcılığında,                      
  b) Sayıştay Savcılığında,                          
  c) (A) fıkrasının b, c, d, e bendlerinde sayılan görevlerde, (2)      
  d) (Ek: 26/6/1996 - 4149/1 md.) Lisans düzeyinde yüksek öğrenimi tamamla-  
dıktan sonra kamu hizmetinde en az yirmi yıl çalışmış olmak kaydıyla, İçişleri 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı merkez denetim elemanlığı  
görevlerinde,                                  
  Bulunmuş olmak.                               
  Birinci Başkanın seçimi                           

  Madde 5 - (Değişik: 1/11/1990 - 3677/2 md.; İptal: Ana.Mah.'nin 11/7/1991  
tarih ve E.:1990/39, K.: 1991/21 sayılı Kararı ile; Yeniden Düzen-    
leme: 26/6/1996 - 4149/2 md) (3)                        
  Sayıştay Birinci Başkanı, bu Kanunda yazılı niteliklere sahip istekliler-  
den Ek 8 inci madde esaslarına göre Sayıştay Başkan ve Üyeleri Ön Seçim Geçici 
Komisyonunca belirlenecek iki aday arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi    
Genel Kurulunca gizli oyla seçilir.                       
  Birinci Başkan seçilebilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayı- 
sının dörtte birinin bir fazlasından az olmamak kaydıyla (...)(4) oylamada mev- 
cudun salt çoğunluğunun oyu aranır. (İkinci tümce iptal: Ana.Mahkemesinin    
20/11/1996 tarih ve E.1996/58, K.1996/43 sayılı kararı ile)           
  Birinci Başkanın görev süresi yedi yıldır. Süresi biten yeniden seçilebilir.
Yeniden seçilemeyen veya seçime girmeyen Birinci Başkanın görev süresi yeni   
Başkan göreve başlayıncaya kadar devam eder. Görevi sona eren Birinci Başkan  
boş kadro şartı aranmaksızın Sayıstay üyesi olarak göreve devam eder, boşalan  
ilk üye kadrosu kendisene tahsis edilir.                    
--------------                                 
(1) Bu bölümün başlığı; 1/11/1990 tarih ve 3677 sayılı Kanunla değiştirilmiş  
  ve metne işlenmiştir.                            
(2) Bu bendteki, "görevlerde" ibaresinden sonra gelen "bulunmuş olmak" ibaresi, 
  26/6/1996 tarih ve 4149 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle madde metninden  
  çıkarılmıştır.                               
(3) Söz konusu Anayasa Mahkemesi Kararı Resmi Gazete'de yayımlandığı 23/5/1992 
  tarihinden başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir.            
(4) Bu fıkrada yeralan "ilk" ibaresi, Anayasa Mahkemesi'nin 20/11/1996 tarih ve 
  E.1996/58, K.1996/43 sayılı Kararıyla iptal edilmiş olup, metinden çıkarıl- 
  mıştır.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
  Üyelerin seçimi (1)                             

 

 
  Madde 6 - (Değişik:26/6/1996 - 4149/3 md.)                 
  Sayıştay'da boşalan üyeliklerin beşte üçü Sayıştay Meslek Mensuplarından,  
geriye kalanların en az yarısı Maliye Bakanlığı Meslek Mensuplarından olmak   
üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrasının (b),(c) ve (d) bentlerinde sayılan diğer 
adaylar arasından seçilir. Bu oranların uygulanmasından tamsayı yanında meydana 
gelen kesirler bir adet olduğu takdirde Sayıştıy Meslek Mensupları, iki adet  
olduğu takdirde, biri Sayıştay Meslek Mensupları, diğeri ise Maliye Bakanlığı  
kontenjanına aktarılır.                             
  Sayıştay Başkanlığı boşalan üyelik sayısının beşi bulduğu tarihten itibaren 
yedi gün içinde başlamak üzere Resmi Gazete ve diğer basın ve yayın organları  
kanalı ile seçim için duyuru yapar. Başvurular Sayıştay'a yapılır. Üye adaylığı 
için başvuru süresi, ilk duyuru tarihinden itibaren bir aydır.         
  Sayıştay Genel Kurulunca, Sayıştay'a başvuranların sicilleri üzerinde yapı- 
lacak inceleme sonucunda, bu Kanunda yazılı niteliklere sahip oldukları anla-  
şılanlar arasından mevcut üye sayısının salt çoğunluğunun gizli oyu ile her boş 
yer için dörder aday seçilir. Aday seçimi, başvuru süresinin bitiminden itibaren
otuz iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Seçim sonuçları,seçimi takip eden üç  
iş günü içerisinde Sayıştay Başkanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı-
ğına sunulur. Otuz iş günlük sürede seçim tamamlanamadığı takdirde Sayıştay   
Başkanlığı aday adaylıkları kabul edilmiş olanların tümünü kontenjan gruplarını 
da belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar. Bu du- 
rumda, aday seçimi müteakip fıkrada belirtilen usule göre yapılır.       
  Sayıştay Başkanlığınca bildirilenler arasından bu maddenin birinci fıkra-  
sındaki dağılım oranları dahilinde Ek 8 inci madde esaslarına göre boş üyelik  
sayısının iki katı kadar belirlenen adaylar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kuruluna sunulur. Dağılım oranları dahilinde gösterilen adaylar için ayrı ayrı 
listeler halinde, birleşik oy pusulası düzenlenir. Adayların adlarının karşı-  
sındaki özel yer işaretlenmek suretiyle oy kullanılır. Seçilecek üyelerin sayı- 
sından fazla verilen oylar geçersiz sayılır. (Son tümce iptal: Ana.Mahkemesinin 
20/11/1996 tarih ve E.1996/58,K.1996/43 sayılı Kararı ile)           
  Başkan ve üyelerin teminatı:                        

  Madde 7 - Sayıştay Başkan ve üyeleri azlolunamaz. Kendileri istemedikçe   
65 yaşından önce emekliye ayrılamaz. (95 inci madde hükmü saklıdır.)      
  (Ek: 26/6/1996 - 4149/4 md.; İptal Ana.Mahkemesinin 20/11/1996 tarih ve   
E.1996/58,K.1996/43 sayılı Kararı ile)                     
  Memuriyetten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı kesin hüküm giymiş  
olanların görevleri kendiliğinden, görevini sağlık bakımından yerine getiremi- 
yeceği tam teşkilatlı resmi sağlık kurulu raporuyla kesin olarak anlaşılanla-  
rın da Sayıştay Genel Kurul karariyle görevleri sona erer.           
  Savcı ve yardımcılarının nitelikleri ,atanmaları:              

  Madde 8 - (Değişik: 21/5/1970-1260/1 md.)                  
  Sayıştay Savcısı ve yardımcıları,Sayıştay Birinci Başkanının mütalaası   
alındıktan sonra Maliye Bakanlığınca yapılacak teklif üzerine ortak kararna-  
me ile atanırlar.                                
  Bunların, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat Fakülteleriyle, İktisadi ve   
Ticari İlimler Akademilerinden veya öğretim itibariyle bunlara denkliği Milli  
Eğitim Bakanlığınca onanmış yurt içindeki veya dışındaki fakülte veya yüksek  
okullardan birini bitirmiş ve sonradan mali ve İktisadi konularla ilgili    
görevlerde en az on yıl başarı ile çalışmış olmaları şarttır.          
  Raportör ve denetçilerin nitelikleri, mesleğe alınmaları:          

  Madde 9 - Raportör, uzman denetçi, başdenetçi ve denetçiler denetçi yardım- 
cılığından yetişirler.                             
-----------------------                             
(1) Madde başlığı; 1/11/1990 tarih ve 3677 Sayılı Kanun ile değiştirilmiş ve  
  metne işlenmiştir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
  Denetçi yardımcılığına, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat Fakülteleriyle   
İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinden veya öğretim itibariyle bunlara   
denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onanmış yurt içi veya yurt dışındaki fa-   
külte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olanlar arasından açılacak sına-  
vı kazananlar Birinci Başkan tarafından aday olarak atanırlar.         
  Sınava girebilmek için 31 yaşından gün almamış ve Devlet Memurları Kanunu- 
nun 48 inci maddesinde gösterilen genel nitelikleri haiz olmak şarttır.     
  Adaylık süresi en az bir, en çok iki yıldır. Adaylık süresi sonunda:    
  Bilgi, çalışma ve ahlak bakımından hizmete elverişli görülenler Memurlar  
Seçim ve Disiplin Kurulunun kararı ve Birinci Başkanın onayıyla denetçi yar-  
dımcılığına atanırlar.                             
  Hizmete elverişli görülmeyenlerin görevine Memurlar Seçim ve Disiplin Kuru- 
lu kararı ve Birinci Başkanın onayıyla son verilir.               
  Denetçi yardımcıları bir meslek kursuna veya stajına tabi tutulurlar.    
  Kursta okutulacak nazari ve tatbiki derslerle stajın şekil ve şartları,   
kursun veya stajın süresi kurs veya staj sonundaki sınav usulleri ve diğer   
hususlar yönetmeliğinde belirtilir.                       
  Denetçi olabilmek için kurs veya stajdan sonra yapılacak meslek sınavını  
başarmak şarttır.                                
  Sayıştay meslek mensupları ile savcı ve yardımcılarının yükselme süreleri  
iki yıldır.                                   
  Genel Sekreter ve yardımcıları:                       

  Madde 10 - (Değişik:21/5/1970-1260/2 md.)                  
  Birinci Başkanın seçeceği bir üye Sayıştay Genel Sekreterliği görevini   
yapar.                                     
  Genel Sekretere, Birinci Başkanın onayı ile dördüncü ve daha yukarı dere-  
celerdeki meslek mensuplarından en çok üç yardımcı verilir.           
                                        
  Raportör ve denetçilerin atanmaları: