Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
              SULAR HAKKINDA KANUN (1)              
                                        
                                        
   Kanun Numarası    : 831                        
   Kabul Tarihi     : 28/4/1926                     
   Yayımlandığı R.Gazete: 10/5/1926 Sayı: 368                
   Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 7 Sayfa: 887            
                  *                      
                 * *                      
   Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara    
           göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.        
                  *                      
                 * *                      

   Madde 1 - Şehir ve kasabalarla köylerde ihtiyactı ammeyi temine mahsus   
suların tedarik ve idaresi belediye teşkilatı olan mahallerde belediyelere,   
olmıyan yerlerde Köy Kanunu mucibince ihtiyar meclislerine aittir.       
                                        

   Madde 2 - Gerek vakfa ait olsun ve gerek suveri saire ile vücuda getirilmiş
bulunsun umumun istifadesine mahsus olarak şehir ve kasabalar ve köylere isale 
edilmiş suların idaresi, kaffei müessesat ve menabii varidatiyle birlikte    
birinci madde veçhile belediye ve köy ihtiyar meclislerine müdevver ve     
mevdudur. Ancak Devletçe ve mahalli idarelerle belediyelerce mukaveleye merbut 
suların idaresi kemakan mukavelatı mahsusaları ahkamına tabi olacağı gibi su ile
birlikte diğer hususatı hayriyeye ait olan vakıflar kemakan evkaf idaresi veya 
mütevellileri tarafından idare ve varidattan sulara ait olan hisseler her sene 
evkaf idareleri veya mütevellileri tarafından belediye ve köy ihtiyar      
meclislerine teslim olunurlar.                         
                                        

   Madde 3 - (Mülga: 31/8/1956 - 6830/35 md. ile.)              
                                        

   Madde 4 - Suların tesis, isale, idame masarifi belediye ve köylerce    
temin ve tesviye edilir. (2)                          
                                        

   Madde 5 - İşbu kanunun tarihi neşrinden itibaren azami beş sene zarfında  
belediye teşkilatı bulunan mahaller belediyeleri tarafından hali hazırda    
mevcut su tesisatının miktar, evsaf ve sair havas itibariyle o mahallin     
nüfusuna ve şeraiti hususiyesine göre hıfzıssıhha kavaidine muvafık bir     
surette ıslah, tadil veya yeniden inşası için bir proje tertip ve tetkik ve   
tasdik zımnında Sıhhiye ve Muaveneti İçti-                   
_____________________                              
                                        
(1) Bu kanun ile ek ve değişikliklerindeki hükümler gereğince Belediyelere   
  devredilmiş olan ve bir kısmının işletilmesi 27/5/1933 tarih ve 2226 sayılı 
  Kanunla İstanbul Belediyesine bağlı Sular İdaresine verilmiş olan Vakıf   
  Sularla bunların hertürlü hak, yükümlülük ve tesislerinin 20/11/1981 tarih 
  ve 2560 sayılı Kanunla kurulan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel  
  Müdürlüğüne (İSKİ) devredilmesi mezkür kanunun geçici 1. maddesinin (a)   
  bendi ile sağlanmıştır.                           
(2) Bu hükmün uygulanmasında ek 1., 2., 6. ve 9 ncu maddelere bakınız.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
maiye Vekaletine irsal olunur. Bu projelerin nihayet iki ay zarfında vekaletçe 
tasdikı meşruttur. Projelerin tasdikından itibaren mürur edecek iki sene    
zarfında inşaat ve tesisata başlanılması mecburidir. Köylere getirilen ve    
getirilecek veya mahallerinde tedarik olunmuş veya olunacak olan suların ve   
tesisatın dahi şeraiti lazimei sıhhiye ve fenniyeyi haiz olmaları muktazi olup 
bu bapta mahalli memurini sıhhiyesinin rey ve mütalaasiyle hareket olunur.   

  Madde 6 - (Mülga: 31/8/1956-6830/35 md. ile)                

  Madde 7 - Müessesatı vakfiyeye veya efrada ait olup idarei belediyeye    
devrolunan suların muhassasunlehleri, bu sularda hissei iştirak tediyesine   
mecbur tutulmaksızın kemakan istifade ederler.                 

  Ek Madde 1 - (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 1 inci maddesi hükmü   
olup, ek madde haline getirilmiştir.)                      
  Bir belde veya belde halkının müşterek ihtiyacına mahsus suların      
kaynakları belediye sınırı dışında bulunsa bile su yollarının ve kaynaklarının 
bakımı, onarılması, temizlenmesi ve suyun sıhhat şartlarına uygun bir halde   
bulundurulması belediyelere aittir.                       

  Ek Madde 2 - (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 2 nci maddesi hükmü    
olup, ek madde haline getirilmiştir.)                      
  Bir köy veya köy halkının müşterek ihtiyacına mahsus suların kaynakları   
kendi sınırı dışında ise yukarki maddede yazılı yumuşları köy ihtiyar meclisi  
yapar.                                     

  Ek Madde 3 - (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 3 üncü maddesi hükmü   
olup, ek madde haline getirilmiştir.)                      
  Şehir ve kasabalarla köylerin ortak sularındaki intifa payları mevcut    
belgelere ve teammüllere göre tesbit olunur. Paylardan başlı başına istifade  
edilebilirse hisseler ayrılır. Edilemezse tesbit olunup katıleşen teamüllerine 
göre ortaklama idare olunur.                          

  Ek Madde 4 - (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 4 üncü maddesi hükmü   
olup, ek madde haline getirilmiştir.)                      
  Ortaklama idare olunacak suları,alakalı olan şehir ve kasabalarla köyler  
Belediye Kanunu hükümlerine göre tesis edecekleri bir birlik marifetiyle de   
idare edebilirler.                               
  Anlaşamamazlık yüzünden teamüllere göre veya birlik yapılarak idaresi    
yoluna konulmıyan ortak sular, en büyük idare amirinin kararı ve ekseriyetin  
reyi ile kurulacak bir birlik tarafından idare olunur.             
  Birliğin ekseriyetle verdiği kararlara uymak bütün alakalılar için     
mecburidir.                                   

  Ek Madde 5 - (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 5 inci maddesi hükmü   
olup, ek madde haline getirilmiştir.)                      
  Bu kanunda gösterilen tesbit ve ayırma işleri belediye encümenleri,     
ihtiyar meclisleri ve muayyen hisseli hakiki ve hükmi şahıslar tarafından    
seçilecek birer aza ve belediye reisinin reisliği altında toplanacak bir    
komisyon tarafından yapılır. Komisyona aza seçmekten kaçınanlar namına mahallin 
en büyük idare amiri tarafından birisi gönderilir. Komisyonların ekseriyetle  
verecekleri karar muteber olup belediyeye ve köy odalarına asılmak suretiyle  
ilan ve alakalılara tebliğ olunur. Tebliğden on beş gün içinde alakalılar bu  
kararlara karşı idare heyetine yazılı itirazda bulunabilirler. İdare Heyetleri 
bu itirazları her işten önce tetkik ve hallederler. Bu kararlarla, gününde   
itiraz olunmıyan ve idare amiri tarafından da tasdik olunmuş          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
bulunan kararlar katidir. Bu suretle tesbit olunan intifa payına razı      
olmıyanlar mahkemeye müracaat edebilirler. Şu kadar ki mahkemeden aksine kati  
bir karar alınıncaya kadar komisyonun kararları tatbik olunur.         
                                        

  Ek Madde 6 - (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 6 ncı maddesi hükmü olup, 
ek madde haline getirilmiştir.)                         
  Teamül tesbit olunarak katileştirildikten sonra su başından belediye    
sınırına kadar olan müşterek su yollarının bakımı, onarılması, temizlenmesi ve 
suyun sıhhat şartlarına uygun bir halde bulundurulması için gerekli olan    
masraflar belediye ile hisselilere payları nispetinde tevzi ve tahsil olunarak 
sarfedilir.                                   
  Fevkalade hallerde belediye önce gerekli olan tedbirleri alır ve      
masrafları yapar ve alakalılardan hisselerini ister.              
  Bedenen çalışmak istiyen alakalıların mesaileri iştirak hisselerine     
sayılır.                                    
  Alakalılar belediyenin, varsa birliğin tesbit edeceği masraf miktarına   
tebliğinden yedi gün içinde o yerin idare heyetine yazılı itirazda bulunabilir. 
İdare heyetinin vereceği kararlar katidir.                   
                                        

  Ek Madde 7 - (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 7 nci maddesi hükmü    
olup, ek madde haline getirilmiştir.)                      
  İçme suları kaynaklarında zarar verecek ve sıhhat şartlarını bozacak    
şekilde tarla açmak ve hayvan bırakmak ve sulamak belediye veya ihtiyar     
meclisleri tarafından yasak edilebilir.                     
                                        

  Ek Madde 8 - (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 8 inci maddesi hükmü   
olup, ek madde haline getirilmiştir.)                      
  Kaynağı belediye sınırı dışında bulunan suların kaynak ve yollarının bakımı,
korunması, sıhhat şartlarına uygun bir halde bulundurulması ve idaresi     
için belediyelerin alacakları tedbir ve kararlara ve yedinci madde hükümlerine 
göre yasaklarına aykırı hareket edenler hakkında belediye ceza vermek     
salahiyeti, belediye sınırına bağlı olmaksızın kaynağa kadar gider. Birlik   
kurulmuş ise bu selahiyeti birlik kullanır.(1)                 
                                        

  Ek Madde 9 - (23/12/1934 - 2659 sayılı ek Kanunun 9 uncu maddesi hükmü   
olup, ek madde haline getirilmiştir.)                      
  Masrafa iştirak paylarını vermiyenler hakkında Tahsili Emval Kanunu    
hükümleri tatbik olunur.                            
                                        

  Madde 8 - İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.              
                                        

  Madde 9 - İşbu kanun ahkamının icrasına Başvekil, Dahiliye ve Sıhhiye    
ve Muaveneti İçtimaiye Vekilleri memurdur.                   
---------------                                 
(1) Bu maddede sözü edilen yedinci maddenin numarası teselsülü sağlamak için  
  "Ek Madde 7" olarak değiştirilmiştir.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     831 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLiK YAPAN MEVZUATIN          
   YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE        
                                        
                                        
                      Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın   
      Yürürlükten Kaldırılan    _________________________________   
    Kanun ve Kanun Hükümleri      Tarihi  Sayısı Maddesi      
--------------------------------------  ----------- -------- ---------     
28/4/1926 tarih ve 831 sayılı Kanunun                      
3.ve 6.maddeleri             31/8/1956   6830   35       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      831 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞiKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHiNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
Kanun                           Yürürlüğe       
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi      
--------- -------------------------------------------- --------------     
2659               ___            1/1/1935      
6830               ___           8/10/1956