Endeksler
                                        
        İTHALDE ALINACAK DAMGA RESMİ HAKKINDA KANUN           
                                        
   Kanun Numarası       : 828                     
   Kabul Tarihi        : 7/2/1967                   
   Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih : 13/2/1967 Sayı:12526         
   Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5 Cilt: 6 Sayfa: 476         
                                        
   Durumu : Bu Kanunun yürürlük süresi, çeşitli kanunlarla ve en son     
       27/12/1989 tarih ve 3595 sayılı 1990 Mali Yılı Bütçe Kanu-    
       nunun 60 ıncı maddesi ile 31/12/1990 tarihine kadar uzatıl-    
       mışsa da, l990 Mali Yılı Bütçe Kanununun sözkonusu 60 ıncı    
       maddesinin 28/6/1990 tarih ve E. 1990/6,K. 1990/17 sayılı     
       Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmesi üzerine mezkur    
       Kanun metni Külliyattan çıkarılmış, daha sonra aynı konuyu    
       düzenleyen 31/10/1990 tarih ve 3675 sayılı "İthalde Alınacak   
       Damga Resmi Hakkında Kanun" Külliyatın 6 ncı cildinde yayın-   
       lanmıştır.