Endeksler
                                        
                                        
          CEZA KANUNUNUN MEVKİİ MER'İYETE VAZ'INA           
               MÜTEALLİK KANUN                  
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 825                        
  Kabul Tarihi      : 26/4/1926                     
  Yayımlandığı R.Tarih  : 5/5/1926 Sayı: 364                
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 7 Sayfa: 874           
                                        
              BİRİNCİ BAP                     
                                        
  Ceza Kanununun bazı ahkamının icra ve infazına mütaallik kaideler      
                                        

  Madde 1 - Ceza Kanununun 3 üncüden 8 inciye kadarki maddelerinde takibat  
icrası Adliye Vekilinin talebine bağlı bulunan hallerde muhakeme yapacak    
mahkemeyi Adliye Vekaleti tensip ve tayin eder.                 
                                        

  Madde 2 - Ceza Kanununun 9 uncu maddesi hükmünce tetkikata memur olan    
mahkeme; tabiiyetin tayin ve ispatında tabiiyet umurunda vazifedar bulunan   
vekaletçe nazarı itibara alınmakta olan evrak ve vesikalara istinat eder.    
                                        

  Madde 3 - 4 - (Mülga: 9/7/1953 - 6123/2 md.)                
                                        

  Madde 5 - Üçüncü madde hükmünün tatbikına başlandıktan sonra cezasının   
dörtte üçünü hüsnü hal ile geçiren ağır hapis ve yarısını o veçhile geçiren   
hapis mahkumlarının zikri geçen 16 ve 17 nci maddeler hükmünce meşruten     
tahliyesine karar itası ve icabı hallinde bu kararın geri alınması mahkümiyet  
kararını vermiş olan mahkemenin reisine ve (......) (1) aittir.Bu muamelenin  
icrasına esas olmak üzere mahkum hapishane müdürüne bir istida verir. Müdür bu 
istidayı mahkumun tarzı hareketine ve ıslahı nefsedip etmediğine müteallik   
tetkikat ve müşahedatı ve hapishane komisyonunun mütalaası ile beraber hükmü  
veren mahkeme nezdindeki müddeiumumiye gönderir.                
  Müddeiumumi lÜzum göreceği sair malümatı cemettikten sonra esbabı mucibeli 
mütalaanamesiyle evrakı hükmü veren mahkemenin reisine tevdi eder.Ve istihsal  
edeceği kararı evrakiyle birlikte Adliye Vekaletine gönderir tahliye kararının 
istirdadı lüzumunda mahkum müddeiumuminin talebi ve yine hükmü veren mahkeme  
reisinın kararı ile hali sabıkına irca ve keyifiyet vekalete iş'ar olunur.   
   İstirdat muamelesi mahalli zabıtasının müddeiumumiliğe müracaatı üzerine 
 tahliyede cereyan edecek usul dairesinde cereyan eder.             
   ---------------                              
   (1) Bu fıkranın belirlenen yerde bulunan şeklindeki kısmı Ana. Mah. nin 14/7/1964 tarihli ve E. 1963/99,  
 K. 1964/38 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

   Madde 6 - (Mülga:11/6/1936-3038/2 md.)                   
                                        

   Madde 7 - Ceza Kanununun 19 uncu maddesinin son fıkrasında ve 22 nci    
maddesinde mezkür ahkama tevfikan mahkumun çalıştırılacağı hizmetleri      
müddeiumumi ait olduğu dairelerle kararlaştırır. Mahküm kendisine        
gösterilecek hizmeti ifa için müddeiumumi tarafından tayin olunan günde ispatı 
vücude mecburdur. Gelmediği takdirde ilam hükmü hapsen infaz olunur.      
   Mahkumun çalıştırılmasına mukabil iş gördüren daireden hükümete ait olmak 
üzere alınacak ücret miktarı mahsus talimatname ile tayin olunur. Bu ücretten  
mahsup olunmak üzere mahkumun çalıstığı günlere ait iaşesi çalıştıran dairece  
temin olunur.                                  
                                        

  Madde 8 - Ceza Kanununun 21 inci maddesi son fıkrası hükmünce        
oturdukları yerde hapsolunmalarına cevaz gösterilen kimseler kendi evlerinde  
hapsolunabilecekleri gibi başka bir yerde dahi hapsolunabilirler. Şu kadar ki  
her iki halin tatbikı mahkumun kocası veya veli veya vasisinden veya      
hapsolunacağı diğer yerin sahip ve müstecirinden kanun hükmünün tamamen icrası 
zımnında taahhütname alınmasına bağlıdır. Taahhüdünü ifa etmiyen kimseler    
hakkında Ceza Kanununun 60 ıncı maddesi tatbik olunur.             
                                        
  Ceza Kanununun 21 inci maddesinde yazılı (küçük) tabiri on sekiz yaşını   
doldurmıyan erkek çocuklara masruftur. Alelıtlak kızlar kadın tabirinde     
dahildir.                                    
                                        

  Madde 9 - Ceza Kanununun 26 ve 27 nci maddelerinde usul ve şartları     
gösterilen tevbihi adli cezası asıl hüküm ile beraber karar altına alınarak   
fıkrai hükmiyeye derç ve hükmün katileştiği günden itibaren bir hafta      
zarfında icra olunur. İcrası günü hükmün tefhimi anında mahküma imza      
ettirilecek davetnamede gösterilir. Ayrıca kefalet itasına mahkemece lüzum   
görülmüş olan ahvalde bu cezanın tatbik ve icrası daha evvel miktarı tayin ve  
mahkeme kararına derç ile mahkuma tefhim olunacak kefalet muamelesinin ikmal  
edilmiş olmasına bağlıdır.Mahkum yukardaki müddet zarfında bu muameleyi ikmal  
etmezse asıl ceza icra olunur. Tevbihi adli usulü gıyaben sadır olan hükümler  
hakkında tatbik olunamaz.                            
                                        

  Madde 10 - Ceza Kanununun 33 üncü maddesi hükmünce mahkümiyetleri      
 müddetinde mahcuriyet halinde bulunacak olan beş seneden fazla ağır hapis   
 mahkumlarına mütaallik ilamın bir sureti hükmün infazına başlandığı tarihten  
 itibaren nihayet iki ay zarfında müddeiumumilikçe Kanunu Medeninin 357 nci   
 maddesi hükmü icra olunmak üzere mahkumun ikametgahının bulunduğu mahal    
 sulh mahkemesine gönderilir.                          
                                        
  Ceza Kanununun 33 üncü maddesinde bahsolunan mahkumların kavli       
 tasarrufları  kendilerine henüz vasi tayin olunmamış olsa dahi mahpusluk   
 haline girdikleri andan itibaren cari ve muteber olamaz. Zikri geçen 33 üncü  
 madde hükmü bir seneden fazla müddetle hürriyeti salip bir cezaya mahkum    
 olanlar hakkında sulh hakimlerinin Kanunu Medeni hükmünce mükellef oldukları  
 vazifelere halel getirmez.                           
                                        

  Madde 11 - Ceza Kanununun 47 nci maddesinin son fıkrası hükmünün icrası   
için her mahkeme nezdindeki tevkifhanede ve işbu kanunun dördüncü ve beşinci  
maddelerine mütaallik vazifelerin icrası için yeni tesis olunacak her      
hapishane müessesesinde hapishane komisyonu teşkil olunur. Bu komisyon     
tevkifhane veya hapishanenin dairei kazası dahilinde bulunduğu mahkeme     
müddeiumumisinin riyaseti altın-                        
                                        
                                        
                                        
                                        
da o mahal jandarma kumandaniyle Hükümet veya Belediye hekiminden ve baro mevcut
olan yerlerde baroca intihap olunacak bir zat ile tevkifhane veya hapishane   
müdüründen terekküp eder.                            
                                        

  Madde 12 - Ceza Kanununun 28 ve 42 nci maddelerinde gösterilen emniyeti   
umumiye nezareti altında bulunmak cezası münasebetiyle mahkuma mahkemece tahmil 
ve ledelhace müddet ve keyfiyetçe refi ve tadil olunabilecek mecburiyetler:   
Mahkümun mahalli zabıtasınca gösterilecek mahallerde muayyen müddet zarfında  
ikamet edememesinden başka ikametgahını her tebdil ettikçe keyfiyeti mahalli  
zabıta idaresine bildirerek mezuniyet vesikası almak ve ikamet edeceği yere   
gidinceye kadar geçeceği yerleri azimetinden evvel zabıta idaresine tayin ve  
beyan etmek ve mahalli ikametine gider gitmez mahalli zabıtasında ispatı vücut 
eylemekten ibarettir.                              
                                        

  Madde 13 - Ceza Kanununun 46 ncı ve 58 inci maddeleri hükmünce muvakkaten  
muhafaza edilmek üzere zabıtaya teslimine ceza mahkemesince karar verilmiş olan 
mecnunlarla sağır ve dilsizlerin tımarhane veya bir ıslahhaneye nakline karar  
itasını o ceza mahkemesi nezdindeki müddeiumumi bulunduğu mahal hukuk dairesi  
reisine müracaatla talep, reis dahi icabeden kararı ita eder. Hukuk reisi mecnu-
nun bilahare tahakkuk edecek fenni lüzuma mebni serbestisini iadeye veya daimi 
surette tımarhane veya ıslahhanede kalmasına karar vereceği gibi talep olunduğu 
ve müessesesince mahzur gösterilmediği takdirde iaşe ve muhafazasını taahhüt  
edecek olan ailesi nezdine teslimine dahi karar verebilir. Taahhüdü muktezasında
kusur ve ihmalinden dolayı mecnunun bir fiili memnu işlemesine mahal veren kimse
hakkında Ceza Kanununun 60 ıncı maddesi hükmü tatbik olunur. Bu maddede yazılı 
muamele, ceza mahkemesi kararı üzerine mecnunun muvakkaten zabıtaya teslim olun-
masından itibaren nihayet üç gün zarfında ikmal edilir.             
                                        

  Madde 14  - Yukardaki madde hükmünün ve Ceza Kanununun 405 ve 573 üncü mad-
deleri ahkamının tatbikı zımmında icabeden masarif Adliye bütçesi ceraim faslın-
dan tesviye olunur.                               
                                        

  Madde 15  - Ceza Kanununun 30 uncu maddesi hükmü mezkür kanunun meriyetin- 
den evvel katileşmiş olan veya meriyeti zamanında infaz olunmakta bulunan hüküm-
lere dahi şamildir.                               
                                        

  Madde 16 - Ceza Kanununun 53 üncü maddesi hükmünce bir cürümden dolayı ıs- 
lahhaneye teslimi lazımgelen çocukların bulunduğu mahalde bu kabil müessesat  
bulunmazsa mahkemenin dairesi dahilinde bulunduğu vilayet dahilinde mevcut mües-
seseye izamları caizdir. Bu takdirde gönderilmezden evvel mahalli müddeiumumili-
ğince Hükümetle bilmuhabere keyfiyet kararlaştırılır ve çocuğun sevkı masarifi 
ceraim bütçesinden tesviye olunur.                       
  Velisine teslim olunacak çocukların teslimi ve mukabilinde taahhütname ahzi 
müddeiumumilere aittir.                             
                                        

  Madde 17 - Ceza Kanununun 2 nci maddesi hükmü o kanunun meriyetinden evvel 
katileşmiş olan veya infaz olunmakta bulunan hükümlere aşağıdaki suretler daire-
sinde şamildir.                                 
  1 - Ceza Kanununun meriyetinden evvel katileşmiş veya infazına başlanmış  
olup ta yeni Ceza Kanununda dahi aynı nevi ve mahiyette cezalarla meni ve    
zecredilmiş bulunan fiillere mütedair hükümler ceza miktarı nazara alınmaksızın 
haliyle infaz olunur.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2 - Kürek ve kalebentlik cezalarına mütedair hükümlerin infazında Ceza   
Kanununun 588 inci maddesine istinat olunur. Şu kadar ki kalebent mahkumu eğer 
hakkında ceza veren mahkemeye merbut bir hapishanede bulunmakta ise ahar bir  
mahalle nefyini veya kemakan mahkumiyet müddetinin bulunduğu mahalde mahpusiyet 
halinde imrarı hususunda hakkı ihtiyara maliktir. Nefyi tercih ettiği      
taktirde bu keyfiyete Ceza Kanununun 18 nci maddesi hükmünce karar vermek    
vazifesi hapishanenin bulunduğu mahal mahkemesine aittir. Bu muamele o mahal  
müddeiumumisinin mahkÜmu isticvabından sonra tanzim edeceği talepname      
üzerine icra olunur. MahkÜmun menfasına nakli masarifi dahiliye bütçesinden   
tesviye olunur.                                 
                                        
    3 - Müebbet sürgün cezasına mahküm bulunanlar kemakan bulundukları halde
kalırlar.                                    
    4 - Eski kanuna göre mücazatı terhibiyeden bir cezayı müstelzim iken  
yeni kanunda hapis cezası tayin olunmuş olan fiillere mütedair kati hükümlerde 
yeni kanun ahkamı nazarı itibara alınır. Ve o kanunda muayyen cezanın asgari  
haddi infaz olunur.                               
                                        
    5 - Eski kanun ile cürüm addolunmuş iken yeni kanun ile cürmiyeti    
 kaldırılmış olan fiillere mütedair hükümler infaz olunmaz. Bu kanunun meriyeti 
zamanında bu kabil hükümlerden dolayı cezasını çekmekte bulunanlar bila tehir  
tahliye kılınır.                                
    6 - Ceza Kanununun meriyetinden evvel katileşmiş veya infazına başlanmış
bir hükme feri olarak verilmiş olan hukuku medeniyeden ıskat ve zabıta nezareti 
cezaları yeni kanunda muharrer hudut ve şurut dairesinde infaz olunur.     
    7 - Eski kanuna göre munhasıran hapsi müstelzim olup ta yeni kanuna göre
 münhasıran cezayi nakdi ile meni ve zecredilmiş olan efale mütaallik hükümlerin
infazında Ceza Kanununun 19 uncu maddesinde mezkur muadelet kaidesine tevfikan 
mahkumdan hapis cezasına muadil cezayi nakdi talep ve tahsil olunur.      
                                        
    İkinci numara hükmü müstesna olmak üzere bu maddede muharrer muameleler 
mahkemeden karar alınmasına hacet kalmaksızın müddeiumumilerce resen ifa kılı- 
nır.                                      

  Madde 18 - Eski kanunun meriyeti zamanında işlenmiş olup da yeni Ceza    
Kanununun meriyetinde derdesti rüyet bulunan davalarda yeni Ceza Kanununun   
ikinci maddesi hükmü tatbik olunur.                       
                                        
  Yeni Ceza Kanununun meriyetinde henüz katileşmemiş olan hükümlerin turuku  
kanuniyeye müracaatta bulunulmaması yüzünden katileşmiş olması halinde yukardaki
maddeye göre hareket olunur.                          
                                        

  Madde 19 - Hususi kanunlarda kürek ve kalebent cezalarını müstelzim bir   
cürme ceza, tayininde yeni Ceza Kanunu ahkamına istinat olunur.         
                                        

   Madde 20 - Ceza Kanununun meriyetinden evvel neşrolunan hususi      
kanunlarda mezkur olup azami haddi bir seneyi tecavüz etmiyen hapsi ve     
müstakillen mevzu olup iki yüz lirayı geçmiyen cezayı nakdiyi müstelzim fiiller 
kabahat sayılır.                                
                                        
   Hapis cezasına feri olan cezayi nakdiler fiilin nevi ve mahiyetini    
tayine esas olamaz. Miktarı muayyen bir nispet dairesinde ve hadiseye göre   
azalıp çoğalabilir mahiyette bulunan cezayi nakdileri müstelzim fiiller     
cürüm addolunur.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

    Madde 21 - Eski Ceza Kanununa tevfikan mahküm olduğu kati cezayı     
çekmezden evvel veya çektiği esnada diğer bir cürüm işlemiş olmasından dolayı  
yeni Ceza Kanununun meriyeti tarihinde muhakeme altında bulunan kimseler    
hakkında kanunu ahir hükmü tatbik olunur.                    
                                        
    Eski kanuna tevfikan mahküm olduğu cezayı çektikten sonra ve bu kanunun 
meriyeti zamanında diğer bir cürüm işlemiş olan kimseler hakkında ceza     
tatbikında yeni Ceza Kanununun 587 ve 588 inci maddeleri nazarı itibara alınır. 
                                        
    Eski Ceza Kanununca aynı cinsten addolunmayan iki cürümden biri yeni   
Ceza Kanununun meriyetinden sonra işlenmiş ve her iki cürüm yeni Ceza Kanununca 
aynı cinsten addolunmuş olduğu surette sonraki cürüm hakkında yeni Ceza     
Kanununun tekerrür ahkamı cari olur.                      
                                        

    Madde 22 - Müruru zaman meselesinde eski ve yeni Ceza Kanunları     
ahkamı müddetçe tearüz ettiği yerlerde maznun ve mahküma daha müsait olan    
ahkam tatbik olunur.                              
                                        
    Şu kadar ki müruru zamanın tevkif veya inkıtaı bahsinde yeni kanun    
ahkamı mutlak surette caridir.                         
                                        

    Madde 23 - Bir kimse tarafından işlenmiş olan mütaaddit fiillerin    
muhakemesi en ağır cezayı müstelzim fiili rüyetle mükellef mahkemeye aittir.  
                                        
    Şu kadar ki içtima eden fiillerden birisi asliye mevaddından ise     
sulha ait olan diğerleri ona tebaan asliye mahkemesinde görülür.        
                                        
    Asliye mevaddından olmak üzere asliye mahkemesine sevk olunmuş olan   
bir ceza işinin muhakemesinde mevaddı sulhiyeden olduğu görülse dahi intacı   
asliye mahkemesinin vazifesidir.                        
                                        

    Madde 24 - Hususi kanunlardan birinin bir maddesinde ayrı ayrı fıkralar 
muhtelif cezalarla menolunan mütaaddit fiillerden, cezası fazla olan fiilin   
mahiyeti cürüm ve kabahatlerin içtima ve irtibatı halleri müstesna olmak üzere 
diğer fiillerin usul ve merciince ayrı ayrı tabi olmaları lazımgelen hüküm ve  
muameleye müessir olamaz.                            
                                        
                 İKİNCİ BAP                  
     Teşkilat ve usule mütaallik ahkamın ceza kanununa tevfikı       
                                        

    Madde 25 - 28 (Mahakimin teşkilatına ait ahkamı muaddil 8 Nisan 1340  
tarihli ve 469 numaralı kanunun; birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci      
maddelerinin değiştirilmesine ait olup sözü edilen kanun metnine işlenmiştir.) 
                                        

    Madde 29 - (11 Nisan 1329 tarihli Sulh Hakimleri Hakkında Kanunu    
Muvakkatın 21/4/1340 tarih ve 492 sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesinin   
tadili ile ilgili olup, anılan kanundaki yerine işlenmiştir.)          
                                        

    Madde 30 - 21 Nisan 1340 tarihli kanunun 38 inci maddesinin son fıkrası 
mülgadır.                                    

    Madde 31 - (Bu madde 21 Nisan 1340 tarih ve 492 sayılı Kanunun 40 ncı  
maddesinin değiştirilmesine ilişkin olup mezkür madde 4/4/1929 tarih ve 1412  
sayılı Kanunla yeniden düzenlendiğinden hükmü kalmamıştır.)           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

   Madde 32 - (21 Nisan 1340 tarih ve 492 Sayılı Kanun ile Usulü Muhakematı 
Cezaiye Kanununda bazı değişiklikler yapılması ile ilgili olup, sözü edilen 492 
sayılı Kanun, hükmünü icra etmiş ve uygulanma imkanı kalmamış olduğundan; Usulü 
Muhakematı Cezaiye Kanunu da 4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun 422 nci   
maddesi ile yürürlükten kaldırılmış bulunduğundan, bu madde, metinden      
çıkarılmıştır.)                                 
                                        

   Madde 33 - 35 (Bu maddelerle Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununun bazı   
maddeleri değiştirilmekte, bazı maddelerine de eklemeler yapılmakta olup, bu  
kanun 4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun 422 nci maddesi ile yürürlükten   
kaldırılmış bulunduğundan maddeler metinden çıkarılmıştır.)           
                                        

   Madde 36 - 37 (Bu maddeler, 21 Nisan 1340 tarih ve 492 sayılı Kanunun bazı
maddelerinin değiştirilmesine dair olup, bu kanun uygulanma imkanını kaybetmiş 
olduğundan maddeler metinden çıkarılmıştır.)                  
                                        

   Madde 38 - (Bu madde, Usulü Muhakematı Cezaiye Kanunu ile ilgili olup   
anılan kanun 4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun 422 nci maddesiyle      
yürürlükten kaldırılmış olduğu için metinden çıkarılmıştır.)          
                                        

   Madde 39 - (Bu madde, Ceza Kanununun basımı zamanında vukubulan      
hataların ekli doğru - yanlış cetveline göre tashihine ilişkin olup anılan   
cetvel uyarınca 1/3/1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununda düzeltmeler  
yapılmış olduğundan mezkür cetvel kanun ekinden çıkarılmıştır.)         
                                        

   Madde 40 - Teşkilat ve Usulü Muhakematı Cezaiye Kanunlariyle sair     
kanunların buna muhalif ahkamı mülgadır.                    
                                        

   Madde 41 - İş bu kanun 1926 senesi temmuzunun birinci gününden      
itibaren mer'idir.                               
                                        

   Madde 42 - İş bu kanunun icrasına Adliye Vekili memurdur.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        825 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
             YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDIĞI KANUN VE           
               HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE              
                                        
                                        
                        Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın
                        --------------------------------
Yürürlükten Kaldırılan Kanun veya                        
    Kanun Hükümleri             Tarihi  Sayısı Maddesi    
 --------------------------------        ------ ------- ---------   
                                        
26/4/1926 tarih ve 825 sayılı Kanunun                      
3 ve 4. maddeleri                9/7/1953 6123   2      
                                        
26/4/1926 tarih ve 825 sayılı Kanunun                      
6.maddesi                   11/6/1936 3038   2      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   825 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN            
      YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR ÇİZELGE              
                                        
Kanun                            Yürürlüğe     
 No      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi    
---------- ----------------------------------------------- --------------    
 952             -              1/6/1927       
                                        
2023             -              2/7/1932       
                                        
3038             -              1/10/1936      
                                        
3119             -              18/2/1937       
                                        
3747             -              26/12/1939      
                                        
6123             -              1/8/1953       
                                        
2248             -              22/6/1979