Endeksler
                                        
          19 EKİM 1960 TARİHLİ VE 105 SAYILI KANUNUN          
              KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN             
                                        
                                        
  Kanun Numarası    :81                          
  Kabul Tarihi     :18/10/1962                      
  Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 23/10/1962 Sayı: 11239            
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip: 5 Cilt: 1 Sayfa: 1263            
                                        

  Madde 1 - 19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmış- 
tır.                                      
                                        

  Madde 2 - 19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı kanun uyarınca tasfiye komis- 
yonları tarafından el konulan menkul mallar ve aynı şekilde el konulan gayrimen-
kuller ile 4753 sayılı kanuna göre kamulaştırılmış bulunan gayrimenkullerden  
beşbin dönüme kadarı (Beşbin dönüm dahil) halihazır durumları ile sahiplerine  
iade olunur.                                  
  19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı kanunun uygulanmasında toprakları 4753  
sayılı kanuna göre kamulaştırılanlar, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
doksan gün içinde, kamulaştırma muamelelerine ve bedeline yürürlükteki kanun  
hükümlerine göre itiraz edebilirler.                      
                                        

  Madde 3 - Kanun ve tüzük hükümleri dairesinde tasfiye edilmiş bulunan menkul
ve gayrimenkul mallar iade edilmez.                       
                                        

  Madde 4 - Haklarında 19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı kanunun uygulanmış 
olduğu kimselerden yetkili merciden yazı ile talepte bulunanlara, bu kanunun  
2 nci maddesi hükümleri uygulanmaz; ancak, menkul malları ile 4753 sayılı ka-  
nun gereğince çiftçiye dağıtılması bahis konusu olmayan neviden gayrimenkulle- 
rinden kamu yararına tahsis edilmemiş bulunanlar hakkında 2 ve 3 üncü maddeler 
hükümleri saklıdır.                               
  1 inci fıkra uyarınca talepte bulunanlar, kendilerine Devletçe iskan yardımı
olarak verilen sermaye ile gayrimenkulleri ve yapılan sair yardımları uhdelerin-
de muhafaza ederler.                              
  1 inci fıkra uyarınca talepte bulunmadıklarından haklarında bu Kanunun   
2 nci maddesi uygulanan şahıslar, kendilerine Devletçe iskan yardımı olarak   
yapılan - yiyecek, giyecek ve yol masrafları hariç - masrafları ile verilen   
gayrimenkulleri derhal; verilen sermayeyi ise, hüküm almaya lüzum olmaksızın,  
bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde her ay eşit taksitler- 
le iade ederler.                                
                                        

  Madde 5 - Bu Kanuna göre eski yerlerine dönmek isteyenlerin yol masrafları, 
İmar ve İskan Bakanlığınca (Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğü) ödenir.   
                                        

  Madde 6 - Bu Kanuna göre yapılan işlemlerden dolayı hiçbir harç, vergi ve  
resim alınmaz.                                 
                                        

  Madde 7 - Bu Kanuna göre Hazineye geri verilecek olan gayrimenkullerin tapu 
kayıtları, İmar ve İskan Bakanlığınca bildirilmesi üzerine, vali ve kaymakam-  
larca düzeltilir.                                
                                        

  Madde 8 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 9 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.