Endeksler
                                        
                                        
               BORÇLAR KANUNU                   
                                        
  Kanun Numarası     : 818                        
  Kabul Tarihi      : 22/4/1926                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/4/1926 Sayı: 359            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 7 Sayfa: 762            
                 *                       
                 * *                      
  Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız            
 <>,          
           Cilt:1  Sayfa:109                     
       *                                 
                 * *                      
               BİRİNCİ KISIM                   
               Umumi hükümler                   
               BİRİNCİ BAP                    
             Borçların teşekkülü                  
               BİRİNCİ FASIL                   
             Akitten doğan borçlar                 
  (A) AKDİN İNİKADI                              
  I - İki tarafın muvafakati                         
  1 - Umumi şartlar                              

  Madde 1 - İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan 
ettikleri takdirde, akit tamam olur.                      
  Rızanın beyanı sarih olabileceği gibi zımni dahi olabilir.         
                                        
  2 - İkinci derecedeki noktaların mesküt kalması:              

  Madde 2 - İki taraf akdin esaslı noktalarında uyuşurlar ise ikinci derece- 
deki noktalar sükütla geçilmiş olsa bile akde münakit olmuş nazariyle bakılır. 
  İkinci derecedeki noktalar hakkında uyuşulamadığı takdirde hakim, işin mahi-
yetine bakarak onları tayin eyler.                       
  Akitlerin şekillerine müteallik hükümler mahfuzdur.             
                                        
  II- İcap ve kabul                              
  1 - Kabul için müddet tayini                        

  Madde 3 - Kabul için bir müddet tayin ederek başka kimseye bir akdin yapıl- 
masını teklif eden kimse, bu müddetin hitamına kadar icabından dönemez. Bu müd- 
det bitmeden evvel kabul haberi kendisine yetişmezse, icap ile bağlı kalmaz.  
                                        
  2 - Kabul için müddet tayin olunmaksızın icap                
  a) Hazırlar beyninde                            

  Madde 4 - Kabul için bir müddet tayin olunmaksızın hazır olan bir şahsa   
karşı vakı olan icap derhal kabul olunmadığı takdirde, anı yapan bağlı kalmaz. 
  İki taraf yahut vekillerinin bizzat telefon ile yaptıkları akitlere hazır- 
lar arasında icra olunmuş nazariyle bakılır.                  
                                        
  b) Gaipler arasında:                            

  Madde 5 - Hazır olmıyan bir şahsa karşı müddet tayin olunmaksızın dermeyan 
olunan icap, zamanında ve muntazam surette irsal olunmuş bir cevabın vusulüne  
intizar edebileceği dakikaya kadar, onu yapan hakkında lüzum ifade eder.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu kimsenin icabını zamanında vasıl olmuş addetmeğe hakkı vardır.      
  Vaktinde gönderilen kabul haberi icabı yapana geç varır ve o kimse onunla  
mülzem olmamak iddiasında bulunursa keyfiyeti derhal kabul edene bildirmeğe   
mecburdur.                                   
                                        
  3 - Zımni kabul:                              

 

 
  Madde 6 - İcabı dermeyan eden kimse gerek işin hususi mahiyetinden gerek  
hal ve mevkiin icabından naşi sarih bir kabule intizar mecburiyetinde olmadığı 
takdirde, eğer icap münasip bir müddet içinde reddolunmamış ise, akde münakit  
olmuş nazariyle bakılır.                            
                                        
  4 - İltizamsız icap ve aleni icap :                     

  Madde 7 - İcabı dermeyan eden kimse bu baptaki hakları mahfuz olduğunu sara-
haten beyan eder yahut akdi iltizam etmemek niyetinde olduğu gerek halin mukte- 
zasından gerek işin hususi mahiyetinden istidlal olunursa, icap lüzum ifade   
etmez.                                     
  Tarife ve cari fiyat irsali icap teşkil etmez.               
  Semenini göstererek emtia teşhiri, kaideten icap addolunur.         
                                        
  5 - İlan suretiyle vuku bulan vaitler:                   

  Madde 8 - Bir iş veya bir şey mukabilinde ilan suretiyle bir bedel vadeden 
kimse, vadine tevfikan o bedeli vermeğe mecburdur.               
  O iş veya o şey husule gelmeksizin o kimse vadinden nükül ederse vadettiği 
bedeli tecavüz etmemek üzere diğerinin hüsnü niyetle yaptığı masrafı ödemeğe  
mecburdur. Fakat umulan muvaffakiyetin elde edilemiyeceğini vaadi yapan kimse  
ispat ettiği surette, bu mecburiyete mahal kalmaz.               
                                        
  6 - İcap ve kabulün geri alınması :                     

  Madde 9 - İcabın geri alındığı haberi icabın vusulünden evvel yahut aynı  
zamanda mürselünileyhe vasıl olur yahut icaptan sonra vasıl olmakla beraber   
mürselünileyhe icaba muttali olmazdan evvel kendisine tebliğ olunursa, icap   
keenlemyekün addolunur.                             
  Bu kaide kabulün geri alınmasına da tatbik edilir.             
                                        
  III - Gaipler arasında vukubulan bir akdin hangi zamana istinat ettiği :  

  Madde 10 - Gaipler arasında icra olunan akitler, kabul haberi irsal olundu- 
ğu anda hüküm ifade ederler.                          
  Eğer sarih bir kabule ihtiyaç bulunmazsa akdin hükmü, icabın vusulü anından 
itibaren cereyana başlar.                            
                                        
  (B) AKİTLERİN ŞEKLİ                             
  I - Umumi kaide ve emrolunan şekillerin şumulü