Endeksler
                                        
       1966 KALKINMA İSTİKRAZI HAKKINDA KANUN              
                                        
   Kanun Numarası      :818                       
   Kabul Tarihi       :29/12/1966                    
   Yayımlandığı R.Gazete  :Tarih: 5/1/1967 Sayı: 12496           
   Yayımlandığı Düstur   :Tertip:5 Cilt:6 Sayfa:397            
                                        
                                        

  Madde 1 - Hasılı 1966 bütçe yılında yapılacak yatırımların finansmanında  
kullanılmak üzere 700 milyon liraya kadar 1966 Kalkınma İstikrazı adı ile uzun 
vadeli iç istikraz akdine Maliye Bakanı yetkilidir.               

  Madde 2 - Bu kanun gereğince yapılacak istikraz için hamiline yazılı tah-  
vil ihraç olunur.                                
                                        
  Bu istikrazın yıllık faiz nispeti Bakanlar Kurulu, ihraç fiyatı, itfa müd- 
deti ve sair şartları Maliye Bakanlığı tarafından tesbit olunur.        
                                        

  Madde 3 - Tahvillerin itfası, borsada başabaştan aşağı fiyatlar ile satıl- 
dıkları müddetçe buradan satınalma yolu ile, başabaşı bulmuş veya aşmış bulun- 
dukları takdirde kur'a çekmek suretiyle yapılır.                

  Madde 4 - Bu tahviller ihraç tarihlerinden itibaren 10 yıl geçmedikçe er-  
ken ödemeye veya konversiyona tabi tutulamaz. Bu tarihten sonra keyfiyet Hükü- 
metçe 3 ay önce ilan edilmek suretiyle herhangi bir faiz vadesinde tedavülde  
kalmış olan tahvillerin tamamı veya bir kısmı için başabaş erken ödeme veyahut 
konversiyon yapılabilir.                            
                                        

  Madde 5 - Tahvillerin faiz ve bedelleri, geçici ve kesin tahviller ve bun- 
ların kuponları ile ödemelerine ait evrak ve senetler, ilan ve istikraza iliş- 
kin diğer işlemler istikrazın tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve resim- 
den muaftır.                                  
                                        

  Madde 6 - Bu kanun gereğince çıkarılacak olan tahviller; genel ve katma büt-
çe ile idare olunan daire ve kurumlarla il özel idareleri; belediyeler ve bunla-
ra bağlı müesseseler ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yapacakları artırma,   
eksiltme ve sözleşmelerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerinden kabul   
olunur.                                     
  Teminatın irat kaydına karar verildiği takdirde karar tarihinden önce vade- 
si gelmiş faiz kuponlarının bedelleri tahvil sahiplerine ait olur. Bu tahviller 
Hazinece satılmış ve satılacak olan milli emlak bedellerinin ödenmesinde dahi  
başabaş kabul olunur.                              

  Madde 7 - Bu istikraza ait faiz kuponlarının bedelleri tediyesi iktiza et- 
tiği tarihten itibaren 5 yıl ve tahvil bedelleri tediyesi lazım geldiği tarih- 
ten itibaren 10 yıl sonra Hazine lehine zamanaşımına uğrar.           

  Madde 8- Bu kanun gereğince yapılacak istikrazın her türlü ihraç giderleri 
ile, toplamı tahvil satış hasılının % 1 ini geçmemek kaydiyle bankalara verile- 
cek komisyon, Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümünden ödenir.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tahvillerin basımı ve bunların satışlarını teşvik maksadiyle hazırlatı-   
lacak afiş, pankart ve diğer giderleri 2490 sayılı kanun hükümlerine tabi    
değildir.                                    

  Madde 9 - Bu kanunun akdine izin verdiği istikrazın yıllık faiz, itfa ve  
diğer giderlerini karşılayabilecek ödenek, her yıl Maliye Bakanlığı bütçesi-  
nin Devlet borçları bölümüne konulur.                      

  Madde 10 - Bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.           

  Madde 11 - Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.