Endeksler
          TÜRKİYE SAHİLLERİNDE NAKLİYATI BAHRİYE            
        (KABOTAJ) VE LİMANLARLA KARA SULARI DAHİLİNDE          
         İCRAYI SAN'AT VE TİCARET HAKKINDA KANUN            
                                        
                                        
  Kanun Numarası   : 815                          
  Kabul Tarihi    : 19/4/1926                       
  Yayımlandığı R.Gazete:Tarih:29/4/1926 Sayı:359               
  Yayımlandığı Düstur: Tertip: 3 Cilt:7 Sayfa: 759              
                                        

  Madde 1 - Türkiye sahillerinin bir noktasından diğerine emtia ve yolcu   
alıp nakletmek ve sahillerde limanlar dahilinde veya beyninde cer ve kılavuzluk 
ve her hangi mahiyette olursa olsun bilcümle liman hidematını ifa etmek yalnız 
Türkiye sancağını hamil sefain ve merakibe munhasırdır.             
  Ecnebi sefaini ancak memaliki ecnebiyeden almış oldukları yolcu ve hamuleyi 
Türk liman ve limanlarına ihraç ederler ve Türk liman ve limanlarından ecnebi  
liman ve limanlarına gidecek yolcu ve hamuleyi de alırlar.           

  Madde 2 - Nehirler ve göller ve marmara havzasiyle boğazlarda bilumum    
kara sulariyle kara sularına dahil bulunan körfez, liman koy ve sairede vapur, 
romorkör istimbot, motörbot, mavna, salapurya, sandal, kayıt velhasıl makine,  
yelken, kürek ile müteharrik merakibi kebire ve sagire ile tarak, prizman,   
maçuna, algarina, şat ve her nevi nakliye ve su dubaları limyo, sefaini    
tahlisiye ve emsali ile şamandıra, sal gibi sabit ve sabih vesait bulundurmak  
ve bunlarla seyrüsefer ve nakliyat icra etmek suretleriyle ticaret hakkı    
Türkiye tebaasına munhasırdır.                         

  Madde 3 - Kara suları dahilinde balık, istridye, midye, sünger, inci,    
mercan, sedef ve saire saydı, kum ve çakıl ve saire ihracı ve gerek sathı    
bahirde ve gerek ka'rı bahirde mevcut kazazede sefain ve merakiple enkazı    
metrukenin ihraç ve tahlisi dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, deniz bakkallı- 
ğı, bilcümle Türk vesait ve merakibi bahriyesi derununda kaptanlık, çarkçılık, 
katiplik, tayfalık ve amelelik ve saire icrası ve iskele, rıhtım hammallığı   
ve bilümum deniz esnaflığı icrası Türkiye tebaasına munhasırdır.        

  Madde 4 - Hükümet, muvakkaten ve hiç bir hak temin etmemek şartiyle    
ecnebi tahlisiye gemilerinin icrayı sanat etmelerine ve Türk tahlisiye     
gemilerinde ecnebi mütehassıs ve kaptan ve tayfa istihdamına müsaade edebilir. 
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        

  Madde 5 - Birinci madde hükmüne muhalif olarak Türkiye limanları beyninde  
kabotaj yapan sefain ve merakibi ecnebiyeden bin liradan on bin liraya kadar  
cezayi nakdi ahiz ve o sefine ve merakip maddei mezkürenin ikinci fıkrası    
mucibince Türkiye limanları için hamule ve yolcu almak ve çıkarmaktan altı   
aydan bir seneye kadar men olunur.                       
  Mugayiri kanun hareket eden sefine bir şirketi bahriye veya müteaddit    
sefaire malik olan bir veya müteaddit eşhasa ait olursa işbu meni keyfiyeti   
şirketin veya eşhası mezkürenin diğer sefainine de şamildir. İkinci ve üçüncü  
maddelerde zikrolunan tebaai mahalliyeye munhasır hukuku bahriyeden birini   
icraya cüret eden ecnebiler yüz liradan bin liraya kadar cezayı nakdi ve bir  
aydan üç aya kadar hapis cezasiyle mücazat olunurlar. Bu cezalardan yalnız biri 
de hükmolunabilir. Mükerrirler hakkında iki kat olarak hükmedilir.       

  Madde 6- İşbu kanun ahkamı 1 temmuz 1926 tarihinden muteberdir.       

  Madde 7 - İşbu kanunun icrasına Ticaret ve Adliye Vekilleri memurdur.