Endeksler
          1580 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 15 İNCİ           
           MADDESİNİN 58 İNCİ BENDİNE TEVFİKAN            
         BELEDİYELERCE KURULAN TOPTANCI HAL' LERİNİN          
           SURETİ İDARESİ HAKKINDA KANUN (1)             
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 80                         
  Kabul Tarihi      : 12/9/1960                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 16/9/1960 Sayı: 10605            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 321            
                                        

  Madde 1 - 1580 sayılı kanunun 15 inci maddesinin 58 inci bendine göre tesis 
edilen toptancı hal'leri, amme emlakinden sayılıp kiraya verilemezler. Belediye 
hudutları içindeki toptan satışlar bu hal'lerde yapılır. Hal olarak kullanılmak 
üzere tahsis edilmiş yerler de bu kanun hükümlerine tabidir.          
                                        

  Madde 2 - Hal'de toptan satışlar, kooperatif veya kooperatif birlikleri,  
müstahsiller ve komüsyoncular tarafından yapılabilir ve ancak bunlar, birbir-  
lerinden mal alıp satamazlar.                          
                                        

  Madde 3 - Hal'deki yerlerin ikinci maddedeki önceliklere tabi olarak kim-  
lere ve ne suretle tahsis olunacağı, kendilerine tahsis yapılanlarla müstahdem- 
lerinin ve diğer şahısların hangi hususlara riayet edeceği ve ne gibi vasıfları 
haiz olacakları, satış muamelelerinin ne şekilde cereyan edeceği, müstahsil ile 
hal'den mal alanların hak ve menfaatlerinin ne suretle korunacağı ve hal'in   
dahili emniyet ve inzibatı için ne gibi tedbirler alınacağı hususları belediye 
meclislerince kabul edilecek yönetmelikler ile tesbit edilir.          
                                        

  Madde 4 - Bu kanun ile, bu kanuna istinaden yürürlüğe konulacak yönetmelik 
esaslarına aykırı hareket edenler hakkında belediye encümenlerince:       
  a) (5) milyon liradan (50 milyon) liraya kadar para cezası alınmasına;   
  b) 3 seneye kadar hal dahilinde faaliyetten men'e, karar verilir;      
  Hal dahilinde bir aydan fazla faaliyetten menedilenlerin hal'deki yerleri  
geri alınarak başkalarına tahsis edilebilir. Satış mevzuu malların ne suretle  
tasfiye edileceği yönetmeliklerde gösterilir.                  
  Para cezaları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun 
hükümlerine göre tahsil olunur.                         
  İlgililerin yazılı savunmaları alınarak verilecek (10 milyon) liraya kadar 
para cezaları ile bir aya kadar hal dahilinde faaliyetten men'e ait kararlar  
kesin olup, aleyhine adli ve idari mercilere müracaat olunamaz.         
------------                                  
(1) Bu Kanunun 4 üncü, 5 inci ve 8 maddeleri hariç diğer hükümlerinin,24/6/1995 
  tarih ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yaş     
  sebze ve meyveler konusuna münhasıran uygulanmayacağı anılan Kararname ile 
  hükme bağlanmıştır.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu hadler üstünde verilecek cezalar için 1608 sayılı kanun hükümlerine göre 
itiraz olunabilir. Ancak, bu itiraz, icrayı durduramaz ve icranın geri bırakıl- 
ması yoluna gidilemez.                             
  (2,5 milyon) liraya kadar para cezaları ile on beş güne kadar faaliyetten  
men'i cezasını vermeye belediye başkanları ve teşkilatı bulunan yerlerde, bele- 
diye başkan muavinleri ve belediye şube müdürleri yetkilidir.          
  Bu suretle verilecek cezalar kesin olup aleyhine adli ve idari kaza merci- 
lerine müracaat olunamaz. (1)                          

  Madde 5 - Haklarında, hal'deki yerlerinin geri alınmasına karar verilenler 
bu yeri verilen mühlet içinde tahliye ile belediyeye teslim etmeye mecburdur-  
lar. Aksi halde tahliye, herhangi bir hüküm istihsaline hacet kalmaksızın bele- 
diye zabıtasınca yerine getirilir.                       
  Hal'deki yerleri geri alınmıyanların, bu yerleri, kapalı kalacağı müddetçe 
ne şekilde kullanacağı yönetmelikte gösterilir.                 

  Madde 6 - Belediyece, hal'de kendilerine muayyen yer tahsis edilenler;işgal 
ettikleri yerler için, 1580 sayılı kanunun 70 inci maddesinin 8 inci bendine  
göre belediyeye ücret öderler. Bundan başka hal'de satılan malların satış bede- 
linin % 3 ünü tecavüz etmemek kayıt ve şartiyle belediye meclislerince düzenle- 
necek tarifeye göre resim alınır. Malların hal'e giriş ve çıkışı, belediye müs- 
tahdemleri tarafından temin edildiği takdirde, belediyeler ayrıca, gördükleri  
hizmete mukabil tarifesine göre taşıma ücreti almaya salahiyetlidir.      

  Madde 7 - Hal'de icrayı faaliyet edecek komüsyoncuların, satış bedeli üze- 
rinden alacakları komüsyon miktarı kabın komüsyoncu tarafından temini hali da- 
hil % 8 i tecavüz etmemek şartiyle belediye encümenince tayin olunur.      

  Madde 8 - Bu kanunun uygulanmasında, belediye görevlileri tarafından işle- 
nen suçlar hakkındaki cezalar iki kat olarak verilir.              

  Geçici Madde 1 - Evvelce yapılmış olan kira akitleri bu kanunun yürürlüğe  
girdiği tarihte hükümsüzdür.                          

  Geçici Madde 2 - Bu kanunda yazılı yönetmelik ve tarifeler bu kanunun yü-  
rürlüğe girdiği tarihte uygulanmak üzere belediyelerce hazırlanır.       

  Madde 9 - Bu kanun yayımı tarihinden 1 ay sonra yürürlüğe girer.      

  Madde 10 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
---------------                                 
(1) Bu maddede yeralan para cezalarına ait miktarlar, 3/11/1995 tarih ve 4128  
  sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                 3308-1                    
                                        
                                        
       80 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
 Kanun                            Yürürlüğe    
  No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi   
------------ -------------------------------------------- ------------------ 
                                        
  4128               ---              7.11.1995   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  3308-2