Endeksler
                                        
          İKTİSADİ MÜESSESELERDE MECBURİ TÜRKÇE            
            KULLANILMASI HAKKINDA KANUN               
                                        
  Kanun Numarası    : 805                         
  Kabul Tarihi     : 10/4/1926                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:22/4/1926 Sayı:353              
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip:3 Cilt: 7 Sayfa: 719             
                                        

  Madde 1 - Türk tabiiyetindeki her nevi şirket ve müesseseler,Türkiye    
dahilindeki her nevi muamele, mukavele, muhabere, hesap ve defterlerini Türkçe 
tutmağa mecburdurlar.                              
                                        

  Madde 2 - Ecnebi Şirket ve müesseseler için bu mecburiyet Türk müessesatı  
ile ve Türkiye tebaasından olan efrat ile muhabere, muamele ve temaslarına ve  
devair ve memurini Devletten birine ibraz mecburiyetinde bulundukları evrak   
ve defterlerine hasredilmiştir.                         
                                        

  Madde 3 - İkinci maddede mezkür şirket ve müesseseler muamelatında Türkçeden
başka bir lisanı dahi ilaveten kullanabilirlerse de asıl olan Türkçe olup mesul 
imzaların Türkçe metin zirine vaz'ı mecburidir. Bu memnuiyete rağmen imza diğer 
lisanla yazılmış kısım veya nüshanın altına mevzu olsa dahi Türkçesi muteberdir.
                                        

  Madde 4 - Bu kanunun mevkii meriyete vaz'ından sonra birinci ve ikinci   
maddeler ahkamına muhalif olarak tanzim kılınmış olan evrak ve vesaik şirket ve 
müesseseler lehine nazarı itibara alınmaz.                   
                                        

  Madde 5 - Yukarıdaki maddeler ahkamı 1 kanunusani 1927 tarihinden itibaren 
tatbik edilir.                                 
  Mezkür müddetin hulülüne kadar 10 mart 1332 tarihli kanunun 1,2,3,4,5 inci 
maddeleri ahkamı caridir. Bu maddeler 1 kanunusani 1927, diğer maddelerde işbu 
kanunun neşri tarihinden itibaren mülgadır.                   
                                        

  Madde 6 - Bu kanunun hilafına hareket edenler hakkında ait oldukları    
vekaletler memurini mahsusasının tutacakları zabıt varakaları hilafı sabit   
oluncaya kadar muteberdir.                           
                                        

  Madde 7 - Bu kanun hilafında hareket edenler aleyhine ait olduğu vekaletle- 
rin veya alakadarların müracaatı üzerine hukuku amme davası ikame olunur.    
  Bu kanunun ahkamına muhalif hareket edenlerden birinci defasında 100    
liradan 500 liraya kadar ağır cezayı nakdi alınır. Mükerrirlerden iki kat    
alınmakla beraber ticarethaneleri bir haftadan bir seneye kadar sed ve icrayı  
ticaret etmeleri menolunur.                           
                                        

  Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               
                                        

  Madde 9 - Bu kanunun icrasına Ticaret, Adliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK-3)