Endeksler
                                        
                                        
       16 MART 1336 TARİHİNDEN İTİBAREN İSTANBUL HÜKÜMETİNCE       
         AKDEDİLEN BİLCÜMLE MUKAVELAT,UHUDAT VE SAİRENİN        
            KEENLEMYEKÜN ADDİ HAKKINDA KANUN            
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 7                          
  Kabul Tarihi     : 7/6/1920                      
  Yayımlandığı R. Gazete:Tarih: 14/2/1921 Sayı: 2               
  Yayımlandığı Düstur: Tertip: 3 Cilt:1 Sayfa: 13              
                                        

  Madde 1 - İstanbul'un işgal tarihi olan 16 Mart 1336-1920 den itibaren Büyük
Millet Meclisinin tasvibi haricinde, İstanbul'ca akdedilmiş veya edilecek bilu- 
mum muahedat ve mukavelat ve ukudat ve mukarreratı resmiye ve verilmiş imtiyazat
ve maadin ferağ ve intikalatı ve ruhsatnameleri ile mütarekeden sonra akdedilmiş
bilcümle muahedatı hafiyye ve doğrudan doğruya veya bilvasıta ecanibe verilmiş 
imtiyazat ve maadin ferağ ve intikalatı ile ruhsatnameleri keenlemyekündür.   
                                        

  Madde 2 - İşbu maddei kanuniyenin icrasına Büyük Millet Meclisi Heyeti   
İcraiyesi memurdur.