Endeksler
           ANADOLU AJANSI TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN           
          6762 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 272 NCİ          
         MADDESİNDEN İSTİSNA EDİLMESİNE DAİR KANUN (1)         
                                        
  Kanun Numarası    : 7                          
  Kabul Tarihi     : 1/7/1960                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 6/7/1960 Sayı: 10544             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 56             
                                        

  Madde 1 - Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi, 6762 sayılı Türk Ticaret   
Kanununun anonim şirketlere ait intibak hükümleriyle 272 nci maddesi hükmünden 
istisna edilmiştir.                               

  Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
---------------------                              
(1) Bu Kanunun başlığındaki "Geçici" kelimesi, 12/8/1960 tarih ve 55 sayılı Ka- 
  nunun 4 üncü maddesiyle kaldırılmıştır.