Endeksler
                                        
                                        
                                        
         MİLLİ KORUNMA SUÇLARININ AFFINA, MİLLİ KORUNMA         
           TEŞKİLAT, SERMAYE VE FON HESAPLARININ           
             TASFİYESİNE VE BAZI HÜKÜMLER              
               İHDASINA DAİR KANUN                
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 79                         
  Kabul Tarihi      : 10/9/1960                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 16/9/1960 Sayı: 10605            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 316            
                                        

  Madde 1 - 3780 sayılı Milli Korunma Kanunu ile ek ve tadillerine aykırı ha- 
reketlerinden dolayı haklarında tahkikat ve takibat yapılanlarla,mahküm edilmiş 
bulunanların suçları ve cezaları cezai neticeleriyle birlikte affedilmiştir.  
  Milli Korunma Kanununun 64 üncü maddesinde zikredilen vazife ve salahiyet- 
lilerle memur, müstahdem ve bunlar gibi cezalandırılacakları yazılı olanlar   
aftan istifade edemezler.                            
  Bunlar hakkında Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda muayyen olan cezalar 
aynen hükmolunur.                                
                                        

  Madde 2 - (Mülga: 10/10/1983 - KHK 115/15 md.)               

  Madde 3 - K/1024 sayılı kararla kurulmuş olan Milli Korunma Dairesi ve   
K/1146 sayılı kararla kurulup 1 Haziran 1960 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 
5/5 sayılı kararla Ticaret Bakanlığına bağlanmış bulunan Tahsis ve Tevzi Daire- 
si lağvedilmiştir.                               
  Bu daireler memur ve müstahdemlerinden:                   
  a) Ekli (3) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 3656 sayılı kanuna bağlı  
cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 5102 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvele eklenmiştir.                  
  3656 sayılı kanuna tabi dairelerden kaldırılan dairelere intisap etmiş   
olanlar, müktesep hakları veya bir derece aşağısı ile Ticaret Bakanlığı kadro- 
larındaki münhallerle bu defa verilen kadrolara en geç 1960 mali yılı sonuna  
kadar tayin edilirler.                             
  b) Mukavele ile müstahdem bulunanlar mukavelelerinin sonuna kadar Ticaret  
Bakanlığı emrinde istihdam olunurlar.                      
  c) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Milli Korunma Muhasebe Bürosunda ça- 
lışmakta bulunan memurlar Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası kadrolarındaki   
münhallere müktesap haklariyle tayin olunurlar.                 
  d) Milli Korunma Kanununun tatbikten kaldırıldığı tarihte adı geçen daire- 
lerde bulunan diğer bütün vazifelilerin, bu kanunun neşrini takip eden aydan  
başlamak üzere üçüncü ayın sonuna kadar Ticaret Bakanlığı emrinde istihdamları- 
na devam olunur.                                
  Yukarıda gösterilen memur ve müstahdemlerin istihkakları ile müddetleri so- 
nuna kadar ihtiyar edilecek sair masraflar, 2 nci maddenin ikinci fıkrasında  
yazılı Ticaret Bakanlığı emrindeki hesaptan ödenir.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu maddenin (b) ve (d) bentlerinde yazılı olanların istihdam müddetlerinin 
sonunda vazifeleri ile ilişikleri kesilir ve kendilerine bundan sonra geçecek  
zaman için her hangi bir tediye yapılmaz.                    
                                        

  Madde 4 - Mülga Milli Korunma Dairesi ile Tahsis ve Tevzi Dairesinin bilü- 
mum malzeme, demirbaş, matbu evrak ve kırtasiyesi Hazineye devredilir.     
  Her iki teşkilat için kiralanmış bulunan gayrimenkuller, kira mukaveleleri- 
nin sonuna kadar bu Bakanlığın emrinde kalır.                  
                                        

  Madde 5 - (Değişik: 14/6/1989 - 3571/15 md.)                
  a) İthalatçılar, rafineri ve dağıtım şirketleri ile akaryakıt bayileri,   
hampetrol ve petrol ürünlerinin fiyatlarını tespitte serbesttirler.       
  b) Bakanlar Kurulu, uluslararası piyasalardaki gelişmeleri de dikkate ala- 
rak gerektiğinde, hampetrolün ve petrol ürünlerinin alım, satım ve dağıtımı ile 
ilgili esasları belirlemeye yetkilidir.                     
  c) Akaryakıt fiyatlarında istikrarın sağlanması amacı ile Enerji ve Tabii  
Kaynaklar Bakanlığı emrinde T.C. Ziraat Bankasında "Akaryakıt Fiyat İstikrar  
Fonu" teşkil edilmiştir.                            
  Bu Fona yatırılacak paralarla buradan yapılacak ödemelerin şekli ve esas-  
ları Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.                 
                                        

  Madde 6 - Hükümet kararı ile iş yerlerinde gündüz ve gece çalışmalarında  
tatbik edilmek üzere, günlük iş saatleri, işlerin mahiyetine ve ihtiyaç derece- 
sine göre üçer saate kadar artırılabilir ve zaruret halinde Hafta Tatili Kanunu 
ile Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki Kanun hükümleri kısmen veya ta- 
mamen tatbik edilmiyebilir. Bu gibi hallerde ücretler iş Kanununun 37 nci mad- 
desine göre ödenir.                               
  Kadınların ve 12 yaşından yukarı kız ve erkek çocukların sanayi işlerinde  
ve 16 yaşından yukarı erkek çocukların maden işlerinde çalışmaları hakkındaki  
151, 1593 ve 3008 numaralı kanunlarda mevcut tahdidi hükümler Hükümetçe görüle- 
cek lüzum ve zarurete binaen tatbik edilmiyebilir.               
  Milli Korunma Kanununun 19 uncu maddesine istinaden evvelce alınan karar-  
lardan bu kanunun neşri tarihinde mer'i olanlarının tatbikına devam olunur.   
                                        

  Madde 7 - (Değişik: 18/7/1963 - 295/1 md.)                 
  3828, 4040, 4178, 4226, 4367, 4455, 4876 ve 7043 sayılı kanunların tatbik  
edilmekte olan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.             
                                        

  Madde 8 - Satış fiyatının Bakanlar Kurulunca tesbitine hususi kanununda   
yetki verilmiş olan şeker fiyatında bir değişiklik olduğu takdirde,bunu beyana 
tabi tutmaya ve fiyat farklarını tahsil veya tediye ettirmeye Hükümet yetki-  
lidir.                                     
                                        

  Madde 9 - İthal edilmiş ve edilecek otomobil ve benzeri nakil vasıtaların- 
dan (Station Wagon dahil) gerek ithalleri, gerek satışları sırasında prim alma- 
ya ve bu primin miktar ve şartlarını tesbit etmeye Hükümet yetkilidir.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 10 - (Değişik: 25/12/1978 - KHK 20/1 md.; aynen kabul: 24/5/1983 -  
2831/1 md.)                                   
  K/5, K/964, (...) (1) K/1164, K/1180 sayılı kararların uygulanmasına devam 
olunur. 5/20 sayılı Kararın 11 inci maddesine göre borsalarda yapılacak her   
türlü hububat satışlariyle sınırlı olmak üzere K/1051 sayılı Karar hükümleri  
uygulanır.                                   
  K/1164 sayılı Kararla oluşturulan fona yatırılacak paralar Amme Alacakları- 
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre alınır.            
                                        

  Geçici Madde 1 - K/1269 sayılı Koordinasyon kararı gereğince 1959 mahsulü  
ekici tütünleri piyasalarında Devlet nam ve hesabına destekleme mubayaası ile  
vazifelendirilmiş bulunan Tekel Genel Müdürlüğü mezkür piyasaların sonuna kadar 
bu vazifesine devam eder.                            
  Bu yetkiye dayanılarak mubayaa edilen tütünler, Gümrük ve Tekel Bakanlığı- 
nın muvafakatı ile piyasaya icaplarına göre Tekel Genel Müdürlüğünce satılır.  
                                        

  Geçici Madde 2 - Milli Korunma Kanununa istinaden kurulmuş olan Petrol   
Ofisi ile Et ve Balık Kurumu için hususi birer teşkilat kanunu yürürlüğe konu- 
luncaya kadar bunlar; kuruluşlarına, işleyişlerine ve vazifelerine ait kararlar 
ve bu kararların alakalı bulunduğu Milli Korunma Kanunu hükümlerine göre faali- 
yetlerine devam ederler.                            
  Bu teşekküllerin suç işleyen memur ve müstahdemleri Devlet memurları gibi  
cezalandırılır.                                 
                                        

  Geçici Madde 3 - a) Milli Korunma Kanununa göre alınmış bulunan Koordinas- 
yon Heyeti kararları ve bunlarla ilgili muamelelerin;              
  b) K/744 sayılı kararla tesis olunup, K/1242 sayılı kararla idame ettirilen 
ve 10 milyon lirası bu kanunun 5 inci maddesine istinaden tesis olunacak fon  
ile birleştirilen akaryakıt fiyat istikrar fonu hesap bakiyesinin;       
  c) Milli Korunma Kanununun 43 üncü maddesindeki sermayeden muhtelif daire, 
teşekkül ve müesseselere yapılan tahsisler ve verilmiş bulunan paralarla açılan 
kredilerin ve mezkür kanunun 26 ncı maddesine istinaden yapılan müdahale ve   
destekleme mübayaası ile ilgili işlerin ve hesapların ve bu mübayaalar için   
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında temin edilen reeskont kredileri bakiyele- 
rinin;                                     
  d) Aynı kanunun 27 nci maddesine göre muhtelif kararlarla tesis edilmiş bu- 
lunan fonların;                                 
  e) Milli Korunma Kanunu şümulüne giren ve yukarıda tadat edilenler haricin- 
de kalan her türlü hak ve vecibelerle borç alacakların;             
  Tasfiyesi 3460 sayılı kanunun şümulüne giren müesseselerin bilanço, kar ve 
zarar hesaplarının tasdiki tarihinden başlamak üzere Maliye ve Ticaret Bakan-  
lıkları ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünce beş kişiden az 
olmamak üzere seçilecek bir heyet tarafından üç ay içinde yapılır.       
  Milli Korunma sermayesi ile fon ve kredilerinden faydalanmış olan müessese 
ve teşekküllerin tasfiye dolayısiyle karşılaşacakları güçlükler, Bakanlar Kuru- 
lunca alınacak kararlarla giderilir.                      
  Petrol Ofisi ve Et ve Balık Kurumu hariç olmak üzere, alakalı müesseselerin 
bu kanunla ilgili hesaplarının tasfiyesi ve neticesinin Tasfiye Heyetince tevdi 
muameleleri Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yapı- 
lır. Tasfiyenin icap ettirdiği bilcümle masraflar, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat  
Bankası nezdindeki ikinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı hesaptan ödenir.  
--------------------------                           
(1) Bu arada yer alan "K/1089" ibaresi, 10/6/1994 tarih ve 4002 sayılı Kanunla 
  madde metninden çıkarılmış ve bu husustaki "K/1089" sayılı Koordinasyon   
  Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu geçici maddenin b,c, d, e bentlerinde belirtilen tasfiyelerin neticeleri 
Hazineye devredilir. Vukuu tesbit olunacak zararlar, Maliye Bakanlığı bütçesine 
konulacak tahsisatla mahsup edilir.                       
                                        

  Geçici Madde 4 - Milli Korunma Kanununun muaddel 43 üncü maddesinin II nci 
bendine istinaden tahsil edilip Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında açılan ve 
Ticaret Bakanlığı emrinde bulunan hesaptan yapılacak sarfiyat tamamlandıktan  
sonra kalacak bakiye Hazineye devredilir.                    
                                        

  Geçici Madde 5 - (Ek: 27/l2/1960 -184/1 md.)                
  Migros Türk Ticaret Anonim Şirketinin K/1082 ve K/1253 sayılı kararların  
tatbikinden mütehassil zarar ve kredi borçlarından bu kanunun neşri tarihinde  
mevcut (154 sayılı kanunla Hazineye intikal edenler hariç olmak üzere) azami 16 
milyon liralık kısmı Milli Korunma hesaplarına zarar kaydedilmek suretiyle tas- 
fiye olunur.                                  
  Bu suretle tasfiye olunacak miktarlar; Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi  
tarafından yıllık (Amortismanlar ayrıldıktan sonra kalacak) karlarının en az  
1/2 si Hazineye ödenmek suretiyle itfa edilir. Bu borç için şirketçe Hazineye  
faiz ödenmez. İtfa ile ilgili diğer hususlar şirketle Maliye Bakanlığı arasında 
kararlaştırılır.                                
  Birinci fıkra gereğince Milli Korunma hesabına geçirilecek miktar;bilahara, 
Maliye ve Ticaret Bakanlıkları Müfettişleri ile Hesap Uzmanlarından Hükümetce  
teşkil edilecek heyet tarafından şirketin durumu ve hesapları incelenmek sure- 
tiyle tesbit edilecek hakiki miktara göre (16 milyon lirayı tecavüz etmemek   
şartiyle) tashih olunur.                            
                                        

  Madde 11 - Bu Kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 12 - Bu Kanunun hükümlerini icraya Bakanlar Kurulu memurdur.     
                                        
                   *                     
                  * *                     
                                        
  10/9/1960 TARİHLİ VE 79 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER:   
                                        
  1) 18/7/1963 tarih ve 295 Sayılı Kanunun geçici maddesi:          
                                        
  Geçici Madde - Birinci maddede yazılı kanunların 16/9/1960 tarihinde tatbik 
olunan hükümlerinin, bu tarihten sonra uygulanmasına aralıksız devam olunur.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        79 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
                        ------------------------------ 
   Yürürlükten Kaldırılan Hüküm         Tarihi   Sayısı  Maddesi  
---------------------------------------------- ----------- -------- --------- 
79 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi         10/10/1983  KHK/115   15   
2/3/1984 tarih ve 2985 sayılı Kanunun 2 nci                   
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi                     
7/11/1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci                  
maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi ile                   
13 üncü maddesinin 3 numaralı fıkrası                      
29/5/1986 tarih ve 3294 sayılı Kanunun 4 üncü                  
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi                     
7/11/1984 tarih ve 3074 sayılı Kanunun, 3418                  
sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ile eklenen                   
Geçici 1 inci maddesi              14/6/1989   3571   16   
                                        
       79 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
 Kanun                              Yürürlüğe  
  No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi 
---------  -------------------------------------------------  --------------- 
  184                               30/12/1960  
  295                               27/7/1963  
KHK 20                                1/3/1979  
 2831                                1/3/1979  
                                   tarihinden 
                                 geçerli olmak 
                                     üzere 
                                  27/5/1983  
                                        
KHK 115                              28/10/1983  
                                        
 3571   a) 3,5 ve 8 inci maddeler               1/1/1989 ta- 
                                  rihinden ge- 
                                  çerli olmak 
                                  üzere    
                                  20/6/1989  
      b) 11,12,13 ve 14 üncü maddeler             1/7/1989  
      c) Diğer maddeler                    20/6/1989  
                                        
 4002             ---                 18/6/1994