Endeksler
               GECEKONDU KANUNU (1)                
                                        
  Kanun Numarası    : 775                         
  Kabul Tarihi     : 20/7/1966                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 30/7/1966 Sayı: 12362            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 5 Sayfa: 2626            
  Kapsam ve tarif:                              

  Madde 1 - Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımı-
nın önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu kanun hü- 
kümleri uygulanır.                               

  Madde 2 - Bu kanunda sözü geçen (Gecekondu) deyimi ile, imar ve yapı işleri-
ni düzenliyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait ol-
mıyan arazi veya arsalar üzerinde, sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz  
yapılar kastedilmektedir.                            
  Belediyelere arsa sağlanması:                        

  Madde 3 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Hazinenin, özel idarelerin 
ve Vakıflar idaresi dışındaki katma bütçeli dairelerin mülkiyetindeki arazi ve 
arsalardan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden, belediye sınır-
ları içinde olanlar ve 6785 sayılı Kanunun 47 nci maddesine dayanılarak tesbit 
edilen mücavir sahalarda bulunanlar, bu kanunda belirtilen amaçlarda kullanılmak
üzere, bedelsiz olarak igili belediyelerin mülkiyetine geçer.          
  Ancak, bir kamu hizmetine ayrılmış olan veya 23/12/1960 tarih ve 189 sayılı 
Kanun kapsamına girenlerle, 4753 sayılı Kanun hükümlerince kültür arazisi ola- 
rak tesbit edilenler veya gerek bu ve gerekse diğer kanunlarda belirtilen amaç-
larda kullanılmak üzere Hazine veya özel idare elinde bırakılması Bakanlar Kuru-
lunca lüzumlu görülenler bu hüküm dışındadır.                  
  Bu kanunun uygulanması dolayısiyle yapılacak imar veya ıslah planlarında ge-
nel muvazeneye dahil dairelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile ayrılan veya 
ayrılacak olanlar veya yukarda ikinci fıkradaki hizmetler için lüzumlu görülen- 
ler, daha önce belediyelere devredilmiş ise aynı şartlarla eski sahiplerine geri
verilir.                                    
---------------------                              
(1) 11 Haziran 1985 tarih ve 18781 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "775 sayılı
  Gecekondu Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi" Hakkındaki 247 sayılı 
  K.H.K.'nin 1. maddesi hükmüne göre; "775 sayılı Gecekondu kanununun belediye
  sınırları ile mücavir alanlardaki tatbikatı için Bayındırlık ve İskan Bakan-
  lığına verilen hak, yetki ve görevler ilgili belediyelere devredilmiştir.  
  Belediyeler bu hak, yetki ve görevleri yetkili organları eliyle kullanırlar.
  Büyük Şehirlerde bu Kanunun tatbikatı büyük şehir belediyelerince yapılır." 
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK- 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tapu daireleri, bu maddede sözü geçen arazi ve arsaları devralacak idarele- 
rin yazılı müracaatları üzerine, en geç 6 ay içinde, yeni malikleri adına tes- 
cil eder ve durumu ilgililere yazı ile bildirirler.               
  5218, 5228 ve 6188 sayılı kanunlara dayanılarak, birinci fıkrada sözü geçen 
daire ve kurumlarca belediyelere devrolunan arazi ve arsaların ödenmemiş tak-  
sitleri alınmaz ve bu sebeple adı geçen daire ve kurumlar lehine tesis edilmiş 
ipotek kayıtları kaldırılır.                          
                                        

  Madde 4 - Gecekonduların ıslah, tasfiye ve önleme bölgeleri içinde bulunan 
binalı ve binasız vakıf taşınmaz mallardan 3 üncü maddenin ikinci fıkrası kap- 
samı dışında kalanları, bu kanunda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere, aşa- 
ğıdaki şartlarla ve genel hükümlere göre bedeli ödenmek suretiyle ilgili bele- 
diyelerin mülkiyetine geçer:                          
  a) Arazi ve arsaların bedeli; bulunduğu şehir, kasaba ve bölgenin özellik- 
leri, yapılmış ve yapılacak kamu hizmet ve tesislerinin durumu vesair hususlar 
da göz önünde bulundurularak, ilgili belediye ve Vakıflar İdaresi arasında an- 
laşma yolu ile tesbit edilir.                          
  b) Bu arazi ve arsalar üzerinde Vakıflar İdaresine ait herhangi bir yapı  
bulunduğu takdirde, bu yapının bedeli ayrıca hesaba katılır.          
  c) Bedele ait anlaşmazlıklar mahalli asliye hukuk mahkemelerince basit muha-
keme usulü ile hallolunur. Bu anlaşmazlıklar tapu tesciline engel olamaz.   
  Vakıflar İdaresi ve tapu daireleri vakıf taşınmaz malların cins, miktar ve 
yerleri ile diğer vasıflarını açıkça belirten listeleri, talepleri üzerine en  
geç 2 ay içerisinde ilgili belediyelere bildirmekle yükümlüdürler.       
  Belediyeler, kendi mali güçleri ve programlarına göre, bu taşınmaz malla-  
rın tamamen veya peyderpey tescilini istiyebilirler.              
  Sözü geçen bölgelerde Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından yap- 
tırılacak kamu hizmet ve tesisleri için lüzumlu vakıf taşınmaz mallar da yukarı-
daki esaslara göre bu İdarelere intikal ettirilir.               
                                        

  Madde 5 - Lüzumu halinde, belediyeler gecekondu ıslah ve tasfiye sahaları  
içinde bulunan veya bu kanun hükümleri dairesinde yeniden teşkil edilecek önle- 
me bölgeleri içine raslıyan özel mülkiyetteki arazi ve arsaları ve bunlar içe- 
risinde yapı veya sair herhangi bir tesis bulunduğu takdirde bu yapı ve tesis- 
leri, bu kanunda belirtilen amaçlarda kullanmak üzere, İmar ve İskan Bakanlığı- 
nın izni ile, sahipleriyle anlaşarak satınalabilirler veya kamulaştırabilirler. 
                                        

 

 
  Madde 6 - (Mülga: 3/5/1985 - KHK. 247/3 md; Aynen Kabül: 2/3/1988-3414/3.  
md.)                                      
                                        
  Arsaların hangi amaçla kullanılabileceği:                  

  Madde 7 - Belediyelerin mülkiyetinde bulunan ve bundan sonra bu kanuna göre 
mülkiyetine geçecek olan arazi ve arsalardan, belediye meclisi kararı ile belli 
edilip, İmar ve İskan Bakanlığınca uygun görülenler, bu kanun hükümleri daire- 
sinde konut yapımına ayrılır.                          
  İmar ve İskan Bakanlığı, belediye meclislerince tesbit edilen yerleri redde,
aynen veya değiştirerek onaylamaya veya değiştirilmek üzere geri göndermeye   
yetkili olduğu gibi, teklif edilenler dışında lüzumlu gördüğü yerlerin de bu  
maksada ayrılmasını belediyelerden istiyebilir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

   Madde 8- Bu kanun gereğince belediyelere devrolunan arazi ve arsalardan,  
şehir ve kasabaların ticari, İktisadi, sınai faaliyet merkezlerinde veya kesif 
iş bölgelerinde bulunan, bu ve sair sebeplerle alım-satım değerleri yüksek veya 
imar planlarına göre belirli bir kamu hizmetine ayrılmamış olan veya ucuz    
konut yaptırılması uygun görülmiyenler, belediye meclisi kararı ve İmar ve İs- 
kan Bakanlığının tasvibi halinde, belediyelerce, karşılığı bu kanunda belirti- 
len amaçlarda kullanılmak üzere 12 nci madde ile kurulan fon hesabına yatırılmak
şartiyle ve yönetmelik esaslarına göre kiraya verilebilir veya satılabilir veya 
başka şekil ve surette kıymetlendirilebilir.                  
                                        

  Madde 9 - 7 nci madde gereğince tesbit edilen sahalar içerisinde bulunup  
da, plan ve mevzuat icaplarına göre dükkan, han, hamam, fırın, gazino, sinema, 
tiyatro, garaj ve saire gibi konut dışında genel ihtiyaçlarla ilgili özel tesis-
lere ayrılan yerler hakkında da 8 inci madde hükümleri uygulanır.        
                                        

  Madde 10 - Bu Kanun hükümlerine dayanılarak belediyelere devrolunan arazi  
ve arsalardan yapılacak imar veya ıslah planlarına göre, yol, meydan, park, oto-
park, çocuk bahçesi ve yeşil saha gibi genel hizmetlere ayrılması gerekenleri  
hakkında ayrıca tahsis kararı alınmaz.