Endeksler
                                        
                                        
                                        
          ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU              
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 772                        
  Kabul Tarihi      : 14/7/1966                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 22/7/1966 Sayı : 12355           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt : 5 Sayfa : 2576          
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
     Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız         
    "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"        
             Cilt: 2  Sayfa: 957                 
                                        
                *                        
                * *                       
             BİRİNCİ BÖLÜM                     
             Genel Hükümler                     
                                        

  Madde 1 - Belediye hudutları içinde çarşı ve mahalle bekçileri teşkilatı  
kurulur.                                    
  Bu teşkilat bekçi adayı ve bekçiden teşekkül eder.             
  Bu teşkilata ait kadrolar ile gelir ve giderleri il özel idare bütçesine  
bağlı ek bir bütçe ile tesbit edilir ve her türlü işlemleri usulüne göre bu   
idarelerce yürütülür.                              
                                        

  Madde 2 - Çarşı ve mahalle bekçi teşkilatı, en büyük mülkiye amirinin emrin-
de, genel zabıtaya yardımcı, silahlı bir kuruluştur.              
  Emniyet teşkilatı bulunan yerlerdeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri, po-
lisin ilçedeki en büyük amiridir. Jandarmanın görev alanında bulunan belediye  
sınırları içindeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri ise ilçe Jandarma birlik 
komutanıdır.                                  
                                        

  Madde 3 - Çarşı ve mahalle bekçilerinin görevleri şunlardır :        
  A) Genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkan bulunmıyan acele ve 
zaruri hallerdeki görevleri,                          
                                        
  1. Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldı-  
ranları yakalamak,                               
  2. Suç işlenirken veya işendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkla-
rı yakalamak,                                  
  3. Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışık- 
lıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici  
tedbirleri almak,                                
  4. Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlı- 
yan muhafaza tedbirlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevlerinin ifasında  
halkın yardımından da faydalanabilirler.)                    
  B) Genel kolluk kuvvetlerine yardım yönünden görevleri :          
  1. a) Uyuşturucu maddeler yapılan, satılan veya kullanılan yerleri,     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Kumar oynanan genel ve herkese açık yerleri,               
  c) Mıntakası dahilinde gizli fuhuş yapanları,                
  d) Mıntakası dahiline gelen misafir ve yabancıları,             
  e) Halkın sükun ve istirahatini bozanları, saldırgan delileri, rezalet çıka-
racak derecede sarhoş olup başkalarını rahatsız edenleri,            
  f) Mevzuat ve yetkili makamlarca tayin edilen saatlerden sonra her ne şekil-
de olursa olsun, halkın rahat ve huzurunu bozacak surette açık ve kapalı yerler-
de gürültü yapanları,                              
  g) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıt ve araçla- 
rını ve diğer engelleri,                            
  h) Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerle ilgili önbilgileri, 
  En kısa zamanda polis ve Jandarma ve itfaiye teşkilatına haber vermek ve  
önlenmesi gerekenleri önlemek,                         
  2. Bölgeleri içinde bulunan dükkan, mağaza, ev, motorlu araç gibi malların 
korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattırmak,   
  3. Vazife saatleri içinde gördükleri, işittikleri, şüphe ettikleri şahsı ve-
ya hadiseleri, istirahate geçmeden evvel bağlı bulunduğu en yakın kolluk kuru- 
luşuna bildirmek,                                
  4. Vazife saatleri içinde tahdid edilen mıntakasını fasılasız surette dolaş-
mak,                                      
  C) Mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık ve selametini sağlamak bakımından 
 görevleri :                                  
  1. Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibariy- 
le yardıma muhtaç olanlara yardım etmek,                    
  2. Yollarda dolaşan kimsesizleri, sakatları, acizleri ve çocukları bizzat  
yerlerine veya veli veya vasilerine teslim edilmek üzere en yakın kolluk kurulu-
şuna götürmek,                                 
  3. Bir semt, yer, yol, sokak veya şahıs sormak için başvuranlara gerekli  
bilgiyi vermek,                                 
  4. Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele hal- 
ler sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle 
yerine getirmek,                                
  5. Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakin-
lerine derhal bilgi vermek, görevli ekipler gelinceye kadar yerinde ve gerekli 
önleyici tedbirleri almak,                           
  6. Kuduz hayvana rastlandığında mümkün ise bunları tecridederek zararlarını 
ortadan kaldırmakla beraber belediyeyi haberdar etmek, bu suretle zararını orta-
dan kaldıramadığı takdirde itlaf etmek,                     
  7. Bulaşıcı ve salgın insan ve hayvan hastalıklarını en yakın kolluk kuru- 
luşuna haber vermek,                              
  8. Elektrik, su, havagazı, kanalizasyon gibi amme tesislerinde vakı arızala-
rı, sokaklara süprüntü atanları, pis su dökenleri, inşaat ve tamirat yapanları, 
en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,                      
  Bekçiler diğer kanunlarla genel zabıtaya tevdi edilen görevlerde zabıtaya  
yardımcı olurlar.                                
                                        

  Madde 4 - Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti hakkındaki genel hükümler 
saklı kalmak şartiyle çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak güneşin batışı  
saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler. Güvenlik veya kamu düzeni bakı- 
mından ge-                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
cikmede sakınca bulunan fevkalade hallerde vali ve kaymakamın vereceği emirlerle
gündüz de çalıştırılabilir. Bunun dışında her ne suretle olursa olsun, gündüz  
çalıştırılamazlar.                               
                                        

  Madde 5 - Çarşı ve mahalle bekçileri 2559 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde 
belirtilen hallerde silah kullanabilir.                     
                                        
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                   
               Özlük İşleri                   

  Madde 6 - Çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aşağıdaki niteliklerin bulun-
ması şarttır.                                  
  A) Türk vatandaşı olmak,                          
  B) İlkokulu bitirmiş olmak,                         
  C) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak,        
  D) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya sakatlığı bulunmadığı
sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak,       
  E) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile  
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüzkızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis
cezasından hükümlü bulunmamak,                         
  F) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,         
  G) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet Cezası  
ile mahkum bulunmamak,                             

  Madde 7 - Bekçiliğe giriş sınavla olur.                   
  Sınav şekil ve usulleri İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek bir Yönetmelikle 
belirtilir.                                   

  Madde 8 - Çarşı ve mahalle bekçileri il ve ilçe merkezlerindeki en büyük  
mesleki amirinin inhası ile vali ve kaymakamlarca aday olarak atanırlar.    

  Madde 9 - Adaylık süresi 2 yıldır. Bu süre içinde açılacak kursu başarı ile 
bitirenlerden bir hizmet yılını tamamlamış olanların valilikçe asaleten tayin- 
leri yapılır. Kursta başarı gösteremiyenlerin ilişikleri kesilir.       
  İki yıl içinde kurs açılamadığı takdirde ehliyeti sabit olanların asaletleri
tasdik olunur. Ve bu gibiler ilk açılacak kursa iştirak ettirilir.       

  Madde 10 - Kursların süresi 3 aydan fazla olamaz.              
  Bekçilerin meslek içi eğitim ve yetişme esasları ile kursların açılma zama- 
nı, yerleri, süresi ve kursa katılan bekçilere verilecek yolluk ve yevmiyeler  
genel hükümler esasları dairesinde, İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek bir Yö- 
netmelikle belirtilir.                             

  Madde 11 - Bucaklarda görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin bucak müdürü  
birinci, kaymakam ikinci derecede sicil amiridir.                
  İlçe merkez sınırları içerisinde görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin en  
büyük mesleki amiri birinci, kaymakam da ikinci derecede sicil amiridir.    
  Çarşı ve mahalle bekçilerinin sicilleri ilçelerde ilgili dairelerince tu-  
tulur.                                     

  Madde 12 - İl hudutları içindeki her beldede çalıştırılacak çarşı ve mahal- 
le bekçilerinin adedi en büyük mülkiye amirinin teklifi ve bunlara verilecek ay-
lık ücretin miktarı beldelerin özelliklerine göre 300 liradan az, 800 liradan  
çok olmamak üzere il genel meclislerince tesbit olunur.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 13 - Bekçi teşkilatı mensuplarının aylık ücret dereceleri ve bunlara 
tekabül eden kadro sayıları il genel meclislerince tesbit olunur.        
  Tayin ve terfiler bu derecelere göre düzenlenmiş kadrolara yapılır. Bir üst 
dereceye terfi edebilmek için bulunduğu derecede Fiilen 3 (üç) yıl çalışmış ve 
olumlu sicil almış olmak, üst derecede açık kadro bulunmak şarttır.       
  Terfie hak kazananların açık kadro sayısından fazla olması halinde yarışma 
sınavı yapılır.                                 
  Aylık ücret derecelerinin tesbiti, terfilerin yapılış şekli, bekçilerin hiz-
metlerinin değerlendirilişi tarzı bir Yönetmelikle nizama bağlanır.      

  Madde 14 - Çarşı ve mahalle bekçileri adayları ile 15 yıla kadar hizmeti  
olan bekçilerin 20, 15 yıldan fazla hizmeti olanların 30 gün yıllık izin hakkı 
vardır. Bu izin tayinlerindeki usule göre verilir.               
  Mesleki amirin mütalası alınarak vali ve kaymakamlarca verilecek mazeret  
izinleri bir yıl içinde 10 günden fazla olduğu takdirde yıllık izne mahsubedi- 
lir.                                      
  Emniyet Teşkilatı Kanununun 61 inci maddesine göre bekçi ve bekçi adaylarına
haftada bir gün dinlenme izni verilir.                     

  Madde 15 - Bekçi teşkilatı mensuplarından üstün başarı gösteren bekçiler  
takdirname ile taltif edilirler.                        
  Hayatını tahlikeye koyacak şekilde üstün başarı gösteren bekçilere, yılda en
çok üç defa aylık ücretleri tutarı kadar ikramiye verilebilir.         
  Takdirname ve ikramiyeler, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak Yönetmelikte 
 gösterilen esaslara göre, mesleki amirin teklifi ve vali veya kaymakamın tasvi-
bi ile verilir.                                 

  Madde 16 - Çarşı ve mahalle bekçileri 60 yaşına kadar çalıştırılabilir.   

  Madde 17 - Çarşı ve mahalle bekçileri işten birlikte veya kamu hizmetlerini 
aksatacak şekilde münferiden çekilemiyecekleri gibi, sendika kuramaz, kurulmuş 
sendikalara iştirak edemez, siyasi parti ve teşekküllere giremez, siyasi faali- 
yette bulunamaz ve grev yapamazlar.                       

  Madde 18 - Çarşı ve mahalle bekçileri vazifelerini aksatacak veya menfi yön-
de etkiliyecek şekilde ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunamazlar.  

  Madde 19 - Çarşı ve mahalle bekçilerinin vazifeleriyle ilgili olarak riayet 
etmeleri gereken hususlar İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir Yönetmelikle  
belirtilir.                                   
  (Değişik : 25/7/1967-920/1 md.) Bunlar hakkında Emniyet Teşkilatı mensupla- 
rına uygulanan disiplin hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, il polis divanlarının 
bekçiler hakkında verdikleri kararlar valinin tasdiki ile kesinleşir.      

  Madde 20 - Çarşı ve mahalle bekçileri, işe alınmaya mani suçlardan birini  
işledikleri takdirde atanmalarındaki usule göre işten çıkarılırlar.       
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (1)                 
                Mali Hükümler                  

  Madde 21 - İl içindeki beldelerin tamamına ait çarşı ve mahalle bekçileri  
kadroları ile bu teşkilatın her türlü ihtiyaçlarına ait teklifler, İlçelerden  
gelecek isteklerle beldelerin özellikleri de göz önünde bulundurularak Emniyet 
Müdürlüğünce hazırlanıp valilik kanalı ile zamanında özel idareye intikal etti- 
rilir.                                     

  Madde 22 - Bekçi teşkilatı mensuplarının aylık ücretleri, çalıştıkları ayın 
sonunda bağlı bulundukları il veya ilçenin özel idaresince usulüne göre ödenir. 
------------------                               
(1) Bu bölümün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  4 üncü maddede zikri geçen vazife süresi içindeki çalışma şekli ve zamanı  
ile fevkalade hallerde ödenecek fazla mesai ücretinin ödeniş şekli ve şartları 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak Yönetmelikte düzenlenir.           

  Madde 23 - Bekçi teşkilatı ve mensupları için alım, satım ve çeşitli harca- 
malar özel idarelerin tabi olduğu mevzuat içinde yürütülür.           

  Madde 24 - Özel idarelerce çeşitli kanunlara göre ödenmekte olan kanuni pay-
ların hesabında bekçi paraları geliri ayrık tutulur.              

  Madde 25 - Bekçi paraları yalnız bekçi teşkilatı hizmetlerine harcanır ve  
yılı içinde harcanmıyan miktar ertesi yıla bekçi parası olarak devredilir.   

  Madde 26 - Bekçi teşkilatı gelir ve giderleri ek bütçenin ait olduğu tertip-
lerinde gösterilir.                               

  Madde 27 - 36 - (Mülga: 25/7/1967-920/3 md.)                

  Madde 37 - Bekçi teşkilatı hizmetleri ile ilgili her türlü harcamaların ta- 
hakkuk memuru, bekçilerin il ve ilçe merkezlerindeki en büyük mesleki amiridir. 

  Madde 38 - (Mülga: 25/7/1967-920/3 md.)                   
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
                 Ceza Hükümleri                 
                                        

  Madde 39 - Bekçi teşkilatına ait olup,kendisine teslim edilmiş bulunan araç,
gereç teçhizat ve eşyayı zayi, tahrip veya temellük edenler veya bunları tahsis 
olundukları mahal ve maksat dışında kullananlar, kulanılmasına sebep olanlar  
veya emir verenler hakkında Türk Ceza Kanununun, Devlet malları aleyhine işlenen
suçlar ile ilgili maddeleri uygulanır.                     

  Madde 40 - Çarşı ve mahalle bekçileri vazifelerinden mütevellit veya bu   
vazifelerini ifa sırasında işledikleri suçlardan dolayı Memurin Muhakemat Kanu- 
nuna tabidirler.                                

  Madde 41 - Çarşı ve mahalle bekçileri zabıta hizmet ve görevleri dışında her
ne suretle olursa olsun çalıştırılamazlar.                   

  Madde 42 - Görevini ifa sırasında bekçilere karşı suç işliyenler, genel za- 
bıta mensuplarına karşı suç işliyenler gibi ceza görürler.           
  Bekçi teşkilatına ait her türlü mal ve kıymetler hukuki ve cezai bakımından 
Devlet malı hükmündedir.                            
                                        
                                        
                BEŞİNCİ BÖLÜM                  
                Çeşitli Hükümler                 

  Madde 43 - Bekçi adayı, bekçi, bekçibaşı ve büro hizmetlerini yürütmekle gö-
revli personel hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanır 
ve 29 Nisan 1330 tarihli Kanuna göre çalıştırılan bekçiler hakkında da 506 sayı-
lı Kanun ile tanınmış haklar devam eder.                    
  Bekçi ve bekçibaşılar 55 yaşını doldurdukları takdirde yaşlılık aylığından 
yararlanabilirler, bunlar hakkında 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (A)  
fıkrasının (a) bendindeki 60 yaşını doldurmuş olmak şartı aranmaz.       

  Madde 44 - Bekçi teşkilatı ve mensuplarının araç, gereç, malzeme ve teçhiza-
tı ile kıyafet masrafları özel idare bütçesine ek bekçi bütçesinden karşılanır. 
  Bu hükmün uygulanma şekli ve tabanca ve mermilerin ve kıyafetin standardı  
İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte belirtilir.         

  Madde 45 - Bu kanunda sözü geçen yönetmelikler, kanunun yürürlüğe girdiği  
tarihten itibaren en geç 3 ay içinde yürürlüğe konur.              
*                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 46 - 29 Nisan 1330 tarihli Çarşı ve Mahallat Bekçileri hakkındaki Ka- 
nun yürürlükten kaldırılmıştır.                         
                                        

  Ek Madde 1 - (25/7/1967 - 920/2 md. ile gelen ek madde hükmü olup teselsül 
için numaralandırılmıştır.)                           
                                        
  Çarşı ve Mahalle Bekçileri Teşkilatının personel, yönetim ve hizmet masraf- 
ları ile araç, gereç, kurs ve diğer her türlü masrafları ve yönetmelikle tespit 
olunan giyecek, silah ve teçhizat masrafları Devletçe, il özel idareleri 1967  
yılı ek bütçelerine bu maksatla konulmuş bulunan ödenekler toplamını geçmemek  
üzere, il özel idarelerine ödenir.                       
  Ancak, yeni kurulacak belediyelerle, teşekkül edecek çarşı ve mahalleler  
için masrafa yapılacak ilaveler ve bekçi teşkilatı masrafları için her il'e tah-
sis edilecek ödeneğin tevzi esas ve usulleri her yıl İçişleri ve Maliye Bakan- 
lıklarınca müştereken tespit edilir.                      
                                        

  Geçici Madde 1 - İntibak şekil ve esasları valinin veya görevlendireceği  
vali muavininin başkanlığında emniyet müdürü, il Jandarma komutanı, özel idare 
müdürü ve il daimi komisyon üyelerinden birinin katılması ile kurulacak bir   
kurul tarafından tesbit edilir ve uygulanmak üzere atamaya yetkili amirlere bil-
dirilir.                                    
  Şu kadar ki, intibak suretiyle verilecek ücret, halen ödenmekte olan ücret- 
ten aşağı olamaz.                                
                                        

  Geçici Madde 2 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 29 Nisan 1330 tarihli 
çarşı ve Mahallat Bekçileri hakkındaki Kanuna göre çalıştırılan bekçibaşı, bek- 
çi, bekçi adayı ve bekçi bürosu personelinden iki seneden fazla fasılasız hizme-
ti bulunanların bu kanunda belirtilen tahsil şartını haiz olmasalar dahi kesin 
olarak intibakları yapılır.                           
  İki seneden az hizmeti bulunanlardan ilkokul mezunu ve 60 yaşını geçmemiş  
olanların aday olarak intibakları yapılır ve bunlar hakkında bu kanunun 9 uncu 
maddesi hükmü uygulanır.                            
  Bu intibaklar atamaya yetkili amirlerce yapılır.              
  İntıbak sırasında 60 yaşını doldurması sebebiyle ilişiği kesilenlerden, fa- 
sılasız 5 seneye kadar (5 sene dahil) hizmeti olanlara 2500 lira, 10 seneye ka- 
dar (10 sene dahil) hizmeti olanlara 4000 lira, 10 seneden fazla hizmeti olanla-
ra da 5000 lira tazminat verilir.                        
                                        

  Geçici Madde 3 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte çarşı ve mahallat bek-
çi teşkilatına ait her türlü taşınır, taşınmaz mallar ve kıymetlerle, para ve  
alacaklar, borç ve taahhütler ve teçhizat, elbiseler ve araçlar, bekçi hizmetle-
rinde kullanılmak kaydiyle il özel idarelerine devredilir.           
  25 Nisan 1966 tarihine kadar tahakkuk etmiş bekçi ücretleri ve bakayası da 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre il özel   
idarelerince tahsil edilir ve ek bekçi teşkilatı bütçesine irat kaydolunur.   
                                        

  Geçici Madde 4 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte il genel meclisleri  
toplantı halinde değilse, bu kanunla il genel meclisine verilmiş olan görev ve 
yetkiler bir defaya mahsus olmak üzere il daimi encümenlerince ifa olunur.   
                                        

  Geçici Madde 5 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte belediye meclisleri  
toplantı halinde değilse takdir ve tevzi komisyonuna seçilecek asıl ve yedek  
belediye meclisi üyeleri belediye encümenince seçilir.             
  Ticaret odaları meclisi toplantı halinde değilse, bu kuruldan seçilecek asıl
ve yedek üye ticaret odası üyeleri arasından oda yönetim kurulunca seçilir.   
                                        
                                        *

  Geçici Madde 6 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği yıla mahsus olmak üzere bekçi 
paraları tahakkuk ve tahsil edilinceye kadar bekçi teşkilatı mensuplarına ve-  
rilecek ücretler, mevcut bekçi paraları ile karşılanamazsa bilahare mahsubu   
yapılmak üzere il özel idarelerince aylık ve ücret tertiplerinden ödenir.    

  Geçici Madde 7 - Çarşı ve mahalle bekçi teşkilatı mensuplarının aylıkları  
ve her türlü özlük hakları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre ikti- 
sap ettikleri bilcümle haklar, 24/4/1966 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği
tarihe kadar aynen devam eder.                         
  Yukardaki fıkrada zikredilen haklara ait intibaklar 24/4/1966 tarihinden  
itibaren geçerli olmak üzere yapılır.                      

  Geçici Madde 8 - Bütçelerinin aylık ve ücret tertiplerinde ödenek bulunma- 
ması sebebiyle bekçi ücretlerini ödiyemiyen özel idareler borçlanmak suretiyle 
bekçi ücretlerini ödemişlerse borçlanılan miktar geçici 6 ncı maddenin 1 inci  
fıkrasındaki hükme göre tahsil edilen bekçi parasından alınmak suretiyle mahsub-
edilir.                                     

  Madde 47 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 48 - Bu kanun hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      772 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN         
     YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE        
                                        
                       Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın  
     Yürürlükten Kaldırılan       ---------------------------------- 
    Kanun veya Kanun Hükümleri       Tarihi   Sayısı  Maddesi   
---------------------------------------   ---------------------------------- 
14/7/1966 tarih ve 772 sayılı Kanunun 27,                    
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve     25/7/1967   920    3    
38 inci maddeleri                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      772 SAYILl KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
                                        
                                        
Kanun                              Yürürlüğe    
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi   
-------   --------------------------------------------  ---------------  
 920                               3/8/1967