Endeksler
                                        
             TÜRK KODEKSİ HAKKINDA KANUN             
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 767                         
                                        
  Kabul Tarihi     : 3/3/1926                       
                                        
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 17/3/1926 Sayı : 324             
                                        
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 7 Sayfa: 635            
                                        

  Madde 1 - Türk kodeksini tertip ve ihzar ile mükellef olmak üzere Sıhhıye  
ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletine merbut ve azami on beş azadan mürekkep bir  
(Kodeks komisyonu) teşkil olunur.                        

  Madde 2 - Komisyon azaları Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekaletinin    
Başvekalete inhası ve Reisicumhurun tasdiki ile intihap ve tayin olunurlar.   
Komisyon kendi reisini azaları arasından intihap ile Sıhhiye ve Muaveneti    
İçtimaiye vekaletinin tasdikına arz eyler. Komisyon için muktazi tahrir heyeti 
vekaletçe tayin olunur.                             

  Madde 3 - Komisyonun zaman ve mahalli içtimaı Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye
Vekaletince tesbit olunur.Azalara bütün içtima müddetine mahsus olarak bütçede 
kabul olunan miktar dahilinde maktuan ücret verilir.              

  Madde 4 - Kodeks komisyonu tababeti beşeriye ve hayvaniyede ilaç gibi    
müstamel bütün tıbbi nebatat ile basit veya mürekkep, uzvi veya gayri uzvi   
kimyevi maddelerin:                               
                                        
  1 - Türkçe, fransızca,latince isimlerini ve müradiflerini,         
  2 - Kimyevi terkiplerini,                         
  3 - İstihsal suretlerini,                         
  4 - Tecrübelere ve tıbbi neşriyattaki müşahedelere nazaran hikemi ve kimye-
vi hassalariyle sair mümeyyiz vasıflarını,                   
  5 - Safiyetlerini tayin için tatbik edilecek muayene usullerini,      
  6 - Tağşişat aranması usullerini,                     
  7 - Azami, asgari tıbbi miktarlarını,                   
  8 - İlaçların eczahanelerde tabip reçetesine göre muhtelif şekilde     
tertiplerini,                                  
  9 - Muhafaza suretlerini ve tagayyürattan vikayelerini,          
  10 - Bir arada birleştirilmesi caiz olmayan maddeleri,           
  11 - istimal mahallerini,                          
  12 - Eczahanelerde herhangi nebatat, ecza ve kimyevi maddelerin bulundu-  
rulacağını ve bunlardan her birinin cins, nevi ve miktarlarını ve eczahaneler- 
de bulunması lazım gelen alat ve edevatı gösterir cetvelleri tanzim ve "Türk  
kodeksi"namiyle bir kitap halinde tesbit eylemekle mükelleftir.         
                                        

  Madde 5 - Komisyonun tertip ve tanzim ettiği kodeks,Sıhhiye ve Muaveneti  
İçtimaiye Vekaletinin Başvekalete teklifi ve Reisicumhurun tasdiki ile tayin  
olunacak tarihten itibaren mer'i ve umum eczahanelerde ecza depolarında     
kodeksin tatbiki ve bütün reçetelerin kodekse tamamiyle muvafık olarak tertip  
ve ihzarı mecburidir.                         .    
*                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 6 - Kodekste yapılacak tadilatı tayin ve zeyillerini tertip eylemek  
üzere kodeks komisyonu Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletinin davetiyle her 
beş senede bir içtima eder. Zeyillerin intişar ve meriyeti hakkında aynen kodeks
hakkında cari olan ahkam muteberdir.                      
                                        

  Madde 7 - Kodeksin veya zeyillerinin mevkii meriyete vazından itibaren gerek
ecza depolarında ve eczahanelerde ve gerek gümrük idarelerinde muayene ve tah- 
liller bu kodekse göre icra olunur.                       
                                        

  Madde 8 - Türk Kodeksi ve zeyilleri Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekale- 
tince tabı ve neşir olunur ve arzu edenlere esmanı mukabilinde satılır.     
                                        

  Madde 9 - Türk kodeksinin veya zeyillerinin mevkii meriyete vazı tarihinden 
itibaren ahkamına muhalif tıbbi maddeler ve ilaçlar satan ecza depoları sahiple-
ri ve eczahane müdürü mesulleri hakkında Ceza ve Eczahaneler Kanunlarının ahkamı
mahsusası tatbik olunur.                            
                                        

  Madde 10 - İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.             
                                        

  Madde 11 - İşbu kanunun icrasına Adliye, Maliye ve Sıhhiye ve Muaveneti   
İctimaiye Vekilleri memurdur.