Endeksler
                                        
             TÜRK CEZA KANUNU (1)                  
                                        
  Kanun Numarası    : 765                         
  Kabul Tarihi     : 1/3/1926                       
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 13/3/1926 Sayı : 320            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt : 7 Sayfa : 519           
                                        
                *                        
               * *                        
    Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız          
   "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı",         
            Cilt: 1  Sayfa: 1                   
              *                          
              * *                         
           BİRİNCİ KİTAP                       
             Esaslar                        
                                        
            BİRİNCİ BAB                       
           Ceza Kanununun tatbiki                   

  Madde 1 - (Değişik: 11/6/1936 - 3038/1 md.)                 
  Kanunun sarih olarak suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilmez.   
Kanunda yazılı cezalardan başka bir ceza ile de kimse cezalandırılamaz.     
  Suçlar; cürüm veya kabahattir.                       

  Madde 2 - İşlendiği zamanın kanununa göre cürüm veya kabahat sayılmayan   
fiilden dolayı kimseye ceza verilemez. İşlendikten sonra yapılan kanuna göre  
cürüm veya kabahat sayılmayan bir fiilden dolayıda kimse cezalandırılamaz. Eğer 
böyle bir ceza hüküm olunmuşsa icrası ve kanuni neticeleri kendiliğinden kal-  
kar.                                      
  Bir cürüm veya kabahatin işlendiği zamanın kanunu ile sonradan neşir olu-  
nan kanunun hükümleri biribirinden farklı ise failin lehinde olan kanun tatbik 
ve infaz olunur.                                

  Madde 3 - (Değişik: 11/6/1936 - 3038/1 md.)                 
  Türkiyede suç işliyen kimse, Türk kanunlarına göre cezalandırılır ve bun-  
dan dolayı bir Türk hakkında yabancı memlekette hüküm verilmiş olsa bile    
Türkiye'de muhakeme olunur.                           
  Böyle bir fiilden dolayı Türkiye dışında hakkında hüküm verilmiş olan    
yabancı dahi Adliye Vekilinin talebi üzerine Türkiyede muhakeme edilir.     

  Madde 4 - (Değişik: 8/6/1933 - 2275/1 md.)                 
  (Değişik : 6/6/1991 - 3756 /1 md.) Bir Türk veya yabancı,yabancı memleket- 
lerde Türkiye Devletinin şahsiyetine karşı bir cürümü veya bu Kanunun 316,317, 
318,319,320,323,324,332 ve 333 üncü maddelerinde yazılı suçları işlerse,hak-  
kında resen takibat yapılarak bu maddelerdeki cezalarla cezalandırılır.     
----------------------------------------------                 
(1) a - Bu kanunda, 26/4/1926 tarih ve 825 sayılı Kanun ekindeki doğru - yanlış 
  cetveli ile yapılan düzeltmeler metne işlenmiştir.             
  b - 8/6/1933 tarihli ve 2275 sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince Türk Ceza 
  Kanunundaki şikayet ve şikayetname ve şahsi iddia tabirleri,(yazı ile şika- 
  yet) olarak değiştirilmiştir.                        
  c - 4/4/1929 tarihli ve 1412 sayılı CMUK nun 424. maddesi gereğince, anılan 
  kanunda kullanılan istilah ve tabirler, ceza kanununda kullanılan eski isti-
  lah ve tabirler yerine geçmiştir.                      
                                        
KANUNLAR,AĞUSTOS 1991 (EK - 9)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bunlar hakkında yabancı memleketlerde evvelce hüküm verilmiş olsa bile suç 
ecnebi paraları taklidin maadasına taallük ettiği takdirde Adliye Vekilinin   
talebi üzerine Türkiyede tekrar muhakeme olunur.                
  Yabancı memleketlerde Türkiye namına memuriyet veya vazife deruhde etmiş  
olupta bu memuriyet veya vazifeden dolayı bir cürüm işleyen kimse hakkında   
Türkiyede takibat yapılır.                           

  Madde 5 - (Değişik : 3/2/1937 - 3112/1 md.)                 
  Bir Türk dördüncü maddede yazılı cürümlerden başka, Türk kanunlarına göre  
aşağı haddi üç seneden eksik olmıyan şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezayı müs- 
telzim cürmü yabancı memlekette işlediği ve kendisi Türkiye'de bulunduğu takdir-
de Türk kanunlarına göre cezalandırılır.                    
  Eğer cürmün aşağı haddi üç seneden az şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezayı 
müstelzim ise takibat icrası zarar gören şahsın veya yabancı Hükümetin şikayeti-
ne bağlıdır.                                  
  Mağdur yabancı ise bu fiilin, işlediği mahal kanunlarında da cezayı müs-  
telzim olması şarttır.                             

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 11/6/1936 - 3038/1 md.)                 
  Bir yabancı dördüncü maddede yazılı cürümlerden başka, Türk kanunlarına   
göre aşağı haddi bir seneden eksik olmıyan şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezayı 
müstelzim cürmü yabancı memlekette Türkiyenin veya bir Türkün zararına işlediği 
ve kendisi Türkiyede bulunduğu takdirde Türk kanunları mucibince ceza görür.  
  Ancak bu babda takibat icrası Adliye Vekilinin talebine veya zarar gören  
şahsın şikayetine bağlıdır.                           
  Eğer cürüm bir yabancının zararına işlenmiş ise fail, Adliye Vekilinin ta- 
lebi üzerine, aşağıdaki şartlar dairesinde cezalandırılır:           
  1 - Türk kanunlarına göre şahsi hürriyeti bağlayıcı ve aşağı haddi üç se-  
neden eksik olmıyan cezayı müstelzim bir fiil olmak,              
  2 - İadei mücrimin muahedesi bulunmamak veyahut iade keyfiyeti cürmün irti- 
kab edildiği mahallin veya failin tebaasından bulunduğu Devletin Hükümeti tara- 
fından kabul edilmemiş bulunmak.                        
  Bir Türk veya yabancı, Türk Ceza Kanununun 8 nci babının 3 ncü faslındaki  
cürümleri yabancı memlekette işlerse resen takibat yapılarak o fasılda yazılı  
maddelerdeki cezalarla cezalandırılır.                     

  Madde 7 - Bir ecnebi, ecnebi memleketinde bir Türk veya Türkiye Cumhuriyeti 
aleyhinde bir cürüm işleyipte ecnebi mahkemesince mahküm olduğu veya ceza her- 
hangi bir sebeple sukut ettiği veya beraet eylediği surette dava Türkiye mahke- 
melerince tekrar tetkik ve rüyet olunur.                    
  Eğer hüküm olunan ceza Türk Ceza Kanununda o fiil için muayyen olan cezadan 
dün ise noksanı ikmal ettirilir. Sukut ve beraet sebepleri Türk Kanunlarına   
muvafık değil ise ceza yeniden hüküm olunur.                  
  Bu bapta takibat icrası Adliye Vekaletinin talebine bağlıdır.        

  Madde 8 - Bundan evvelki maddelerde beyan olunan ahvalde ecnebi mahkemeden 
verilen ve Türk kanunlarına muvafık bulunan hüküm Türk kanununca gerek asli   
ve gerek fer'i olarak hidematı ammeden memnuiyeti veya sair güna iskatı     
ehliyeti mucip bir cezayı mutazammın olduğu takdirde müdeiumuminin talebi    
üzerine ecnebi memlekette hüküm olunan mahrumiyet ve iskatı ehliyet cezaları  
netayicinin Türkiyede dahi cari olacağına mahkeme karar verebilir.       
  Müddeiumuminin talebi üzerine mahkemece bir muamele yapılmazdan evvel    
mahküm dahi ecnebi mahkemesinden verilen hükmün Türkiye mahkemesince yeniden  
tetkikini talep etmek hakkını haizdir.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 9 - Bir cürümden dolayı bir Türkün ecnebi devletlere iadesi talebi  
devletçe kabul olunamaz.                            
  Siyasi veya ona murtabıt cürümlerden dolayı bir ecnebinin ecnebi devletlere 
iadesi talebi devletçe kabul edilemez.                     
  Ecnebi devletçe vukubulan iade talebi üzerine istenilen kimsenin Türkiyede 
bulunduğu mahal mahkemei asliyesince tabiiyeti ve cürmünün mahiyeti hakkında  
bir karar verilmesi lazımdır.                          
  Türk tebaasından olduğu yahut cürmünün siyasi ve askeri veyahut bunlara   
murtabıt cürümlerden bulunduğu mahkemece sabit olanların iadesi talebi kabul  
olunamaz.                                    
  Ecnebi olduğuna ve cürmünün adi ceraimden bulunduğuna karar verilen kimse- 
nin iadesi talebi hükümetçe kabul olunabilir.                  
  İadesi talep ve kabul olunan kimse hakkında mahalli müstantikliğince tev-  
kif müzekkeresi verilebilir.                          

  Madde 10 - Bu kanundaki hükümler, hususi ceza kanunlarının buna muhalif ol- 
mayan mevaddı hakkında da tatbik olunur.