Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
          EMVALI MİLLİYE VE METRUKEDEN VEYA MAZBUT          
         VAKIFLARDAN, BAZI MÜESSESAT İLE BELEDİYELERE         
         SATILABİLECEK ARAZİ VE ARSALAR HAKKINDA KANUN         
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 748                        
  Kabul Tarihi      : 22/2/1926                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/3/1926 Sayı: 315             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 7 Sayfa: 420           
                                        

  Madde 1 - Menafii umumiyeye hadım müessesat ile belediyelere ve ticaret ve 
sanayi ve ziraat odalariyle borsalara ve Hükümet veya Sanayi ve Maadin Bankası 
tarafından gerek resen ve gerek iştirak suretiyle vücude getirilecek fabrika  
ve müessesata, emvali milliye ve metruk eden veya mazbut vakıflardan lüzumu   
görülecek arazi ve arsalar, İcra Vekilleri Heyeti karariyle, idare heyetlerin- 
ce takdir olunacak bedel mukabilinde satılabilir.                
                                        

  Madde 2 - İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.              

  Madde 3 - İşbu kanunun ahkamını icraya Ticaret ve Maliye Vekilleri     
memurdur.