Endeksler
            KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN             
                                        
  Kanun Numarası    : 7478                        
  Kabul Tarihi     : 9/5/1960                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 16/5/1960 Sayı: 10506            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 41 Sayfa: 1019           
                                        
                Kanunun şümulü                 
                                        

  Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tara- 
fından temin ve tedarik olunur.                         
  DSİ Umum Müdürlüğü; 4 üncü maddedeki programlara giren bazı köylere ait iş- 
lerin, kendi kontrol ve murakabesi altında yapılmasını ilgili vilayete bıraka- 
bilir.                                     
  Vilayete bırakılan işler için vilayete nakdi ve ayni yardım yapılır.    
                                        
                  Tahsisat                   
                                        

  Madde 2 - Bu kanuna göre yapılacak işler için DSİ Umum Müdürlüğü bütçesine 
her yıl lüzumu kadar tahsisat konur.                      
                                        
                                        
              Çalışma ve icrai programlar             
                                        

  Madde 3 - Kafi miktarda sıhhi ve içme suyu olmıyan bütün köyler ve köy ma- 
hallelerinin tesbitinden sonra:                         
  a) İhtiyacı en çok,                             
  b) Nüfusu en kalabalık,                           
  c) Nüfus başına su getirme masrafı en az,                  
  d) (Mülga: 1/2/1977 - 2032/3 md.)                      
  e) Bir kaç köye ait işlerde aralarında birlik kuran,            
  f) En fazla iş birliğinde bulunan,                     
  Köylere, bağlı bulundukları vilayetlerle teşriki mesai edilerek, rüçhaniyet 
sırası verilmek suretiyle DSİ Umum Müdürlüğünce her mali yıl başında üç yıllık 
Çalışma programları hazırlanır.                         

  Madde 4 - Her sene bütçe yılı başında her vilayet için valinin reisliği al- 
tında bir daimi encümen azası ile DSİ bölge müdürü ve nafıa müdüründen müte-  
şekkil bir heyet tarafından üç yıllık çalışma programına uygun olarak yıllık  
icraat programları hazırlanıp, DSİ Umum Müdürlüğüne gönderilir.         
  DSİ Umum Müdürlüğünün teklifi ve Nafıa Vekilinin tasdiki ile programlar   
mer'iyete girer.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                İşin yapılması                 

  Madde 5 - Yukarıda üçüncü ve dördüncü maddelerde adı geçen programlar bu  
kanunla, 6200 sayılı kanunun hükümleri ve bütçe ile verilen tahsisat dahilinde 
DSİ Umum Müdürlüğü tarafından icra ve tatbik olunur.              
  DSİ Umum Müdürlüğü bu işleri tabi olduğu mevzuat dairesinde emaneten yapa- 
bileceği gibi, tediyesi diğer yıllara sari taahhütlere de bağlıyabilir.     
  Aynı veçhile bu işlerin etüd ve projelerinin ihzarı için gerekli taahhüt-  
lere girişebilir.                                
  DSİ Umum Müdürlüğü bu maksatlar için, lüzumlu her türlü vasıta,makina,alat, 
edevat ve malzemeyi bu tahsisatlarla tedarik edebilir.             
                                        
           Fabrika ve imalathaneler kurma salahiyeti         

   Madde 6 - DSİ Umum Müdürlüğü köy içme sularına lüzumlu içme su borularını, 
motor ve tulumbalarını ve sair teferruatını imal etmek üzere, İcra Vekilleri  
Heyetinin müsaadesi ile müstakilen fabrika, imalathane kurabileceği gibi, İller 
Bankası veya diğer yerli ve yabancı müessese ve teşekküllerle ortak olarak fab- 
rikalar ve imalathaneler kurabilir.                       
  Bu maksatla kullanılacak bilümum malzeme için birinci fıkra hükümleri dai- 
resinde, lüzum gördüğü fabrika ve imalathanelere ortak olabilir.        
                                        
               Teşkilat ve personel                

  Madde 7 - DSİ Umum Müdürlüğü köy içme su işleri için merkezde,bölgelerde ve 
şubelerde gerekli teşkilatı kurar. Bu teşkilatın ihtiyacı bulunan teknik ele-  
manların yetişmesi için yurt içinde ve dışında mevcut öğretim müesseselerine  
bursla talebe gönderebilir.                           
  Ayrıca lüzumlu teknisyenleri yetiştirmek üzere kurslar açabilir.      
                                        
          Belediyelerle müştereken yapılacak tesisler         

  Madde 8 - Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü bir veya mütaaddit köylerle bir- 
likte, taraflar için fayda mülahaza edildiği ve kendilerine isabet eden masraf- 
ları karşıladıkları takdirde İller Bankası ile teşriki mesai ederek mücavir   
belediyelerin de su tedarik ve isale işlerini ihtiva eden müşterek tesisler   
yapmaya salahiyetlidir.                             
                                        
             Tesislerin devir ve teslimi              

  Madde 9 - Köy içme su tesisleri bitirilince tatbik projeleri ile birlikte, 
bir zabıtla ihtiyar meclisine ve bir kaç köye veya bir kaç köy ile birlikte be- 
lediyelere ait sularda ise,birliklere ve belediyelere ve ihtiyar meclislerine  
devir ve teslim edilir. Bu suretle tesis; köylerin, belediyelerin veya köylerle 
birlikte belediyelerin müşterek malı olur.                   
                                        
            Tesislerin bakım ve işletilmesi             

  Madde 10 - Köy ihtiyar meclisine devir ve teslim edilen ve bir köye ait   
olan tesislerin bakım, onarım ve işletmesi ve icabında bazı parçalarının yeni- 
lenmesi,o köy İhtiyar Heyetinin vazifesi olup bu yolda ihtiyar edilecek masraf- 
lar köy bütçesinden ödenir.                           
  Bir kaç köy veya varsa belediye veya belediyelere devir ve teslim edilecek 
müşterek tesislerin bakımı, onarım ve işletilmesi ve icabında bazı parçalarının 
yenilenmesi hizmetlerinin ifası için bu idareler kendi mevzuatları gereğince  
aralarında birlikler kurarlar. Birlik Ana Nizamnamesinde ne gibi hususların yer 
alacağını DSİ Umum Müdürlüğü ve alakadar amme hükmi şahıslar temsilcileri tes- 
bit ederler. Tesislerin bakım,onarım,işletme ve icabında yenilenme hizmetleri- 
nin devamlı ve iyi yapılması, idari makamlarca takip ve intac olunur.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
            İçme suyunun tahsis ve tevzii              

  Madde 11 - Bu kanunun tatbikını temin için umuma ait sular ile hususi ka-  
nunlarla köye veya köylere devir ve tahsis edilmiş veya köyün veya köylerin   
öteden beri intifaında bulunmuş olan suları, köyün, köylerin veya meskün mahal- 
lerin içme suyu ihtiyacına göre tevzie,kısmen veya tamamen başka köyün,köylerin 
veya meskün mahallerin ihtiyacına tahsis etmeye veya tahsis şeklini değiştirme- 
ye DSİ Umum Müdürlüğü salahiyetlidir.                      
  Suyun bir veya bir kaç köye aidiyetinin evvelce ferman ve mahkeme ilamı   
gibi vesikalara bağlanmış olması bu madde hükmünün tatbikına mani olmaz.    
  Bu hususta istimlak yoluna gidilmez ve İstimlak Kanunu hükümleri tatbik   
olunmaz.                                    
  Su tesislerinin vücuda getirilmesine ve su yollarının geçirilmesine lüzumlu 
olan arazi Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya köyün veya köylerin umumi  
yerleri içinde bulunuyorsa o araziler hakkında dahi bu madde hükmü tatbik    
olunur.                                     
                                        
               İstimlak hükümleri                
                                        

  Madde 12 - Bu kanunun tatbikını temin için sahipli veya köyün bedeli muka- 
bilinde iktisabettiği sularla diğer gayrimenkulleri 6830 sayılı İstimlak Kanunu 
gereğince istimlake veya gayrimenkul üzerinde irtifak hakkı tesisine DSİ Umum  
Müdürlüğü salahiyetlidir.                            
                                        

  Madde 13 - Bu kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile yapılması vila-  
yetlere bırakılan köylerin içme ve kullanma su ihtiyacını temin için 11 ve l2  
nci maddelerde yazılı salahiyetler vilayet idare heyetlerine aittir.      
                                        

  Madde 14 - 11 ve 13 üncü maddelerin tatbikı bakımından DSİ Umum Müdürlüğü  
ile vilayet idare heyetlerinin kararları kesindir.               
                                        
  (İkinci fıkra Mülga: 18/7/1963 - 293/1 md.)                 

  Madde 15 - (Mülga: 24/5/1983 - 2824/1 md.)                 
                                        
                 Ceza hükümleri                 
                                        

  Madde 16 - Bir kimse evvelce veya bu kanun hükümlerine göre meydana geti-  
rilmiş olan içme su tesislerini her ne suretle olursa olsun tahrip veya imha  
eder veya bozar yahut bunlara zarar verir yahut tesis edilmiş nizamı bozarsa 3 
aydan 2 seneye kadar hapis ve (200) liradan (1500) liraya kadar ağır para ceza- 
sına mahküm edilir.                               
  Cürüm mevzuu olan şeyin veya ika edilen zararın kıymeti fazla ise mahkeme  
cürme mahsus olan cezayı yarısına kadar artırır ve eğer hafif ise yarısına ve  
eğer pek hafif ise üçte birine kadar eksiltir.                 
  Kıymet tayini için cürmün mevzuu olan şeyin veyahut vakı zararın cürüm iş- 
lendiği zamandaki kıymeti nazarı dikkate alınır, yoksa failin istihsal eylediği 
menfaat hesabedilmez.                              
  Eğer fail bu cürümden dolayı mükerrir ise cezayı tenkise mahal yoktur.   
  Bu kanun hükümlerine aykırı hareket eden fail bulunmadığı takdirde bozulan 
kısım yaptırılır ve masraf bozulan yer hangi köyün hududu içinde ise o köye   
tazmin ettirilir.                                

  Geçici Madde 1 - Bu kanunun mer'iyete girmesinden evvel adli ve idari mer- 
cilere intikal etmiş olup da kanunun mer'iyete girdiği tarihe kadar katiyet   
kesbetmemiş olan ihtilaflar bu kanun hükümlerine göre halledilir.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 2 - Bu kanunun gerektirdiği masraflar 1960 mali yılında DSİ  
Umum Müdürlüğü bütçesinin (A/2) işaretli cetvelinin 791 inci "Köy su işlerine  
yardım" faslından ödenir.                            
                                        

  Geçici Madde 3 - Bu kanunun tatbikatı için 1960 mali yılı içinde istihdam  
edilecek geçici hizmetlilerin ücretlerini karşılamak üzere, DSİ Umum Müdürlüğü 
bütçesinin 791 inci "Köy su işlerine yardım" tertibinden aynı bütçenin 203 üncü 
"Geçici hizmetliler ücreti" faslına lüzumlu tahsisatı aktarmaya Maliye Vekili  
mezundur.                                    
                                        

  Geçici Madde 4 - (Ek: 24/5/1983 - 2824/2 md.)                
  Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
Yol - Su - Elektrik Genel Müdürlüğünce mukaveleye bağlanmış işlerle yapımına  
başlanmış işler veya 1983 yılı Yapım Programına alınmış olanlar bu Genel Müdür- 
lükçe ifa ve ikmal olunur.                           
                                        

  Madde 17 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.              
                                        

  Madde 18 - Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       7478 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                                        
                                        
                         Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
      Yürürlükten Kaldırılan       ------------------------------- 
     Kanun veya Kanun Hükümleri        Tarihi   Sayısı  Maddesi 
---------------------------------------------  ---------- --------- -------- 
I - 15/7/1970 tarihli ve 1312 sayılı Türkiye                  
  Elektrik Kurumu Kanununun 4 üncü maddesi-                  
  nin (b) ve (c) fıkraları, 8 inci maddesi-                  
  nin ikinci fıkrası              1/2/1977   2032    3  
II- 9/5/1960 tarihli ve 7478 sayılı Köy İçme-                  
  suları Hakkındaki Kanunun;                         
  a) 3 üncü maddesinin (d) fıkrası       1/2/1977   2032    3  
  b) 14 üncü maddesinin (Bu kararlar aley-                  
  hine adli ve idari karar mercilerine mü-                  
  racaat edilemez) hükmünü ihtiva eden                    
  ikinci fıkrası                18/7/1963   293    1  
  c) 15 inci maddesi              24/5/1983   2824    1  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       7478 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
                                        
 Kanun                               Yürürlüğe  
 No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
----------   --------------------------------------------   --------------- 
 293                --                26/7/1963 
 2032                --                10/2/1977 
 2824                --                27/5/1983 
                                        
                                        
                                        
                                        
                 İKİNCİ KISIM                  
               MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ               
                  DÖNEMİ                   
                                        
             27 Mayıs 1960 - 5 Ocak 1961              
                Kanun No 1 - 238