Endeksler
                                        
                                        
                                        
          ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN          
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 7472                        
  Kabul Tarihi     : 6/5/1960                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 13/5/1960 Sayı: 10504            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 41 Sayfa: 1101           
                *                        
               * *                       
   Bu Kanun ile ilgili tüzük için,"Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara      
       göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.            
                *                        
               * *                       

  Madde 1 - Türkiye'de Ziraat yüksek mühendisi unvanını taşımak ve ziraat yük-
sek mühendisliğine mütaallik hak ve salahiyetleri kullanarak mesleki faaliyet- 
lerde bulunabilmek için:                            
  a) Türkiye ziraat fakültelerinden mezun olmuş bulunmak,           
  b) Yabancı memleketlerin ziraat fakülteleriyle,yabancı memleketlerin yüksek 
ziraat mekteplerinden mezun olmak ve yüksek mühendislik vasfını haiz bulunduk- 
ları Maarif Vekalatince tasdik edilmiş olmak.                  

  Madde 2 - Ziraat yüksek mühendisleri mesleki iştigal veya ihtısas sahaları 
dahilinde olmak üzere araştırma, ıslah, yetiştirme, toprak muhafaza,zirai müca- 
dele, ziraat alet ve makinaları, bahçe mimarisi, toprak tasnifi,toprak,su,gıda, 
yem, kimyevi gübre, nebat tahlilleri, teknoloji, zootekni, zirai ekonomi gibi  
bilumum zirai hizmet ve faaliyetlerde bulunmaya, lisans aldıkları veya ihtısas 
yaptıkları sahalara ait keşif, plan ve projeleri hazırlamaya ve tatbik etmeye, 
bütün bu sahalarda gerekli kontrol, muayane, ekspertiz, ehlivukuf işlerini gör- 
meye, raporlar tanzim etmeye, zirai danışma büroları ve laboratuvarları açmaya, 
hususi müessese ve işletmeler kurmaya ve idare etmeye veya bunların mesul mü-  
dürlüğünü ifaya salahiyetlidirler.                       

  Madde 3 - Umumi, mülhak ve hususi bütçeli idarelerle, belediyeler ve bunla- 
ra bağlı idare, müessese ve teşekküllerde ve iktisadi devlet teşekküllerinde ve 
sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan müesseselerde ve bu müessese- 
lerin ve teşekküllerin iştiraklerinde vazife gören ziraat yüksek mühendisleri  
mesai saatleri haricinde tasdik ve murakabe ve muamelesi kendisine veya mensup 
olduğu daireye ait olmamak üzere iştigal ve ihtisasları ile alakalı her türlü  
faaliyetlerde bulunabilirler.                          

  Madde 4 - Kanunun 1 inci maddesinde yazılı evsaf ve şeraiti haiz olmadık-  
ları halde ziraat yüksek mühendisi unvanını kullananlar 500 liradan 1 000 lira- 
ya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.                 
  Bu davalara sulh ceza mahkemelerinde bakılır.                

  Madde 5 - Aşağıda yazılı haller; Ziraat yüksek mühendisliği meslekinin ic- 
rasına, cezanın veya mahkümiyetin mahiyetine göre muvakkat veya daimi surette  
mani teşkil eyler:                               
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1992 (EK -11)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) Medeni haklarını kullanma ehliyetinden mahrum bulunmak,         
  b) Amme hizmetlerinden memnuiyet veya meslek ve sanatın tatili cezasına   
mahküm olmak,                                  
  c) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hakkındaki 6235 sayılı kanun hü- 
kümleri dairesinde sanat icrasından men cezası almak.              
                                        

  Madde 6 - Bu kanunun tatbik suretini ve ruhsatnamelerden alınacak harç mik- 
tarını göstermek üzere Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Vekaleti ve 
Ziraat Mühendisleri Odası tarafından müştereken bir nizamname hazırlanır.    
                                        

  Geçici Madde 1 - (7472 sayılı Kanunun kendi numarasız Muvakkat maddesi olup 
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
  Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel yurt içinde veya yurt dışında yüksek 
ziraat tahsili yapmış ve ziraat yüksek mühendisi haklarını iktisap etmiş olan- 
lar bu kanundaki bilcümle hak ve salahiyetlerden istifade ederler.       
                                        

  Madde 7 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer.        
                                        

  Madde 8 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.