Endeksler
                                        
          TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORDUSU SUBAY, ASKERİ          
           MEMUR VE MUADİLLERİYLE ASTSUBAYLARIN           
             GİYECEĞİNE DAİR KANUN (1) (2)             
                                        
  Kanun Numarası     : 7471                        
  Kabul Tarihi      : 6/5/1960                      
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 13/5/1960 Sayı: 10504            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 41 Sayfa: 1009           
                                        

  Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti Ordusu subay ve astsubaylarından hazarda; ta- 
kım, bölük, tabur, alay, tugay ve muadili birliklerle, eğitim ile ilgili mües- 
sese ve okullarda, Deniz Kuvvetlerinin gemi ve deniz araçlarında, Hava Kuvvet- 
lerinin belirli mevzilerinde ve vilayet merkez jandarma birlik kumandanlıkla-  
riyle kaza jandarma kumandanlıklarında ve karakol kumandanlıklarında görevli  
bulunanlara; erbaş ve ere mahsus ve Kıyafet Kararnamesiyle tesbit edilen birer 
elbise, birer kaput ve birer çift ayakkabı verilir.               

  Madde 2 - (Değişik:4/7/1988-KHK-336/1 md.;Aynen Kabul:7/2/1990-36l2/36 md.) 
  Seferde, kısmi seferberlikte, fevkalade hallerde,büyük manevralarda ve her- 
hangi bir harekatta birinci maddede yazılı giyeceklerin kimlere verileceği   
Milli Savunma Bakanlığınca tespit olunur.                    

  Madde 3 - Türkiye Cumhuriyeti Ordusu subay ve astsubaylarına ayrıca hizmet 
giyeceği olarak Kıyafet Kararnamesiyle tesbit edilen birer elbiselik, birer ka- 
putluk ve birer çift ayakkabı verilir.                     
  (Ek: 16/10/1988 - KHK - 346/5 md.) Hizmet giyecekleri kumaş olarak verile- 
bileceği gibi dikilmiş (Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dikimevlerinde hazırlan- 
mış konfeksiyon) olarak da verilebilir. Ayrıca dikiş ücreti verilmez.      

   Madde 4 - Subay ve astsubaylara birinci maddeye göre verilecek giyeceğin  
miadlariyle icabında yenilenmesi erbaş ve erin giyeceği hakkındaki hükümlere ta-
bidir.                                     
  (Değişik: 16/10/1988 - KHK - 346/6 md.) Hizmet giyeceğinin dikilmiş (Türk  
Silahlı Kuvvetlerine ait dikimevlerinde hazırlanmış konfeksiyon) şeklinde olma- 
sı, miatları,gerektiğinde yenilenmeleri ve yerlerine benzerlerinin verilme esas-
ları Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarınca tespit edilir.          

  Geçici Madde 1 - (6/5/1960 tarih ve 7471 sayılı Kanunun kendi numarasız mu- 
vakkat maddesi olup, teselsül için numaralandırılmıştır.)            
  Muhtelif sebepler ile 6801 sayılı kanun gereğince subay sınıfına geçmiyen  
askeri memurlar ile 6744 sayılı kanunda tasrih edilen astsubaylıktan subay mua- 
dilliğine geçirilen bando öğretmenleri ve gedikli subaylar da yukarıdaki madde- 
lere göre eğitim ve hizmet giyeceğinden faydalanırlar.             

  Madde 5 - 4108 sayılı kanunla 5802 sayılı kanunun bu kanuna muhalif hüküm- 
leri kaldırılmıştır.                              

  Madde 6 - Bu kanun 1 Mart 1960 tarihinde mer'iyete girer.          

  Madde 7 - Bu kanunun hükümlerini icraya Milli Müdafaa ve Dahiliye Vekille- 
ri memurdur.                                  
--------------------                              
(1) Bu Kanunda geçen erat tabiri, 4/1/1961 tarih ve 211 sayılı Kanunun 118 inci 
  maddesi ile "Erbaş ve Er" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.    
(2) Bu Kanunda yeralan "kıyafet kararnamesi" ibaresi, 22/11/1990 tarih ve 3683 
  sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle "kıyafet yönetmeliği" şeklinde değişti-  
  rilmiştir.                                 
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  3284-1                    
                                        
      7471 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
 Kanun                              Yürürlüğe   
  No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi  
---------   -------------------------------------------   ---------------- 
KHK/336               --               5/8/l988  
KHK/346               --              25/l0/l988  
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek - 5)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  3284-2