Endeksler
                                        
           EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK           
               ANONİM ŞİRKETİ KANUNU               
                                        
  Kanun Numarası    : 7462                        
  Kabul Tarihi     : 28/2/1960                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/3/1960 Sayı: 10445             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 41 Sayfa: 519            
                                        
                 Kuruluş                    

  Madde 1 - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi unvanı al- 
tında bu kanun ve hususi hukuk hükümlerine tabi olmak üzere bir Anonim Şirket  
kurulması için İcra Vekilleri Heyetine yetki verilmiştir.            
  Şirket, bu kanun ve Türk Ticaret Kanununun bu kanuna mugayir olmıyan hüküm- 
lerine göre hazırlanacak esas mukavelenin imzalanmasını mütaakıp yapılacak tes- 
cil ve ilan ile hükmi şahsiyet iktisabeder.                   
                                        
                 Sermaye                    

  Madde 2 - (Değişik birinci fıkra: 2/10/1981 - 2530/1 md.) Şirketin sermaye- 
si 600 000 000 (Altıyüz milyon) liradır. Şirket sermayesi, şirket Genel Kurulu- 
nun kararı üzerine Bakanlar Kurulunca artırılabilir. (1)            
  Türk Ticaret Kanununun ani ve tedrici teşekküle ve ayni ve nakdi sermayesi- 
nin vaz'ına mütaallik hükümleri bu Şirkete tatbik edilmez. Bu hususlar Şirket  
Esas Mukavelenamesi ile tanzim olunur.                     
                                        
          Türk Ticaret Kanunu hükümlerinden istisnalar         

  Madde 3 - Türk Ticaret Kanununun 329,368 ve 422 nci maddeleri ile 374 üncü 
maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri bu Şirket hakkında tatbik olunmaz. Bu husus- 
lar Şirket Esas Mukavelenamesi ile tesbit olunur.                
                                        
           Hisse senedine çevrilecek tahvil ihracı          

   Madde 4 - Şirket, çıkardığı tahvillere bilahara hisse senedi ile mübadele 
edilmek hakkı bahşedebilir.                           
  (Ek: 20/7/1961 - 335/2 md.) Hisse senedi iktisap hakkı, tahvil sahipleri  
tarafından müstakilen başkalarına devredilebilir.                
                                        
         Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan istifade         

   Madde 5 - Şirketin yabancı sermaye yatıran hissedarları ile Türkiye hari- 
cinde sattığı tahvillerin hamilleri 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanu- 
nunun bahşettiği haklardan istifade ederler. Birinci fıkradaki mezkür hissedar- 
lar ve tahvil hamilleri namına Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun icabettirdiği 
her türlü muameleleri takip ve intaca Şirket yetkilidir.            
                                        
                Temettü garantisi                

  Madde 6 - Şirketin elde edeceği safi kar, hisse senetleri sahiplerine öden- 
miş sermayelerinin senede % 6 sı nispetinde kar dağıtılmasına müsait olmadığı  
takdir-                                     
-----------------------                             
(1) Bu maddede yeralan şirket sermayesi 22/8/1989 tarih ve 89/14473 sayılı Ba- 
  kanlar Kurulu Kararı ile 2.500.000.000.-TL.'sına yükseltilmiştir.(Bkz.R.G.: 
  18/9/1989 - 20286)                             
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek - 5)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
de, Maliye Vekaleti kar noksanını Şirketin kuruluş tarihinden itibaren beş yıl 
müddetle ikmal eder. Bu kar noksanları, mezkür Vekaletçe Şirkete avans olarak  
ödenir. Şirket bu avansları mütaakip senelerde kanuni ihtiyatlar ve ödenmiş   
sermayeye % 10 temettü hissesi ayrıldıktan sonra kalacak kar bakıyelerinden   
Maliye Vekaletine iade eder.                          
                                        
                                        
                  İstimlak                   
                                        

  Madde 7 - (Değişik: 20/7/1961 - 335/3 md.)                 
  6830 sayılı kanuna istinaden Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdür- 
lüğü tarafından yapılacak istimlaklerle iktisap edilmiş olan gayrimenkullerin  
bu şirkete devri halinde istimlak gayesi sakıt olmıyacağı gibi, gerek istimlak 
yoluyle gerek sair suretle edinilen gayrimenkullerin şirkete devir muamelesi de 
her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.                   
  Demir ve Çelik tesisleriyle bunların müştemilatının, tamamlayıcı tesisler  
ve teferruatının ihtiyacı için gereken gayrimenkuller veya irtifak hakları,şir- 
ketin müracaatı üzerine Sanayi Bakanlığınca verilecek karara müsteniden umumi  
hükümler dairesinde istimlak veya tesis olunur.                 
  Bu madde hükümleri, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi- 
nin sermayesinin yarıdan fazlasının Devlete ve diğer kamu tüzel kişilerine veya 
kamu iktisadi teşebbüslerine ait bulunduğu süre içinde uygulanır.        
                                        
Şirketin faydalanacağı vergi, resim,harç ve ücretlerle ilgili muaflık ve istis- 
nalar                                      

  Madde 8 - a) Şirketin kuruluş safhasına ait iştirak taahhütnameleri,kurucu- 
lar mukavelesi ile Esas Mukavelenamenin tanzim, tasdik, tescil ve ilanı, hisse 
senedi ve tahvilleri harç,damga resmi ve belediye ilan resmi ile şirket ticaret 
ve sanayi odaları kaydiye ücretlerinden muaftır.                
  b) Şirketin kuracağı ve maden cevheri izabesinden başlıyarak ham demir ve  
mayi maden gibi yarı mamul istihsal ve bunlardan demir ve çelik mamulleri imal 
edecek olan entegre demir ve çelik tesisinin kuruluş ve tersi projelerinin ta- 
hakkuk ettirilmesi için ithal olunacak makina, teçhizat, malzeme ve bunların  
aksam ve teferruatı, projelerine uygunluğu ve ihtiyaca yeter derecede bulunduğu 
Maliye, Gümrük ve İnhisarlar ve Sanayi Vekaletlerince müştereken kabul ve tas- 
dik edilmek şartiyle her türlü ithal vergi ve resimleri (Damga Resmi dahil) ile 
belediye hissesinden muaftır.                          
  c) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 1 numaralı ben- 
di hükmü,Şirketin Türk tabiiyetli ortakları hakkında mezkür bendin birinci fık- 
rasında yer alan iştirak nispeti ve zamanına mütaallik şartlar nazara alınmak- 
sızın tatbik olunur.                              
  Şirketten elde edilen temettü hisseleri üzerinden, iştirakçi şirketler 5421 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesine müsteniden ayrıca Gelir Vergisi 
tevkifatı yapmazlar.                              
  d) (Ek: 20/7/1961 - 335/4 md.) Demir ve Çelik Fabrikalarının projesinde be- 
yan olunan birinci tesis kapasitesi kademesinin finansmanına ve kuruluşuna mü- 
taallik olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti,Amerika Birleşik Devletleri Kalkın- 
ma İkraz Fonu, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi, Koppers  
Associates S. A., Koppers İnternational C. A. ve bunların kurucuları olan şir- 
ketler arasında akdedilmiş ve bundan böyle aynı birinci tesis kapasitesi kade- 
mesinin finansmanı ve kuruluşuna mütaallik olarak sair yabancı müessese ve fir- 
malarla ak-                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
dolunacak mukavele ve anlaşmalar,sair mutabakat ve bağlantılar ile bunlara müs- 
teniden tanzim olunacak bonolar,senetler,diğer kıymetli evrak ve sair bilcümle 
vesaik her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.                
                                        
            Şirketin tabi olmıyacağı kanunlar            
                                        

  Madde 9 - Şirket sermayesinde resmi sektörün hissesi ne nispette olursa ol- 
sun Şirket 1050,2490 ve 3460 sayılı kanunlarla ek ve tadillerine Divanı Muhase- 
batın vize ve murakabesine tabi olmadığı gibi memur ve müstahdemleri de 3656,  
3659, 6245 ve 7244 sayılı kanunlarla ek ve tadilleri hükümlerine tabi değildir. 
                                        

  Ek Madde 1 - (Ek: 20/7/1961 - 335/5 md.)                  
  8 inci maddenin (b) fıkrasında bahis konusu edilen makina, teçhizat ve mal- 
zeme ile bunların aksam ve teferruatı, nakliyelerinde olduğu gibi,ithal limanı- 
na varışından tesisatın tamamının montajının ikmaline ve ticari işletmeye açıl- 
masına kadar geçecek süre içinde her türlü rizikoya karşı yabancı sigorta şir- 
ketlerine de sigorta ettirilebilir. Hasar halinde tazminat olarak tahassul ede- 
cek dövizler, memlekete getirilmeksizin şirket tarafından ikame olunacak malze- 
menin bedeli karşılığında kullanılabilir.                    
                                        

  Ek Madde 2 - (Ek: 20/7/1961 - 335/5 md.)                  
  Şirketin Ereğli'deki fabrika sahasında kendi faaliyetine tahsis etmek üzere 
Bayındırlık Bakanlığınca tasdik olunacak projesine uygun surette inşa edeceği  
liman, bu bölgede müesses her hangi bir inhisarla mukayyet olmaksızın hizmet ve 
nakliyatını yapmaya mezundur.                          
                                        

  Ek Madde 3 - (Ek: 20/7/1961 - 335/5 md.)                  
  Şirket merkeziyle tesisler arasında sürekli haberleşmeyi sağlamak için şir- 
kette 3222 sayılı Telsiz Kanununun 7035 sayılı kanunla değişen 5 nci maddesinin 
(a) fıkrasına göre verici telsiz kurma ve kullanma müsaadesi verilebilir.    
                                        

  Madde 10 - Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.            

  Madde 11 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       7462 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
                                        
 Kanun                               Yürürlüğe  
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
---------   --------------------------------------------   ---------------- 
 335               --                27/7/1961  
 2530               --                6/10/1981