Endeksler
                                        
                                        
                                        
         YAKIN VE ORTA - DOĞU ÇALIŞMA EĞİTİM MERKEZİ          
                TEŞKİLAT KANUNU (1)               
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 7460                         
  Kabul Tarihi     : 27/2/1960                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 29/2/1960 Sayı: 10444             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 41 Sayfa: 509            
                                        

  Madde 1 - Esas Teknik Yardım Anlaşmasına mütedair 6114 sayılı kanuna isti- 
naden Hükümetimizle Milletlerarası Çalışma Teşkilatı arasında 17 Ocak 1955 ta- 
rihinde imzalanan 13 sayılı Ek Anlaşma ile kurulmuş bulunan ve idaresi Hüküme- 
timiz tarafından devralınmış olan (Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi)  
mali ve idari bakımdan Çalışma Vekaletine bağlı olup bu vekaletin murakabe ve  
kontrolüne tabidir.                               
                                        

  Madde 2 - Çalışma Eğitim Merkezinin vazife ve gayeleri aşağıda gösterilmiş- 
tir:                                      
  a) Çalışma Vekaleti ile bu vekalete bağlı kurumlarda ve çalışma mevzuatı  
ile alakalı sair resmi, daire ve müesseselerdeki personelin ve bilümum iş yer- 
lerindeki işçi, müstahdem ve iş verenlerin iyi bir şekilde yetiştirilmeleri ve 
olgunlaştırılmalarını temin bakımından Eğitim Merkezinde, işçi ve iş veren mü- 
nasebetleri, çalışma şartları, iş teftişi, tam çalışma, iş verimi, iş emniyeti, 
iş hekimliği, iş hıfzıssıhhası, sosyal sigortalar, sosyal güvenlik, iş gücü ve 
iş gücünün teşkilatlandırılması, iş piyasası etüdleri, iş istatikleri ve emsali 
mevzularda seminerler tertip etmek;                       
  b) Yukarıdaki fıkrada bahsi geçen seminerlerden ayrı olarak, iş yerlerinde 
aynı mevzularda seminer ve konferanslar tertip etmek veya bu mevzularda tertip- 
lenmiş konferans ve seminerlerin faaliyetine iştirak etmek;           
  c) Çalışma meseleleri üzerinde Milli ve milletlerarası bölge seminerleri  
tertip etmek;                                  
  d) Çalışma mevzuları ile ilgili araştırmalar ve incelemeler yapmak ve bu  
mevzularda vesaik toplamak;                           
  e) Alakalıların talebi veya muvafakati ile iş yerlerinin çalışma mevzuları 
ve iş verimi ile ilgili meselelerini inceliyerek istişare ve tavsiyelerde bu-  
lunmak;                                     
  f) İmkanları nispetinde istatistikler hazırlamak;              
  g) Türkçe ve yabancı dillerde gayesi ile alakalı derleme ve neşriyat    
yapmak.                                     
                                        

  Madde 3 - Eğitim Merkezi, bu kanunda yazılı vazife ve gayelerini tahakkuk  
ettirmek için memleket içinde ve dışındaki resmi ve hususi daire ve müessese-  
lerle temas ve iş birliği mevzularında vekaletin muvafakatini istihsal etmek  
kaydiyle re'sen muhabere ve temaslarda bulunabilir.               
                                        
--------------------                              
(1) Bu Kanunda yer alan Yakın ve Orta Doğu Çalışma Enstitüsünün adı, 9/1/1985  
  tarih ve 3146 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasıyla "Yakın  
  ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi" olarak değiştirilmiş ve metne işlen-  
  miştir.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 4 - Eğitim Merkezinin, ikinci ve üçüncü maddelerde yazılı hususlara  
matuf faaliyetleri Türkiye ile Yakın ve Orta - Doğu memleketleri için olduğu  
gibi, imkanlarının müsaadesi nispetinde, diğer yabancı memleketleri de şümulü  
dahiline alabilir.                               
                                        

  Madde 5 - Eğitim Merkezinin idare organları Eğitim Merkezi Müdürü ile    
Öğretmenler Kurulundan müteşekkildir.                      
                                        

  Madde 6 - Eğitim Merkezi Müdürü, Eğitim Merkezinin amiri olup Çalışma Veki- 
li tarafından tayin edilir. Eğitim Merkezi Müdürü aşağıda yazılı vazifeleri ifa 
eder:                                      
  a) Eğitim Merkezinin işlerini bu kanunun hükümleri dairesinde yürütmek ve  
idari, mali ve diğer her türlü muamelatını tedvir etmek;            
  b) Sekizinci maddede yazılı Öğretmenler Kurulunu toplantıya davet etmek ve 
bu Kurul tarafından alınan kararlar hakkında gerekli muameleyi yapmak;     
  c) Öğretmenler Kurulunun mütalaasını alarak Eğitim Merkezi kadrolarına ya- 
pılacak tayinler için Çalışma Vekaletine teklifte bulunmak;           
  d) Dokuzuncu maddenin a, b ve c fıkralarında yazılı hususları Çalışma Veka- 
letinin tasvibine arzetmek.                           
                                        

  Madde 7 - Eğitim Merkezi Müdür Muavini Çalışma Vekili tarafından tayin olu- 
nur. Müdürün gaybubetinde kendisine vekalet eder. Müdür tarafından verilen va- 
zifeleri ifa eyler.                               
                                        

  Madde 8 - Eğitim Merkezinin faaliyetini, ikinci maddede yazılı gayelerine  
uygun olarak, tanzim ve tesbit etmek üzere, Eğitim Merkezi Müdürünün Reisliği  
altında, Eğitim Merkezi Öğretmenlerinden mürekkep bir Öğretmenler Kurulu teşkil 
olunur. Bu Kurul Reisin lüzum göreceği zamanda ve her halde en az ayda bir defa 
toplantıya çağırılır. Bu Kurula, Eğitim Merkezi haricinden celbedilmiş Türk   
veya yabancı profesör, mütehassıs, öğretmen ve öğretmen yardımcıları da, Kuru- 
lun muvafakati ile, iştirak edebilir. Ancak bunların idari hususlarda rey hak- 
ları yoktur.                                  
                                        

  Madde 9 - Öğretmenler Kurulunun vazifeleri şunlardır:            
  a) Eğitim Merkezinin her türlü faaliyetlerini tayin ve tesbit etmek;    
  b) Seminer ve diğer faaliyet programlarını her mali yıldan dört ay evvel  
hazırlıyarak Eğitim Merkezi Müdürlüğüne tevdi etmek;              
  c) Eğitim Merkezi dahilinde stajyerler için disiplini temine matuf kararlar 
almak;                                     
  d) Eğitim Merkezi tertiplenecek seminerler, yapılacak ameli tatbikat ve in- 
celeme faaliyetleri ile ilgili kitap ve vesaikı tayin ve tesbit ederek Eğitim  
Merkezi Müdürüne bildirmek;                           
  e) Eğitim Merkezi haricinden celbedilecek Türk veya yabancı profesör, öğ-  
retmen, mütehassıs ve konferansçılar hakkında Eğitim Merkezi ihtiyaçlarını göz- 
önünde bulundurarak mütalaa vermek;                       
  f) Eğitim Merkezi Müdürü ve Muavini hariç olmak üzere Eğitim Merkezi kadro- 
larına alınacak olanlar hakkında önceden mütalaa vermek;            
  g) Milletlerarası Çalışma Teşkilatı veya sair teşekküllerden sağlanacak   
burslarla yabancı memleketlere göderilecek öğretmen ve öğretmen yardımcılarını 
seçmek.                                     
                                        

  Madde 10 - Öğretmenler kurulu üyelerinin ekseriyeti ile toplanır ve karar- 
lar toplantıda hazır bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilir.          
  Reylerin müsavatı halinde kurul reisinin bulunduğu tarafın reyi muteberdir. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 11 - Eğitim Merkezi Müdürü ile Muavininin, öğretmen ve öğretmen yar- 
dımcılarının üniversite veya yüksek mektep mezunu olmaları, İngilizce,Fransızca 
veya Almanca dillerinden birini bilmeleri şarttır.               
  Öğretmen ve öğretmen yardımcılarının tayinlerinde ve öğretmenliğe geçmele- 
rinde aranacak diğer vasıf ve şartlar talimatname ile tesbit edilir.      

  Madde 12 - Eğitim Merkezinin öğretmenleri, öğretmen yardımcıları, idari ve 
teknik personeli, müdürün teklifi üzerine, Çalışma Vekaletince tayin edilir.  

  Madde 13 - Eğitim Merkezi Çalışma Vekaletinın muvafakati ile, Türk veya ya- 
ancı profesör, öğretmen, konferansçı, mütehassıs ve teknik elemanlar istihdam  
edebilir.                                    

  Madde 14 - İkinci maddede yazılı gayelerle tertip edilecek seminerler için, 
bu kanunun ikinci maddesinin (a) fıkrasında gösterilen yerler ile bunlara müma- 
sil yabancı daire, müessese ve iş yerlerinden Eğitim Merkezi Müdürlüğünce lüzum 
görülen sayıda stajyer talep edilebilir.                    

  Madde 15 - Eğitim Merkezi tarafından tertip edilen seminerlere iştirak et- 
miş olanlar seminer nihayetinde imtihana tabi tutulurlar. Muvaffak olanlara bir 
belge verilerek isimleri ilgilinin bağlı bulunduğu yere bildirilir. Keyfiyet  
alakalının siciline işlenir.                          

  Madde 16 - Eğitim Merkezi haricinden getirtilecek yabancı profesör,mütehas- 
sıs, öğretmen, konferansçı ve teknik elemanlara verilecek ücret,yevmiye ve yol- 
luklar Çalışma Vekaletince tasvip edilecek bir mukavele ile tesbit olunur.   
  Eğitim Merkezi haricinden muvakkat olarak tavzif edilecek Türk mütehassıs  
ve konferansçılara verilecek ücretler talimatname ile tesbit edilir. Üniversite 
ve yüksek okullar öğretim üyelerinin 3656 sayılı kanunun 4609 sayılı kanunla  
değiştirilen 18 inci maddesi hükümleri dahilinde Eğitim Merkezinde bir vazife  
almış olmaları, mahsus kanunlar ile almakta oldukları tazminatlarına halel ge- 
tirmez.                                     

  Madde 17 - Türkiye'deki iş yerleri ile resmi daire ve müesseselerden semi- 
nerlere iştirak edecek stajyerlerin, staj müddetince çalıştıkları yerler ile  
olan alakaları devam eder ve bunların kanundan ve akitten doğan her türlü hak- 
ları mahfuz tutulur.                              

  Madde 18 - Eğitim Merkezinde tertip edilecek seminerlere gönderilecek Türk 
tabiyetindeki stajyerlere yol parası ile zaruri masrafları ve Eğitim Merkezinde 
kaldıkları müddete ait yevmiyeleri, muvakkat vazife ile gönderilen memurlar mi- 
sillu, harcırah kanunu hükümleri dairesinde, ödenir.              

  Madde 19 - Eğitim Merkezinin aylıklı kadroları ekli (1) sayılı cetvelde   
gösterilmiş ve bu kadrolar Çalışma Vekaleti kuruluş ve görevleri hakkındaki   
4841 sayılı kanunun 6050 sayılı kanunla değiştirilen (1) sayılı cetvelinin vi- 
layetler kuruluşu kısmına eklenmiştir.                     
                                        

  Geçici Madde 1 - 1960 mali yılı Çalışma Vekaleti bütçesinin 203 üncü ve   
416 ncı tertiplerindeki tahsisattan Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Eğitim Merke- 
zinin maaş, ücret ve diğer masraflarını karşılamak üzere Çalışma Vekaletince  
lüzumlu görülecek miktarlarını mezkür bütçenin alakalı tertiplerine aktarmaya  
Maliye vekili mezundur.                             
                                        

  Geçici Madde 2 - Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1960  
mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kısım- 
larına eklenir.                                 

  Madde 20 - Bu kanun 29/2/1960 tarihinde mer'iyete girer.          

  Madde 21 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       7460 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
                                        
 Kanun                               Yürürlüğe  
 No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
---------   ---------------------------------------------   --------------- 
 3146               --                18/1/1985