Endeksler
                                        
               TÜRK KANUNU MEDENİSİ (1)             
                                        
  Kanun Numarası    : 743                         
  Kabul Tarihi     : 17/2/1926                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 4/4/1926 Sayı: 339             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 7 Sayfa: 237            
                *                        
                * *                       
  Bu kanun ile ilgili tüzükler için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara göre  
düzenlenen nümerik fihristine bakınız.                     
  Bu kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönet-
melik için, "Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fih- 
ristine bakınız.                                
  Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız, "Yürürlükteki bazı ka-
nunların mülga hükümleri külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihris-
tine,                                      
             Cilt: (2)     Sayfa: (1299)            
                  *                      
                 * *                      
                BAŞLANGlÇ                    
                                        
  (A) KANUNU MEDENİNİN TATBİKİ :                       
                                        

  Madde 1 - Kanun, lafziyle veya ruhiyle temas ettiği bütün meselelerde    
mer'idir. Hakkında kanuni bir hüküm bulunmıyan meselede hakim örf ve adete göre,
örfü adet dahi yok ise kendisi vazıı kanun olsaydı bu meseleye dair nasıl bir  
kaide vazedecek idiyse ona göre hükmeder.                    
  Hakim hükümlerinde, ilmi içtihatlardan ve kazai kararlardan istifade eder. 
                                        
  (B) MEDENİ HAKLARIN ŞÜMULÜ :                        
  I - Umumi vazifeler :                            

  Madde 2 - Herkes haklarını kullanmakta ve borçlarını ifada hüsnüniyet kaide-
lerine riayetle mükelleftir.                          
  Bir hakkın sırf gayri izrar eden suiistimalini kanun himaye etmez.     
 --------------------------------                        
  (1) 18/4/1929 tarihli ve 1424 sayılı Kanunun 343. maddesine göre aşağıda  
     yazılı olan ve bu Kanunda kullanılan istilah ve tabirler yerine aşağı- 
     daki kelime ve tabirler geçmiştir.                   
                                        
  hibe       - bağışlama       mebi      - satılan    
  vahip       - bağışlıyan       icar      - kira      
  mevhubüleh    - bağışlanan       icare      - kiralama    
  mali mevhup    - bağışlanılan      mucir      - kiralıyan   
  beyi       - satım         müstecir    - kiracı     
  şira       - alım          mecur      - kiralanan   
  müşteri      - alıcı         ecir      - işçi      
  bayi       - satıcı         bedeli icar   - kira karşılığı 
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  II- Hüsnü niyet :                              

  Madde 3 - Bir hakkın doğumu için kanunen hüsnü niyet şart kılınan hallerde 
asil olan, onun vücududur. Ancak, icabı hale göre kendisinden beklenen ihtimamı 
sarfetmiyen kimse hüsnü niyet iddiasında bulunamaz.               
  III- Hakimin takdiri :                           

  Madde 4 - Kanun takdir hakkı verdiği ve icabı hale yahut muhik sebeplere  
nazaran hüküm vermekle mükellef tuttuğu hususlarda hakim, hak ve nasfetle    
hükmeder.                                    
  (C) BORÇLARIN UMUMİ KAİDELERİ :                      

  Madde 5 - Akitlerin inikadına ve hükümlerine ve sukutu sebeplerine taallük 
eden borçlar kısmında beyan olunan umumi kaideler medeni hukukun diğer kısımla- 
rında dahi caridir.                               
  (D) BEYYİNE :                               
  I - Beyyine külfeti :                            

 

 
  Madde 6 - Kanun, hilafını emretmedikçe tarafeynden her biri müddeasını ispa-
ta mecburdur.                                  
  II- Resmi sicil ve senetler :                        

  Madde 7 - Resmi sicil ve senetlerin doğru olmadığı sabit oluncaya kadar mün-
derecatı ile amel olunur. Bu münderecatın doğru olmadığını ispat, bir şekil mah-
susa bağlı değildir.                              
                                        
                                        
                 BİRİNCİ KİTAP                 
                 Şahsın Hukuku                 
                                        
                 BİRİNCİ BAP                  
                 Hakiki şahıslar                
                                        
                 BİRİNCİ FASIL                 
                  Şahsiyet                  
                                        
  (A) ŞAHSİYET:                               
  I - Medeni haklardan istifade :                       

  Madde 8 - Her şahıs medeni haklardan istifade eder. Binaenaleyh kanun daire-
sinde haklara ve borçlara ehil olmakta herkes müsavidir.            
  II- Medeni hakların kullanılması :                     
  1 - Mevzuu                                 

  Madde 9 - Medeni hakları kullanmağa salahiyettar olan kimse iktisaba da il- 
tizama da ehildir.                               
  2 - Şartları                                
  a) Umumiyet itibariyle                           

  Madde 10 - Mümeyyiz olan reşit, medeni hakları kullanmağa salahiyettardır. 
  b) Rüşt