Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
         LİBYA (TRABLUSGARB) DAKİ TURGUTREİS MANZUMESİ         
         RESTORASYONUNUN VAKIFLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜNCE         
             YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN              
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 7407                        
  Kabul Tarihi      : 6/1/1960                      
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 15/1/1960 Sayı: 10406            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 41 Sayfa: 135           
                                        

  Madde 1 - Libya (Trablusgarb) da bulunan Turgutreis manzumesinin restoras- 
yonu ile etrafının açılması ve tanzimi için lüzumlu her türlü malzemenin dahil- 
de ve hariçte mubayaa, imal ve nakline, Türk ve yabancı mütehassıslar marife-  
tiyle mahallinde inşa ve monte ettirilmesine ve teknik kontrolunu yapmaya    
Vakıflar Umum Müdürlüğü mezun kılınmıştır.                   
                                        

  Madde 2 - Yukarıda yazılı işlerde; 105O sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri tatbik olunmaz.     
                                        

  Madde 3 - Birinci maddede yazılı işlerin icabettirdiği bilümum masraflar  
(2 40O 000) lirayı geçmemek üzere İcra Vekilleri Heyeti karariyle ve 7044 sayı- 
lı kanun gereğince verilen tahsisattan karşılanır.               
                                        

  Madde 4 - Bu Kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.             
                                        

  Madde 5- Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.