Endeksler
                                        
                                        
                                        
            SITMANIN İMHASI HAKKINDA KANUN             
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 7402                        
  Kabul Tarihi      : 4/1/1960                      
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 11/1/1960 Sayı: 10402            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 41 Sayfa: 104           
                                        

  Madde 1 - Yurt içinde sıtmanın imhası (Eradikasyon) bu kanun hükümlerine  
göre yapılır. Bu faaliyet beş yıl devam eder.                  
                                        
  (Ek: 22/12/1964 - 520/1. md.) Bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatıla-  
bilir. (1)                                   
                                        

  Madde 2 - Sıtmanın imhası faaliyeti:                    
  a) Sıtmalıları kati şekilde tedavi ederek intan membalarını bertaraf etmek, 
  b) Nakil sivrisinekleri imha ederek sıtmanın intikalini önlemek,      
  Suretiyle yapılır.                             
  İmha faaliyeti yapılacak yerler ile faaliyet müddetleri Sıhhat ve İçtimai  
Muavenet Vekaletince tesbit olunur.                       
                                        
                                        
                Teşkilat ve Salahiyet              
                                        

  Madde 3 - Sıhhat ve İçtimai Muavanet Vekaleti:               
  a) İmha faaliyeti yapılacak yerlerde lüzumlu bölge teşkilatı ile bölgeler  
grubu reislikleri ihdas etmeye, enstitüler ve laboratuvarlar tesis etmeye ve bu 
teşekkülleri icabında başka yerlere nakletmeye, kısmen veya tamamen kaldırmaya, 
  b) Sıtma tedavisine yarıyan ilaçları parasız vermeye,            
  Salahiyetlidir.                               
                                        

  Madde 4 - Bölgeler grup reislikleri doğrudan doğruya Vekalete bağlı olup  
gruplarına dahil bölgelerdeki teşkilatın ilmi murakıpleridirler. Bu sıfatla   
Vekaletçe imha mevzuunda verilmiş olan bütün emirlerin infazını murakabe ve te- 
min ile mükellef olup imhanın süratle tahakkukundan mesuldürler.        
  Bölge reislikleri,bölgelerine dahil vilayet ve kazalardaki teşkilatın amiri 
olup bölgelerinin sıtma ile alakalı bütün ilmi, teknik ve idari işlerini ted-  
virle mükellef ve bu işlerin matlup şekilde yürütülmesinden mesuldürler.    
                                        
--------------------                              
(1) Bu madde gereğince yurt içinde sıtmanın imhası faaliyetleri 31/12/1964 gün 
  ve 6/4148 sayılı, 15/2/1969 gün ve 6/12806 sayılı, 27/11/1974 gün ve 7/9102 
  sayılı, 5/12/1979 gün ve 7/18433 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile her  
  biri beşer yıllık dönemleri kapsayacak şekilde dört defa uzatılmıştır.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bölge reislikleri,bulundukları vilayet vasıtasiyle Vekaletle muhabere eder- 
ler. Bölge reislikleri 3017 sayılı kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası   
hükmünden istisna edilmiştir.                          
                                        

  Madde 5 - Umumi ve mülhak bütçeli dairelerle hususi idareler, belediyeler, 
köy hükmi şahsiyetleri 3659 sayılı kanuna tabi teşekküller ve bunlara bağlı   
idare, müessese ve kurumlar ve sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait sair 
teşekküllerle bilümum hususi müessese ve işyeri sahip veya temsilcileri ve di- 
ğer hakiki şahıslar Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti veya teşkilat tarafın- 
dan bu kanun gereğince tesbit olunan tedbirleri almak ve tesisleri yapmakla   
vazifelidirler.                                 
                                        
            Mecburiyet, Mükellefiyet ve Yasaklar          
                                        

  Madde 6 - İmha faaliyeti yapılan yerlerde:                 
  a) 5 inci maddede yazılı daire, müessese ve teşekküllerle hakiki şahıslar; 
sokak, ev, bağ, bahçe, arsa, mera, çayır, kavaklık ve çeltiklik, taş,kum kireç, 
tuğla ve kiremit ocakları gibi yerlerde ve sivrisinek sürfelerinin yetişip in- 
kişaf edebileceği müddet içinde su altında bırakılan tarlalarla fabrika, su   
harkları, su değirmenleri ve bentleri, çeşme ayakları gibi durgun su birikinti- 
leri husule getirebilecak sair yerlerde tesbit edilen sivrisinek sürfelerinin  
imhası ve bu yerlerin ıslahı hakkında teşkilat tarafından tavsiye olunacak ted- 
birleri tayin olunacak müddet içinde almaya mecburdurlar.            
  b) Yukarıdaki bentte mezkür tedbirleri akim bıraktırmak, güçleştirmek, ge- 
ciktirmek yasaktır. Bilümum binalar ile müştemilatında, bağ ve bahçe gibi yer- 
lerde yapılacak tetkik ve teftişlere mani olunamaz.               
                                        

  Madde 7 - Herkes, teşkilat tarafından mahallinde yapılacak umumi veya kısmi 
muayenelere icabet etmeye ve hastalığın teşhisi veya kütlenin sıtma paraziti  
endeksinin tayini maksadiyle yapılacak bakteriyolojik muayeneler için her talep 
vukuunda kan alınmasına ve ilaçların tatbikına müsaade etmeye mecburdur.    
  Bu madde tatbikatından dolayı, reşit olmıyan veya temyiz kudretini haiz bu- 
lunmıyan kimselerin veli veya vasileri mesuldürler.               
                                        

  Madde 8 - Sivrisineklerin itlafı maksadiyle evler ve müştemilatı ile bağ ve 
bahçeler ve sair yerlerde kain olup içinde insan ve hayvan barınan bilümum bi- 
nalara kalıcı haşere öldürücü madde püskürtülmesine ve gerekli sair tedbirlerin 
alınmasına engel olmak ve kalıcı haşere öldürücü madde tatbikinden itibaren beş 
ay geçmeden duvar ve tavan satıhlarını silmek, yıkamak veya badana etmek yasak- 
tır.                                      

  Madde 9 - Yol, demiryolu, köprü su barajları, regülatör, sulama,boşaltma ve 
kurutma kanalları inşaatiyle fabrika,çiftlik gibi kalabalık halk kütlesi barın- 
dıran tesislere ait inşaat sırasında alakalı makam,müessese ve şahıslar sıtmayı 
önlemek bakımından Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti veya mahalli teşkilat  
tarafından gösterilecek tedbirleri önceden almak ve bunları devam ettirmekle  
mükelleftirler.                                 

  Madde 10 - 5,6 ve 9 uncu maddeler gereğince salahiyetli merciler tarafından 
alınması lüzumlu görülen tedbirler; alakalı Devlet daireleriyle belediyelere,  
köy hükmi şahıslarına, 3659 sayılı kanuna tabi teşekküllerle bunlara bağlı   
idare,müessese ve kurumlara ve sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait sair 
teşekküllerle bilümum hususi müessese ve işyeri sahip veya temsilcilerine ve  
diğer hakiki şahıslara yazılı olarak bildirilir. 7 ve 8 inci maddeler gereğince 
yapılacak muayenelerle haşere öldürücü madde tatbikatının zamanı; şehir, kasaba 
ve köylerde mahalli örf ve adete göre halka duyurulur.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 11 - Her sıtma vakasının ihbarı mecburidir. Askeri veya sivil resmi  
ve serbest bütün tabipler, bilümum hastane ve diğer sağlık müesseseleri başhe- 
kim veya müdürleri, bakteriyolojik tahlil laboratuvarları müdür veya mütehas-  
sısları teşhis ettikleri sıtma vakalarını bulundukları yerlerin bölge reislik- 
lerine ve şubelerine, bu teşekküllerin bulunmadığı yerlerde Sıhhat ve İçtimai  
Muavenet Müdürlükleri, Hükümet tabiplikleri veya sağlık merkezi baştabiplikle- 
rine en seri vasıta ile haber vermekle mükelleftirler.             
  İhbarla mükellef olanlar; hastanın adı, soyadı, yaşı ve sarih adresini ala- 
kalı makamlara yazı ile bildirmeye ve mücbir sebep olmadıkça hastadan alınacak 
kalın damla veya yayma kanı da beraber vermeye mecburdurlar.          
  Teşkilatın bulunmadığı yerlerde mahalli sağlık makamlarına yapılacak sıtma- 
lı ihbarlarına ait 2 nci fıkrada münderiç malümatı havi yazı ve kanların bu ma- 
kamlarca mümkünse aynı günde, olmadığı takdirde ertesi günü en yakın bölge re- 
isliğine gönderilmesi mecburidir.                        
                                        

  Madde 12 - Şehir ve kasabalarda sivrisinek üremesine mani olacak ve yok   
edilmesini sağlıyacak tedbirleri almaya mahalli belediyeler mecburdur.     

  Madde 13 - Teşkilatta çalıştırılanlar; su baskını, zelzele ve yangın veya  
umumi hayata müessir afetler gibi fevkalade haller müstesna olmak üzere mahalli 
idare amirleri tarafından - muvakkat dahi olsa - asli vazifeleri haricinde sair 
hizmetlerde çalıştırılamazlar.                         
                                        
                Cezai Hükümler                  
                                        

  Madde 14 - Bu kanun hükümleri gereğince salahiyetli merciler tarafından   
alınması lüzumlu görülen tedbirleri yerine getirmiyen 3659 sayılı Kanuna tabi  
teşekküller ve bunlara bağlı idare, müessese ve kurumlar ve sermayesinin yarı- 
sından fazlası Devlete ait sair teşekküllere mensup bilümum memur ve müstahdem- 
lere fiillerinin mahiyetlerine göre Türk Ceza Kanununun Devlet memurları hak-  
kındaki hükümleri tatbik olunur.                        
                                        

  Madde 15 - 5 ve 6 ncı maddeler gereğince alınması icabeden tedbirleri yeri- 
ne getirmiyen, tesisleri yapmıyan veya mükellefiyetleri ifa eylemiyen hususi ve 
hükmi şahıslarla adi ortaklıkların işlerini fiilen idare eden vazifelileri ve  
taallüku halinde idare meclisi reisi ve azaları ve hakiki şahıslar 500 liradan 
2 500 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.            
                                        

  Madde 16 - 7 nci madde hükmüne riayet etmiyenler 25 liradan 100 liraya ka- 
dar hafif para cezasına mahküm edilirler. Tekerrürü halinde hafif para cezası  
iki kat olarak hükmolunur.                           

  Madde 17 - 8 inci maddede yazılı yasaklara aykırı hareket edenler 100 lira- 
dan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. Tekerrürü halinde  
ağır para cezası iki kat olarak hükmolunur.                   

  Madde 18 - 9 uncu maddede yazılı tedbirleri almıyan veya bunları idame et- 
tirmiyen hususi hükmi şahıslarla adi ortaklıkların işlerini fiilen idare eden  
vazifelileri ve taallüku halinde idare meclisi reisi ve azaları ve hakiki şa-  
hıslar 2500 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 
                                        

  Madde 19 - 11 inci maddede yazılı mecburiyete riayet etmiyenler 100 liradan 
500 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. Tekerrürü halinde ceza- 
nın asgari haddi 250 liradan aşağı olamaz.                   

  Madde 20 - Teşkilat tarafından bu kanunda yazılı hususlar hakkında tanzim  
olunacak zabıt varakaları, suçlunun hüviyet ve ikametgahı tesbit edildikten   
sonra                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
derhal mahalli Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tevdi olunur. Zabıt varakaları   
aksi sabit oluncaya kadar muteberdir.                      
  Bu kanunla ilgili suçlara ait davalar müstacel mevaddan addolunur.     
                                        

  Madde 21 - Bu kanuna göre hususi hükmi şahısların organları hakkında hükm- 
olunan para cezalarından alakalı hususi hükmi şahıs mezkür organlarla birlikte 
müteselsilen mesuldür.                             
  Para cezaları hükmi şahıslardan, Amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki 
Kanun hükümleri mucibince tahsil edilir.                    
                                        
                                        
                Müteferrik Hükümler               
                                        

  Madde 22 - Sıtma Savaşı Umum Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalış- 
tırılan bilümum memur ve hizmetliler umumi seferberlik dışında müeccel sayılır- 
lar.                                      

  Madde 23 - Vilayetlerde bölge reisleri, kazalarda şube tabipleri bulunduk- 
ları mahallin hıfzıssıhha meclisinin tabii azasıdırlar.             
                                        

  Madde 24 - Bölgeler grupu reisleri Vekalet encümenin intihabı ve Vekilin  
tasdikı üzerine kararname ile tayin edilirler.                 
                                        

  Madde 25 - Sıtmanın imhası için lüzumlu ilaç, malzeme ve teçhizat ile sair 
maddelerin ve motorlu nakil vasıtaları yedek parçalarının satınalınmasına ve  
bunların memleket dahilinde nakillerine mütaallik taahhüt işleri ve motorlu na- 
kil vasıtalarının tamirleri 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hü-  
kümlerine tabi değildir.                            
  Ancak, mahallen teşkil olunacak satınalma komisyonlarında maliye teşkilatı- 
nın bir temsilcisi bulundurulur.                        
                                        

  Madde 26 - 11/2/1946 tarih ve 4862 sayılı Kanunun, 16/6/1947 tarih ve 5087, 
19/4/1948 tarih ve 5194, 1/8/1951 tarih ve 5825 sayılı kanunlarla muaddel (1)  
sayılı cetvelinden Sıtma Savaşı Umum Müdürlüğü merkez ve vilayetler teşkilatı  
ile Adana Sıtma Enstitüsü Müdürlüğü başlığı altındaki kadrolar kaldırılmış,   
bunların yerine bu kanuna bağlı cetvelde derece, aded, memuriyet unvanları ile 
aylık tutarları gösterilen kadrolar konulmuştur. (1)              
                                        

  Madde 27 - 4871 sayılı Sıtma Savaşı Kanunu ilga edilmiştir.         

  Madde 28 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.           

  Madde 29 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcraya Vekilleri Heyeti memurdur. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------                              
(1) Bu madde ile yeniden ihdas edilen kadrolar 1322 sayılı Genel Kadro Kanunun 
  9 uncu maddesi ile kaldırılmış olduğundan, kanuna ekli kadro cetvelleri   
  alınmamıştır.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       7402 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
                                        
 Kanun                             Yürürlüğe   
  No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi  
---------   -------------------------------------------   ---------------  
  520              --               30/12/1964