Endeksler
                                        
           VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU (1)           
                                        
  Kanun Numarası     : 7338                        
  Kabul Tarihi      : 8/6/1959                      
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 15/6/1959 sayı: 10231            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 40 Sayfa: 1302           
                                        
                   *                     
                  * *                     
       Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız        
      "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı,       
               Cilt: 1 Sayfa: 511                 
                                        
                   *                     
                  * *                     
                  BÖLÜM 1                   
          Mevzu, Tabirler, Muafiyet ve İstisnalar           
                                        
  Verginin mevzuu:                              

  Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile 
Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa 
olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal  
Vergisine tabidir.                               
  Bu vergi, Türk tabiiyetinde bulunan şahısların ecnebi memleketlerde aynı  
yollardan iktisabedecekleri mallara da şamildir.                
  Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki bir şahsın Türkiye hudutları dışında bu- 
lunan malını veraset tarikıyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda iktisabeden 
ve Türkiye'de ikametgahı olmıyan ecnebi şahıs bu vergi ile mükellef tutulmaz.  
                                        
  Kanunda kullanılan tabirler:                        

  Madde 2 - Bu kanunda kullanılan tabirlerin delalet ettiği manalar aşağıda  
gösterilmiştir:                                 
  a) "Şahıs" tabiri; hilafına sarahat olmadıkça hakiki ve hükmi şahısları;  
  b) "Mal" tabiri; mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle  
mameleke girebilen sair bütün hakları ve alacakları;              
  c) "Veraset" tabiri; miras vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme bağlı ta- 
sarrufları;                                   
  d) "İvazsız intikal" tabiri; hibe yoliyle veya her hangi bir tarzda olan  
ivazsız iktisapları; (Maddi ve manevi bir zarar mukabili verilen tazminatlar  
ivazsız sayılmaz.)                               
  İfade eder.                                 
---------------                                 
(1) Bu Kanun hükümlerinin; 1998 Mali yılında Genel Bütçeye dahil dairelerle,  
  katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak 
  "İktisadi Transferler ve Yardımlar Hakkında" uygulanmayacağı,25/12/1997   
  tarih ve 4316 sayılı "1998 Mali Yılı Bütçe Kanunu"nun 71/B-(5) maddesi ile 
  hüküm altına alınmıştır. (R.G.:27.12.1997-23213 Mük.)            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Muafiyetler:                                

  Madde 3 - Aşağıda yazılı şahıslar Veraset ve İntikal Vergisinden muaftır:  
  a) Amme İdareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları,  
umumi menfaata hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bun- 
ların aralarında kurdukları teşekküllerden Kurumlar Vergisine tabi olmıyanlar; 
  b) Yukarıki fıkrada sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup umu- 
mun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, 
imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküller;                
  c) Yabancı Devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolos- 
ları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o 
Devletin tabiiyetinde bulunun memurları ve Türkiye'de resmi bir vazifeye memur 
edilenler ile bu sayılanların aileleri efradı (Mütekabiliyet şartiyle) (Türk  
tabiiyetinde bulunan şahıslardan veraset tarikıyle veya sair suretle mal ikti- 
sabedenlerle yukarda sayılanların dışında kalıp da Türkiye'de ikamet eden şa-  
hısların Türkiye'de bulunan mallarını veraset tarikıyla veya sair suretle ikti- 
sabedenler hariç).                               
  İstisnalar:                                 

  Madde 4 - Aşağıda gösterilen intikaller Veraset ve İntikal Vergisinden müs- 
tesnadır:                                    
  a) Veraset tarikı ile intikal eden ev aşyası ile murise ait zat eşyası ve  
aile hatırası olarak muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya;      
  b) (Değişik: 24/6/1994- 4008/36 md.)Değerleri 10 uncu maddeye göre belirle- 
nen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve  
eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 400 000 000 (5.157.000.000)   
lirası (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 800 000 000 
(10.320.000.000) lirası); (1)                          
  c) Örf ve adete göre verilmesi mütat bulunan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve 
drahomalar (Gayrimenkuller hariç);                       
  ç) Bilümum sadakalar;                            
  d) (Değişik:24/6/1994 - 4008/36md.) İvazsız suretle vaki intikallerin    
10 000 000 (120.000.000) lirası; (1)                      
  e) (Değişik:24/6/1994 - 4008/36md.) Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma 
ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin 10 000 000 (120.000.000) lirası; (1)  
  f) Üçüncü maddenin (a) ve (b) fıkraları şümulüne giren şahısların statüleri 
gereğince maksatları içinde usulüne uygun olarak yaptıkları yardımlar;     
  g) Amme idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı kanuna tabi müesseseler ve   
amme menfaatlerine hadim cemiyetlerden veya emekli sandıklarından (Veya bu ma- 
hiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu aylıklar dışında 
verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet   
müddetlerini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan  
yapılan ödemeler ve harb malülleriyle şehit yetimlerine tekel bey'iyelerinden  
ödenen paralar;                                 
  h) Harbde veya eşkiya müsademelerinde,manevra ve talimler esnasında veyahut 
bunlarda aldığı yaralar neticesinde ölen subay, astsubay ve erlerin (Jandarma  
dahil) kezalik vazife esnasında ölen emniyet mensuplarının füru ve karılarına  
ve ana ve babalarına intikal eden bütün mallar kıymetinden (b) fıkrasında kabul 
olunan miktarın bir misli:                           
  i) Borçlar Kanununun 242 nci maddesine göre rücu şartı ile yapılan hibeler- 
de bağışlananın bağışlıyandan evvel vefatı halinde bağışlıyana rücü eden hibe  
edilmiş mallar;                                 
-----------------                                
(1) Bu bentlerde Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış, 13.12.1996 
  tarih ve 22846 sayılı R.G'de yayımlanan Maliye Bakanlığının 26 No'lu Genel 
  Tebliği ile 1/1/1997 tarihinden geçerli olmak üzere tesbit edilmiş daha   
  sonra 16/12/1997 tarih ve 23202 mükerrersayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  
  Maliye Bakanlığının 27 No'lu Genel Tebliği ile de 1/1/1998 tarihinden geçer-
  li olmak üzere tesbit edilmiş daha sonra 16/12/1997 tarih ve 23202 Mükerrer 
  sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığının 27 No'lu Genel Teb-  
  liği ile de 1/1/1998 tarihinden geçerli olmak üzere tesbit edilen miktarlar 
  ise metne parantez içinde siyah puntolorla işlenmiştir.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  j) (Değişik: 8/12/1980 - 2353/1 md.) Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vu- 
kubulan intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet halinde intikal eden mallar 
(kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe.)                    
  k) (Ek: 13/7/1967 - 903/5 md.) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan  
vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar.      
  l) (Ek: 19/6/1987 - 3393/1 md.) Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar  
Kurulu Kararı ile yetkili kılınan trafik komisyonlarınca ticari plaka satışın- 
dan elde edilen paralardan, ticari, plakalı taşıt sahiplerine dağıtılan miktar- 
lar.                                      
  (Ek: 6/6/1985 - 3219/1 md.;Değişik:24/6/1994-4008/36 md.)(b),(d) ve (e)bent-
lerine göre,her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri,önceki yılda uy- 
gulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri u- 
yarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit  
olunur.Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.  
                                        
                  BÖLÜM 2                   
           Mükellef, Teklif Mahalli ve Beyanname           
                                        
  Verginin mükellefi:                             

  Madde 5 - Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi, veraset tarikiyle veya  
ivazsız bir tarzda mal iktisabeden şahıstır.                  
                                        
  Teklif mahalli:                               

 

 
  Madde 6 - Veraset ve İntikal Vergisi:                    
  a) Veraset tarikiyle vakı intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua  
gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının, hükmi şahıslarda ve  
diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu;                  
  b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgahı yabancı bir memlekette  
ise Türkiye'deki son ikametgahının bulunduğu;                  
  c) Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye'de hiç ikamet etmemiş veya son 
ikametgahı tesbit olunamamış ise Maliye Vekaletinin tayin edeceği;       
  Yer vergi dairesi tarafından tarholunur.                  
                                        
  Beyanname:                                 

  Madde 7 - (Değişik birinci fıkra: 6/6/1985 - 3219/2 md.) Veraset tarikiyle 
veya sair ivazsız bir tarzda mal iktisab edenlerden 3 üncü maddede yazılı şa-  
hıslar ile futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde ikramiye kazananlar  
dışında kalanlar iktisap ettikleri malları, Spor Toto Teşkilatı ise ikramiye  
kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri bir beyanname ile bildirmek   
mecburiyetindedirler.                              
                                        
  (Ek: 19/6/1987 - 3393/2 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası- 
nın (1) bendinde yazılı şahıslar, bu bentte yazılı iktisapları için beyanname  
vermezler.                                   
  Verilecek beyannamenin ihtiva edeceği malümatı ve şeklini ve bu beyannameye 
eklenecek evrak ve vesikaların nevi ve mahiyetlerini tayine Maliye Vekili    
selahiyetlidir.                                 
                                        
  Beyannamenin verileceği yer:                        

  Madde 8 - Beyannameler,6 ncı maddenin (a) ve (b) fıkralarına giren hallerde 
vergi dairelerine, (c) fıkrasına giren hallerde Maliye Vekaletine verilir.   
*                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yabancı memleketlerde bulunan mükellefler beyannamelerini Türkiye konsolos- 
luklarına verirler.                               
  Beyannamenin her mükellef için ayrı ayrı veya müştereken verilmesi caizdir. 
                                        
  Beyanname verilme müddeti:                         

  Madde 9 - Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir:         
  1. Veraset tarikiyle vukubulan intikallerde:                
  a) Ölüm Türkiye'de vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları ha- 
linde ölüm tarihini takibeden dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir memle- 
kette bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden altı ay içinde;        
  b) Ölüm yabancı bir memlekette vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye'de bu- 
lunmaları halinde ölüm tarihini takibeden altı ay içinde, mükellefler mütevef- 
fanın bulunduğu memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takibeden dört ay  
içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı mem- 
lekette oldukları takdirde de ölüm tarihini takibeden sekiz ay içinde;     
  c) Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi ta- 
kibeden bir ay içinde;                             
  2. Diğer suretle vakı intikallerde malların hukukan iktisabedildiği tarihi 
takibeden bir ay içinde.                            
  3. (Ek: 6/6/1985 - 3219/3 md.) Futbol müsabakalarına ait müşterek bahisler- 
de, futbol müsabakalarının yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına 
kadar.                                     
  Vergi Usul Kanununun 13, 15, 17 ve 18 inci maddeleri hükümleri mahfuzdur.  
                                        
                                        
                  BÖLÜM 3                   
          Matrahın Tayini, Verginin Tarhı ve Nisbet          
                                        
  Verginin matrahı ve ilk tarhiyat:                      

  Madde 10 - (Değişik: 29/7/1970 - 1318/91 md.)                
  Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul   
Kanununa göre bulunan değerleridir. (12 nci maddede yazılı borç ve masrafların 
tenzili lazım geldiği takdirde matrah yukarda yazılı değerlerden bu tenziller  
yapıldıktan sonra kalan miktardır.)                       
  Mükellefler ilk tarhiyatta nazara alınmak üzere Veraset ve İntikal Vergisi 
mevzuuna giren malları aşağıda belirtilen değerleme ölçülerinden faydalanarak, 
belirtilmiyenler bakımından ise Vergi Usul Kanununun servetleri değerleme ile  
ilgili 3 üncü bölümündeki esaslara göre değerlemek ve beyannamelerinde göster- 
mek zorundadırlar.                               
  a) Ticari sermaye; bilanço esasına göre defter tutanlarda ölüm tarihine ta- 
kaddüm eden takvim yılı bilançosuna göre bulunacak öz sermaye, ticari sermaye- 
dir.                                      
  Mükellefler isterlerse ölüm günü itibariyle çıkaracakları bilançoyu esas  
alarak öz sermayelerini tespit edebilirler.                   
  İşletme esasına göre defter tutanlarla götürü mükellefiyete tabi olanlarda 
ticari sermaye olarak murisin ölüm tarihindeki ticari varlığı beyan edilir.   
  Öz sermaye veya ticari varlık, bu maddedeki esaslara göre bu maddede hüküm 
olmıyan hallerde Vergi Usul Kanununun iktisadi işletmelere dahil kıymetleri   
değerleme ile ilgili 2 nci bölümündeki esaslara göre tespit olunur.       
                                       * 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) (Değişik: 21/1/1982 - 2591/2 md.) Gayrimenkuller ticari işletmeye dahil 
olsun veya olmasın Emlak Vergisine esas olan değerle değerlenir.        
  c) Menkul mallar ve gemiler rayiç bedelle değerlenir.            
  d) Esham; borsada kayıtlı ise ölüm tarihine takaddüm eden üç yıl içindeki  
en son muamele değeri ile değerlenir. Borsada kayıtlı değil ise veya kayıtlı  
olup da üç yıl içinde muamele görmemiş ise itibari değerle değerlenir.     
  e) Tahvilat; Vergi Usul Kanununun 266 ncı maddesindeki hükümlere göre de-  
ğerlenir.                                    
  f) Yabancı paralar; borsa rayici ile; borsada rayici yoksa Maliye Bakanlı- 
ğınca tespit olunacak kura göre değerlenir.                   
  g) Haklar; tescile tabi bilumum hakların değeri tesisleri sırasında tapu  
siciline kaydedilen değerdir.                          
  Tapu sicilinde bedeli gösterilmiyen haklarla, bunlar dışındaki bilumum hak- 
lar (Sınai ve edebi mülkiyet haklariyle imtiyazlar dahil) mükellef tarafından  
değerlendirilmez ve ilk tarhiyatta nazara alınmaz.               
  İdare yukardaki esaslara göre beyan edilen bu değerler üzerinden vergiyi  
beyannamenin verildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde tarh eder.Tarh 
edilen vergiler intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak değer- 
lerine göre ikmal edilir.                            
                                        
  (Değişik: 21/1/1982 - 2591/2 md.) İlk tarhiyatta nazara alınmak üzere mü-  
kellefler tarafından bu maddedeki esaslara göre beyan edilen miktar ile idare- 
ce aynı değerleme ölçülerine göre bulunan miktar arasındaki farka ait vergi   
(gayrimenkuller hariç), kusur cezalı olarak alınır.               
                                        
  (Değişik: 21/1/1982 - 2591/2 md.) Ancak, menkul mallar ile gemilere ilişkin 
değerlemelerde % 5O'ye kadar bulunacak fark için ceza uygulanmaz.        
  Bu madde ve geçici 1 inci maddeye göre yapılacak ilk tarhiyatla ilgili öde- 
meler kanunun 19 uncu maddesinde bahis konusu edilen "tamamen ödemeyi" tazammun 
etmez. (1)                                   
                                        
  Değerleme günü: