Endeksler
                                        
                                        
                                        
        ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN 725 DEKARININ        
        SATILMASI VE EVVELCE MÜBADELE EDİLMİŞ OLAN BİR        
        KISIM ARAZİNİN İLGİLİ ŞAHISLARA FERAĞININ İCRASI        
                 HAKKINDA KANUN                 
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 7310                         
  Kabul Tarihi     : 29/5/1959                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 6/6/1959 Sayı: 10224             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 40 Sayfa: 1217           
                                        

  Madde 1 - 5659 sayılı kanunun mer'iyete girdiği tarihte Atatürk Orman Çift- 
liği hudutları dahilinde bulunan araziden ceman 725 dekarının aşağıdaki miktar- 
lar esas tutulmak üzere, kadastroca tanzim edilecek ifraz haritalarına göre:  
  a) Sincanköy - Gazi istasyonları arasında inşa edilecek ikinci demiryolu  
güzergahı için gerekli 150 dekar arazinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol- 
ları İşletme Umum Müdürlüğüne,                         
  b) Çimento Fabrikası civarında Ankara - İstanbul Demiryolunun güneyindeki  
araziden 25 dekarının Çöp Kıymetlendirme Fabrikası inşası için Ankara Belediye- 
sine,                                      
  c) Marmara Köşkü ile Sivrihisar yolu arasında mevcut araziden 50 dekarının 
Şap Araştırma ve Mücadele Enstitüsü inşası için Hazineye,            
  d) Yeni İstanbul yolunun kuzeyinde Tavukçuluk Enstitüsü hududundan itibaren 
batıya doğru imtidat eden araziden, zirai maksatlarla istimali mümkün olmıyan  
300 dekarının işçi meskenleri inşası için İşçi Sigortaları Umum Müdürlüğüne,  
  e) Aynı araziden 150 dekarının Makina ve Kimya Ensdüstrisi Kurumu işçileri 
için mesken inşası maksadiyle Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna,       
  f) Yine bu araziden 50 dekarının Atatürk Orman Çiftliği işçi ve müstahdem- 
lerine mesken inşa edilmek üzere Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne,      
  g) Ankara şehri imar nazım planı gereğince Çiftlik arazisinden açılmasına  
zaruret görülen yollar için lüzumlu arazinin Ankara Belediyesine,        
  İlgili idarelerle Çiftlik Yönetim Kurulu arasında tesbit ve emsalinin satış 
ve günün rayicine göre Ziraat Vekaletince tasvip olunacak bedellerle satılması- 
na izin verilmiştir.                              
                                        

  Madde 2 - 6947 sayılı kanunun 1 inci maddesinin (h) fıkrasında zikredilen  
arazi içinden, Balgat Köyü bölgesinde, evvelce Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu 
ile köylüler arasında mübadele edilmiş fakat ferağ muameleleri tamamlanmamış  
olan kısımların ilgili şahıslar lehine mübadele suretiyle veya Belediye Encüme- 
nince takdir edilecek kıymetler üzerinden devir ve ferağını ikmal ettirmeye   
Ziraat Vekili mezundur.                             
                                        

  Madde 3 - 6947 sayılı kanunun 1 inci maddesinin (i) fıkrası kaldırılmıştır. 

  Madde 4 - Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.             

  Madde 5 - Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur.