Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
        MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ İLMİ İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA        
             KURULU TEŞKİLİNE DAİR KANUN              
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 7279                        
  Kabul Tarihi     : 18/5/1959                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/5/1959 Sayı: 10214            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 40 Sayfa: 1094           
                                        
                  *                      
                  * *                     
                                        
   Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
     yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre     
          düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                                        
                  *                      
                  * *                     
                                        

  Madde 1 - Milli Müdafaa faaliyetlerini ilmin ve tekniğin yardımı ile geliş- 
tirmek ve rasyonelleştirmek için alınması muktazi tedbirler hususunda mezkür  
Vekaletçe istenilecek istişari mütalaaları vermek ve ayrıca lüzumlu göreceği  
teklif ve tavsiyelerde bulunmak üzere bir İlmi İstişare ve Araştırma Kurulu   
teşkil edilmiştir.                               
                                        

  Madde 2 - İlmi İstişare ve Araştırma Kurulunun teşekkülü ve faaliyete baş- 
lıyabilmesi için asgari beş azanın seçilmiş olması lazımdır. Aza adedi otuzu  
geçemez.                                    
  Kurulun ilk teşekkülünde beş aza, Milli Müdafaa Vekaleti kadrolarında vazi- 
feli bulunmıyan ve ilmi eser veya araştırmaları ile temayüz etmiş şahıslardan  
Milli Müdafaa Vekilinin inhası üzerine İcra Vekilleri Heyetince dört sene için 
seçilirler.                                   
  Mütebaki azalar lüzum hasıl oldukça, Üniversite Senatolarının göstereceği  
namzetler de dahil olmak üzere ikinci fıkrada yazılı evsafı haiz şahıslardan  
İlmi İstişare ve Araştırma Kurulunun teklifi ve Milli Müdafaa Vekilinin inhası 
üzerine İcra Vekilleri Heyetince yine dört sene için seçilirler.        
  Aza sayısı beşten aşağıya düştüğü veya diğer azalıklar inhilal ettiği tak- 
dirde ikinci ve üçüncü fıkralardaki usule ve şartlara tevfikan dört sene için  
yeniden aza seçilir.                              
  Müddeti dolan azanın yeniden seçilmesi caizdir.               
  İlmi İstişare ve Araştırma Kuruluna seçilen azalar, Kurul azalıklarından  
ayrıldıkları takdirde (Milli Müdafaa Vekaleti İlmi İstişare ve Araştırma Kurulu 
Fahri Azası) unvanını hayatta oldukları müddetçe taşırlar.           
  Azalardan vazifeleri ile telifi kabil olmıyan hareketleri görülenler müd-  
detlerinin hitama ermesi beklenmeksizin Milli Müdafaa Vekilinin teklifi ve İcra 
Vekilleri Heyetinin kararı ile azalıktan affolunurlar. Bu suretle azalıktan   
affolunanlar fahri azalık unvanını ihraz edemezler.               
                                        

  Madde 3 - Milli Müdafaa Vekili İlmi İstişare ve Araştırma Kurulunun tabii  
Reisidir.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İlmi İstişare ve Araştırma Kurulunun azaları ayrıca gizli rey ile kendi   
aralarında bir reis ve bir reis vekili seçerler. Reis, Kurulu temsil, idari iş- 
lerin tedvirine nezaret ve Kurul toplantılarına riyaset eder. Reisvekili reisin 
yardımcısıdır. Reisin mazereti halinde kurulun toplantılarına Riyaset eder.   
  Reis veya Reis vekilliği müddeti iki yıldır. Bu müddetin hitamında veya Ri- 
yasetin veya Reis vekilliğinin inhilali halinde inhilal eden makam için aynı  
usuller dahilinde yeniden seçim yapılır.                    

  Madde 4 - Erkanı Harbiyei Umumiye Reis ve İkinci Reisi, Milli Müdafaa Veka- 
leti Müsteşarı, Kuvvetler Kumandanları, Milli Müdafaa Vekaleti Araştırma ve   
Geliştirme Başkanı ve Milli Savunma Yüksek Kurulu Genel Sekreteri, Kurulun top- 
lantılarına iştirak edebilirler.                        
  Milli Müdafaa Vekaletine bağlı teşekküllerdeki mütehassıs elemanlar da Ku- 
rulun istişare ve çalışma programlarının mevzularına göre Kurulu tenvir etmek  
ve müşahidi olmak üzere vazifelendirilebilirler.                

  Madde 5 - Kurulun Genel Sekreterlik görevini Milli Müdafaa Vekaleti Araş-  
tırma ve Geliştirme Başkanı yapar.                       

  Madde 6 - Kurul Umumi Heyeti üç ayda asgari bir defa toplanır.       
  İlmi İstişare ve Araştırma Kurulunun toplanabilmesi için mevcut aza adedi- 
nin üçte ikisinin hazır bulunması şarttır.                   

  Madde 7 - İlmi İstişare ve Araştırma Kurulu azalarına her sene yapılan top- 
lantılarının devamı müddetince İcra Vekilleri Heyetinin tesbit edeceği miktarda 
hakkı huzur verilir.                              
  Kurulca görülecek lüzum üzerine istişare için Kurul dışında ve Milli Müda- 
faa Vekaleti mensubu olmıyan mütehassıslardan celbedilecek olanlara Kurulun   
teklifi üzerine Milli Müdafaa Vekilince tesbit edilecek miktarda bir ücret   
verilir.                                    
  Toplantılara katılacaklara Harcırah Kanununa göre yol masrafları ile yolda 
geçen günlere ait yevmiyeleri ve tetkikatta bulunmak veya müşahitlik etmek üze- 
re herhangi bir mahalle gönderilenlere harcırahları verilir.          

  Madde 8 - Bu kanun gereğince İlmi Araştırma ve Geliştirme hizmetlerinin   
icabettirdiği umumi masraflar, Milli Müdafaa Vekaleti bütçesinde İlmi Araştırma 
ve Geliştirme namiyle yeniden açılacak bir fasla konacak tahsisat ile karşı-  
lanır.                                     

  Madde 9 - Milli Müdafaa Vekaleti İlmi İstişare ve Araştırma Kurulunun faa- 
liyeti, daimi veya muvakkat olarak teşkil edilecek komiteler ile bunlara bağlı 
grupların çalışma tarzları Kurul Genel Sekreterinin vazifeleri ve kurulun ça-  
lışması ile ilgili sair hususlar İcra Vekilleri Heyetince tanzim edilecek bir  
talimatname ile tanzim ve tesbit olunur.                    

  Ek Madde 1 - (l5/9/1960 - 83 sayılı Kanunun numarasız ek maddesi olup te-  
selsül için numaralandırılmıştır.)                       
  7279 sayılı kanunla tahmil edilen vazifelerin ifası için yabancı memleket- 
lerden ithal olunacak veya memleket dahilinden satınalınacak malzeme ve teçhi- 
zatın veya yaptırılacak hizmetlerin bedeli olarak, bu mevzuda yabancı Devlet-  
ler ile yapılmış veya yapılacak olan anlaşmalar gereğince bu Devletler veya on- 
lar namına hareket edecek teşekküller tarafından bilahara ödenecek kısma teka- 
bül eden miktarı karşılamak ve vürudunda irat kaydedilerek mahsubu yapılmak   
üzere Hazinece avans verilir.                          
  Bu kanunla verilecek avans ile yapılacak her türlü satınalma muamelelerinde 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanunu hükümleri uygulanmaz.                          

  Madde 10 - Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.            

  Madde 11 - Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       7279 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
 Kanun                             Yürürlüğe   
  No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi  
---------   ------------------------------------------   ---------------  
  83               --               21/9/1960