Endeksler
          FUTBOL MÜSABAKALARINDA MÜŞTEREK BAHİSLER           
             TERTİBİ HAKKINDA KANUN (1)              
                                        
  Kanun Numarası    : 7258                         
  Kabul Tarihi     : 29/4/1959                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 9/5/1959 Sayı: 10201             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 40 Sayfa: 988           
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
   Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara    
           göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.        
                                        
                    *                    
                   * *                    

  Madde 1 - Türkiye'de Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünce tertiplenecek futbol 
müsabakalarında müşterek bahisler tertibi ve yürütülmesi hak ve salahiyeti mez- 
kür Umum Müdürlüğü aittir.                           
                                        

  Madde 2 - Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü müşterek bahisler tertibi ve yürü- 
tülmesi işini, murakabesi altında ancak umumi, hususi, mülhak bütçeli veya müte-
davil sermaye veya İktisadi Devlet Teşekkülleri mahiyetinde kurulmuş veya kuru- 
lacak kuruma verebilir.                             
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 13/7/1984 - 3040/1 md.)                 
  Müşterek bahis hasılatı iştirakçilerin kolon başına ödeyecekleri iştirak be-
dellerinin toplamından oluşur. Bu hasılattan zarurı masraf karşılıkları çıktık- 
tan sonra bakiyenin ne miktarının kazanan bilet sahiplerine, ne miktarının Beden
Terbiyesi Umum Müdürlüğüne ait olacağı bir yönetmelikle tespit olunur.     
  Kupon bedeli tahsilatı zaruri masraf karşılıklarına ilave edilir. Her nevi 
Spor Toto gelirinin bankalarda muhafazası sonucu elde edilecek faiz gelirleri  
yıl sonunda zaruri masraf karşılıkları hesabına devredilir.           
                                        

  Madde 4 - (Değişik: 13/7/1984 - 3040/2 md.)                 
  Üçüncü madde gereğince Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünce temin olunan mebla-
ğın yüzde biri Türk Sporunu Teşvik Fonuna, bakiyesi her nevi spor saha ve tesis-
leri vücuda getirmek, idamelerini sağlamak, her türlü spor alet, vasıta ve mal- 
zemesi tedarik etmek ve her çeşit spor faaliyatlerinde bulunmak gibi Türk sporu-
nun gelişmesine yararlı işlere sarfedilmek üzere adı geçen Umum Müdürlük bütçe- 
sine gelir ve ödenek kaydolunur.                        
--------------------------                           
(1) 24/1/1989 Tarih ve 356 sayılı KHK'nin 6 ncı maddesi ile bu kanunda ve diğer 
  mevzuattaki gençlik ve spor faaliyetleri ve hizmetlerine ilişkin hükümlerde 
  yer alan "Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü" ibareleri "Gençlik ve  
  Spor Genel Müdürlüğü", "Beden Terbiyesi ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri"  
  ibareleri "Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri", "Milli Eğitim Gençlik 
  ve Spor Bakanlığı" ibareleri "Başbakanlık" ve "Milli Eğitim Gençlik ve Spor
  Bakanı" ile "Bakan" ibareleri "Başbakan" olarak değiştirilmiştir.      
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Türk Sporuna Teşvik Fonu Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Milli Eğitim Gençlik
ve Spor Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmeliğe göre Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından kullanılır.              
  Fon hesapları Sayıştay denetimine tabidir.                 

  Madde 5 - Bu kanunun hükümlerine aykırı olarak futbol müsabakaları müşterek 
bahis tertip veya idare edenler veya bunlara ait biletleri bilerek satanlar ve 
dağıtanlar ve sattıranlar veyahut dağıttıranlar mahallin en büyük mülkiye amiri 
tarafından zabıta marifetiyle menedilir. Haklarında tutulacak zabıt ile birlikte
mahkemeye tevdi olunurlar. Bunlar hakkında (1 000) liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası veya iki aydan iki seneye kadar hapis cezası hükmolunur.    

  Madde 6 - Bu kanunun tatbik şekilleri, müşterek bahse iştirak edeceklerin  
ehliyet şartları ve iştirak hadleri bir nizamname ile tayin ve tesbit edilir.  

  Ek Madde 1 - (11/1/1983 - 2777/1 md. ile gelen numarasız ek madde hükmü olup
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
  Futbol müsabakalarında müşterek bahis tertip ve uygulamasından doğacak ikra-
miyeye ilişkin dava hakkı, müşterek bahsin tertip edildiği tarihten itibaren bir
yıl geçmekle düşer.                               
  Müşterek bahis biletlerinin kurumda kalan kuponları tertip tarihinden itiba-
ren onsekiz ay geçtikten sonra muhafaza edilmez. Ancak açılmış bulunan davalarla
ilgili kuponlar bu davalar sonuçlanıncaya kadar saklanır.            

  Geçici Madde 1 - (7258 Sayılı Kanunun numarasız muvakkat maddesi olup tesel-
sül için numaralandırılmıştır.)                         
  Müşterek bahis tertibi ve yürütülmesi için lüzumlu ilk tesis masrafları Be- 
den Terbiyesi Umum Müdürlüğü bütçesine konulacak tahsisat ile karşılanır.    

  Geçici Madde 2 - (13/7/1984 - 3040/3 md. ile gelen numarasız geçici madde  
hükmü olup madde teselsül için numaralandırılmıştır.)              
  Kupon geliri olarak Spor - Toto Teşkilatı bünyesinde birikmiş olan kaynaklar
Türk Sporunu Teşvik Fonuna intikal ettirilir.                  

  Madde 7 - Bu kanun neşri tarihinden 6 ay sonra mer'iyete girer.       

  Madde 8 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        7258 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATlN      
                                        
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
                                        
   Kanun                          Yürürlüğe     
   No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi    
------------  ------------------------------------------ --------------    
                                        
  2777              -             13/1/1983     
                                        
  3040              -             28/7/1984