Endeksler
                                        
                                        
                TEBLİGAT KANUNU                 
                                        
  Kanun Numarası    : 7201                        
  Kabul Tarihi     : 11/2/1959                      
  Yayımlandığı R.Gazete : 19/2/1959 Sayı: 10139                
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 40 Sayfa: 147           
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
     Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki   
      Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı", Cilt: 1 Sayfa: 505   
                                        
     Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara   
          göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.         
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
                  BİRİNCİ BAP                 
                 Umumi Hükümler                
                                        
                  BİRİNCİ FASIL                
                  Kanunun Şümulü                
                                        
  Tebligatın yapılması:                            

  Madde 1 - (Değişik: 6/6/1985 - 3220/1 md.)                 
  Kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, köy hükmi şah-
siyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak bilcümle tebligat, bu Kanun 
hükümleri dairesinde Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi veya memur vasıtasıyla 
yapılır.                                    
  Tebligatın memur vasıtasiyle yapılması:                   

  Madde 2 - (Değişik birinci fıkra: 6/6/1985 - 3220/2 md.) Diğer kanunlarda  
özel hüküm bulunması halinde veya tehirinde zarar umulan işlerde veya aynı yerde
bulunan 1 inci maddede yazılı daire ve müesseseler arasında veya bu daire ve  
müesseselerde bulunan şahıslara yapılacak tebligat, kendi memurları veya mahalli
mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla yaptırılır.             
  Zor kullanılmasını gerektiren veya hazırlık tahkikatına taallük eden vazife-
lerini zabıta tarafından yapılacağına dair olan hükümlerle bu kanunun ikinci ba-
bında yazılı hususi hükümler mahfuzdur.                     
  Ücret tarifesi:                               

  Madde 3 - (Değişik: 6/6/1985 - 3220/3 md.)                 
  Posta Telgraf ve Telefon İşletmesinin bu Kanuna göre yapacağı işlerden dola-
yı alacağı ücretler, bu işletme tarafından ayrı bir tarife ile tespit ve tayin 
edilir.                                     
  Memur vasıtasiyle tebliğlerde zaruri masraflar:               

  Madde 4 - (Değişik birinci fıkra: 6/6/1985 - 3220/4 md.) 6245 sayılı Harcı- 
rah Kanununun 49 uncu maddesine göre tazminat alan memur ve hizmetliler dışında-
ki memurlar vasıtasıyla, bu Kanun mucibince yaptırılacak tebligatlar için tebli-
gat                                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
yapana verilecek zaruri masrafların miktarı kendisine tebliğ yapılacak şahsın  
bulunduğu yerin mesafesine nazaran her mali yılbaşında il idare heyetleri tara- 
fından o ilin gerek merkez, gerekse bağlı ilçeleri için ayrı ayrı tesbit olunur.
  Yukarıki fıkraya göre kendilerine zaruri masraf verilen memurlara yaptıkları
tebliğ dolayısiyle 6245 sayılı kanun mucibince ayrıca harcırah verilmez.    
  Ücret ve masrafın peşin ödenmesi:                      

  Madde 5 - Tarifede yazılı PTT ücretlerini veya dördüncü madde mucibince   
verilecek zaruri masrafları, hilafına bir hüküm bulunmadıkça tebliğin yapılması-
nı istiyen peşin olarak öder.                          
  Tebliği çıkaracak merci tarafından tayin olunan mehil içinde gerekli masrafı
vermiyen, talebinden sarfınazar etmiş addolunur. Zaruri sebeplerden dolayı bu  
mehle riayetsizlik halinde yeni bir mehil verilir.               
  Tebliğ evrakının zıyaı halinde masraflar:                  

 

 
  Madde 6 - PTT İşletmesi memurlarının kusur veya ihmali yüzünden veya mücbir
haller dışında her hangi bir sebeple zıyaa uğrıyan tebliğ evrakının yeniden tan-
zim ve tebliği için gerekli masraflar, Posta Kanununun taahhütlü müraselata mü- 
taallik hükümlerine göre ödenir.                        
  Telgraf servisinde zıya veya gecikme vukuunda Telgraf ve Telefon Kanunu hü- 
kümleri tatbik olunur.                             
  Uçak, telgraf ve diğer vasıtalarla tebligat ve ücretleri:          

  Madde 7 - Tebligat uçakla veya postada kullanılan diğer seri veya hususi va-
sıtalarla veya muhtelif işaretli telgraflarla da yaptırılabilir.        
  Tebliğin bu vasıtalardan hangisiyle yapılacağı alakalının talebi üzerine  
veya re'sen mahkeme reisi, hakim veya tebliği yaptıracak diğer merciler tarafın-
dan tensip edilir. Bu takdirde bunlara ait ücretler, PTT ücretleri tarifesine  
göre bu vasıtalarla tebliği istiyenden tebliğ ücretinden ayrı olarak alınır.  
                                        
                  İKİNCİ FASIL                
                 Tebligat Esasları               
                                        
  Tebliğ evrakının nüshaları ve makbuz verilmesi:               

  Madde 8 - Tebliğ olunacak her nevi evrak, biri dosyasında konulmak ve diğeri
tebliğ edilecek kimselere verilmek üzere lüzumu kadar nüshadan terekküp eder. Bu
nüshalarda iş sahibi veya vekilinin imzası bulunur.               
  Tebliğ olunmak üzere salahiyetli mercilere verilecek evrakın her nüshasına 
bu mercilerce, verildiği tarih yazılır ve istenirse makbuz verilir.       
  Her nevi evrakın tebliğine ve davetiyelere ait tebliğ mazbataları dosyasına 
konur.                                     
  Davetiyenin ihtiva edeceği kayıtlar:                    

  Madde 9 - Davetiye aşağıdakı kayıtları ihtiva eder:             
  1. Tarafların ve varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile 
ikametgah veya mesken yahut iş adreslerini,                   
  2. Anlaşılacak şekilde kısaca tebliğin mevzuunu,              
  3. Davet edilen şahsın hangi mercide ve hangi gün ve saatte hazır bulunması 
lazımgeldiğini ve bu merciin yerini,                      
  4. Kanunlarına göre davetiye ve celpnamelere derci icabeden sair hususları, 
  5. Davetiyeyi çıkaran merciin mührünü ve mahkeme başkatibinin ve diğer mer- 
cilerde salahiyetli memurun imzasını.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bilinen adreste tebligat:                          

  Madde 10 - Tebligat,tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır.
  Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartiy-
le her yerde tebligat yapılması caizdir.                    
  Vekile ve kanuni mümesile tebligat: