Endeksler
                                        
                                        
           1965 KALKINMA İSTİKRAZI HAKKINDA KANUN          
                                        
  Kanun Numarası     : 717                        
  Kabul Tarihi      : 20/1/1966                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 29/1/1966 Sayı: 12213            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 5 Sayfa: 609            
                                        

  Madde 1 - Hasılı 1965 bütçe yılında yapılacak yatırımların finansmanında  
kullanılmak üzere (400) milyon liraya kadar 1965 kalkınma istikrazı adı ile uzun
vadeli iç istikraz akdine Maliye Bakanı yetkilidir.               
                                        

  Madde 2 - Bu kanun gereğince yapılacak istikraz için hamiline yazılı tahvil 
ihraç olunur.                                  
                                        
  Bu istikrazın yıllık faiz nisbeti Bakanlar Kurulu, ihraç fiyatı, itfa müdde-
ti ve sair şartları Maliye Bakanlığı tarafından tesbit olunur.         
                                        

  Madde 3 - Tahvillerin itfası, borsada başabaştan aşağı fiyatlar ile satıl- 
dıkları müddetçe buradan satınalma yolu ile, başabaşı bulmuş veya aşmış bulun- 
dukları takdirde kur'a çekmek suretiyle yapılır.                
                                        

  Madde 4 - Bu tahviller ihraç tarihlerinden itibaren 10 yıl geçmedikçe erken 
ödemeye veya konversiyona tabi tutulamaz. Bu tarihten sonra keyfiyet Hükümetçe 
3 ay önce ilan edilmek suretiyle herhangi bir faiz vadesinde tedavülde kalmış  
olan tahvillerin tamamı veya bir kısmı için başabaş erken ödeme veyahut konver- 
siyon yapılabilir.                               
                                        

  Madde 5 - Tahvillerin faiz ve bedelleri, geçici ve kesin tahviller ve bun- 
ların kuponları ile ödemelerine ait evrak ve senetler, ilan ve istikraza iliş- 
kin diğer işlemler istikrazın tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve resim- 
den muaftır.                                  
                                        

  Madde 6 - Bu kanun gereğince çıkarılacak olan tahviller; Genel ve Katma Büt-
çe ile idare olunan daire ve kurumlarla il özel idareleri; belediyeler ve bunla-
ra bağlı müesseseler ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yapacakları artırma, ek- 
siltme ve sözleşmelerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerinden kabul olu- 
nur.                                      
  Teminatın irat kaydına karar verildiği takdirde karar tarihinden önce vadesi
gelmiş faiz kuponlarının bedelleri tahvil sahiplerine ait olur. Bu tahviller Ha-
zinece satılmış ve satılacak olan milli emlak bedellerinin ödenmesinde dahi ba- 
şabaş kabul olunur.                               
                                        

  Madde 7 - Bu istikraza ait faiz kuponlarının bedelleri tediyesi iktiza etti-
ği tarihten itibaren 5 yıl ve tahvil bedelleri tediyesi lazım geldiği tarihten 
itibaren 10 yıl sonra Hazine lehine zamanaşımına uğrar.             
                                        

  Madde 8 - Bu kanun gereğince yapılacak istikrazın her türlü ihraç giderleri,
Maliye Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümünden ödenir.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tahvillerin basımı ve bunların satışlarını teşvik maksadiyle hazırlatılacak 
afiş, pankart ve diğer giderleri 2490 sayılı kanun hükümlerine tabi değildir.  
                                        

  Madde 9 - Bu kanunun akdine izin verdiği istikrazın yıllık faiz, itfa ve  
diğer giderlerini karşılıyabilecek ödenek, her yıl Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
Devlet Borçları Bölümüne konulur.                        
                                        

  Madde 10 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 11 - Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.